Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0363/2015

Ingivna texter :

B8-0363/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.66
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0175

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.137v01-00
 
B8-0363/2015

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))


Charles Tannock, Sajjad Karim för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))  
B8-0363/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh,

–       med beaktande av ILO:s uttalanden efter Rana Plaza-byggnadens kollaps och särskilt slutsatserna från ILO:s högnivådelegation i Bangladesh,

–       med beaktande av överenskommelsen från november 2013 om ersättning till de drabbade,

–       med beaktande av avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh,

–       med beaktande av överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) av den 8 juli 2013,

–       med beaktande av uttalandet av den 20 oktober 2014 av kommissionsledamot Andor vid uppföljningssammanträdet inom överenskommelsen om godtagbarhet gällande Bangladesh,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 24 april 2013 störtade det åtta våningar höga Rana Plaza samman, en byggnad i Savar utanför Dhaka, och över 1 100 människor miste livet och omkring 2 500 människor skadades.

B.     Rana Plaza-byggnadens kollaps var den hittills värsta industrikatastrof som inträffat i Bangladesh och den olycka som krävt flest dödsoffer i modern tid till följd av konstruktionstekniska fel.

C.     Bangladesh har fler än 5 000 textilfabriker, vilka tillsammans sysselsätter cirka 4 miljoner människor. Den europeiska marknaden är den största exportdestinationen för kläder och textiler från Bangladesh.

D.     Tekoindustrin har bidragit positivt till den ekonomiska utvecklingen och till högre inkomster, och har haft en gynnsam effekt på fattigdomsminskningen och kvinnors egenmakt.

E.     Den 8 juli 2013 lanserade kommissionen tillsammans med regeringen i Bangladesh och ILO överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact), i syfte att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare i bangladeshiska konfektionsfabriker.

F.     Överenskommelsen om godtagbarhet inrättar en serie konkreta åtaganden som ska uppfyllas av regeringen i Bangladesh.

G.     Parterna i överenskommelsen om godtagbarhet möttes i Bryssel den 20 oktober 2014 för att bedöma de framsteg som gjorts i överenskommelsens genomförande.

H.     Kommissionen väntas formellt granska överenskommelsen innan 2015 års utgång.

1.      Europaparlamentet är fortfarande mycket bedrövat och chockat över händelserna vid Rana Plaza, över katastrofens själva omfattning och den förstörelse den orsakade, och uttrycker än en gång sitt deltagande till de familjer som förlorat sina anhöriga och med de skadade.

2.      Europaparlamentet uppmanar den bangladeshiska regeringen att fortsätta arbetet med att åtala alla ansvariga till katastrofen för sitt brott.

3.      Europaparlamentet finner det oacceptabelt att familjer, två år efter det inträffade, fortfarande väntar på den ersättning de har rätt till från kompensationsfonden. Parlamentet ber dem som gick med på att betala ersättning att göra så med omedelbar verkan.

4.      Europaparlamentet anser att överenskommelsen om godtagbarhet är en av de viktigaste komponenterna när det gäller att förbättra inte bara hälsan och säkerheten i fabrikerna, utan också arbetsvillkoren i tekoindustrin som helhet.

5.      Europaparlamentet noterar att det sedan den tragiska Rana Plaza-katastrofen och starten på överenskommelsen om godtagbarhet har gjorts många framsteg i Bangladesh, och berömmer den hastighet med vilken regeringen har sökt att genomföra de överenskomna åtagandena.

6.      Europaparlamentet välkomnar särskilt följande:

–    Antagandet av ändringsförslagen till arbetslagstiftningen som ytterligare stärker de grundläggande rättigheterna på områdena hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och arbetstagares rättigheter.

–    Det fortsatta arbetet med att garantera att arbetstagarnas friheter i frizonerna för bearbetning på export förbättras.

–    Antagandet av en nationell policy för hälsa och säkerhet samt enhetliga standarder för hälso- och säkerhetsinspektioner i alla fabriker.

–    Ett ökat antal fabriksinspektioner allt oftare.

–    Nedläggning av fabriker som inte har uppfyllt säkerhetsstandarderna.

–    Ökad rekrytering och utbildning av certifierade säkerhetsinspektörer i partnerskap med ILO.

–    Inrättandet av en offentlig databas för rapporter om inspektioner av arbets-, brand- och byggnadssäkerhet.

7.      Europaparlamentet lyfter däremot fram att ytterligare framsteg måste göras när det gäller att fullt ut genomföra överenskommelsen om godtagbarhet och uppmanar alla överenskommelsens parter, däribland Bangladesh regering, att arbeta snabbt och effektivt med att förbättra hälso- och säkerhetsvillkoren i branschen snarast möjligt, bland annat följande:

–    Slutföra bedömningarna om den strukturella säkerheten och brandsäkerheten i alla aktiva exportorienterade klädfabriker, samt förbättra den offentliga databasen över inspektioner, efterlevnaden av planerna för avhjälpande åtgärder och nedläggningarna av osäkra fabriker.

–    Ytterligare rekrytering och utbildning av fabriksinspektörer som är utbildas enligt enhetlig standard, samt harmoniserade standardrutiner.

–    Vidare ändra arbetslagstiftningen och dess genomförandebestämmelser, i enlighet med kraven, samt öka regeringens övervakning i syfte att säkerställa att rättsliga friheter genomförs och respekteras, med möjlighet till prövning i domstol vid överträdelse.

–    Se till att arbetstagare i frizonerna för bearbetning på export åtnjuter samma grundläggande rättsliga friheter och säkerhetsstandarder som arbetstagare i övriga Bangladesh.

–    Fortsätta att, i partnerskap med givare och ILO, säkerställa lämplig kapacitetsuppbyggnad för att alla förbättringar ska kunna upprätthållas långsiktigt.

8.      Europaparlamentet välkomnar i linje med överenskommelsen om godtagbarhet det faktum att regeringen i Bangladesh avsevärt har höjt minimilönen från och med den 1 december 2013.

9.      Europaparlamentet välkomnar det fortsatta genomförandet av initiativ från den privata sektorn vilka syftar till att förbättra situationen i tekoindustrin.

10.    Europaparlamentet upprepar sitt fortsatta stöd för avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh, vilket har medfört inspektioner av över 1 100 fabriker och slutförandet av mer än 400 planer för korrigerande åtgärder. Parlamentet uppmanar alla inblandade aktörer att se till att dessa planer genomförs fullt ut och på ett korrekt sätt.

11.    Europaparlamentet vill se en mer långtgående och noggrann övervakning av genomförandet av överenskommelsen om godtagbarhet och fortsatt stöd till den bangladeshiska regeringen från partner och givare.

12.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Bangladesh regering, parlament och inrikesministerium, rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament och Internationella arbetsorganisationens generaldirektör.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy