Διαδικασία : 2015/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0360/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0360/2015

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0184

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 164kWORD 99k
22.4.2015
PE555.118v01-00
 
B8-0360/2015

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8‑0109/2015

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής (2015/2574(RSP))


Paolo De Castro εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής (2015/2574(RSP))  
B8‑0360/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Γραφείου Διεθνών Εκθέσεων να οργανώσει διεθνή έκθεση στο Μιλάνο, από την 1η Μαΐου έως την 30ή Οκτωβρίου 2015, με θέμα «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής»,

–       έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη συμμετοχή της Επιτροπής στην Παγκόσμια Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο (C(2013)2507),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 3ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Συμμετοχή της ΕΕ στην Παγκόσμια Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο "Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής"» (COM(2013)255),

–       έχοντας υπόψη το έργο της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλαβε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσπίστηκε στις 21 Μαρτίου 2014 για να παρέχει συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις προκλήσεις της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας και καθοδήγηση σχετικά με το πρόγραμμα εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Έκθεση του 2015,

–       έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2000 και το σχέδιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που πρόκειται να εγκριθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο του FAO για την παγκόσμια γεωργία με ορίζοντα το 2030/2050, και συγκεκριμένα την αναθεώρηση του 2012,

–       έχοντας υπόψη ότι ο FAO κήρυξε το 2014 Διεθνές Έτος της Οικογενειακής Γεωργίας,

–       έχοντας υπόψη ότι ο FAO κήρυξε το 2015 Διεθνές Έτος των Εδαφών,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάληση τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ(2),

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, ιδίως δε το άρθρο 25 αυτής, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην τροφή ως τμήμα του δικαιώματος σε επαρκές βιοτικό επίπεδο,

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής (O-000016/2015 – B8-0109/2015),

–       έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2015 στο Μιλάνο είναι «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» και ότι η εκδήλωση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στη συζήτηση για τη βελτίωση της παραγωγής και διανομής τροφίμων, την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων την προώθηση και την ανάπτυξη ήδη υφιστάμενων θετικών προσεγγίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της επισιτιστικής ανασφάλειας, της κακής διατροφής και να δημιουργηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στους διαθέσιμους και στους προς κατανάλωση πόρους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό θέμα της παγκόσμιας έκθεσης 2015 του Μιλάνου μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε και να εξετάσουμε τις διάφορες προσπάθειες επίλυσης των αντιφάσεων ενός παγκοσμιοποιημένου πλανήτη που καταγράφει αφενός 870 περίπου εκατομμύρια υποσιτιζόμενους ανθρώπους που υποφέρουν από την πείνα και, αφετέρου, κάπου 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθαίνουν από προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με εσφαλμένη διατροφή και ασθένειες οφειλόμενες στην παχυσαρκία ή το υπέρβαρο·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο συμπίπτει με το έτος-στόχο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και συνάδει πλήρως με το πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ότι θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για τη συζήτηση σχετικά με τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, το τελικό σχέδιο των οποίων βρίσκεται στη φάση διαπραγμάτευσης και, λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία, η επισιτιστική και η διατροφική ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του εγχειρήματος·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια έκθεση του 2015 έχει στο στάδιο της εκπόνησης τον "Χάρτη του Μιλάνου", ένα έγγραφο που θα παραδοθεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ως κληροδότημα της έκθεσης του 2015 και ως συμβολή στη διεθνή συζήτηση για τους Στόχους της Χιλιετίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα των Παγκόσμιων Εκθέσεων αφορούν κυρίως τον γεωργικό τομέα που εξακολουθεί να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομία της ΕΕ, δεδομένου ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνολικού ευρωπαϊκού εξαγωγικού εμπορίου, η δε ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο πρώτος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων στον κόσμο και η βιομηχανία τροφίμων της ΕΕ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ περίπου, και απασχολεί περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή της ΕΕ για την Παγκόσμια Έκθεση του 2015 προβλέπει την ανάγκη επιδίωξης νέων γνώσεων σε συγκεκριμένους τομείς και προώθησης της καλύτερης κατανόησης των τροφίμων και της παραγωγής τροφίμων εντός του γεωργικού κλάδου, μέσω της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας, ούτως ώστε οι πολίτες να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο οι διατροφικές τους επιλογές·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία και η συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση σχετικά με θέματα της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2015 είναι πολύ σημαντική και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι εμπειρίες και οι πρωτοβουλίες τους, προκειμένου να αναπτυχθεί ουσιαστικός διεθνής διάλογος και κατευθυντήριες γραμμές για τον μετριασμό των παγκόσμιων κρίσεων που αφορούν τα τρόφιμα και τη διατροφή·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υγιή εδάφη όχι μόνο αποτελούν τη βάση της παραγωγής τροφίμων, καυσίμων, φυτικών ινών και ιατρικών προϊόντων, αλλά είναι ζωτικής σημασίας και για τα οικοσυστήματά μας, δεδομένου ότι έχουν θεμελιώδη ρόλο στον κύκλο του άνθρακα, αποθηκεύουν και διηθίζουν το νερό και βοηθούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών και της ξηρασίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα Open Expo, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια της παγκόσμιας έκθεσης του 2015, δημοσιεύει σε ανοικτό σχήμα όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της εκδήλωσης και μπορεί να θεωρηθεί ως μια καλή εφαρμογή διαφάνειας·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του FAO, για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο από 7 σε 9,1 δισεκατομμύρια θα χρειαστεί αύξηση κατά 70% όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων μέχρι το 2050, παρόλο που βάσει των ίδιων προβλέψεων η αύξηση της παραγωγής από μόνη της δεν θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί επισιτιστική ασφάλεια για όλους·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των υποσιτιζόμενων ατόμων ανήλθε το 2010, σύμφωνα με τον FAO, σε 925 εκατομμύρια, και ότι πάνω από το ένα τρίτο των παιδικών θανάτων πριν από το πέμπτο έτος της ηλικίας αποδίδεται στον υποσιτισμό·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον FAO, εκτιμάται αύξηση των χρησιμοποιούμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων μόνο κατά 4,3 % το 2050·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος σε αναδυόμενες χώρες οδηγεί τη διατροφή προς την κατεύθυνση προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, και επεξεργασμένων προϊόντων, προωθώντας έτσι μια διαδικασία σύγκλισης όσον αφορά τη διατροφή σε παγκόσμιο επίπεδο, με άξονα τα πρότυπα των πλουσιότερων πληθυσμών·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατροφή που περιέχει μεγάλο ποσοστό ζωικών προϊόντων απαιτεί την κατανάλωση σαφώς περισσότερων πόρων συγκριτικά με τη διατροφή που χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση υψηλού ποσοστού φυτικών προϊόντων·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία παρέχει εργασία και μέσα διαβίωσης σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% του εργατικού δυναμικού, ιδίως σε γυναίκες, στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα έχει διπλάσια αποτελεσματικότητα για τη μείωση της φτώχειας σε σύγκριση με την ανάπτυξη σε άλλους τομείς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επισιτιστική ανασφάλεια στην ΕΕ και ότι 79 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 124,2 εκατομμύρια άνθρωποι ή 24,8% διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το ποσοστό του 2011 που ήταν 24,3%·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το ήμισυ όλων των αναπτυσσόμενων χωρών (62 από τις 118) βρίσκονται σε πορεία επίτευξης του αναπτυξιακού στόχου της χιλιετίας·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην τροφή και την καλή διατροφή για όλους είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη των ΑΣΧ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατροφή συνδέεται με τους περισσότερους, αν όχι με όλους, τους ΑΣΧ, που και οι ίδιοι συνδέονται στενά μεταξύ τους·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά διεθνή νομικά μέσα συνδέουν το δικαίωμα στην τροφή με άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή, στην καλή διαβίωση, στην υγεία, στην ιδιοκτησία, στην εκπαίδευση και στο νερό·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της επίσημης αναπτυξιακής αρωγής (ΕΑΑ) που προορίζεται για τον γεωργικό τομέα διεθνώς έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία τριάντα χρόνια·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια (FNS) δεν σημαίνει απλώς διαθεσιμότητα προμηθειών σε τρόφιμα, αλλά περιλαμβάνει και το δικαίωμα στην τροφή, τη σωστή ενημέρωση για το τι τρώμε, και την καθολική πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή με βιώσιμο τρόπο, που περιλαμβάνει άλλους παράγοντες όπως οι υγειονομικές υποδομές, η υγιεινή, ο εμβολιασμός και η ανθελμινθική αγωγή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείνα και ο υποσιτισμός αποτελούν τα βασικά αίτια της ανθρώπινης θνησιμότητας και τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασταθείς τιμές των τροφίμων έχουν αρνητικές συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια και για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση και η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των καυσίμων έχουν επιδεινώσει την επισιτιστική κατάσταση σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ανακόπτοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευπαθείς γεωργικές αγορές στις αναπτυσσόμενες χώρες καθιστούν τον εφοδιασμό με τρόφιμα εξαιρετικά ευάλωτο σε φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις ή κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επισιτιστικό σύστημα συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και επηρεάζεται από αυτήν, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και στις συνθήκες της γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε υπερπόντια εδάφη, απειλώντας την επισιτιστική ασφάλεια και κυριαρχία, ιδιαιτέρως σε ήδη επισφαλείς καταστάσεις·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απώλεια ή η σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο αγγίζει το 30% και ότι η ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανέρχεται σε 89 εκατομμύρια τόνους (179 kg κατά κεφαλή), θα αυξηθεί στους 126 εκατομμύρια τόνους περίπου, ήτοι κατά 40%, μέχρι το 2020 εάν δεν αναληφθούν προληπτικές δράσεις ή μέτρα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη διαχείριση του κλάδου των τροφίμων θα οδηγούσε σε αποδοτικότερη χρήση της γης και καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, θα είχε θετικές συνέπειες για όλο τον γεωργικό τομέα παγκοσμίως και θα συνέβαλλε σημαντικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Λ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείνα, η κακή διατροφή και ο υποσιτισμός συνυπάρχουν με παράδοξα επίπεδα παχυσαρκίας και με ασθένειες που μπορεί να οφείλονται σε μη ισορροπημένες δίαιτες και επιφέρουν κοινωνική και οικονομική ζημία με δραματικές -μερικές φορές- επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες επενδύσεων και εμπορίου ενδέχεται να έχουν καταστροφικές συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια και την κακή διατροφή, εάν η μακροχρόνια μίσθωση ή η πώληση καλλιεργήσιμης γης σε ιδιώτες επενδυτές έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από τους τοπικούς πληθυσμούς της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους που τους είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση της διαβίωσής τους, ή την εξαγωγή και πώληση στις διεθνείς αγορές μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, ενισχύοντας έτσι την εξάρτηση των χωρών αυτών από τις διακυμάνσεις των τιμών των βασικών αγαθών στις διεθνείς αγορές και το ενδεχόμενο να πληγούν από τις διακυμάνσεις αυτές·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της πείνας με βιώσιμο τρόπο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί απλώς με την παροχή αρκετής τροφής για όλους αλλά επιτρέποντας σε γεωργούς μικρής κλίμακας να διατηρούν και να καλλιεργούν τη γη τους με παράλληλη διατήρηση δίκαιων συστημάτων εμπορίου, ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και βιώσιμων πρακτικών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να αναγνωρισθεί ο θεμελιώδης ρόλος των γεωργών και ιδιαίτερα της οικογενειακής γεωργίας για την επίτευξη της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να αναγνωρισθεί η πολυλειτουργική διάσταση της γεωργίας και της δασοκομίας που, εκτός από του να παράγουν τρόφιμα, παίζουν κρίσιμο ρόλο και στην παραγωγή αγαθών κοινής ωφελείας, όπως η ποιότητα των τοπίων, η βιοποικιλότητα, η σταθερότητα του κλίματος και η ικανότητα μετριασμού φυσικών καταστροφών όπως είναι οι πλημμύρες, η ξηρασία και οι πυρκαγιές·

1.      τονίζει ότι τα κάτωθι στοιχεία έχουν ζωτική σημασία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας: ισχυρός και βιώσιμος γεωργικός τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ, ακμαία και διαφοροποιημένη αγροτική ανάπτυξη, καθαρό περιβάλλον, διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη υποστήριξη από μια ισχυρή, δικαιότερη, διεθνώς βιώσιμη και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη κοινή γεωργική πολιτική·

2.      εκτιμά πως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και οι προσπάθειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεών της, μπορούν να επιτύχουν μόνο υπό συνθήκες οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της πρόσβασης των γεωργών σε γη, πιστώσεις και κατάρτιση·

3.      παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το θέμα της Παγκόσμιας Έκθεσης του 2015 στο Μιλάνο «Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής» προκειμένου να καθορίσουν δεσμεύσεις για την τήρηση του δικαιώματος σε τροφή επαρκή, υγιεινή, βιώσιμη και με καλή ενημέρωση·

4.      καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το «περίπτερο» της ΕΕ στην Παγκόσμια Έκθεση του 2015 θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που επείγουν και αφορούν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων, την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση της κακής διατροφής και της παχυσαρκίας·

5.      τονίζει ότι το δικαίωμα στην τροφή συνιστά ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι εξασφαλίζεται όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή και θρεπτική τροφή που καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες για μια δραστήρια και υγιή ζωή·

6.      υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στην τροφή είναι προαπαιτούμενο για τον περιορισμό της φτώχειας και της ανισότητας και για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας·

7.      τονίζει ότι η καταπολέμηση του υποσιτισμού και η πρόβλεψη για καθολική πρόσβαση σε επαρκή και θρεπτική τροφή θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ατζέντας για την περίοδο μετά το 2015, στο πλαίσιο του στόχου εξάλειψης της πείνας, με συγκεκριμένο αίτημα για την εξάλειψη όλων των μορφών κακής διατροφής έως το 2030·

8.      πιστεύει ότι η επιδείνωση της αστάθειας στις αγορές τροφίμων δημιουργεί προβλήματα για τη βιωσιμότητα και απαιτεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση τόσο σε σχέση με την επισιτιστική ασφάλεια όσο και σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων, μέσω αντιμετώπισης της έλλειψης φυσικών πόρων και προώθησης της έρευνας και της καινοτομία στον τομέα της γεωργίας·

9.      πιστεύει ότι τα κατάλληλα θεσμικά και ρυθμιστικά πλαίσια και πλαίσια παρακολούθησης μπορούν να προωθήσουν ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη ισχυρών, βιώσιμων, δίκαιων, οικονομικά προσιτών και διαφοροποιημένων γεωργικών συστημάτων αγοράς·

10.    θεωρεί ότι οι μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεις, η οργανική και η υψηλής φυσικής αξίας (HNV) γεωργία ή η γεωργία που βασίζεται στη δενδροκομία θα πρέπει να προωθηθούν ως πρότυπα ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για την επίτευξη βιωσιμότητας στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων·

11.    καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις αποτελεσματικότερες αγρονομικές πρακτικές, όπως είναι η αγροοικολογική προσέγγιση και η προσέγγιση διαφοροποίησης, και τη βελτιωμένη διαχείριση των πόρων της βιώσιμης γεωργίας, προκειμένου να μειωθεί το κόστος των εισροών της γεωργικής παραγωγής και η σπατάλη θρεπτικών στοιχείων, να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης και καινοτομίας, να προωθηθεί η αποδοτικότητα των πόρων, να ενισχυθεί η ποικιλότητα των καλλιεργειών και η βιωσιμότητα στο πλαίσιο συστημάτων αγροτικής παραγωγής·

12.    καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα σχετικά με τη διαχείριση γης και τη βιώσιμη εντατικοποίηση: πιο εξορθολογισμένη χρήση θρεπτικών στοιχείων, νερού και ενέργειας· μεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω έγκριση βιολογικών μέτρων για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών (IPM)· προώθηση της έρευνας για βελτίωση των αποδόσεων με παράλληλο περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου·

13.    εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση του φαινομένου της αρπαγής γαιών και για τις επιπτώσεις του στην επισιτιστική ασφάλεια σε αναπτυσσόμενες χώρες και στο μέλλον της γεωργίας και των γεωργών·

14.    καλεί την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τον "πόρο" της γης ως μοχλό βιωσιμότητας, απαραίτητο για την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής, και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεών της, καθώς και για μια εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη·

15.    υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της υποβάθμισης του εδάφους, η οποία επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια·

16.    καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την εφαρμογή των προαιρετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ-FAO για την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο από την πλευρά των επενδυτών όσο και από την πλευρά των χωρών-στόχων·

17.    καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σε διεθνές επίπεδο την επίτευξη των στόχων του FAO που αποβλέπουν το να στηρίξουν την ανάπτυξη γεωργικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών ευνοϊκών για μια βιώσιμη οικογενειακή γεωργία·

18.    τονίζει ότι οι σημερινές ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων απειλούν τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων και απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αλυσίδα εφοδιασμού και την εξάλειψη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και άλλων στρεβλώσεων της αγοράς ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς, δίκαια κέρδη και τιμολόγηση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού και βιώσιμος γεωργικός τομέας που θα παρέχει επισιτιστική ασφάλεια· επομένως, καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι το συντομότερο δυνατό·

19.    υποστηρίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τις αθέμιτες πρακτικές των οποίων η ύπαρξη έχει αναγνωρισθεί στο πλαίσιο του Φόρουμ υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα·

20.    τονίζει ότι για να επιτευχθεί η επισιτιστική ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπισθεί σθεναρά η δέσμευση γης και η εγκατάλειψη περιθωριακών γεωργικών περιοχών·

21.    τονίζει τον κεντρικό ρόλο της ανάπτυξης της υπαίθρου για την οικονομική και κοινωνική μεγέθυνση των περιφερειών και ζητεί να στηριχθούν οι νεαροί γεωργοί·

22.    καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για μια φιλόδοξη διεθνή συμφωνία που θα περιλαμβάνει τα τρόφιμα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, ενόψει των διεθνών συζητήσεων της 21ης διάσκεψης των μερών της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, το 2015 στο Παρίσι·

23.    καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τον ρόλο ολόκληρου του γεωργικού τομέα τόσο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και στην προσαρμογή σε αυτήν·

24.    καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων με φιλόδοξους, σαφώς καθορισμένους και δεσμευτικούς στόχους, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση κατά της σπατάλης τροφίμων σε κάθε επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, από το χωράφι μέχρι το πιάτο·

25.    ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκπαιδεύσουν τους πολίτες, να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, να διεξαγάγουν αναλύσεις και να ξεκινήσουν κοινωνικές και σχολικές εκστρατείες για τη σπατάλη τροφίμων και τη σημασία της διατροφής κατά τρόπο υγιεινό και ισορροπημένο, με προτίμηση προς τα τοπικά γεωργικά προϊόντα, και να κηρυχθεί το 2016 ευρωπαϊκό έτος κατά της σπατάλης τροφίμων·

26.    θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ασφαλή και βρώσιμα τρόφιμα που δεν έχουν πωληθεί θα διατίθενται συστηματικά σε φιλανθρωπικές οργανώσεις·

27.    προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν περαιτέρω, αρχής γενομένης από τον κόσμο του σχολείου μέχρι το τέλος της παιδικής ηλικίας, τα υγιεινά τρόφιμα και την ενημέρωση και τα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας στη διατροφή, τόσο από την άποψη της έρευνας και της εκπαίδευσης – ενθαρρύνοντας υπεύθυνους και υγιείς τρόπους ζωής – όσο και μέσω της κατάρτισης πολιτικών για την εξάλειψη της κακής διατροφής, του υποσιτισμού και την πρόληψη της παχυσαρκίας·

28.    τονίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων για τη διαπαιδαγώγηση σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, μεταξύ άλλων και μέσα από την ενημέρωση για τα τοπικά προϊόντα και τις παραδοσιακές μορφές διατροφής και την προαγωγή τους·

29.    επιμένει ότι ολόκληρο το επισιτιστικό σύστημα, στοιχείο του οποίου αποτελεί η γεωργία, μαζί με το εμπόριο, την υγεία, την εκπαίδευση, το κλίμα και τις πολιτικές για την ενέργεια πρέπει να λειτουργεί βάσει μιας προσέγγισης που στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τομέας στον οποίον η Ένωση θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο·

30.    ζητεί, επομένως, την ένταξη της διάστασης του φύλου και την προώθηση της χειραφέτησης των γυναικών σε όλες τις πολιτικές που στοχεύουν στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ασφάλειας·

31.    επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί η γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες και να διατεθεί επαρκές μέρος της υπερπόντιας αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στον γεωργικό τομέα· εκφράζει τη λύπη του για τη δραστική μείωση της αναπτυξιακής βοήθειας που διατίθεται στη γεωργία από τη δεκαετία του 1980 και χαιρετίζει την αναγνώριση της ανάγκης να αντιστραφεί η τάση αυτή·

32.    θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι συνθήκες για τις γυναίκες στη γεωργία, ιδίως στις χώρες ΑΚΕ, καθώς η χειραφέτηση και η επένδυση στις γυναίκες της υπαίθρου έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα και περιορίζει την πείνα και την κακή διατροφή·

33.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα συνεργασίας επικεντρωμένα στην μικροπίστωση, με σκοπό τη στήριξη της μικρής παραγωγής που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και προορίζεται για τη διατροφή του τοπικού πληθυσμού·

34.    καλεί την Επιτροπή να στρέψει τις ενωσιακές επισιτιστικές πολιτικές προς μορφές μεγαλύτερης βιωσιμότητας σε όλο τον κλάδο, προωθώντας τις βιολογικές και βιοδυναμικές καλλιέργειες και τη διανομή "μηδενικής απόστασης"·

35.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στους Επιτρόπους των συμμετεχόντων κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την Παγκόσμια Έκθεση του 2015 στο Μιλάνο.

(1)

ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 8.

(2)

ΕΕ C 227 της 6.8.2013, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου