Menettely : 2015/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0363/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0363/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.66
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0175

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja Bangladeshin kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP))  
B8‑0363/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Bangladeshista,

–       ottaa huomioon ILO:n Rana Plaza -rakennuksen romahduksen jälkeen antamat julkilausumat ja erityisesti Bangladeshissa vierailleen ILO:n korkean tason työryhmän päätelmät,

–       ottaa huomioon marraskuussa 2013 tehdyn sopimuksen korvausten maksamisesta vahinkoa kärsineille,

–       ottaa huomioon Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen,

–       ottaa huomioon 8. heinäkuuta 2013 käyttöön otetun kestävyyssopimuksen,

–       ottaa huomioon komission jäsen Andorin 20. lokakuuta 2014 pidetystä Bangladeshin kestävyyssopimuksen seurantakokouksesta antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että yli 1 100 ihmistä sai surmansa ja arviolta 2 500 loukkaantui Dhakan lähellä Savarissa sijainneen kahdeksankerroksisen Rana Plaza -rakennuksen sortumisen seurauksena 24. huhtikuuta 2013;

B.     ottaa huomioon, että Rana Plaza -rakennuksen romahtaminen oli Bangladeshin kaikkien aikojen pahin teollisuusonnettomuus ja nykyhistorian eniten kuolonuhreja vaatinut rakenteiden pettämisestä johtunut onnettomuus;

C.     toteaa, että Bangladeshissa on yli viisituhatta tekstiilitehdasta, joissa on arviolta neljä miljoonaa työntekijää; ottaa huomioon, että Euroopan markkinat ovat Bangladeshin vaatetus- ja tekstiilituotteiden suurin vientialue;

D.     ottaa huomioon, että valmisvaateteollisuus on vaikuttanut myönteisesti talouskehitykseen ja tulotason nousuun ja että se on edistänyt köyhyyden vähenemistä ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä;

E.     ottaa huomioon, että komissio otti 8. heinäkuuta 2013 Bangladeshin hallituksen ja ILO:n kanssa käyttöön kestävyyssopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa Bangladeshin vaatetehtaiden työntekijöiden oloja;

F.     ottaa huomioon, että kestävyyssopimuksessa vahvistetaan joukko konkreettisia sitoumuksia, jotka Bangladeshin hallituksen on täytettävä;

G.     ottaa huomioon, että kestävyyssopimuksen sopimuspuolet kokoontuivat 20. lokakuuta 2014 Brysselissä kartoittaakseen sopimuksen täytäntöönpanon edistymistä;

H.     ottaa huomioon, että komission on määrä tehdä kestävyyssopimuksesta virallinen arviointi vuoden 2015 loppuun mennessä;

1.      ilmaisee jälleen syvän surunsa ja järkytyksensä Rana Plazan tapahtumien johdosta sekä tragedian laajuudesta ja siitä aiheutuneesta tuhosta, ja esittää jälleen surunvalittelunsa läheisiään menettäneille perheille sekä onnettomuudessa loukkaantuneille;

2.      kehottaa Bangladeshin hallitusta edelleenkin varmistamaan, että kaikkia onnettomuudesta vastuussa olevia tahoja vastaan nostetaan syytteet;

3.      katsoo, ettei ole millään muotoa hyväksyttävää, että kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen jotkut perheet yhä odottavat korvauksia, joita heillä on oikeus saada avunantajien yhteisestä rahastosta; vaatii korvauksia maksamaan sitoutuneita tahoja maksamaan ne viipymättä;

4.      katsoo, että kestävyyssopimus on yksi olennainen osatekijä tehtaiden työterveys- ja työturvallisuusolojen sekä yleisesti ottaen vaatetusteollisuuden työolojen parantamisessa;

5.      pane merkille, että Bangladeshissa on saatu aikaan paljon edistystä Rana Plazan traagisen onnettomuuden ja kestävyyssopimuksen käyttöönoton jälkeen, ja antaa tunnustusta sille, miten nopeasti hallitus on pyrkinyt täyttämään sitoumuksensa;

6.      Pitää erityisesti seuraavia seikkoja tervetulleina:

–    työlainsäädäntöön hyväksytty tarkistus, jolla vahvistetaan perusoikeuksia työterveys- ja työturvallisuusasioissa sekä työntekijöiden oikeuksia

–    jatkuvat ponnistelut sen varmistamiseksi, että työntekijöiden vapauksia parannetaan vientituotteita valmistavilla EPZ-alueilla

–    kansallisen terveys- ja turvallisuuspolitiikan sekä kaikkien tehtaiden terveys- ja turvallisuustarkastuksia koskevien yhdenmukaisten normien vahvistaminen

–    tehdastarkastusten määrän ja tiheyden kasvu

–    turvallisuusnormien vastaisten tehtaiden sulkeminen

–    sertifioitujen turvallisuustarkastajien rekrytoinnin ja koulutuksen lisääminen ILO:n kanssa toteutettavan kumppanuuden puitteissa

–    sellaisen julkisen tietokannan perustaminen, johon tallennetaan työ-, palo- ja rakennusturvallisuustarkastuksia koskevia raportteja;

7.      katsoo kaikesta huolimatta, että kestävyyssopimuksen täysimääräisessä täytäntöönpanossa on edistyttävä vielä enemmän, ja kehottaa kestävyyssopimuksen kaikkia kumppaneita, myös Bangladeshin hallitusta, ryhtymään joutuisasti ja viipymättä toimiin teollisuuden terveys- ja turvallisuusolojen parantamiseksi mahdollisimman nopeasti siten, että otetaan huomioon seuraavat seikat:

–    arvioidaan kaikkien käytössä olevien, vaatteita vientiin valmistavien tehtaiden rakenne- ja paloturvallisuus sekä parannetaan tarkastuksia, korjaussuunnitelmien noudattamista ja turvallisuusmääräysten vastaisten tehtaiden sulkemista koskevaa julkista tietokantaa

–    rekrytoidaan yhteisten normien mukaisesti koulutettuja tehdastarkastajia ja otetaan käyttöön yhdenmukaistettuja toimintatapoja

–    muutetaan työlainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosäädöksiä vaadittavalla tavalla sekä lisätään hallituksen suorittamaa valvontaa sen varmistamiseksi, että lailliset vapaudet toteutuvat ja että niitä kunnioitetaan ja että niiden, joiden vapauksia loukataan, käytettävissä on oikeussuojakeinoja

–    varmistetaan, että EPZ-alueilla työntekijöillä on samat lailliset perusvapaudet kuin kaikilla muillakin työntekijöillä Bangladeshissa ja että heidän työpaikoillaan sovelletaan samoja turvallisuusnormeja

–    huolehditaan jatkossa kumppanuuden puitteissa avunantajien ja ILO:n kanssa siitä, että kapasiteettia kehitetään riittävästi, jotta voidaan varmistaa kaikkien parannusten säilyminen pitkällä aikavälillä;

8.      pitää myönteisenä ja kestävyyssopimuksen kanssa samansuuntaisena toimena sitä, että Bangladeshin hallitus on nostanut tuntuvasti minimipalkkaa 1. päivästä joulukuuta 2013 alkaen;

9.      pitää myönteisenä sellaisten yksityisen sektorin aloitteiden toteuttamista, joilla pyritään parantamaan tilannetta valmisvaateteollisuudessa;

10.    toistaa tukevansa palo- ja rakennusturvallisuussopimusta, joka on johtanut yli 1 110 tehtaan tarkastamiseen sekä yli 400 korjaussuunnitelman laatimiseen; kehottaa kaikkia asianosaisia sidosryhmiä varmistamaan, että kyseiset korjaussuunnitelmat pannaan täysimääräisesti ja asianmukaisesti täytäntöön;

11.    kehottaa seuraamaan edelleen tarkasti kestävyyssopimuksen täytäntöönpanoa, ja kehottaa kumppaneita ja avunantajia antamaan Bangladeshin hallitukselle jatkuvasti tukea;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Bangladeshin hallitukselle, parlamentille ja sisäministeriölle, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä ILO:n pääjohtajalle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö