Menetlus : 2015/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0363/2015

Esitatud tekstid :

B8-0363/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.66
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0175

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP))  
B8‑0363/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta,

–       võttes arvesse ILO avaldusi pärast Rana Plaza hoone varingut ja eelkõige Bangladeshi külastanud ILO kõrgetasemelise missiooni järeldusi,

–       võttes arvesse 2013. aasta novembris sõlmitud kokkulepet kannatanutele hüvitise maksmise kohta,

–       võttes arvesse Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepet,

–       võttes arvesse 8. juuli 2013. aasta jätkusuutlikkuse kokkulepet,

–       võttes arvesse volinik Andori avaldust Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe täitmisele pühendatud 20. oktoobri 2014. aasta kohtumise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 24. aprillil 2013 varises kokku Dhaka lähedal Savaris asunud Rana Plaza hoone ning varingus hukkus üle 1000 ja sai vigastada umbes 2500 inimest;

B.     arvestades, et Rana Plaza hoone kokkuvarisemine oli Bangladeshi kõigi aegade rängim tööstusõnnetus ja lähiajaloo kõige ohvriterohkem ehituskonstruktsioonide lagunemisest tingitud õnnetus;

C.     arvestades, et Bangladeshis on üle 5000 tekstiilitoodete vabriku, kus töötab ligikaudu 4 miljonit inimest; arvestades, et Euroopa turg on Bangladeshi rõivaste ja tekstiilitoodete suurim ekspordi sihtpunkt;

D.     arvestades, et valmisriiete tootmine on toetanud majanduse arengut ja suurendanud sissetulekuid ning soodustanud vaesuse vähendamist ja naiste mõjuvõimu suurendamist;

E.     arvestades, et 8. juulil 2013 algatas komisjon koos Bangladeshi valitsuse ja ILOga jätkusuutlikkuse kokkuleppe, mille eesmärk on parandada Bangladeshi rõivavabrikute töötajate töötingimusi;

F.     arvestades, et kokkuleppes sisaldub rida Bangladeshi valitsuse konkreetseid kohustusi;

G.     arvestades, et kokkuleppe osapooled kohtusid 20. oktoobril 2014 Brüsselis, et teha kokkuvõte selle täitmisel saavutatust;

H.     arvestades, et komisjon peab enne 2015. aasta lõppu kokkuleppe ametlikult läbi vaatama;

1.      on jätkuvalt sügavalt kurb ja vapustatud Rana Plazas toimunu, sealse tragöödia suuruse ja tekitatud purustuste pärast ning avaldab veel kord kaastunnet ohvrite perekondadele ja katastroofis vigastatutele;

2.      kutsub Bangladeshi valitsust üles jätkuvalt tagama kõigi selles katastroofis süüdi olevate isikute vastutuselevõtmise;

3.      peab lubamatuks seda, et kaks aastat pärast juhtunut pole mõned perekonnad neil abiandjate sihtfondist saadaolevat hüvitist ikka veel kätte saanud; palub neil, kes nõustusid hüvitist maksma, seda viivitamatult teha;

4.      peab jätkusuutlikkuse kokkulepet oluliseks sammuks mitte üksnes rõivavabrikute töötajate tööohutuse ja -tervishoiu, vaid üldse kogu rõivatööstuse töötingimuste parandamisel;

5.      märgib, et pärast Rana Plaza traagilist õnnetust ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe sõlmimist on Bangladeshis palju saavutatud, ning tunnustab valitsust selle eest, kui kiiresti ta on püüdnud oma kokkulepitud kohustusi täita;

6.      On eriti rahul sellega, et:

–    võeti vastu tööseaduse muudatus, millega veelgi tugevdatakse põhiõigusi tööohutuse, töötervishoiu ja töötajate õiguste valdkonnas;

–    jätkub töö eksporttoodangut andvate piirkondade töötajate õiguste suurendamiseks;

–    võeti vastu riiklik tervishoiu- ja ohutuspoliitika ning ühtsed nõuded tööohutus- ja töötervishoiuinspektsioonide korraldamiseks kõigis vabrikutes;

–    vabrikuid inspekteeritakse nüüd senisest arvukamalt ja sagedamini;

–    on suletud ohutusnõuetele mittevastavaid vabrikuid;

–    koostöös ILOga on tööle võetud ja koolitatud rohkem sertifitseeritud tööohutusinspektoreid;

–    loodi töö-, tule- ja ehitusohutusinspektsioonide aruannete riiklik andmebaas;

7.      tunnistab samas, et kokkuleppe täielikuks täitmiseks tuleb veelgi rohkem ära teha ja kutsub kõiki selle osapooli, sealhulgas Bangladeshi valitsust, kiiresti ja tõhusalt tegutsema tööstusharu töötervishoiu- ja ohutustingimuste võimalikult kiireks parandamiseks ning muu hulgas tegema järgmist:

–    viima lõpule kõigi tegutsevate ekspordiks tootvate rõivavabrikute tule- ja ehitusohutuse hindamise ning täiustama riiklikku inspektsioonide, parandusmeetmete kavade täitmise ja suletud ohtlike vabrikuhoonete andmebaasi;

–    võtma tööle ja koolitama uusi, ühtsete nõuete ja ühtlustatud toimimismenetluste järgi tegutsema õpetatud vabrikuinspektoreid,

–    tegema uusi vajalikke muudatusi tööseaduses ja selle rakendusaktides ning tõhustama valitsusepoolset järelevalvet, et saavutada seaduslike õiguste kasutamine ja järgimine ning nende võimalike rikkumiste heastamine;

–    tagama eksporttoodangut andvate piirkondade töötajatele teiste Bangladeshi töötajatega võrdsed õiguslikud põhivabadused ja ohutusnõuded;

–    koostöös abiandjate ja ILOga jätkuvalt tagama piisava suutlikkuse arendamise, mis tagaks kõigi täiustuste pikaks ajaks püsimajäämise;

8.      kokkuleppega samaaegselt tunneb heameelt sellest, et Bangladeshi valitsus tõstis 1. detsembrist 2013 oluliselt alampalka;

9.      on rahul sellega, et jätkub erasektori algatuste elluviimine olukorra parandamiseks valmisriiete tööstuses;

10.    kinnitab oma jätkuvat toetust tule- ja ehitusohutuse kokkuleppele, mille tulemusena on inspekteeritud üle 1110 vabriku ja koostatud üle 400 parandusmeetmete tegevuskava; palub kõigil asjaomastel sidusrühmadel tagada nende kavade õige ja täielik elluviimine;

11.    palub ka edaspidi hoolikalt jälgida jätkusuutlikkuse kokkuleppe täitmist ning partneritel ja abiandjatel Bangladeshi valitsust jätkuvalt toetada;

12.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Bangladeshi valitsusele, parlamendile ja siseministeeriumile ning nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ILO peadirektorile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika