Propunere de rezoluţie - B8-0359/2015Propunere de rezoluţie
B8-0359/2015

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina

  22.4.2015 - (2014/2952(RSP))

  depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Cristian Dan Preda în numele Comisiei pentru afaceri externe


  Procedură : 2014/2952(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0359/2015

  B8‑0359/2015

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul pe 2014 privind progresele înregistrate de Bosnia și Herțegovina

  (2014/2952(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Acordul de stabilizare și asociere (ASA) dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina (BiH), pe de altă parte, semnat la 16 iunie 2008 și ratificat de toate statele membre ale UE și de Bosnia și Herțegovina,

  –       având în vedere concluziile Consiliului European din 19-20 iunie 2003 referitoare la Balcanii de Vest, precum și anexa intitulată „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest: drumul spre integrarea europeană”,

  –       având în vedere concluziile Consiliului din 20 octombrie, 17-18 noiembrie, 15 și 16 decembrie 2014,

  –       având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 octombrie 2014 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2014-2015” (COM(2014)0700), însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, intitulat „Progresele realizate de Bosnia și Herțegovina în 2014” (SWD(2014)0305), precum și documentul indicativ de strategie privind Bosnia și Herțegovina (2014-2017) adoptat la 15 decembrie 2014,

  –       având în vedere angajamentul scris privind integrarea în UE adoptat de președinția BiH la 29 ianuarie 2015 și aprobat de Adunarea Parlamentară a BiH la 23 februarie 2015,

  –       având în vedere decizia Consiliului din 19 ianuarie 2015 prin care Lars-Gunnar Wigemark a fost numit Reprezentant Special al UE și Șef al Delegației din Bosnia și Herțegovina,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind această țară,

  –       având în vedere activitatea deputatului Cristian Dan Preda, ca raportor permanent pentru Bosnia și Herțegovina în cadrul Comisiei pentru afaceri externe,

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât UE și-a declarat în mod repetat angajamentul clar față de perspectiva europeană a BiH și față de integritatea sa teritorială, suveranitatea și unitatea sa;

  B.     întrucât UE a oferit o nouă oportunitate BiH pe baza unei abordări coordonate, destinate să ajute țara să își reia procesul de reformă, să îmbunătățească situația socială și economică și să se apropie mai mult de Uniunea Europeană; întrucât în prezent este necesar un angajament la fel de clar din partea elitelor politice ale țării; întrucât aderarea la UE este un proces integrator care vizează întreaga țară și toți cetățenii săi și necesită un consens național cu privire la agenda de reforme;

  C.     întrucât arhitectura instituțională foarte complexă și ineficientă, lipsa unei cooperări și coordonări suficiente între liderii politici ai BiH și toate nivelurile de guvernare, absența unei viziuni și a unei voințe politice comune și atitudinile etnocentrice au afectat în mod grav progresul în această țară; întrucât dezacordurile de-a lungul liniilor politice și etnice au avut un efect negativ major asupra activității adunărilor de la nivelul statului;

  D.     întrucât impasul politic prelungit reprezintă un impediment major pentru stabilizarea și dezvoltarea țării și îi privează pe cetățeni de un viitor sigur și prosper; întrucât inerția politică, șomajul, nivelurile foarte ridicate ale corupției și nemulțumirile față de elitele politice au condus, în februarie 2014, la tulburări civile, care s-au răspândit din Tuzla în întreaga țară;

  E.     întrucât, pentru UE, statul de drept constituie un element central al procesului de extindere; întrucât o puternică susținere politică este esențială pentru a realiza progrese în aceste domenii;

  F.     întrucât corupția este larg răspândită, administrația publică este fragmentată, numărul mare de sisteme juridice diferite constituie o provocare, mecanismele de cooperare cu societatea civilă sunt în continuare slabe, peisajul mediatic este polarizat și nu sunt asigurate drepturi egale pentru toate popoarele și cetățenii constitutivi;

  G.     întrucât peste 50 % din veniturile statului BiH sunt cheltuite cu întreținerea administrației la numeroase niveluri; întrucât, conform indicatorilor Băncii Mondiale, BiH este țara europeană cu cea mai mică cotă în ceea ce privește ușurința cu care se desfășoară activități economice și una dintre cele mai joase poziții în ceea ce privește indexul de percepție a corupției; întrucât BiH are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor în Europa (59 % din populația activă cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani),

  1.      salută faptul că Consiliul a răspuns la apelul său privind o regândire a abordării UE față de BiH; îndeamnă noii lideri ai BiH să se dedice pe deplin realizării reformelor instituționale, economice și sociale necesare pentru a îmbunătăți viața cetățenilor BiH și a permite realizarea de progrese în direcția aderării la UE; subliniază că va fi necesar un progres semnificativ în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei de reforme, inclusiv a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, pentru ca o cerere de aderare să fie luată în considerare de către UE; subliniază că BiH, ca oricare altă țară (potențial) candidată, ar trebui evaluată pe baza propriilor merite, iar calendarul aderării ar trebui să fie determinat de viteza și calitatea cu care sunt realizate reformele necesare;

  2.      subliniază faptul că Comisia ar trebui să acorde o atenție deosebită punerii în aplicare a hotărârii în cauza Sejdić-Finci, atunci când Consiliul îi va solicita să pregătească un aviz privind cererea de aderare la UE; invită Comisia să fie pregătită să faciliteze un acord privind executarea hotărârii pentru a garanta drepturi egale pentru toți cetățenii și să contribuie la implementarea obiectivelor agendei UE, inclusiv un sistem funcțional de bună guvernanță, dezvoltare democratică, prosperitate economică și respect pentru drepturile omului;

  3.      sprijină cu tărie integrarea europeană a BiH și este convins că implicarea consolidată a UE ar trebui să se axeze, printre altele, pe chestiuni socio-economice, pe climatul de afaceri, pe cadrul instituțional, statul de drept și guvernanța, politica de aplicare a legii, un sistem judiciar independent, combaterea corupției, reforma administrației publice, societatea civilă și tineretul, păstrând, în același timp, neschimbată condiționalitatea UE pentru aderare; invită ÎR/VP, Comisia și statele membre să păstreze o poziție coordonată, consecventă și coerentă a UE și să demonstreze că integrarea BiH în UE constituie o prioritate a politicii externe a UE; subliniază că UE ar trebui să încerce să reunească toți donatorii de fonduri pentru a sprijini implementarea eficientă a abordării reînnoite a UE și a angajamentului scris;

  4.      salută angajamentul scris privind integrarea în UE, adoptat de președinția BiH, semnat de liderii tuturor partidelor politice și aprobat de Parlamentul BiH la 23 februarie 2015, privind măsurile necesare pentru instituirea funcționalității și eficienței instituționale, pentru lansarea de reforme la toate nivelurile de guvernanță, precum și măsurile necesare pentru a accelera procesul de reconciliere și a consolida capacitatea administrativă; recunoaște că angajamentul a deschis calea pentru un acord în cadrul Consiliului, la 16 martie 2015, pentru a se trece la încheierea și intrarea în vigoare a Acordului de stabilizare și de asociere (ASA); solicită colaborarea deplină a tuturor liderilor politici pentru punerea în aplicare cuprinzătoare și eficientă a angajamentului, în special în ce privește consolidarea statului de drept și combaterea corupției și a criminalității organizate; reamintește că angajamentul politic și proprietatea autentică a procesului de reformă sunt esențiale; invită noii lideri ai BiH să ajungă la un acord cu UE cu privire la o foaie de parcurs concretă pentru o agendă de reforme amplă și integratoare pentru a face țara să progreseze pe drumul său către UE; solicită transparență în procesul de planificare și de punere în aplicare a reformelor și susține includerea societății civile în procesul de reformă;

  5.      îndeamnă noii lideri politici să se abțină de la retorici naționaliste conflictuale și separatiste care polarizează societatea și să se angajeze serios în reforme care vor îmbunătăți viața cetățenilor BiH, vor crea un stat democratic, integrator și funcțional și vor aduce țara mai aproape de UE;

  6.      invită liderii politici să acorde prioritate creării unui mecanism de coordonare eficace al UE, care să creeze legături eficiente între instituții la toate nivelurile de guvernanță, pentru a se asigura alinierea și punerea în aplicare a acquis-ului UE pe întreg teritoriul țării, în interesul prosperității generale a cetățenilor săi; subliniază faptul că, fără un astfel de mecanism, procesul de aderare la UE va rămâne blocat, deoarece actuala organizare a țării este prea ineficientă și disfuncțională; subliniază că stabilirea unui astfel de mecanism ar deschide calea pentru ca BiH să beneficieze pe deplin de fondurile disponibile; subliniază necesitatea luării unor măsuri concrete pentru reformă și de a da țării și cetățenilor săi o direcție clară;

  7.      subliniază că abordarea nevoilor socio-economice ale cetățenilor trebuie să constituie o prioritate; cu toate acestea, consideră, de asemenea, că este esențial să se continue, în paralel, cu reformele politice și democratizarea sistemului politic; subliniază faptul că prosperitatea economică este posibilă doar dacă se bazează pe o societate și un stat democratice și favorabile incluziunii; subliniază, de asemenea, că BiH nu va fi un candidat de succes pentru aderarea la UE până când nu sunt instituite condițiile instituționale adecvate; ia act de faptul că reforma constituțională, menită să consolideze și să raționalizeze cadrul instituțional, rămâne principala reformă pentru transformarea BiH într-un stat eficient și pe deplin funcțional; reamintește că reforma constituțională viitoare ar trebui să țină seama și de principiile federalismului, descentralizării, subsidiarității și reprezentării legitime pentru a asigura un proces eficient și netulburat de integrare a BiH în UE; îndeamnă toți liderii politici să depună eforturi în vederea introducerii schimbărilor necesare;

  8.      salută inițiativele Comisiei de a accelera punerea în aplicare a proiectelor prin intermediul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și a consolida guvernanța economică; regretă că lipsa de acțiune ar putea avea implicații în ceea ce privește alocarea de fonduri ale UE pentru dezvoltarea politică și socioeconomică în cadrul IPA-II; îndeamnă autoritățile competente să cadă de acord asupra strategiilor sectoriale la nivel național, în special în domeniile prioritare ale transporturilor, energiei, mediului și agriculturii, cerințe esențiale pentru a putea beneficia pe deplin de fondurile IPA;

  9.      salută buna desfășurare a alegerilor din octombrie 2014; constată, cu toate acestea, că, pentru a doua oară consecutiv, procesul electoral a avut loc fără ca fiecare cetățean să poată candida pentru fiecare funcție; subliniază importanța crucială a înființării de urgență a tuturor noilor organe parlamentare și guvernamentale, la toate nivelurile; îndeamnă noii lideri să respecte principiul votului universal, egal și direct, să stabilească o punte de comunicare cu cetățenii, să coopereze cu societatea civilă și să ofere soluții responsabile și rapide preocupărilor legitime ale oamenilor; solicită autorităților competente să investigheze acuzațiile foarte grave împotriva prim-ministrului Republicii Srpska (RS) de a fi implicat în cumpărarea voturilor a doi deputați care nu fac parte din partidul său, pentru a câștiga majoritatea în cadrul Adunării Naționale (RSNA);

  10.    salută extraordinara solidaritate la nivel național și internațional înregistrată ca reacție la catastrofele naturale din 2014, inclusiv în cadrul programului UE de redresare a situației după inundații; salută faptul că UE a depus, la solicitarea BiH, eforturi imediate și substanțiale de salvare și de acordare de asistență și a organizat o conferință a donatorilor în luna iulie 2014, care a fost găzduită de Comisie și co-organizată de Franța și Slovenia; subliniază faptul că Comisia a invitat BiH să adere la mecanismul UE de protecție civilă; solicită măsuri preventive eficace și coordonate la toate nivelurile pentru a aborda consecințele dezastrelor actuale și pentru a împiedica repetarea unor astfel de dezastre în viitor; salută numeroasele exemple pozitive ale unei cooperări interetnice foarte strânse și sprijinul acordat după inundații ca semn că reconcilierea este posibilă; consideră că cooperarea regională și relațiile strânse cu țările vecine constituie factori esențiali pentru modul în care se va reacționa la astfel de dezastre în viitor;

  11.    reamintește că o administrație publică profesională, efectivă și bazată pe merite este o piatră de temelie a procesului de integrare pentru BiH și pentru orice țară care aspiră să devină stat membru al UE; este profund îngrijorat de faptul că administrația publică, care ar trebui să ajute BiH să facă progrese către aderarea la UE și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii săi, continuă să fie fragmentată, politizată și disfuncțională; rămâne preocupat de sustenabilitatea sa financiară și de faptul că lipsa de voință politică pentru reforma administrației poate avea consecințe în ce privește furnizarea serviciilor publice; îndeamnă toți actorii competenți să adopte o nouă strategie de reformă a administrației publice și un nou plan de acțiune pentru perioada de după 2014, pentru a simplifica structura instituțională complexă, a raționaliza costurile și a face statul mai funcțional;

  12.    îndeamnă autoritățile să facă din combaterea corupției o prioritate absolută, dat fiind faptul că aceasta nu a produs încă o îmbunătățire satisfăcătoare a situației, corupția afectează toate sectoarele, inclusiv sănătatea și educația, exploatând persoanele cele mai vulnerabile, determină o creștere a pesimismului și pierderea încrederii din partea tot mai multor cetățeni în instituțiile lor; solicită mecanisme eficace de combatere a corupției și acțiuni judiciare ulterioare independente, precum și consultări cuprinzătoare cu toate părțile interesate, care să garanteze adoptarea la timp a unui cadru strategic reînnoit pentru perioada 2015-2019; solicită, în general, implementarea eficientă a măsurilor de combatere a corupției; salută adoptarea unui set de legi anticorupție, inclusiv în ceea ce privește promovarea protejării la nivel de stat a persoanelor din interior care semnalează nereguli și crearea unor organisme de prevenire la nivel federal; condamnă încercările de subminare a principiilor statului de drept existente și este preocupat de faptul că noua lege privind conflictele de interese slăbește cadrul juridic și reprezintă un regres în prevenirea conflictelor de interese prin creșterea riscului de imixtiune politică și absența stimulentelor care să determine funcționarii să îl respecte; solicită consolidarea organismelor parlamentare pentru prevenirea conflictelor de interese; îndeamnă autoritățile competente să îmbunătățească bilanțul anchetelor, urmăririlor penale și condamnărilor în dosarele de corupție la nivel înalt, în special în cadrul achizițiilor și privatizărilor publice;

  13.    este în continuare profund îngrijorat de ineficiența sistemului judiciar, de riscul de imixtiuni politice în procedurile judiciare, de politizarea procedurilor de numire, de un proces bugetar fragmentat în materie de sistem judiciar și de urmărire penală și de riscul unor conflicte de interese în rândul magistraților; îndeamnă noii conducători ai țării să întreprindă reforme structurale și instituționale care să abordeze, printre altele, armonizarea celor patru sisteme juridice diferite; îi invită pe aceștia să abordeze recomandările Comisiei, cum ar fi reformele instituționale ale sistemului judiciar la nivel de stat, inclusiv în ceea ce privește adoptarea unei legi privind instanțele din BiH; solicită viitoarei președinții a Consiliului de miniștri să adopte noua strategie de reformă a justiției deja pregătită; își reiterează sprijinul față de Biroul Ombudsmanului; constată că moratoriul asupra pedepsei capitale există încă în Constituția RS și îndeamnă autoritățile din RS să abolească fără întârziere pedeapsa cu moartea;

  14.    este preocupat de faptul că accesul la asistență judiciară gratuită este foarte limitat și că dreptul la furnizarea sa încă nu este pe deplin reglementat în mod legal pe întreg teritoriul BiH, restricționând dreptul la justiție pentru persoanele cele mai vulnerabile; îndeamnă autoritățile competente să adopte o lege privind asistența judiciară gratuită la nivelul statului și să definească în mod clar rolul societății civile în furnizarea acesteia;

  15.    salută extinderea dialogului structurat pe teme de justiție UE-BiH pentru a include și alte chestiuni legate de statul de drept, în special corupția și discriminarea, precum și faptul că are unele rezultate pozitive în ceea ce privește cooperarea regională, tratarea crimelor de război, profesionalismul și eficiența sistemului judiciar; salută includerea societății civile în proces; observă că condițiile din mai multe instanțe la nivel de entități au fost îmbunătățite, inclusiv în ce privește protecția martorilor;

  16.    este preocupat de faptul că în anumite declarații s-a contestat legitimitatea condamnărilor pronunțate de către TPII, subminându-se, astfel, Tribunalul de la Haga; solicită adoptarea de măsuri în vederea consolidării protecției victimelor și a îmbunătățirii activității Parchetului din BiH prin reevaluarea tratării cauzelor de crime de război din categoria II; salută progresele înregistrate în reducerea cazurilor nesoluționate restante în cauzele legate de crime de război; observă că urmărirea penală a cauzelor vizând crimele de război care implică violență sexuală a cunoscut îmbunătățiri și solicită ca acest proces să continue și pe viitor; subliniază necesitatea ca autoritățile competente să adopte legile la nivel statal aflate demult în așteptare pentru a îmbunătăți statutul victimelor unor astfel de crime de război, inclusiv dreptul acestora la despăgubiri, pentru a asigura accesul eficient la justiție al acestora și pentru a aduce dreptul penal privind violența sexuală în conformitate cu standardele internaționale;

  17.    este preocupat de numărul încă foarte mare de persoane dispărute și de progresul lent făcut în acest sens; invită autoritățile să inițieze o cooperare intensivă între cele două entități și să intensifice eforturile de căutare a persoanelor dispărute;

  18.    își aduce aminte de toate victimele genocidului de la Srebrenica din 1995 și transmite profunde condoleanțe familiilor și supraviețuitorilor; își exprimă sprijinul pentru organizații precum Asociația Mamelor din enclavele Srebrenica și Žepa, dat fiind rolul lor esențial în sensibilizarea și consolidarea unei baze mai largi pentru reconciliere în rândul tuturor cetățenilor țării; invită toți cetățenii BiH să utilizeze cea de-a 20-a comemorare a masacrului de la Srebrenica ca oportunitate de consolidare a reconcilierii și cooperării, acestea fiind condițiile prealabile esențiale pentru ca toate țările din regiune să facă progrese pe drumul lor european;

  19.    ia act cu îngrijorare de faptul că în BiH mai există încă 84 500 de persoane strămutate în interiorul țării (PSI) și 6 853 de refugiați; este îngrijorat cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor care se întorc în RS; salută, cu toate acestea, noile măsuri adoptate de Parlamentul Federației care permit persoanelor repatriate din RS să aibă acces la prestațiile de pensii și la asistență medicală în cadrul Federației, sugerând totodată că un acces egal pentru toți cetățenii la beneficiile bunăstării sociale este important; solicită guvernului la toate nivelurile, în special autorităților din RS, să faciliteze și să accelereze întoarcerea PSI și a refugiaților, prin introducerea și punerea în aplicare a tuturor măsurilor legislative și administrative necesare; solicită cooperare în această privință și asigurarea condițiilor adecvate pentru reintegrarea lor pașnică și durabilă; solicită punerea în aplicare efectivă a strategiei revizuite privind anexa VII la Acordul de pace de la Dayton; solicită continuarea unei bune cooperări regionale în cadrul procesului Declarației de la Sarajevo; solicită o abordare cuprinzătoare care să abordeze provocările care subzistă în ce privește curățarea de mine a țării până în 2019;

  20.    își reafirmă sprijinul pentru liberalizarea vizelor, fapt care a generat efecte pozitive vizibile pentru cetățenii BiH; își reiterează angajamentul de a salvgarda dreptul de călătorie fără vize pentru cetățenii din Balcanii de Vest; solicită, în același timp, adoptarea de măsuri la nivel național, în special măsuri socioeconomice pentru grupurile mai vulnerabile, precum și măsuri active pentru consolidarea cooperării și a schimbului de informații, pentru a distruge rețelele de crimă organizată și pentru a consolida controalele la frontieră și campaniile de conștientizare; solicită Comisiei să adopte măsuri de menținere a integrității programului privind călătoriile fără vize și de abordare, în cooperare cu statele membre, a potențialelor abuzuri la adresa sistemului de azil al UE;

  21.    constată că lupta împotriva crimei organizate și a corupției este fundamentală pentru combaterea încercărilor de infiltrări criminale a sistemelor politice, juridice și economice; constată că s-au înregistrat unele progrese în lupta împotriva criminalității organizate și terorismului; reamintește importanța respectării recomandărilor GRECO; ia act cu îngrijorare de relatările privind radicalizarea crescândă în rândul tinerilor din BiH, un număr relativ mare al acestora, în comparație cu celelalte țări din regiune, alăturându-se luptătorilor teroriști din ISIL; îndeamnă autoritățile să modifice Codul penal pentru a întări incriminarea finanțării terorismului; salută modificarea Codului penal pentru a interzice și pedepsi aderarea la grupările paramilitare din străinătate în scopul prevenirii radicalizării religioase; subliniază, în plus, importanța prevenirii tuturor formelor de extremism și de radicalizare violentă; salută, de asemenea, operațiunile de poliție de mare amploare desfășurate în întreaga BiH care au dus la arestarea persoanelor suspectate de organizarea, sprijinirea și finanțarea activităților teroriste, inclusiv a combatanților străini; solicită includerea în Codul penal al Federației BiH a unei dispoziții privind infracțiunile motivate de ură; salută agențiile relevante din BiH pentru eforturile și hotărârea cu care au combătut, în mod profesionist, amenințările tot mai mari la adresa securității; invită Comisia să ofere asistență autorităților competente în eradicarea tuturor amenințărilor teroriste și la adresa securității;

  22.    constată că BiH este în continuare o țară de origine, de tranzit și de destinație pentru traficul de persoane; recomandă ca autoritățile să ia măsuri eficace, inclusiv măsuri legislative, de combatere a traficului de droguri și a traficului de persoane și să ofere protecție victimelor traficului de persoane;

  23.    consideră că este esențială consolidarea rolului societății civile, oferindu-i posibilitatea de a exprima interesele cetățenilor, în special în ce privește tinerii, astfel cum s-a manifestat anul trecut pe durata „ședințelor plenare”; reamintește că societatea civilă poate să completeze dezvoltarea unei societăți coezive și democratice din punct de vedere social prin furnizarea de servicii sociale vitale; constată că reprezentanții societății civile ar trebui să joace un rol important în facilitarea procesului de aderare; îndeamnă Comisia să continue să facă fondurile europene accesibile organizațiilor societății civile; ia act de faptul că mecanismele instituționale de cooperare cu societatea civilă rămân insuficiente și împiedică dezvoltarea unei democrații mai participative, mai favorabile incluziunii și mai receptive în întreaga țară; solicită, prin urmare, mecanisme transparente și favorabile incluziunii ale consultărilor publice care să implice toate părțile interesate publice, instituirea unui cadru pentru dezbaterea publică a deciziilor legislative importante și adoptarea unei strategii naționale pentru societatea civilă; este îngrijorat cu privire la cazurile de intimidare raportate pe durata tulburărilor sociale de anul trecut;

  24.    consideră că este esențial să se promoveze o societate în BiH care să fie tolerantă și favorabilă incluziunii și să protejeze și să promoveze minoritățile și grupurile vulnerabile; reamintește eșecul punerii în aplicare a rezultatelor hotărârii în cauza Sejdić-Finci, discriminând în mod deschis cetățenii BiH; solicită adoptarea de măsuri vizând consolidarea rolului Ombudsmanului pentru Drepturile Omului și dezvoltarea unei strategii la nivel de stat privind combaterea tuturor formelor de discriminare în cooperare cu societatea civilă; solicită autorităților competente să armonizeze în continuare legislația țării cu acquis-ul, acordând o atenție deosebită discriminării pe bază de handicap și vârstă, așa cum s-a subliniat în dialogul structurat; solicită Ministerului Drepturilor Omului și Refugiaților din BiH să instituie un grup de lucru pentru elaborarea fără întârziere a modificărilor Legii privind antidiscriminarea a BiH; este preocupat de faptul că discursurile de incitare la ură, infracțiunile motivate de ură, amenințările, hărțuirea și discriminarea persoanelor LGBTI continuă să fie larg răspândite; încurajează autoritățile să pună în aplicare acțiuni de sensibilizare privind drepturile persoanelor LGBTI în cadrul sistemului judiciar, al agențiilor de punere în aplicare a legii și al publicului general; este preocupat de faptul că există în continuare relatări cu privire la cazuri de discriminare pe motive religioase;

  25.    regretă profund continuarea marginalizării și discriminării populației rome; salută progresul făcut în ceea ce privește nevoia de locuințe pentru populația romă, totuși încurajează continuarea măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației rome prin îmbunătățirea accesului lor la ocuparea forței de muncă, sănătate și educație;

  26.    constată că, deși sunt în vigoare dispoziții legale care garantează drepturile femeilor și egalitatea de gen, nu s-au realizat decât progrese limitate în punerea în aplicare a acestora; solicită autorităților competente să își continue în mod proactiv eforturile de creștere a participării femeilor în politică și în cadrul forței de muncă, să combată discriminarea pe piața muncii din motive legate de concediul de maternitate, să îmbunătățească situația socială și economică a femeilor, să promoveze, să protejeze și să consolideze drepturile femeilor și, în general, să crească nivelul de sensibilizare și de înțelegere în rândul publicului în ceea ce privește drepturile femeilor; îndeamnă autoritățile să adopte o strategie de punere în aplicare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și să stabilească un sistem armonizat de monitorizare și colectare a datelor privind cazurile de violență împotriva femeilor;

  27.    îndeamnă BiH să includă cât mai repede posibil orientarea sexuală și identitatea de gen în legea privind infracțiunile motivate de ură și, astfel, să facă posibilă condamnarea persoanelor care se implică în diverse forme de opresiune bazată pe orientarea sexuală sau identitatea de gen;

  28.    ia act de faptul că sunt în vigoare dispoziții legale privind libertatea de exprimare; este îngrijorat, cu toate acestea, de presiunea politică și financiară exercitată asupra mass-mediei, precum și de cazurile de amenințări și intimidare împotriva ziariștilor și editorilor, inclusiv pe durata perioadei pre-electorale; condamnă încercările de subminare a normelor existente care ar putea avea implicații dăunătoare asupra libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, inclusiv online; subliniază că evenimente precum descinderi ale poliției la birourile Klix.ba din Sarajevo sau recenta adoptare de către Adunarea Națională a RS (ANRS) a Legii controversate privind pacea și ordinea publică ridică probleme serioase cu privire la libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei, inclusiv în media socială; subliniază că posibilitatea mass-mediei de a funcționa fără teamă este un lucru esențial pentru o democrație sănătoasă; solicită să se respecte pe deplin libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei și să li se permită ziariștilor să obțină informații în chestiuni de interes public; subliniază că finanțarea stabilă și durabilă, independența editorială, radiodifuzarea în toate limbile oficiale și pluralismul sunt esențiale pentru serviciile publice de mass-media; solicită autorităților să închidă toate breșele legislative care împiedică în mod sistematic transparența deplină a proprietății asupra mass-media și să pregătească un regulament pentru a garanta absența oricărei influențe politice necorespunzătoare; îndeamnă autoritățile competente să protejeze independența politică, instituțională și financiară a serviciilor publice de radiodifuziune și să armonizeze legislația entităților referitoare la serviciul public de radiodifuziune cu legislația la nivel de stat; îndeamnă numirea pe bază de merit a directorului Consiliului Agenției de reglementare în domeniul comunicațiilor din BiH;

  29.    rămâne preocupat de segregarea continuă a copiilor pe bază de criterii etnice în școlile publice; ia act de faptul că trei programe de învățământ diferite împiedică o studiere comună, incluzivă și obiectivă a istoriei comune și a evenimentelor recente; îndeamnă autoritățile să pună în aplicare în mod eficace principii de educație favorabile incluziunii, inclusiv în ceea ce privește copiii cu handicap; îndeamnă noii conducători ai țării să promoveze fără întârziere în ambele entități și în districtul Brčko un sistem de educație nediscriminatoriu și favorabil incluziunii, să elimine segregarea diferitelor grupuri etnice și să facă progrese în reforma educației care vizează îmbunătățirea standardelor de educație și introducerea unui program de învățământ comun; solicită, de asemenea, accelerarea punerii în aplicare a unui plan de acțiune privind necesitățile educaționale ale copiilor romi și integrarea acestora în sistemul educațional;

  30.    reamintește că protestele din februarie 2014 au arătat o dorință populară clară în rândul cetățenilor din BiH de reforme socioeconomice în această țară; este ferm convins că punerea în aplicare a măsurilor din cele șase domenii-cheie ale reformei din Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă va stimula din nou reformele socioeconomice blocate, inclusiv în ceea ce privește creșterea economică și ocuparea forței de muncă și reformele privind achizițiile publice; invită noile guverne la nivel de stat și la nivel de entități și cantoane să coopereze strâns, astfel încât să facă din guvernarea economică și din Pact o prioritate-cheie a reformelor; subliniază necesitatea dezvoltării și punerii în aplicare pe viitor a unui program de reformă economică;

  31.    consideră că BiH a făcut puține progrese pentru a deveni o economie de piață funcțională; subliniază că este important să se facă față presiunilor concurențiale și forțelor de piață; este preocupat de faptul că deficiențele considerabile din mediul de afaceri continuă să afecteze dezvoltarea sectorului privat și a investițiilor străine directe; îndeamnă autoritățile competente să abordeze impunerea deficitară a ordinii de drept, sectorul informal de mari dimensiuni și nivelurile ridicate ale corupției care afectează mediul de afaceri; solicită armonizarea cu Directiva Solvabilitate II;

  32.    subliniază nevoia de a reforma și armoniza sistemele de protecție socială fragmentate pe baza nevoilor cetățenilor, pentru a asigura un tratament egal pentru toți cetățenii, pentru a reduce sărăcia și a dezvolta o rețea de securitate socială mai bine orientată către persoanele sărace și excluse din punct de vedere social; subliniază că prosperitatea economică și perspectivele de angajare, în special pentru tineri, constituie elemente esențiale pentru dezvoltarea țării; invită guvernele să pună în aplicare reforme ale pieței forței de muncă în vederea soluționării problemei șomajului foarte ridicat, cu accent pe șomajul din rândul tinerilor, femeilor și pe șomajul pe termen lung; ia act de faptul că drepturile sindicale și de muncă sunt încă limitate; invită autoritățile să consolideze și să armonizeze în continuare aceste legi relevante pe întreg teritoriul țării; subliniază necesitatea îmbunătățirii educației și formării pentru a aborda necorelările de competențe și a crește capacitatea de inserție profesională în special în rândul tinerilor;

  33.    subliniază importanța armonizării și îmbunătățirii drepturilor sindicale existente și a normelor privind condițiile de muncă, care în prezent nu sunt identice în toate sectoarele; ia act, de asemenea, de faptul că beneficiile pentru bunăstare și pensiile nu sunt distribuite în mod egal;

  34.    ia act de faptul că s-a realizat un progres nesemnificativ în domeniul mediului și al schimbărilor climatice și invită autoritățile să consolideze protecția mediului în conformitate cu standardele UE; solicită BiH să își onoreze toate obligațiile contractuale în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energiei și cu ASA și să asigure o apropiere adecvată și rapidă de acquis-ul de mediu al UE, inclusiv în ce privește prevenirea poluării excesive a aerului; subliniază necesitatea ca BiH să implementeze pe deplin obligațiile sale cu privire la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991) și Protocolul privind evaluarea strategică de mediu (Kiev, 2003), inclusiv în ceea ce privește activitățile din Neretva și bazinul râului Trebišnjica; invită BiH să se alinieze la standardele UE în domeniul mediului, în special în ceea ce privește poluarea de la rafinăria petrolieră din Bosanski Brod;

  35.    salută atitudinea constructivă și proactivă a BiH în promovarea cooperării regionale; apreciază frecventele patrule mixte de frontieră cu țările vecine; subliniază importanța crucială a unor bune relații de vecinătate; invită noii lideri să își continue și să își intensifice eforturile vizând soluționarea chestiunilor încă restante legate de frontieră și de proprietate cu țările vecine; încurajează BiH să finalizeze procesul de delimitare cu Muntenegru, cu bună credință, pe baza acordului încheiat în mai 2014;

  36.    regretă faptul că politica externă a BiH este în continuare supusă unor poziții divergente, fapt care a dus la o rată scăzută de aliniere cu pozițiile UE (52%); reamintește importanța crucială a unei politici externe unificate a BiH; este preocupat de implicațiile respingerii de către Rusia a formulării standard a Consiliului de aplicare a păcii privind integritatea teritorială a BiH și narativa negativă a acesteia cu privire la aspirațiile BiH de a adera la UE; salută prezența în continuare a Operațiunii Althea în cadrul unui mandat reînnoit al ONU, punându-se accentul pe consolidarea capacităților și pe acțiuni de formare;

  37.    solicită instituțiilor nou alese ale BiH să facă uz de oportunitatea abordării reînnoite a UE pentru a încheia acordul privind adaptarea Acordului de stabilizare și de asociere și a Acordului interimar ținând seama de aderarea Croației la UE și menținerea comerțului tradițional;

  38.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție ÎR/VP, Consiliului, Comisiei, președinției BiH, Consiliului de miniștri al BiH, Adunării Parlamentare a BiH, precum și guvernelor și parlamentelor Federației BiH, ale Republicii Srpska și guvernelor din 10 județe/cantoane.