Postup : 2015/2589(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0364/2015

Předložené texty :

B8-0364/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.66
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0175

NÁVRH USNESENÍ
PDF 294kWORD 95k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a současném stavu, pokud jde o dohodu o udržitelnosti  (2015/2589(RSP))


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Martina Michels za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a současném stavu, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (2015/2589(RSP))  
B8‑0364/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na společné prohlášení nazvané „Trvalá angažovanost: Pakt udržitelnosti pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši“, které zástupci bangladéšské vlády, Evropské unie a Mezinárodní organizace práce (MOP) podepsali dne 8. července 2013 v Ženevě,

–       s ohledem na zprávu Evropské komise o technickém pokroku ze dne 8. července 2014 nazvanou „Trvalá angažovanost: Pakt udržitelnosti pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši“,

–       s ohledem na publikaci Mezinárodní konfederace odborových svazů (ITUC) „Novela bangladéšského zákoníku práce z roku 2013“,

–       s ohledem na schůzku týkající se uplatňování bangladéšského paktu udržitelnosti, která se uskutečnila dne 20. října 2014 v Bruselu,

–       s ohledem na společnou publikaci organizací ITUC, UNI Global Union a IndustriALL „Hodnocení bangladéšského paktu udržitelnosti“, která byla aktualizována v březnu 2015,

–       s ohledem na úmluvy MOP č. 81 o inspekci práce, č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se a č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, jichž je Bangladéš smluvní stranou,

–       s ohledem na ujednání o praktických aspektech platby odškodnění obětem neštěstí v budově Rana Plaza a jejich rodinám (Rana Plaza Arrangement) uzavřené v listopadu 2013,

–       s ohledem na úmluvu MOP č. 121 o dávkách při pracovních úrazech,

–       s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a na pokyny OECD pro nadnárodní podniky,

–       s ohledem na dohodu o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši podepsanou v květnu 2013,

–       s ohledem na společné prohlášení vlád Nizozemska, Francie, Dánska, Německa, Spojeného království, Itálie a Španělska vydané dne 26. června 2014 na zasedání OECD v Paříži, v němž vyzývají k vyššímu odškodnému obětem zřícené budovy Rana Plaza,

–       s ohledem na Evropský rok pro rozvoj a stěžejní iniciativu pro zodpovědné řízení dodavatelského řetězce v oděvním průmyslu,

–       s ohledem na systém všeobecných preferencí EU (GSP), v jehož rámci Bangladéš jako jedna z nejméně rozvinutých zemí požívá bezcelní přístup na evropský trh, který není omezen kvótami, a sice prostřednictvím režimu „Vše kromě zbraní“;

–       s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšskou lidovou republikou o partnerství a rozvoji,

–       s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva přijatou dne 26. června 2014, která zřizuje mezivládní pracovní skupinu pověřenou vypracováním mezinárodního právně závazného nástroje pro regulaci činnosti nadnárodních společností,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 17. ledna 2013(1), 14. března 2013(2), 21. listopadu 2013(3), 16. ledna 2014(4) a 18. září 2014(5),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2015 jsme si připomněli druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza v bangladéšském městě Sayar, které si vyžádalo 1 134 obětí na životech a asi 2 500 zraněných, z nichž mnoho osob zůstalo trvale postiženo nebo dočasně indisponováno; vzhledem k tomu, že zřícení budovy Rana Plaza zůstává jednou z největších průmyslových katastrof na světě, ačkoli se nejednalo o první neštěstí v Bangladéši, při němž přišli lidé o život; vzhledem k tomu, že bylo důsledkem stálého a systematického porušování zdravotních a bezpečnostních norem a práv pracovníků a odborových organizací;

B.     vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2015 zemřelo minimálně 13 pracovníků při požáru v továrně na plasty v Dháce; vzhledem k tomu, že dne 8. října 2014 si sedm lidských životů vyžádal požár v továrně Aswad Composite Mills, která dodávala textilie jiným bangladéšským továrnám vyrábějícím oděvy pro severoamerické a evropské zákazníky např. firem Walmart, Gap, H&M a Carrefour; vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2013 zemřelo 112 lidí při požáru v továrně Tazreen Fashion na předměstí Dháky, mezi jejíž zákazníky patří C&A; vzhledem k tomu, že podle zprávy organizací Clean Clothes Campaign a SOMO zahynulo od roku 2006 do počátku roku 2013 při 245 požárech v bangladéšských oděvních továrnách téměř 600 pracovníků;

C.     vzhledem k tomu, že v době neštěstí textilní a oděvní továrny v budově Rana Plaza plnily nebo nedávno dokončily zakázky 29 světových značek; vzhledem k tomu, že podle organizace UNI Global Union byly těsně před neštěstím, které se odehrálo dne 24. dubna 2013, v budově Rana Plaza odhaleny trhliny, kvůli nimž byl celý komplex dočasně uzavřen; vzhledem k tomu, že dělníci pracující v oděvních firmách byli následujícího dne donuceni k nástupu do zaměstnání;

D.     vzhledem k tomu, že žádná finanční částka nemůže zmírnit bolest lidí, kteří při neštěstí ztratili své blízké; nicméně vzhledem k tomu, že finanční kompenzace má pro rodiny obětí a zraněných nebo zmrzačených osob zásadní význam v jejich boji o finanční přežití; vzhledem k tomu, že dva roky po neštěstí v budově Rana Plaza zůstává odškodnění ožehavým tématem; vzhledem k tomu, že celková částka na pokrytí všech nároků byla stanovena v rozmezí 30 milionů a 40 milionů USD; vzhledem k tomu, že v únoru 2015 dosáhly příspěvky 21,5 milionu USD, takže stále chybí 8,5 milionu USD;

E.     vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 pracovníci oděvní společnosti Tuba Group zahájili protestní hladovku, protože tři měsíce neobdrželi mzdu; vzhledem k tomu, že společnost Tuba Group taktéž vlastnila továrnu Tazreen Fashion, v níž v roce 2012 při požáru zahynulo přes 100 pracovníků; vzhledem k tomu, že těmto pracovníkům zatím nebylo vyplaceno adekvátní odškodné;

F.     vzhledem k tomu, že katastrofa v budově Rana Plaza odhalila nedostatky, pokud jde o transparentnost a vysledovatelnost produktů v dodavatelských řetězcích;

G.     vzhledem k tomu, že konfekční průmysl v Bangladéši zaměstnává 4 miliony osob, z toho 80 % žen; vzhledem k tomu, že největším odběratelem oděvů z Bangladéše je EU, následována USA;

H.     vzhledem k tomu, že po neštěstí v budově Rana Plaza a ostrých veřejných protestech byly zahájeny různé iniciativy, které usilují o zlepšení situace v bangladéšském konfekčním průmyslu; vzhledem k tomu, že k těmto iniciativám patří pakt udržitelnosti, který Bangladéš a EU podepsaly v červenci 2013, dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov podepsaná obchodními společnostmi a odborovými svazy v květnu 2013 a ujednání o praktických aspektech platby odškodnění obětem neštěstí v budově Rana Plaza a jejich rodinám (neboli dohoda o Rana Plaza), která byla podepsána v listopadu 2013;

I.      vzhledem k tomu, že pakt udržitelnosti vychází z platných závazků přijatých v souvislosti s pracovními právy, bezpečností na pracovišti a podporou a prosazováním zodpovědného chování podniků; vzhledem k tomu, že dohoda o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov je nezávislá, právně závazná dohoda mezi světovými obchodními značkami, maloobchodníky a odborovými svazy s pětiletou platností, jež má za cíl v Bangladéši vybudovat konfekční průmysl zaručující bezpečné a zdravotně nezávadné pracoviště; vzhledem k tomu, že dohoda o Rana Plaza byla pod záštitou Mezinárodní organizace práce (MOP) podepsána zástupci všech důležitých zúčastněných stran a položila základ pro vytvoření důvěryhodného, transparentního a nezávislého systému pro poskytování podpory obětem neštěstí v budově Rana Plaza, jejich rodinám a závislým rodinným příslušníkům v souladu se zásadami zakotvenými v úmluvě MOP č. 121 o dávkách při pracovních úrazech; vzhledem k tomu, že odškodnění má být vyplaceno prostřednictvím svěřeneckého fondu dárců;

J.      vzhledem k tomu, že navzdory určitému pokroku se všechny mezinárodní subjekty shodují na tom, že v Bangladéši stále dochází k vážnému a systematickému porušování odborových práv; vzhledem k tomu, že novela bangladéšského zákoníku práce z roku 2013 byla velmi omezená, a proto zákoník práce stále nesplňuje mezinárodní normy, např. svobodu sdružování, právo na stávku a kolektivní vyjednávání a právo na členství v odborové organizaci, zejména ve vývozních zpracovatelských zónách; vzhledem k tomu, že bangladéšská vláda navzdory opakovaným slibům dosud nevydala prováděcí pravidla a předpisy v souvislosti s touto novelou; vzhledem k tomu, že na uvedených pravidlech a předpisech závisí programy, jako je např. Program lepší práce vytvořený MOP, a školící programy v rámci bangladéšské dohody;

K.     vzhledem k tomu, že probíhá nábor nových inspektorů práce, avšak vládě se nepodařilo dosáhnout vytyčeného cíle, tj. do konce roku 2013 přijmout 200 inspektorů, a že jejich početní stav stále není naplněn; vzhledem k tomu, že zprávy o pracovních inspekcích jsou předkládány zřídkavě a jsou neúplné;

 

L.     vzhledem k tomu, že ITUC s rostoucím znepokojením poukazuje na skutečnost, že zaměstnavatelé podporují vytváření tzv. firemních svazů nebo svazů vedených managementem a upřednostňují je před odborovými svazy, v jejichž čele stojí zaměstnanci; vzhledem k tomu, že stále platí požadavek, že k založení odboru je zapotřebí, aby do jeho řad vstoupilo 30 % zaměstnanců; vzhledem k tomu, že ve vývozních zpracovatelských zónách, které zaměstnávají zhruba 400 000 zaměstnanců, jsou odborové organizace de facto zakázány; vzhledem k tomu, že stávající legislativní návrh o vývozních zpracovatelských zónách ponechává tento zákaz v platnosti a vyjímá tyto zóny z příslušnosti národního inspektorátu práce;

M.    vzhledem k tomu, že navzdory zvýšení minimální měsíční mzdy z 3 000 tak (35 EUR) na 5 300 tak (62 EUR) v listopadu 2013, bangladéšští pracovníci v oděvním průmyslu stále nedosahují životního minima a patří mezi nejhůře placené zaměstnance ve světě a ze mzdy stěží vyžijí; vzhledem k tomu, že podle odhadů je k pokrytí základních potřeb nutných 8 900 tak (104 EUR); vzhledem k tomu, že podle různých zpráv údajně 40 až 80 % oděvních továren nevyplácí právně stanovenou minimální mzdu;

N.     vzhledem k tomu, že rok 2015 je Evropským rokem pro rozvoj; vzhledem k tomu, že Bangladéš byl zařazen do systému všeobecných preferencí EU (GSP), podle něhož jako jedna z nejméně rozvinutých zemí požívá bezcelní přístup na evropský trh, který není omezen kvótami, a sice v rámci režimu GSP „Vše kromě zbraní“;

O.     vzhledem k tomu, že Bangladéš na indexu transparentnosti obsadil 136. příčku ze 177 zemí a že pro dodavatelský řetězec oděvního průmyslu je typická korupce, do níž jsou zapojeni političtí představitelé země i místní a nadnárodní firmy;

P.     vzhledem k tomu, že podle zprávy Světové banky se v Bangladéši za posledních deset let snížil počet obyvatel žijících v chudobě; vzhledem k tomu, že navzdory těmto oficiálním nižším údajům se 53 milionů lidí ze 160milionové populace potýká s chudobou; vzhledem k tomu, že Bangladéš zaujímá 142. příčku na indexu lidského rozvoje (ze 187 zemí);

Q.     vzhledem k tomu, že odborová a pracovní práva jsou nedílnou součástí lidských práv; vzhledem k tomu, že přední organizace činné na poli lidských práv poukazují na vážné zhoršování stavu lidských práv v Bangladéši, zejména od voleb v lednu 2014; vzhledem k tomu, že Bangladéš dosáhl na indexu globálních práv ITUC nejhorší výsledky, což znamená, že v této zemi nejsou práva účinně chráněna;

R.     vzhledem k tomu, že požáry v továrnách, zřícení budov a další incidenty spojené se zdravotními a bezpečnostními otázkami na pracovišti se neomezují pouze na konfekční průmysl v Bangladéši a zůstávají vážným problémem i v jiných rozvojových a nejméně rozvinutých zemích, kde je konfekční průmysl silně orientován na vývoz;

1.      je si vědom toho, že pro zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti na pracovišti byla přijata dlouho očekávaná opatření směřující správným směrem; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že zřejmě muselo dojít k neštěstí takových rozměrů jako v Rana Plaza a následným hlasitým veřejným protestům, aby byly zahájeny první kroky ke změně v systému pracovních vztahů v bangladéšském oděvním průmyslu;

2.      připomíná, že koordinační výbor Rana Plaza zřídil svěřenecký fond dárců Rana Plaza, jehož úkolem je shromažďovat dobrovolné dary společností a jiných subjektů pro účely odškodnění obětí neštěstí v Rana Plaza a jejich rodin, a že odhadovaná částka potřebná pro pokrytí všech žádostí se pohybuje mezi 30 a 40 miliony dolarů; je zděšen skutečnosti, že k únoru 2015 dosáhla celková výše dobrovolných příspěvků společností do svěřeneckého fondu dárců pouze 21,5 milionů dolarů, takže stále chybí 8,5 milionů dolarů;

3.      opakuje své stanovisko, které vyjádřil ve svém usnesení ze dne 18. září 2014, že princip dobrovolných darů společností svěřeneckému fondu dárců pro odškodnění obětí neštěstí v Rana Plaza nestačí a že je nezbytně nutné zavést povinný mechanismus;

4.      vyzývá všechny značky, jejichž dodavatelem byla továrna Rana Plaza nebo které mají významné vazby k Bangladéši, stejně jako bangladéšskou vládu a Asociaci bangladéšských výrobců a vývozců oděvů (BGMEA), aby zajistily, aby měl svěřenecký fond dárců ke druhému výročí neštěstí v Rana Plaza k dispozici alespoň částku 30 milionů dolarů, aby mohl vyplatit schválené odškodnění;

5.      vyzývá Komisi, Evropskou radu a členské státy, aby odškodnění pevně začlenily do dohody o udržitelnosti a aby využily druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza k zahájení procesu veřejného pojmenování společností, jejichž dodavatelem byla továrna v Rana Plaza a které nedostály svým platebním závazkům vůči svěřeneckému fondu dárců, aby bylo možné vyplatit opožděné a přiměřené odškodnění obětem neštěstí v Rana Plaza a jejich rodinám;

6.      vyzývá Evropskou radu a členské státy, aby vyloučily z veřejných zakázek firmy a jejich dceřiné společnosti, které porušují lidská práva a práva pracovníků v Bangladéši; je toho názoru, že toto vyloučení by se mělo uplatňovat i u společností, jejichž dodavatelem v době neštěstí byla továrna v Rana Plaza a které dosud nezaslaly svůj příspěvek svěřeneckému fondu dárců;

7.      vyzývá Komisi, aby splnila svou povinnost monitorovat v rámci systému všeobecných preferencí dodržování lidských práv, pracovních úmluv a úmluv v oblasti životního prostředí v Bangladéši a informovat do druhého výročí uzavření dohody o udržitelnosti Parlament o zjištěných skutečnostech, aby bylo možné zahájit odpovídající opatření, pokud by docházelo k závažnému a opakovanému porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v příloze A části III nařízení GSP;

8.      oceňuje, že 200 módních a maloobchodních značek dosud podepsalo právně závaznou dohodu o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov, a vítá to jako první významný dosažený úspěch, zároveň však naléhavě vyzývá značky, zejména ty se sídlem v EU, které dosud dohodu nepodepsaly, aby tak neprodleně učinily;

9.      vyzývá Komisi, aby předložila solidní a důvěryhodné návrhy a nástroje ke zlepšení transparentnosti a sledovatelnosti v celém dodavatelském řetězci; je toho názoru, že povinné poskytování údajů o všech dodavatelích jako podmínka pro vstup na trh EU by bylo významných krokem v tomto směru;

10.    vyzývá Komisi, aby vypracovala právně závazné a vymahatelné návrhy týkající se náležité péče v oblasti lidských práv s cílem odhalit stávající a možná porušování práv v dodavatelských řetězcích společností se sídlem v EU a poskytnout v rámci stěžejní iniciativy pro zodpovědné řízení dodavatelského řetězce v oděvním průmyslu účinné prostředky nápravy;

11.    vyzývá Komisi, Evropskou radu a členské státy, aby předložily legislativní návrh závazného a vymahatelného mechanismu společenské odpovědnosti podniků pro firmy se sídlem v EU a jejich dceřiné společnosti působící ve třetích zemích s cílem stanovit závazný požadavek, aby firmy se sídlem v EU a jejich dceřiné společnosti uplatňovaly sociální, pracovní a environmentální normy v celém svém dodavatelském řetězci; lituje skutečnosti, že členské státy hlasovaly proti rezoluci Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přijaté dne 26. června 2014, která zřizuje mezivládní pracovní skupinu pověřenou vypracováním mezinárodního právně závazného nástroje pro regulaci činnosti nadnárodních společností, a vyzývá orgány EU a členské státy, aby úzce spolupracovaly s OSN s cílem dosáhnout tohoto cíle;

12.    konstatuje, že bangladéšský zákoník práce byl po zřícení budovy Rana Plaza novelizován; vyjadřuje však svou hlubokou nespokojenost s tím, že bangladéšská vláda dosud nevypracovala prováděcí pravidla a předpisy k zákoníku práce, ačkoli několikrát slíbila, že tak učiní; naléhavě vyzývá bangladéšskou vládu, aby tato prováděcí pravidla a předpisy neprodleně vydala a okamžitě upustila od požadavku, aby do odborového svazu vstoupilo nejméně 30 % zaměstnanců; zdůrazňuje, že jakékoli další prodlení bude chápáno jako zjevná neochota bangladéšské vlády přijmout nezbytná opatření vyžadovaná k posílení vyspělého systému pracovních vztahů;

13.    vyzývá bangladéšskou vládu, aby v plném rozsahu dostála svým závazkům v části I a II dohody o udržitelnosti do druhého výročí uzavření dohody v červenci 2015; zdůrazňuje, že je potřeba dále novelizovat bangladéšský zákoník práce; trvá na tom, že úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a 88 musí být plně dodržovány a musí se vztahovat na všechny pracovníky, a to i ty, kteří pracují ve vývozních zpracovatelských zónách, v nichž jsou stále zakázány odborové svazy a o nichž je známo, že pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy jsou zde velmi omezené;

14.    vyjadřuje zklamání nad tím, že bangladéšská vláda nejen do konce roku 2013 nedodržela dohodnutou lhůtu pro přijetí dalších 200 inspektorů, ale ani dosud nedokázala tento cíl splnit; konstatuje, že v rámci podávání zpráv a pravidelných následných inspekcí, které jsou klíčové pro dosažení pokroku a předcházení neštěstím v budoucnosti, se vyskytují závažné nedostatky; souhlasí s názorem mezinárodních odborových svazů, které zdůrazňují, že přijetí dalších pracovních inspektorů, jejich vzdělávání a zaručení nezávislosti a nestranickosti, má zásadní význam; vyzývá proto bangladéšskou vládu, aby učinila vše nezbytné pro dosažení těchto cílů;

15.    oceňuje a vítá zvýšení počtu odborových svazů, které byly uznány v odvětví oděvního průmyslu (275 od roku 2013), poukazuje však na to, že tyto svazy zastupují jen nepatrnou část více než 4 milionů pracovníků, většinou žen, pracujících ve více než 5 000 oděvních továrnách, a na skutečnost, že většina těchto odborových svazů nemá právo na kolektivní vyjednávání; poukazuje rovněž na to, že v roce 2014 se zpomalil proces uznávání a 26 % všech podaných žádostí bylo zjevně svévolně zamítnuto;

16.    naléhavě vyzývá Bangladéšskou asociaci oděvních výrobců a vývozců, aby dodržovala a vyplácela alespoň dohodnutou minimální mzdu v tomto odvětví; je pevně přesvědčen, že dohodnutá minimální mzda stále ještě nepokrývá základní potřeby pracovníků v tomto odvětví a musí být dále zvýšena v souladu s požadavky odborových svazů; vyzývá bangladéšskou vládu, aby zajistila, aby zaměstnavatelé v oděvním odvětví vypláceli dlužné mzdy bez prodlení;

17.    je zděšen všudypřítomnou diskriminací odborových svazů a snahou o jejich potlačení v Bangladéši, kterou dokládají případy odvetných opatření proti pracovníkům činným v odborech a případy fyzického násilí vůči představitelům a aktivistům odborových svazů, včetně vraždy odborového předáka Aminula Islama; je zastáncem práva pracovníků v Bangladéši vytvářet nezávislé odborové svazy, registrovat je a vstupovat do nich, a to i ve vývozních zpracovatelských zónách, bez obav z pronásledování; vyzývá bangladéšskou vládu, aby zajistila tato základní práva a předala pachatele vraždy Aminula Islama soudu;

 

18.    poukazuje na to, že soustavné přehlížení práv pracovníků a odborových svazů v Bangladéši je odrazem pokračujícího mizení základních a demokratických práv a jeho zvyšujícího se tempa za současné bangladéšské vlády v čele s Šajch Hasínou Vadžídovou; opakovaně odsuzuje soustavná přísná vládní opatření proti členům politické opozice, členům odborových svazů, obhájcům lidských práv a novinářům; trvá na tom, že základní demokratická práva, jako je právo na svobodu shromažďování a svobodu projevu, musí být vždy respektována;

19.    domnívá se, že existence demokratických odborových struktur je klíčovým nástrojem v boji za lepší zdravotní a bezpečnostní normy a pracovní podmínky celkově, včetně boje za vyšší mzdy; je toho názoru, že učiněné dohody představují velmi významné kroky k zabránění vzniku nových komplexů Rana Plaza a jejich důsledkům; trvá na tom, že to neplatí jen pro Bangladéš, ale i pro jiné země, které rovněž čelí obdobně svízelným situacím, zejména v oděvním odvětví;

20.    usuzuje, že stávající způsob výroby a převaha nadnárodních maloobchodních organizací a značek v oděvním odvětví v Bangladéši a v jiných zemích vyvolává závažné otázky, pokud jde o udržitelnost a omluvitelnost hospodářského systému založeného na otevřeném porušování práv pracovníků a odborových svazů, nízkých mzdách a vykořisťování s cílem dosáhnout nezbytného obratu a zisků potřebných k přežití v globalizovaném kapitalistickém hospodářství; poukazuje na to, že v oděvním odvětví jsou potřebná globální řešení, která zabrání tomu, aby pracovníci bojovali proti sobě;

21.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Bangladéše, vysoké komisařce OSN pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN a generálnímu řediteli Mezinárodní organizace práce.

 

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0026.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0100.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0516.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0045.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0024.

Právní upozornění - Ochrana soukromí