Procedura : 2015/2589(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0363/2015

Teksty złożone :

B8-0363/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.66
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0175

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 296kWORD 63k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie drugiej rocznicy zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji Porozumienia na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu (2015/2589(RSP))  
B8‑0363/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bangladeszu,

–       uwzględniając oświadczenia wydane przez MOP po zawaleniu się budynku Rana Plaza, a w szczególności wnioski z misji wysokiego szczebla MOP w Bangladeszu,

–       uwzględniając porozumienie z listopada 2013 r. w sprawie odszkodowań dla poszkodowanych,

–       uwzględniając porozumienie w sprawie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu,

–       uwzględniając Porozumienie na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu z dnia 8 lipca 2013 r.,

–       uwzględniając oświadczenie komisarza L. Andora w sprawie spotkania poświęconego Porozumieniu na rzecz stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu z dnia 20 października 2014 r.,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. doszło do zawalenia się ośmiopiętrowego budynku Rana Plaza położonego w Savar nieopodal Dhaki, w wyniku czego śmierć poniosło ponad 1100 osób, a około 2500 osób zostało rannych;

B.     mając na uwadze, że zawalenie się budynku Rana Plaza było najpoważniejszą w historii Bangladeszu katastrofą przemysłową i najtragiczniejszym w skutkach niezamierzonym uszkodzeniem konstrukcji budowlanej w nowożytnej historii;

C.     mając na uwadze, że w Bangladeszu istnieje ponad 5000 zakładów tekstylnych, które zatrudniają około 4 mln osób; mając na uwadze, że rynek europejski jest największym odbiorcą eksportowanej przez Bangladesz odzieży i wyrobów tekstylnych;

D.     mając na uwadze, że przemysł konfekcyjny przyczynia się do rozwoju gospodarczego i wzrostu dochodów i ma także pozytywny wpływ na ograniczenie ubóstwa i wzmocnienie pozycji kobiet;

E.     mając na uwadze, że w dniu 8 lipca 2013 r. Komisja, rząd Bangladeszu i MOP rozpoczęły realizację wspólnego porozumienia na rzecz poprawy warunków pracy w zakładach przemysłu konfekcyjnego w Bangladeszu;

F.     mając na uwadze, że w porozumieniu tym na rząd Bangladeszu nałożono szereg konkretnych zobowiązań;

G.     mając na uwadze, że partnerzy porozumienia spotkali się w Brukseli w dniu 20 października 2014 r., aby ocenić postępy w realizacji porozumienia;

H.     mając na uwadze, że Komisja ma przeprowadzić formalny przegląd porozumienia przed końcem 2015 r.;

1.      jest nadal głęboko zasmucony i wstrząśnięty wydarzeniami w Rana Plaza oraz samym rozmiarem tragedii i zniszczeń, a także ponownie składa kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i osobom, które odniosły obrażenia w tej katastrofie;

2.      wzywa rząd Bangladeszu, aby nadal dokładał wszelkich starań, by wszyscy odpowiedzialni za tę katastrofę zostali osądzeni;

3.      uważa za niedopuszczalne, że dwa lata po wypadku niektóre rodziny nadal czekają na odszkodowanie przysługujące im z funduszu powierniczego; apeluje do tych, którzy zgodzili się wypłacić odszkodowania, aby uczynili to niezwłocznie;

4.      uważa, że przedmiotowe porozumienie stanowi zasadniczy element poprawy nie tylko bezpieczeństwa i higieny pracy w fabrykach, ale i warunków pracy w całym przemyśle konfekcyjnym;

5.      zauważa, że od tragicznego wypadku w Rana Plaza i rozpoczęcia realizacji porozumienia w Bangladeszu poczyniono znaczne postępy, a także docenia tempo, w jakim rząd Bangladeszu przystąpił do realizacji uzgodnionych zobowiązań;

6.      z zadowoleniem przyjmuje w szczególności:

–    nowelizację prawa pracy, która zapewnia dalsze wzmocnienie praw podstawowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw pracowniczych,

–    stałe działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie wolności pracowników w strefach przetwórstwa wywozowego,

–    przyjęcie krajowej polityki w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa oraz jednolitych norm dotyczących inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich fabrykach,

–    zwiększenie liczby i częstotliwości inspekcji w fabrykach,

–    zamknięcie fabryk, które nie spełniały norm bezpieczeństwa,

–    zwiększenie we współpracy z MOP liczby nowo zatrudnionych wykwalifikowanych inspektorów ds. bezpieczeństwa oraz liczby szkoleń dla inspektorów ds. bezpieczeństwa,

–    stworzenie publicznej bazy danych zawierającej informacje o inspekcjach pracy, inspekcjach przeciwpożarowych i inspekcjach bezpieczeństwa budynków;

7.      przyznaje jednak, że konieczne są dalsze postępy w pełnym wdrażaniu porozumienia, i wzywa jego wszystkie strony, łącznie z rządem Bangladeszu, do niezwłocznych działań na rzecz poprawy warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle, w tym do:

–    zakończenia ocen bezpieczeństwa strukturalnego i przeciwpożarowego wszystkich zakładów odzieżowych nastawionych na eksport, a także usprawnienia publicznych baz danych dotyczących inspekcji, przestrzegania planów naprawczych i zamykania fabryk nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa,

–    dalszego zatrudniania i szkolenia inspektorów fabryk, szkolonych według jednego standardu i ujednoliconych procedur operacyjnych,

–    dalszej niezbędnej nowelizacji prawa pracy i jego aktów wykonawczych oraz zwiększenia nadzoru ze strony rządu w celu zapewnienia stosowania i przestrzegania swobód zapewnionych prawem z możliwością skorzystania ze środków odwoławczych w przypadku naruszenia,

–    zapewnienia pracownikom stref przetwórstwa wywozowego takich samych podstawowych swobód zapewnionych prawem i norm bezpieczeństwa, jakie przysługują pracownikom w Bangladeszu,

–    dalszego zapewniania we współpracy z darczyńcami i MOP odpowiedniego budowania potencjału w celu trwałego utrzymania wszystkich usprawnień;

8.      z zadowoleniem przyjmuje – równolegle do porozumienia – fakt, że rząd Bangladeszu znacznie podniósł płacę minimalną z dniem 1 grudnia 2013 r.;

9.      z zadowoleniem przyjmuje dalsze wdrażanie inicjatyw sektora prywatnego mających na celu poprawę sytuacji w przemyśle konfekcyjnym;

10.    potwierdza swoje stałe poparcie dla porozumienia w sprawie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków, które spowodowało przeprowadzenie inspekcji w ponad 1100 fabrykach i opracowanie przeszło 400 planów naprawczych; apeluje do wszystkich zainteresowanych strony o zapewnienie pełnej i prawidłowej realizacji tych planów;

11.    wzywa do dalszego dokładnego monitorowania realizacji przedmiotowego porozumienia oraz do stałego wspierania rządu Bangladeszu przez partnerów i darczyńców;

12.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji rządowi, parlamentowi i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Bangladeszu, Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz dyrektorowi generalnemu MOP.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności