Procedure : 2015/2589(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0364/2015

Indgivne tekster :

B8-0364/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.66
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0175

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 146kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status for den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"  (2015/2589(RSP))


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status for den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact"  (2015/2589(RSP))  
B8‑0364/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den fælles erklæring "Staying engaged: A Sustainability Compact for continuous improvements in labour rights and factory safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh" (Fortsat engagement: En aftale vedrørende bæredygtighed, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh), som blev undertegnet i Genève den 8. juli 2013 af repræsentanter for den bangladeshiske regering, Den Europæiske Union (EU) og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO),

–       der henviser til Europa-Kommissionens tekniske statusrapport af 8. juli 2014 om erklæringen "Staying engaged – a Sustainability Compact for continuous improvements in labour rights and factory safety in the ready-made garment and knitwear industry in Bangladesh",

–       der henviser til Den Internationale Faglige Sammenslutnings (IFS's) publikation "A review of the 2013 Bangladesh Labour Act" (en gennemgang af den bangladeshiske arbejdsmarkedslov af 2013),

–       der henviser til det opfølgende møde, der fandt sted den 20. oktober 2014 i Bruxelles om aftalen "Bangladesh Sustainability Compact",

–       der henviser til den fælles publikation fra IFS, UNI Global Union og IndustriAll "An evaluation of the Bangladesh Sustainability Compact" (en evaluering af den bangladeshiske bæredygtighedsaftale), ajourført i marts 2015,

–       der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konvention nr. 81 om arbejdstilsyn, ILO-konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og til ILO’s konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, som Bangladesh er part i,

–       der henviser til aftalen "Understanding for a Practical Arrangement on Payments to the Victims of the Rana Plaza Accident and their Families" (aftale om en praktisk ordning for betalinger til ofrene for Rana Plaza-ulykken og deres familier), den såkaldte "ordning", der blev vedtaget i november 2013,

–       der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 121 om ydelser i anledning af tilskadekomst under arbejdet,

–       der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder,

–       der henviser til aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh, underskrevet i maj 2013,

–       der henviser til den fælles erklæring fra regeringerne i Nederlandene, Frankrig, Danmark, Tyskland, Det Forenede Kongerige, Italien og Spanien udarbejdet på OECD’s møde i Paris den 26. juni 2014, hvori de opfordrede til større erstatning til ofrene for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen,

–       der henviser til det europæiske udviklingsår og flagskibsinitiativet vedrørende ansvarlig forvaltning i beklædningsforsyningskæden,

–       der henviser til EU’s generelle toldpræferenceordning (GSP), hvorunder Bangladesh som et "mindst udviklet land" (LDC) ydes toldfri og kvotefri adgang til EU’s marked gennem "alt undtagen våben"-ordningen,

–       der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling,

–       der henviser til UNHRC’s (FN’s Menneskerettighedsråds) resolution vedtaget den 26. juni 2014, hvormed der oprettedes en mellemstatslig arbejdsgruppe med mandat til at udvikle et internationalt retligt bindende instrument til at regulere aktiviteterne i multinationale selskaber,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningerne af 17. januar 2013(1), 14 marts 2013(2), 21. november 2013(3), 16. januar 2014(4) og 18. september 2014(5),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den 24. april 2015 var toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Sayar, Bangladesh, hvor 1 134 mennesker blev dræbt og andre ca. 2 500 blev såret, hvoraf mange som følge heraf blev permanent eller midlertidigt invalideret; der henviser til, at sammenstyrtningen af Rana Plaza udgør en af verdens største industrielle katastrofer, men samtidig ikke er den første fatale industrikatastrofe i Bangladesh som følge af en konsekvent og systematisk manglende overholdelse af sundheds- og sikkerhedsstandarder og en manglende respekt for arbejdstagerrettigheder og faglige rettigheder;

B.     der henviser til, at mindst 13 personer blev dræbt i en brand på en plastikfabrik i Dhaka den 31. januar 2015; der henviser til, at syv mennesker omkom den 8. oktober 2014 ved branden på Aswad Composite Mills, som leverede tekstilstof til andre bangladeshiske fabrikker, hvor det blev lavet til beklædningsgenstande for nordamerikanske og europæiske kunder såsom Walmart, Gap, H&M og Carrefour; der henviser til, at 112 mennesker omkom den 24. november 2013 ved fabriksbranden på Tazreen Fashionfabrikken uden for Dhaka, hvis kundekreds omfattede C&A; der henviser til, at næsten 600 mennesker døde i 245 brande på tekstilfabrikker i Bangladesh mellem 2006 og begyndelsen af 2013 ifølge en rapport fra Clean Clothes Campaign og SOMO;

C.     der henviser til, at 29 globale mærkevarevirksomheder havde nylige eller aktuelle ordrer hos tekstilvare- og beklædningsfabrikker i Rana Plaza-bygningen på det tidspunkt, hvor katastrofen indtraf; der henviser til, at der ifølge UNI Global Union var blevet konstateret revner i Rana Plaza-bygningen, lige inden den 24. april 2013, hvilket førte til en midlertidig lukning af komplekset; der henviser til, at tekstilarbejdere beskæftiget i Rana Plaza-bygningen blev tvunget til at genoptage arbejdet den følgende dag;

D.     der henviser til, at intet pengebeløb kan kompensere for smerten hos dem, der har mistet deres kære; der henviser til, at økonomisk erstatning for familierne til de dræbte og de, der blev såret og handicappet som følge af katastrofen, imidlertid er afgørende i deres kamp for økonomisk overlevelse; der henviser til, at erstatning her to år efter Rana Plaza-katastrofen stadig er et brændende spørgsmål; der henviser til, at det beløb, der er fastsat til at dække de samlede fordringer, blev fastsat til mellem 30 og 40 mio. USD; der henviser til, at det samlede beløb, der blev opkrævet gennem disse bidrag i februar 2015 var på 21,5 mio. USD, og at mindst 8,5 mio. USD dermed var udestående;

E.     der henviser til, at tekstilarbejdere i Tuba Group i august 2014 indledte en sultestrejke, da de ikke var blevet betalt i tre måneder; der henviser til, at Tuba Group er den samme virksomhed, som ejede fabrikken Tazreen Fashion, på hvis fabrik over 100 arbejdere omkom ved en brand i 2012; der henviser til, at der stadig ikke er blevet udbetalt passende erstatning til disse arbejdstagere;

F.     der henviser til, at Rana Plaza-katastrofen blotlagde de eksisterende mangler i forbindelse med gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele forsyningskæden;

G.     der henviser til, at konfektionsbranchen i Bangladesh beskæftiger 4 mio. mennesker, hvoraf 80 % er kvinder; der henviser til, at EU er Bangladeshs største eksportmarked for beklædningsgenstande, efterfulgt af USA;

H.     der henviser til, at Rana Plaza-katastrofen, og det offentlige ramaskrig, der fulgte, har medført, at der er blevet taget forskellige initiativer med henblik på at forbedre situationen i konfektionsbranchen i Bangladesh; der henviser til, at disse initiativer omfatter bæredygtighedsaftalen, som EU undertegnede sammen med Bangladesh i juli 2013, aftalen om brand- og bygningssikkerhed mellem virksomheder og fagforeninger, der blev underskrevet i maj 2013, og aftalen om en praktisk ordning for betalinger til ofrene for Rana Plaza-ulykken og deres familier (Rana Plaza-ordningen), som blev underskrevet i november 2013;

I.      der henviser til, at bæredygtighedsaftalen bygger på eksisterende forpligtelser vedrørende respekt for arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og fremme af ansvarlig forretningsskik; der henviser til, at aftalen om brand- og bygningssikkerhed er en 5-årig uafhængig, retligt bindende aftale mellem globale mærkevarevirksomheder og detailhandlere og fagforeninger, med det formål at opbygge en sikker og sund konfektionsindustri i Bangladesh; der henviser til, at Rana Plaza-ordningen, som ILO har stillet sig i spidsen for, er blevet underskrevet af repræsentanter for alle vigtige interesserede parter og danner grundlag for at etablere en troværdig, gennemsigtig og uafhængig ordning for støtte til ofrene fra Rana Plaza samt deres familier og pårørende i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i ILO-konvention nr. 121, der omhandler ydelser i anledning af tilskadekomst under arbejde; der henviser til, at erstatning skal udbetales gennem fonden Donor Trust Fund;

J.      der henviser til, at der ganske vist er gjort visse fremskridt, men at det er almindeligt anerkendt af alle internationale aktører, at arbejdstagerrettigheder og faglige rettigheder fortsat krænkes alvorligt og systematisk i Bangladesh; der henviser til, at ændringerne til den bangladeshiske arbejdsmarkedslov i 2013 var meget begrænsede og derfor fortsat ikke lever op til internationale standarder for foreningsfrihed, retten til at strejke og retten til kollektive forhandlinger samt retten til medlemskab af en fagforening, især for så vidt angår eksportproduktionszoner (EPZ'er); der henviser til, at Bangladeshs regering hidtil har forsømt at udstede gennemførelsesbestemmelser og bekendtgørelser i forbindelse med disse ændringer, på trods af gentagne løfter om at gøre det; der henviser til, at programmer som f.eks. ILO's "Better Work"-program og uddannelsesprogrammet under Bangladesh-aftalen afhænger af udstedelse af disse bestemmelser og bekendtgørelser

K.     der henviser til, at der ganske vist er blevet rekrutteret nogle nye arbejdsinspektører, men at det ikke er lykkedes regeringen at nå sit mål om 200 ved udgangen af 2013, og at den til dato stadig ikke har opfyldt det; der henviser til, at rapporteringer om arbejdstilsyn er uregelmæssige og ufuldstændige;

L.     der henviser til, at IFS udtrykker stigende bekymring over arbejdsgivere, der tilskynder til oprettelse af såkaldte virksomheds- eller ledelsesstyrede fagforeninger snarere end arbejdstagerstyrede fagforeninger; der henviser til, at minimumskravet om 30 % for at danne en fagforening, stadig er gældende, der henviser til, at fagforeninger fortsat de facto er forbudt i EPZ'erne, der beskæftiger ca. 400 000 arbejdstagere; der henviser til, at det aktuelle lovforslag om EPZ'er fastholder dette forbud og holder EPZ'erne uden for det nationale arbejdstilsyns rækkevidde;

M.    der henviser til, at tekstilarbejdere i Bangladesh på trods af stigningen i mindstelønnen fra 3 000 taka (35 EUR) til 5 300 taka (62 EUR) om måneden i november 2013 ikke har en løn, man kan leve af, stadig er blandt de dårligt betalte i verden og har svært ved at få det til at løbe rundt; der henviser til, at det anslås, at det er nødvendigt at have 8 900 taka (104 EUR) for at dække de basale behov; der henviser til, at forskellige rapporter tyder på, at mellem 40 % og 80 % af tekstilfabrikkerne undlader at betale den nuværende lovbestemte mindsteløn;

N.     der henviser til, at 2015 er det europæiske år for udvikling, og at Bangladesh er omfattet af EU’s generelle toldpræferenceordning (GSP), hvorunder Bangladesh som et "mindst udviklet land" (LDC) ydes toldfri og kvotefri adgang til EU’s marked gennem toldpræferenceordningens "alt undtagen våben"-ordning;

O.     der henviser til, at Bangladesh indtager pladsen som nr. 136 ud af 177 lande i gennemsigtighedsindekset, og at korruption er rodfæstet i den globale beklædningsforsyningskæde og involverer de politiske institutioner såvel som lokale og multinationale selskaber;

P.     der henviser til, at Bangladesh ifølge Verdensbankens rapport har oplevet et fald i antallet af mennesker, der lever i fattigdom, i løbet af det seneste årti; der henviser til, at 53 mio. mennesker ud af en befolkning på 160 mio. på trods af dette officielle fald fortsat lever i fattigdom; der henviser til, at Bangladesh indtager en plads som nr. 142 ud af 187 i indekset for menneskelig udvikling;

Q.     der henviser til, at faglige rettigheder og arbejdstagerrettigheder er en integreret del af menneskerettighederne; der henviser til, at førende menneskerettighedsorganisationer peger på en alvorlig forværring af menneskerettighederne i Bangladesh, navnlig siden valget i januar 2014; der henviser til, at Bangladesh fik den laveste score på IFS' globale rettighedsindeks, hvilket indikerer, at der ikke findes nogen effektiv sikring af rettigheder;

R.     der henviser til, at fabriksbrande, bygningssammenstyrtninger og andre hændelser, der vedrører sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ikke er begrænset til konfektionsbranchen i Bangladesh alene, men fortsat giver anledning til alvorlig bekymring i andre udviklingslande og mindst udviklede lande med en stærkt eksportorienteret konfektionsbranche;

1.      anerkender, at der er blevet taget nogle længe ventede skridt i den rigtige retning for at forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden på arbejdspladsen; beklager dybt, at der tilsyneladende var behov for en katastrofe af Rana Plaza-omfanget og det offentlige ramaskrig, der fulgte, før det første skridt til forandringer i arbejdsmarkedssystemet i konfektionsbranchen i Bangladesh blev taget;

2.      minder om, at Rana Plaza-koordinationsudvalget fastslog, at fonden Rana Plaza Donorer Trust Fond skulle indsamle frivillige donationer fra virksomheder og andre til at kompensere ofrene og deres familier fra Rana Plaza-katastrofen, og at det beløb, der blev anslået som værende nødvendigt for at dække omkostningerne til samtlige fordringer, blev fastsat til at være mellem 30 mio. og 40 mio. USD; er rystet over det forhold, at det samlede beløb, der var blevet indsamlet gennem frivillige virksomhedsdonationer til Donor Trust Fund i februar 2015, kun var på 21,5 mio. USD, hvilket indebærer, at 8,5 mio. USD fortsat er udestående;

3.      gentager sin holdning, som vedtaget i beslutningen af 18. september 2014, hvori det fastslås, at frivillighedsprincippet for virksomhedsdonationer til Donor Trust Fund har svigtet ofrene fra Rana Plaza-katastrofen, og at der er et presserende behov for en obligatorisk mekanisme;

4.      opfordrer alle virksomheder, der får leverancer fra Rana Plaza eller med betydelige forbindelser til Bangladesh, samt regeringen i Bangladesh og Bangladesh Garment Manufacturers and Export Association (BGMEA) til at sikre, at Donor Trust Fund har mindst de anslåede 30 mio. USD til rådighed på tidspunktet for toårsdagen for Rana Plaza-katastrofen til at udbetale den aftalte erstatning;

5.      opfordrer Kommissionen, Det Europæiske Råd og medlemsstaterne til at gøre erstatning til en integrerende del af bæredygtighedspagten og benytte toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza til at iværksætte en offentlig kampagne med "udhængning" af de virksomheder, der har modtaget leverancer fra Rana Plaza, og som ikke har levet op til deres forpligtelser til at betale til Donor Trust Fund, for at få betalt den længe ventede og passende erstatning til familierne og ofrene fra Rana Plaza-katastrofen;

6.      opfordrer Det Europæiske Råd og medlemsstaterne til at udelukke virksomheder og disses datterselskaber, der krænker menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder i Bangladesh fra offentlige indkøbskontrakter; mener, at dette også bør gælde for virksomheder, som fik leverancer fra Rana Plaza på katastrofetidspunktet og fortsat ikke bidrager til Donor Trust Fund;

7.      opfordrer Kommissionen til at leve op til sine tilsynsforpligtelser vedrørende Bangladeshs overholdelse af menneskerettigheder og arbejds- og miljøkonventioner under den generelle præferenceordning og aflægge beretning til Parlamentet om sine resultater ved toårsdagen for bæredygtighedsaftalen med henblik på at indlede passende foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske krænkelser af principperne i de konventioner, der er opført i del III i bilag A til GSP-forordningen;

8.      anerkender, at 200 mode- og detailsalgsvirksomheder på nuværende tidspunkt har underskrevet den juridisk bindende aftale om brand- og bygningssikkerhed og hilser dette velkommen som et første vigtigt resultat, men udsender samtidig en indtrængende appel til alle, navnlig EU-baserede virksomheder, der endnu ikke har tilsluttet sig aftalen, om at gøre dette hurtigst muligt;

9.      opfordrer Kommissionen til at udvikle troværdige og solide forslag og redskaber til at forbedre gennemsigtighed og sporbarhed i hele forsyningskæden; mener, at obligatorisk angivelse af alle leverandørdata som et krav for at adgang til EU’s marked bør udgøre et vigtigt skridt i denne retning;

10.    opfordrer Kommissionen til at udvikle juridisk bindende og retskraftige forslag med hensyn til due diligence-procedurer vedrørende menneskerettigheder for at identificere faktiske og potentielle overtrædelser i EU-baserede virksomheders forsyningskæder og for at sikre effektive retsmidler under flagskibsinitiativet om ansvarlig styring af forsyningskæden i beklædningssektoren;

11.    opfordrer Kommissionen, Det Europæiske Råd og medlemsstaterne til at fremsætte et lovforslag om bindende og retskraftige mekanismer om virksomhedernes sociale ansvar for EU-baserede virksomheder og deres datterselskaber i tredjelande med henblik på at gøre det obligatorisk for EU-baserede virksomheder og deres datterselskaber at overholde sociale, arbejdsmarkeds- og miljømæssige standarder gennem hele deres forsyningskæde; beklager, at medlemsstater stemte imod UNHCR's beslutning vedtaget den 26. juni 2014, hvormed der blev oprettet en mellemstatslig arbejdsgruppe med mandat til at udvikle et internationalt juridisk bindende instrument til regulering af multinationale selskabers aktiviteter, og opfordrer indtrængende de europæiske institutioner og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med FN for at nå dette mål;

12.    bemærker, at den bangladeshiske arbejdsmarkedslov blev ændret i kølvandet på Rana Plaza-katastrofen; udtrykker imidlertid dyb utilfredshed med, at den bangladeshiske regering har undladt at udstede gennemførelsesbestemmelserne og bekendtgørelserne til arbejdsmarkedsloven, trods talrige løfter om at gøre det; opfordrer indtrængende den bangladeshiske regering til at udstede de pågældende gennemførelsesbestemmelser og betænkninger uden yderligere forsinkelse og til øjeblikkeligt at opgive kravet om mindst 30 % medlemstilknytning for fagforeninger; understreger, at enhver yderligere forsinkelse vil blive fortolket som åbenlys manglende vilje fra den bangladeshiske regerings side til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at fremme et mere modent arbejdsmarkedssystem;

13.    opfordrer den bangladeshiske regering til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til sektion I og II af bæredygtighedsaftalen ved toårsdagen for aftalen i juli 2015 og understreger behovet for at ændre den bangladeshiske arbejdsmarkedslov yderligere; Insisterer på, at ILO’s konvention nr. 87 og 98 skal overholdes fuldt ud og deres dækning udvides til at omfatte alle arbejdstagere, herunder dem, der arbejder i EPZ'er, hvor fagforeninger fortsat forbydes og arbejdsvilkår og sundheds- og sikkerhedsstandarder er kendt for at være ekstremt dårlige;

14.    udtrykker sin skuffelse over, at den bangladeshiske regering ikke blot har forsømt at overholde den aftalte frist for rekruttering af 200 ekstra inspektører ved udgangen af 2013, men at den endnu ikke har været i stand til at nå dette mål; bemærker, at der er alvorlige brister i indberetningen og de regelmæssige opfølgende inspektioner, som er afgørende for at opnå fremskridt og forebygge fremtidige katastrofer; gentager internationale fagforeningers synspunkt om, at det er af afgørende betydning, at der foretages yderligere rekruttering og uddannelse af arbejdsinspektører samt at disses uafhængighed og upartiskhed garanteres; opfordrer derfor den bangladeshiske regering til at gøre, hvad der er nødvendigt for at opfylde disse målsætninger;

15.    anerkender og glæder sig over det øgede antal fagforeninger, der er anerkendt i konfektionsbranchen (275 siden 2013), men påpeger, at disse kun repræsenterer en brøkdel af en arbejdsstyrke på over 4 millioner hovedsageligt kvindelige arbejdstagere spredt over 5 000 tekstil- og beklædningsfabrikker, og at de fleste af disse fagforeninger bliver nægtet retten til kollektive forhandlinger; påpeger også, at anerkendelsesprocessen i 2014 er aftaget, og at 26 % af alle indgivne ansøgninger blev afvist af tilsyneladende vilkårlige årsager;

16.    opfordrer indtrængende BGMEA til at efterleve aftalen om en mindsteløn i sektoren og som minimum at betale denne aftalte mindsteløn; er af den faste overbevisning, at den aftalte mindsteløn stadig ikke dækker de basale behov hos de arbejdstagere, der er beskæftiget i sektoren, og at den skal hæves yderligere i overensstemmelse med fagforeningernes krav; opfordrer den bangladeshiske regering til at sikre, at arbejdsgivere i beklædningssektoren betaler alle forfaldne lønninger snarest muligt;

17.    er forfærdet over den udbredte modstand mod og opløsning af fagforeninger i Bangladesh, hvilket fremgår af de veldokumenterede gengældelsesaktioner mod arbejdstagere, der er medlem af en fagforening, og fysisk vold mod fagforeningsledere og -aktivister, herunder mordet på fagforeningslederen Aminul Islam; forsvarer arbejdstagernes ret i Bangladesh til at danne, registrere og melde sig ind i uafhængige fagforeninger, også i EPZ'er, uden at skulle frygte for forfølgelse; opfordrer den bangladeshiske regering til at garantere disse grundlæggende rettigheder og til at retsforfølge gerningsmændene til mordet på Aminul Islam;

18.    understreger, at den fortsatte manglende respekt for arbejdstagerrettigheder og faglige rettigheder i Bangladesh afspejler den igangværende og øgede opløsning af grundlæggende og demokratiske rettigheder under den nuværende bangladeshiske regering under ledelse af Sheikh Hasina; gentager sin fordømmelse af regeringens fortsatte overgreb mod medlemmer af den politiske opposition, fagforeningsfolk, menneskerettighedsforkæmpere og journalister; insisterer på, at de grundlæggende demokratiske rettigheder, såsom forsamlings- og ytringsfriheden skal overholdes til enhver tid;

19.    anser eksistensen af demokratiske fagforeningsstrukturer for at være et afgørende instrument i kampen for bedre sundheds- og sikkerhedsstandarder og arbejdsvilkår globalt set, herunder i kampen for højere lønninger; betragter de indgåede aftaler som afgørende skridt i retning af at undgå, at der opstår nye Rana Plaza-situationer og konsekvenser heraf; insisterer på, at dette ikke kun gælder for Bangladesh, men også for andre lande, der står over for lignende usikre situationer, navnlig i konfektionsbranchen;

20.    konkluderer, at den nuværende fremstillingsmåde og de multinationale detailhandleres og mærkevarers dominans inden for konfektionsbranchen i Bangladesh og i andre lande, rejser alvorlige spørgsmål om bæredygtigheden og berettigelsen af et økonomisk system, som er baseret på åbenlys manglende respekt for arbejdstagerrettigheder og faglige rettigheder, lave lønninger og udnyttelse for at opnå den omsætning, der er nødvendig for at opnå den fortjeneste, som er afgørende for at overleve i en globaliseret kapitalistiske økonomi; påpeger, at der er behov for globale løsninger inden for konfektionsbranchen for at hindre, at arbejdstagerne bliver spillet ud mod hinanden;

21.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og parlamentet i Bangladesh, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, De Forenede Nationers generalsekretær og ILO’s generaldirektør.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0026.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0100.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0516.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0045.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0024.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik