Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0364/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0364/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 175kWORD 105k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δεύτερη επέτειο της κατάρρευσης του κτιρίου Rana Plaza και την κατάσταση όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας (2015/2589(RSP))


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Helmut Scholz, Martina Michels εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δεύτερη επέτειο της κατάρρευσης του κτιρίου Rana Plaza και την κατάσταση όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας (2015/2589(RSP))  
B8‑0364/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση «Παραμένοντας δεσμευμένοι: ένα Σύμφωνο Βιωσιμότητας για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία έτοιμου ενδύματος και πλεκτού στο Μπαγκλαντές», η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 8 Ιουλίου 2013, από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Μπανγκλαντές (GOB), της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–       έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την κοινή δήλωση «Παραμένοντας δεσμευμένοι: ένα Σύμφωνο Βιωσιμότητας για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργοστασίων στη βιομηχανία έτοιμου ενδύματος και πλεκτού στο Μπαγκλαντές»,

–       έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) με τίτλο «Μια αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας του Μπανγκλαντές του 2013»,

–       έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση παρακολούθησης του Συμφώνου Βιωσιμότητας για το Μπαγκλαντές που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014, στις Βρυξέλλες,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δημοσίευση ITUC, Παγκόσμιας Ένωσης UNI, IndustriALL, με τίτλο «Η αξιολόγηση του Συμφώνου Βιωσιμότητας για το Μπαγκλαντές», όπως επικαιροποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας, τη σύμβαση 87 της ΔΟΕ σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την προστασία του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και τη σύμβαση αριθ. 98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, της οποίας το Μπαγκλαντές είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη την «Κατανόηση για μια πρακτική συμφωνία για πληρωμές προς τα θύματα του ατυχήματος στο Rana Plaza και των οικογενειών τους», που είναι γνωστή και ως «Συμφωνία», που συνήφθη τον Νοέμβριο του 2013,

–       έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 121 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος,

–       έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για την πυρκαγιά και την ασφάλεια των κτιρίων στο Μπαγκλαντές, που υπογράφηκε τον Μάιο του 2013,

–       έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κυβερνήσεων των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, της Δανίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλία και της Ισπανίας κατά τη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2014 του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, με την οποία ζητείτο αυξημένη αποζημίωση για τα θύματα της κατάρρευσης του κτιρίου Rana Plaza,

–       έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη και την εμβληματική πρωτοβουλία για την υπεύθυνη διαχείριση στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού στον κλάδο ένδυσης,

–       έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (ΣΓΠ), σύμφωνα με το οποίο στο Μπαγκλαντές, ως λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα (ΛΑΧ), παρέχονται απαλλαγή από δασμούς, ποσοστώσεις πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω της πρωτοβουλίας «Όλα εκτός από όπλα» (ΕΒΑ ),

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του UNHRC (Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών) που εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2014 και το οποίο καθιερώνει μια διακυβερνητική ομάδα εργασίας με την εντολή ανάπτυξης μιας διεθνούς νομικά δεσμευτικής πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές, και ιδίως εκείνα της 17ης Ιανουαρίου 2013(1), της 14ης Μαρτίου 2013(2), της 21ης Νοεμβρίου 2013(3), της 16ης Ιανουαρίου 2014(4) και της 18ης Σεπτεμβρίου 2014(5),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η 24η Απριλίου του 2015 σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση κτιρίου Rana Plaza στο Sayar του Μπαγκλαντές, στην οποία 1.134 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.500 άλλοι τραυματίστηκαν, πολλοί από αυτούς έμειναν μόνιμα ή προσωρινά ανάπηροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του κτιρίου Rana Plaza αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές καταστροφές στον κόσμο, αλλά την ίδια στιγμή δεν αποτελεί την πρώτη θανατηφόρα βιομηχανική καταστροφή στο Μπαγκλαντές, καταστροφές που οφείλονται στη συνεπή και συστηματική έλλειψη τήρησης των προτύπων υγείας και ασφάλειας και την έλλειψη σεβασμού για τους εργαζομένους και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2015, τουλάχιστον 13 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Ντάκα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2014, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στο Aswad Composite Mills, εταιρεία που προμήθευε ύφασμα σε άλλα εργοστάσια του Μπαγκλαντές που προορίζονταν για ενδύματα για τους βορειοαμερικανούς και ευρωπαίους πελάτες τους, όπως η Wal-Mart, η Gap, H&M και η Carrefour· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 του Νοεμβρίου 2013, 112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στο εργοστάσιο Tazreen Fashion, έξω από τη Ντάκα, μεταξύ των πελατών του οποίου περιλαμβάνονταν η C&A· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση της Εκστρατείας Καθαρά Ρούχα και της SoMo, σχεδόν 600 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους σε 245 πυρκαγιές σε εργοστάσια ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές μεταξύ του 2006 και των αρχών του 2013·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 μάρκες παγκόσμιας φήμης είχαν πρόσφατες ή τρέχουσες παραγγελίες σε εργοστάσια κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης που βρίσκονταν στο κτίριο Rana Plaza κατά το χρόνο που συνέβη η καταστροφή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση UNI, στο κτίριο Rana Plaza είχαν εντοπιστεί ρωγμές λίγο πριν από τις 24 Απριλίου 2013, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του συγκροτήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο κτίριο Rana Plaza στον κλάδο ένδυσης αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην εργασία τους την επόμενη μέρα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον πόνο εκείνων που έχασαν τους αγαπημένους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική αποζημίωση για τις οικογένειες των νεκρών και των τραυματιών και αναπήρων, λόγω της καταστροφής είναι, ωστόσο, απαραίτητη στον αγώνα τους για οικονομική επιβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χρόνια μετά την καταστροφή του Rana Plaza, η αποζημίωση εξακολουθεί να αποτελεί φλέγον ζήτημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό που καθορίζεται για να καλύψει το σύνολο όλων των απαιτήσεων ορίστηκε μεταξύ των 30 εκατ. και 40 εκατ. δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2015, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις συνεισφορές αυτές ήταν 21.500.000 δολάρια, αφήνοντας 8,5 εκατ. δολάρια σε εκκρεμότητα·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2014, εργαζόμενοι στον κλάδο ένδυσης του Ομίλου Τuba ξεκίνησε απεργία πείνας, καθώς δεν είχαν καταβληθεί μισθοί για τρεις μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος Τuba είναι η ίδια εταιρεία στην οποία ανήκει η εταιρεία Tazreen Fashion, σε εργοστάσιο της οποίας πάνω από 100 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εργαζομένους αυτούς δεν έχει ακόμη καταβληθεί η δέουσα αποζημίωση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή στο Rana Plaza αποκάλυψε τις υφιστάμενες ελλείψεις σε σχέση με τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του έτοιμου ενδύματος στο Μπαγκλαντές απασχολεί 4 εκατομμύρια άνθρωποι, το 80% των οποίων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος προορισμός των εξαγωγών του Μπαγκλαντές για ενδύματα, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της καταστροφής στο Rana Plaza και της δημόσιας κατακραυγής που ακολούθησε, ανελήφθησαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα έτοιμου ενδύματος στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν το Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο η ΕΕ υπέγραψε μαζί με το Μπανγκλαντές τον Ιούλιο του 2013, η «Συμφωνία για την πυρκαγιά και την ασφάλεια των κτιρίων» μεταξύ των εμπορικών εταιρειών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία υπεγράφη τον Μάιο του 2013, και η «Κατανόηση για μια πρακτική συμφωνία σχετικά με τις πληρωμές για τα θύματα του ατυχήματος Rana Plaza και των οικογενειών τους » (διακανονισμός Rana Plaza), που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2013·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο Βιωσιμότητας βασίζεται σε υπάρχουσες δεσμεύσεις για τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, την επαγγελματική ασφάλεια και την υποστήριξη και την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία για την πυρκαγιά και την ασφάλεια των κτιρίων είναι μια πενταετής, ανεξάρτητη, νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των παγκόσμιων εμπορικών εταιρειών και των λιανοπωλητών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με στόχο την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και υγιούς κλάδου έτοιμου ενδύματος στο Μπαγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακανονισμός Rana Plaza, που τελεί υπό την προεδρία της ΔΟΕ, έχει υπογραφεί από εκπροσώπους όλων των κύριων φορέων και αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και ανεξάρτητου συστήματος για την παροχή υποστήριξης στα θύματα του Rana Plaza, τις οικογένειες και τα προστατευόμενα μέλη τους, σύμφωνα με τα πρότυπα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση της ΔΟΕ αριθ 121, η οποία αναφέρεται στις παροχές σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται μέσω του Καταπιστεύματος των Δωρητών·

Ι.      εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αναγνωρίζεται ευρέως από όλους τους διεθνείς παράγοντες ότι, στο Μπαγκλαντές, εξακολουθούν να παραβιάζονται σοβαρά και συστηματικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα· εκτιμώντας ότι οι τροποποιήσεις του 2013 στην εργατική νομοθεσία του Μπαγκλαντές ήταν πολύ περιορισμένες και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να υπολείπονται των διεθνών προτύπων όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικάτο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή (ΖΜΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές δεν έχει μέχρι σήμερα εκδώσει τις εκτελεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς σε σχέση με τις τροποποιήσεις αυτές, παρά τις επανειλημμένες περί του αντιθέτου υποσχέσεις της· εκτιμώντας ότι προγράμματα όπως το πρόγραμμα της ΔΟΕ για καλύτερη εργασία και το πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Μπανγκλαντές εξαρτάται από την έκδοση των εν λόγω κανόνων και κανονισμών·

ΙΑ.    εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν προσληφθεί νέοι επιθεωρητές εργασίας, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο των 200 επιθεωρητών μέχρι τα τέλη του 2013 και, μέχρι σήμερα, ακόμη δεν τον έχει πετύχει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιθεωρήσεις εργασίας είναι σπάνιες και ελλιπείς·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ITUC εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία για τους εργοδότες που ενθαρρύνουν τη σύσταση των αποκαλούμενων συνδικάτων υπό την καθοδήγηση της εταιρείας ή της διαχείρισης και όχι συνδικάτων υπό την καθοδήγηση των εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να ισχύει το 30% ως ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής για τη σύσταση συνδικάτου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνδικάτα παραμένουν εκ των πραγμάτων απαγορευμένα στις ΖΕΠ που απασχολούν περίπου 400.000 εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν σχέδιο νόμου που καλύπτει τις ΖΕΠ διατηρεί την απαγόρευση αυτή και κρατά τις ΖΕΠ εκτός του πεδίου εφαρμογής της εθνικής επιθεώρησης εργασίας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 3000 Τάκα (35 ευρώ) σε 5300 Τάκα (62 ευρώ) τον μήνα, τον Νοέμβριο του 2013, στο Μπαγκλαντές οι εργαζόμενοι στον κλάδο ένδυσης δεν κερδίζουν τα προς το ζην, εξακολουθούν να είναι μεταξύ των πιο κακοπληρωμένων στον κόσμο και πασχίζουν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται ότι για την κάλυψη βασικών αναγκών απαιτούνται 8.900 τάκα (104 ευρώ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εκθέσεις δείχνουν ότι μεταξύ 40% και 80% των εργοστασίων ένδυσης δεν καταβάλλουν τον ισχύοντα νόμιμο ελάχιστο μισθό·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Έτος για την ανάπτυξη και ότι το Μπαγκλαντές είναι δικαιούχος του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ), γεγονός που κατατάσσει το Μπαγκλαντές μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), με απαλλαγή από δασμούς, ελεύθερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος του ΣΓΠ «Όλα εκτός από όπλα» (ΕΒΑ)·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές κατατάσσεται στη θέση 136 από τις 177 χώρες στον δείκτη διαφάνειας και ότι η διαφθορά είναι ενδημική στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος και περιλαμβάνει το πολιτικό κατεστημένο, καθώς και τις τοπικές και πολυεθνικές εταιρείες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, στο Μπαγκλαντές σημειώθηκε μείωση των ατόμων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά αυτή την επίσημη μείωση, 53 εκατομμύρια άνθρωποι επί πληθυσμού 160 εκατομμυρίων εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαγκλαντές κατατάσσεται στη θέση 142 από τις 187 χώρες όσον αφορά τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συνδικαλιστική δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δικαιωμάτων του ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κορυφαίες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται σε σοβαρή επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στον Παγκόσμιο Δείκτη Δικαιωμάτων της ITUC, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική εγγύηση των δικαιωμάτων·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές εργοστασίων, οι καταρρεύσεις κτιρίων και άλλα συμβάντα που σχετίζονται με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο Μπαγκλαντές, δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα του έτοιμου ενδύματος, αλλά παραμένουν ζητήματα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε άλλες αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό στον εν λόγω κλάδο·

1.      αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει επιτέλους βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας· εκφράζει την βαθύτατη απογοήτευσή του ότι προφανώς χρειάστηκε μια καταστροφή της κλίμακας του Rana Plaza και η δημόσια κατακραυγή που ακολούθησε, για να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της αλλαγής του συστήματος εργασιακών σχέσεων στον κλάδο ένδυσης στο Μπαγκλαντές·

2.      υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Συντονισμού Rana Plaza δημιούργησε το Ταμείο Δωρητών Rana Plaza για τη συλλογή εθελοντικών δωρεών από επιχειρήσεις και άλλους, προκειμένου να αποζημιώσει τα θύματα και τις οικογένειες της καταστροφής του Rana Plaza και ότι το εκτιμώμενο ποσό που θα χρειαστεί για να καλυφθεί το κόστος όλων των απαιτήσεων ορίστηκε μεταξύ των 30 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων· έχει συγκλονιστεί από το γεγονός ότι, από τον Φεβρουάριο του 2015, το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από δωρεές της εταιρείας στο Ειδικό Ταμείου Δωρητών είναι μόλις 21,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τουλάχιστον 8,5 εκατομμύρια δολάρια·

3.      επαναλαμβάνει τη θέση του, που εγκρίθηκε στο ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου του 2014, το οποίο αναφέρει ότι η εθελοντική αρχή προσφοράς της εταιρείας στο Ειδικό Ταμείο Δωρητών δεν στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεων θυμάτων της καταστροφής του Rana Plaza και ότι χρειάζεται επειγόντως η δημιουργία υποχρεωτικού μηχανισμού·

4.      καλεί όλες τις εταιρείες που προμηθεύονται από το Rana Plaza ή έχουν σημαντικούς δεσμούς με το Μπαγκλαντές, καθώς και την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και την Ένωση Παραγωγών και Εξαγωγέων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντές (BGMEA), να εξασφαλίσουν ότι το Ειδικό Ταμείο θα θέσει στη διάθεσή της τουλάχιστον το προβλεπόμενο ποσό των 30 εκατ. δολαρίων κατά τον χρόνο της δεύτερης επετείου της καταστροφής Rana Plaza για να καταβληθεί η αποζημίωση που συμφωνήθηκε·

5.      καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να καταστήσουν την αποζημίωση αναπόσπαστο μέρος του Συμφώνου Βιωσιμότητας και να αξιοποιήσουν τη δεύτερη επέτειο της κατάρρευσης του Rana Plaza για να ξεκινήσει εκστρατεία δημόσιου «καταλογισμού και διαπόμπευσης» των εταιρειών που προμηθεύονταν από το Rana Plaza και δεν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις τους για την καταβολή στο Ταμείο Χορηγών, προκειμένου να καταβληθούν επιτέλους οι δέουσες αποζημιώσεις στις οικογένειες και τα θύματα της καταστροφής του Rana Plaza·

6.      καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξαιρούν από τις δημόσιες συμβάσεις τις εταιρείες και τις θυγατρικές τους που παραβιάζουν τα ανθρώπινα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Μπαγκλαντές· είναι της άποψης ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις εταιρείες που προμηθεύονταν από Rana Plaza κατά τη στιγμή της καταστροφής και να εξακολουθούν να μη συμβάλλουν στο Ειδικό Ταμείο·

7.      καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά την παρακολούθηση της τήρησης εκ μέρους του Μπαγκλαντές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των εργασιακών και περιβαλλοντικών συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά του από τη δεύτερη επέτειο του Συμφώνου Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων των αρχών που καθορίζονται στις συμβάσεις που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Α του κανονισμού ΣΓΠ·

8.      αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, 200 εταιρείας μόδας και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης έχουν υπογράψει το νομικά δεσμευτικό Σύμφωνο για την πυρκαγιά και την ασφάλεια των κτιρίων και χαιρετίζει το γεγονός αυτό ως ένα πρώτο σημαντικό επίτευγμα, αλλά την ίδια στιγμή απευθύνει επείγουσα έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με έδρα την ΕΕ, που δεν έχουν ακόμη υπογράψει το Σύμφωνο να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

9.      καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει αξιόπιστες και έγκυρες προτάσεις και εργαλεία για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού· είναι της άποψης ότι οι υποχρεωτικές διατάξεις σχετικά με όλα τα δεδομένα του προμηθευτή αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά της ΕΕ και θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση·

10.    καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νομικά δεσμευτικές και εκτελεστικές προτάσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να εντοπιστούν πραγματικές και πιθανές παραβιάσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού των εταιρειών με έδρα στην ΕΕ και να προβλεφθούν αποτελεσματικές θεραπείες στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας για την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος·

11.    καλεί την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετική πρόταση για δεσμευτικούς και εκτελεστικούς μηχανισμούς για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις θυγατρικές τους που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική για τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ και τις θυγατρικές τους, να τηρούν κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη καταψήφισαν το ψήφισμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες που εγκρίθηκε στις 26 Ιουνίου 2014, με το οποίο καθιερώνεται διακυβερνητική ομάδα εργασίας με την εντολή της ανάπτυξης μιας διεθνούς νομικά δεσμευτικής πράξης για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνεργασθούν στενά με τα Ηνωμένα Έθνη για την επίτευξη αυτού του στόχου·

12.    διαπιστώνει ότι η εργατική νομοθεσία του Μπαγκλαντές τροποποιήθηκε στον απόηχο της καταστροφής του Rana Plaza· εκφράζει, ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκειά του προς την κυβέρνηση για την αποτυχία του Μπαγκλαντές να εκδώσει εκτελεστικούς κανόνες και κανονισμούς για τον νόμο αυτό, παρά τις επανειλημμένες περί του αντιθέτου υποσχέσεις της· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εκδώσει τις εν λόγω εκτελεστικές διατάξεις και κανονισμούς, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και να αποσύρει αμέσως την ελάχιστη απαίτηση της εγγραφής του 30% των μελών για τη σύσταση συνδικάτων· τονίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα πρέπει να ερμηνευθεί ως προφανής απροθυμία της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση πιο ώριμων εργασιακών σχέσεων·

13.    καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχει με βάση τα τμήματα Ι και ΙΙ του Συμφώνου Βιωσιμότητας από τη δεύτερη επέτειο του Συμφώνου, τον Ιούλιο του 2015, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας του Μπαγκλαντές· επιμένει ότι οι συμβάσεις της ΔΟΕ αριθ. 87 και 98 πρέπει να τηρούνται πλήρως και η κάλυψή τους να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται σε ΖΕΠ, όπου τα συνδικάτα εξακολουθούν να απαγορεύονται και οι συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά χαμηλά·

14.    εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές όχι μόνο απέτυχε να ανταποκριθεί στη συμφωνηθείσα προθεσμία για την πρόσληψη 200 επιπλέον επιθεωρητών ως τα τέλη του 2013, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να επιτύχει τον στόχο αυτό· σημειώνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την τακτική παρακολούθηση των επιθεωρήσεων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος και πρόληψη μελλοντικών καταστροφών· συντάσσεται με την άποψη των διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων που τονίζουν ότι οι πρόσθετες προσλήψεις, η κατάρτιση και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας και ο μη-κομματισμός των επιθεωρητών εργασίας είναι ζωτικής σημασίας· καλεί, συνεπώς, την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να κάνει ό, τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

15.    αναγνωρίζει και χαιρετίζει την αύξηση του αριθμού των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν αναγνωριστεί στον κλάδο του έτοιμου ενδύματος (275 από το 2013), αλλά επισημαίνει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα του άνω των 4.000.000 ατόμων εργατικού δυναμικού, σε μεγάλο βαθμό γυναικών, που είναι εργαζόμενοι σε πάνω από 5.000 εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης και ότι τα περισσότερα από αυτά τα συνδικάτα δεν έχουν δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης· επισημαίνει επίσης ότι το 2014 η διαδικασία αναγνώρισης έχει επιβραδυνθεί και ότι το 26% του συνόλου των αιτήσεων που υπεβλήθησαν απορρίφθηκαν για φαινομενικά αυθαίρετους λόγους·

16.    καλεί επειγόντως την BGMEA να συμμορφωθεί και να καταβάλει τουλάχιστον το συμφωνημένο κατώτατο μισθό στον κλάδο· πιστεύει έντονα ότι ο συμφωνηθείς κατώτατος μισθός εξακολουθεί να υπολείπεται της κάλυψης των βασικών αναγκών των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο αυτό και πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα και με τα αιτήματα των συνδικάτων· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εξασφαλίσει ότι οι εργοδότες στον τομέα του έτοιμου ενδύματος θα πληρώσουν όλους τους δέοντες μισθούς χωρίς καθυστέρηση·

17.    εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τον εκτεταμένο αντισυνδικαλιστικό κλίμα και τη συντριβή των σωματείων που επικρατεί στο Μπαγκλαντές, που υπογραμμίζεται από τις καλά τεκμηριωμένες πράξεις αντιποίνων κατά των συνδικαλισμένων εργαζομένων και τις πράξεις άσκησης σωματικής βίας κατά μελών συνδικάτων και ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του συνδικαλιστικού ηγέτη Aminul Islam· υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Μπαγκλαντές για τη σύσταση, την εγγραφή και τη συμμετοχή σε ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμη και στις ΖΕΠ, χωρίς τον φόβο παρενοχλήσεων· καλεί την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να διασφαλίσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών της δολοφονίας του Aminul Islam·

18.    υπογραμμίζει ότι η συνεχής περιφρόνηση των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη και την ένταση της διάλυσης των βασικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων από τη σημερινή κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, με επικεφαλής τον Sheikh Hasina· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει και πάλι τη συνεχή καταστολή της κυβέρνησης εναντίον μελών της αντιπολίτευσης, συνδικαλιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων· επιμένει ότι τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του λόγου, πρέπει να τηρούνται ανά πάσα στιγμή·

19.    θεωρεί ότι η ύπαρξη δημοκρατικών συνδικαλιστικών δομών αποτελεί ζωτικό εργαλείο στον αγώνα για τη βελτίωση των προτύπων υγείας και ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα για υψηλότερους μισθούς· θεωρεί τις συμφωνίες που επετεύχθησαν ως θεμελιωδώς σημαντικά βήματα για την αποτροπή της δημιουργίας νέων φαινομένων Rana Plaza και των επιπτώσεών τους· επιμένει ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για το Μπαγκλαντές αλλά και για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν επισφαλείς καταστάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του έτοιμου ενδύματος·

20.    καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σημερινός τρόπος παραγωγής και η κυριαρχία των πολυεθνικών λιανικής πώλησης και εμπορικών σημάτων στον τομέα του έτοιμου ενδύματος στο Μπαγκλαντές και στις άλλες χώρες, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητα ενός οικονομικού συστήματος που βασίζεται σε κραυγαλέα περιφρόνηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τους χαμηλούς μισθούς και την εκμετάλλευση για την επίτευξη του αναγκαίου κύκλου εργασιών για την αποκόμιση των κερδών που είναι απαραίτητα για να την επιβίωση σε μια παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική οικονομία· επισημαίνει ότι απαιτούνται παγκόσμιες λύσεις στον τομέα του έτοιμου ενδύματος, προκειμένου να αποτραπεί μια κατάσταση όπου εργαζόμενοι θα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε βάρος άλλων εργαζομένων·

21.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο το Μπαγκλαντές, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0026 (βλέπε σελίδα 374 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0100 (βλέπε σελίδα 374 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0516 (βλέπε σελίδα 374 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0045 (βλέπε σελίδα 374 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0024.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου