Procedură : 2015/2589(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0363/2015

Texte depuse :

B8-0363/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.66
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0175

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 63k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul înregistrat de Pactul de sustenabilitate pentru Bangladesh (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea a doi ani de la prăbușirea clădirii Rana Plaza și la progresul înregistrat de Pactul de sustenabilitate pentru Bangladesh (2015/2589(RSP))  
B8‑0363/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh,

–       având în vedere declarațiile OIM în urma prăbușirii clădirii Rana Plaza, în special concluziile misiunii la nivel înalt a OIM în Bangladesh,

–       având în vedere Acordul din noiembrie 2013 privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate,

–       având în vedere Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh,

–       având în vedere Pactul de sustenabilitate din 8 iulie 2013,

–       având în vedere declarația comisarului Andor la reuniunea de monitorizare din 20 octombrie 2014 cu privire la Pactul de sustenabilitate pentru Bangladesh,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 24 aprilie 2013, clădirea cu opt etaje Rana Plaza, situată în Savar, lângă Dhaka, s-a prăbușit, provocând moartea a peste 1 100 de persoane și rănirea altor aproximativ 2 500 de persoane;

B.     întrucât prăbușirea clădirii Rana Plaza a constituit cel mai grav accident industrial ce a avut loc vreodată în Bangladesh și accidentul cauzat de deficiențe structurale care a produs cele mai multe victime din istoria modernă;

C.     întrucât în Bangladesh există peste 5 000 de fabrici de textile, în care lucrează aproximativ 4 milioane de persoane; întrucât piața europeană este principala destinație pentru exporturile de articole textile și de îmbrăcăminte din Bangladesh;

D.     întrucât industria confecțiilor a avut o contribuție pozitivă la dezvoltarea economică și la creșterea veniturilor și un impact pozitiv în reducerea sărăciei și în capacitarea femeilor;

E.     întrucât, la 8 iulie 2013, Comisia împreună cu guvernul din Bangladesh și OIM au lansat Pactul de sustenabilitate, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor din fabricile de confecții din Bangladesh;

F.     întrucât Pactul stabilește o serie de angajamente concrete care trebuie îndeplinite de către guvernul statului Bangladesh;

G.     întrucât partenerii Pactului s-au întâlnit la Bruxelles la 20 octombrie 2014 pentru a constata progresul înregistrat în punerea în aplicare a Pactului;

H.     întrucât Comisia urmează să revizuiască în mod formal Pactul înainte de sfârșitul anului 2015,

1.      este în continuare profund întristat și șocat de evenimentele de la Rana Plaza, de amploarea tragediei și a distrugerii provocate și transmite încă o dată condoleanțe familiilor îndoliate, precum și celor răniți în acest dezastru;

2.      invită guvernul statului Bangladesh să continue să se asigure că toți cei responsabili pentru dezastru sunt urmăriți penal pentru vina ce le revine;

3.      consideră inacceptabil faptul că, la doi ani după eveniment, unele familii încă așteaptă despăgubirile la care au dreptul din partea fondului fiduciar al donatorilor; solicită ca cei care au acceptat să plătească despăgubiri să efectueze imediat aceste plăți;

4.      consideră Pactul de sustenabilitate ca fiind un element esențial în îmbunătățirea nu doar a sănătății și siguranței în fabrici, ci și a condițiilor de muncă în întreaga industrie a confecțiilor;

5.      ia act de faptul că de la tragicul dezastru din Rana Plaza și după lansarea Pactului de sustenabilitate, s-au înregistrat progrese însemnate în Bangladesh și salută rapiditatea cu care guvernul s-a străduit să pună în aplicare angajamentele pe care și le-a asumat;

6.      salută, în special, următoarele:

–    adoptarea amendamentului la legea muncii, prin care se consolidează drepturile fundamentale în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul drepturilor în materie de muncă și siguranță;

–    activitatea continuă în scopul îmbunătățirii libertăților lucrătorilor în zonele libere industriale de export (EPZ);

–    adoptarea unei politici naționale în domeniul sănătății și al siguranței, precum și a unor standarde comune pentru toate fabricile privind inspecțiile în materie de sănătate și siguranță;

–    creșterea numărului și a frecvenței inspecțiilor în fabrici;

–    închiderea fabricilor care nu respectau standardele de siguranță;

–    intensificarea recrutării și a formării de inspectori certificați pentru siguranță, în parteneriat cu OIM;

–    crearea unei baze publice de date conținând rapoartele inspecțiilor în materie de muncă, protecția contra incendiilor și siguranța clădirilor;

7.      recunoaște, totuși, că sunt necesare progrese suplimentare în punerea deplină în aplicare a Pactului și invită toți partenerii la Pact, inclusiv guvernul statului Bangladesh, să depună eforturi rapide și eficiente pentru îmbunătățirea condițiilor de sănătate și de siguranță în acest sector în cel mai scurt timp posibil, inclusiv următoarele:

–    să realizeze evaluări ale siguranței structurale și contra incendiilor în toate fabricile de confecții orientate spre export, precum și să îmbunătățească baza publică de date privind inspecțiile, respectarea acțiunilor de corectare și închiderea fabricilor nesigure;

–    să continue recrutarea și formarea de inspectori de fabrică, pregătiți pentru un standard comun și proceduri de operare armonizate;

–    să modifice în continuare legea muncii și legislația de aplicare a acesteia, conform cerințelor, și să intensifice supravegherea guvernamentală pentru a asigura punerea în aplicare și respectarea libertăților legale, cu posibilități de remediere în caz de încălcare;

–    să asigure aceleași libertăți legale fundamentale și standarde de siguranță pentru lucrătorii din EPZ ca și pentru lucrătorii din întregul Bangladesh;

–    să continue, în parteneriat cu donatori și cu OIM, să pună la dispoziție clădiri cu spațiu adecvat, pentru a se asigura că toate îmbunătățirile sunt menținute pe termen lung;

8.      salută faptul că, în paralel cu Pactul, guvernul statului Bangladesh a majorat semnificativ salariul minim, începând cu 1 decembrie 2013;

9.      salută continuarea punerii în aplicare a unor inițiative din sectorul privat în scopul îmbunătățirii situației în industria confecțiilor;

10.    își reafirmă sprijinul pentru Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor, care a condus la inspectarea a peste 1 110 fabrici și finalizarea a peste 400 de planuri de acțiune corective (CAPs); invită toate părțile implicate să se asigure că aceste CAPs sunt puse în aplicare pe deplin și în mod corect;

11.    solicită supravegherea atentă în continuare a punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate și continuarea sprijinirii guvernului statului Bangladesh de către parteneri și donatori;

12.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernului, parlamentului și ministerului afacerilor interne din Bangladesh, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei /Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre și directorului general al OIM.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate