Menetlus : 2015/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0364/2015

Esitatud tekstid :

B8-0364/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.66
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0175

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 141kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe olukorra kohta (2015/2589(RSP))


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe olukorra kohta (2015/2589(RSP))  
B8‑0364/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ühisavaldust „Tegevuse jätkamine: jätkusuutlikkuse kokkulepe tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis”, millele 8. juulil 2013. aastal kirjutasid Genfis alla Bangladeshi valitsuse, Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) esindajad,

–       võttes arvesse Euroopa Komisjoni 8. juuli 2014. aasta tehnilist eduaruannet „Tegevuse jätkamine – jätkusuutlikkuse kokkulepe tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis”,

–       võttes arvesse Rahvusvahelise Ametiühingute Keskliidu (ITUC) väljaannet „Bangladeshi 2013. aasta tööseaduse ülevaade”,

–       võttes arvesse Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe järelmeetmete alast kohtumist, mis toimus 20. oktoobril 2014 Brüsselis,

–       võttes arvesse ITUCi, UNI Global Unioni ja IndustriALLi ühisväljaannet „Hinnang Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppele”, mida ajakohastati 2015. aasta märtsis,

–       võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 81 tööjärelevalve kohta, ILO konventsiooni nr 87 ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta ning ILO konventsiooni nr 98 organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste kohta, millega Bangladesh on ühinenud,

–       võttes arvesse „Rana Plaza õnnetuse ohvritele ja nende peredele hüvituse maksmise praktilist korda” („kord”), milles lepiti kokku 2013. aasta novembris,

–       võttes arvesse ILO konventsiooni nr 121 tööõnnetuste kahjutasude kohta,

–       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning OECD ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–       võttes arvesse Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepet, mis allkirjastati 2013. aasta mais,

–       võttes arvesse Madalmaade, Prantsusmaa, Taani, Saksamaa, Ühendkuningriigi, Itaalia ja Hispaania valitsuste 26. juuni 2014. aastal OECD kohtumisel Pariisis tehtud ühisavaldust, milles nõutakse Rana Plaza hoone kokkuvarisemise ohvritele makstava hüvitise suurendamist;

–       võttes arvesse Euroopa arenguaastat ja ELi juhtalgatust rõivasektori tarneahela vastutustundliku juhtimise kohta,

–       võttes arvesse ELi üldist soodustuste süsteemi, mille kohaselt Bangladeshile kui vähim arenenud riigile on antud algatuse „Kõik peale relvade” kaudu tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääs Euroopa turule,

–       võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja arengualast koostöölepingut,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 26. juunil 2014. aastal vastu võetud resolutsiooni, millega luuakse töörühm, kellel on volitused töötada välja rahvusvaheliselt siduv õigusakt rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse reguleerimiseks;

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eelkõige 17. jaanuari 2013. aasta(1), 14. märtsi 2013. aasta(2), 21. novembri 2013. aasta(3), 16. jaanuari 2014. aasta(4) ning 18. septembri 2014. aasta(5) resolutsioone,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 24. aprillil 2015 möödus kaks aastat päevast, mil Bangladeshis Sayaris varises kokku Rana Plaza hoone ja surma sai 1134 inimest ja vigastada 2500, kellest paljud jäid alaliselt invaliidiks või olid ajutiselt töövõimetud; arvestades, et Rana Plaza kokkuvarisemine oli üks maailma suurimaid tööstuskatastroofe, kuid ei olnud samas Bangladeshi esimene hukkunutega tööstusõnnetus, mille põhjuseks olid pidev ja süstemaatiline töötervishoiu- ja tööohutusnormide rikkumine ning töötajate ja ametiühingute õiguste eiramine;

B.     arvestades, et 13. jaanuaril 2015 sai Dhaka plastitehases surma vähemalt 13 töötajat; arvestades, et 8. oktoobril 2014 hukkus seitse inimest tulekahjus, mis puhkes ettevõttes Aswald Composite Mills, mis tarnis kangast muudele Bangladeshi vabrikutele, kus sellest õmmeldi rõivaid sellistele Põhja-Ameerika ja Euroopa klientidele nagu Walmart, Gap, H&M ja Carrefour; arvestades, et 24. novembril 2013 hukkus 112 inimest tulekahjus Dhaka lähedal asuvas Tazreen Fashioni tehases, mille klientide hulka kuulub ka C&A; arvestades, et Clean Clothes Campaigni ja SOMO aruande kohaselt hukkus Bangladeshi valmisriiete tehaste 245 tulekahjus ajavahemikul 2006–2013 peaaegu 600 töötajat;

C.     arvestades, et ajal, mis õnnetus toimus, oli 29 ülemaailmset kaubamärki omaval ettevõttel olnud Rana Plaza hoones asuvatele tekstiili- või valmisriiete vabrikutele varasemaid või käigusolevaid tellimusi; arvestades, et UNI Global Unioni sõnul oli Rana Plaza hoonekonstruktsioonis avastatud pragusid just enne 24. aprilli 2013, mistõttu kompleks ajutiselt suleti; arvestades, et Rana Plaza hoones töötavaid töötajaid sunniti järgmisel päeval tööle naasma;

D.     arvestades, et mitte ükski rahasumma ei saa hüvitada nende inimeste valu, kelle lähedased hukkusid; arvestades, et rahaline hüvitus katastroofi tagajärjel hukkunute peredele ning vigastatud ja invaliidistunud töötajatele on siiski nende majanduslikuks ellujäämiseks ülimalt vajalik; arvestades, et hüvitamine on kaks aastat pärast Rana Plaza katastroofi ikka veel põletav küsimus; arvestades, et kõigi nõuete rahuldamiseks kindlaks määratud summa jääb 30 ja 40 miljoni USA dollari vahele; arvestades, et annetustest oli 2015. aasta veebruari seisuga saadud 21,5 miljonit USA dollarit, mistõttu on eesmärgist puudu 8,5 miljonit USA dollarit;

E.     arvestades, et 2014. aasta augustis alustasid Tuba kontserni valmisriiete osa töötajad näljastreiki, sest nad ei olnud kolm kuud palka saanud; arvestades, et Tuba kontsern on sama ettevõte, kellele kuulus Tazreen Fashion, mille tulekahjus hukkus 2012. aastal üle 100 töötaja; arvestades, et neile töötajatele ei ole veel ikka makstud piisavat hüvitist;

F.     arvestades, et Rana Plaza katastroof tõi selgelt esile tarneahelate läbipaistvuse ja jälgitavusega seotud puudused;

G.     arvestades, et Bangladeshi valmisriiete sektoris töötab 4 miljonit inimest, kellest 80 % on naised; arvestades, et EL on Bangladeshi suurim valmisriiete eksporditurg, millele järgneb USA;

H.     arvestades, et Rana Plaza katastroofi ja sellele järgnenud üldsuse pahameele tagajärjel tehti Bangladeshi valmisriiete sektori olukorra parandamiseks mitmeid algatusi; arvestades, et nende algatuste hulka kuuluvad jätkusuutlikkuse kokkulepe, millele EL kirjutas koos Bangladeshiga alla 2013. aasta juulis, tule- ja ehitusohutuse kokkulepe kaubamärgiga ettevõtete ja ametiühingute vahel, mis kirjutati alla 2013. aasta mais, ning „Rama Plaza õnnetuse ohvritele ja nende peredele hüvituse maksmise praktiline kord” („Rana Plaza kord”), mis kirjutati alla 2013. aasta novembris;

I.      arvestades, et jätkusuutlikkuse kokkulepe rajaneb olemasolevate tööga seotud õiguste ja tööohutuse järgimisel ning vastutustundliku ärikäitumise toetamisel ja edendamisel; arvestades, et tule- ja ehitusohutuse kokkulepe on maailma juhtivate kaubamärgiettevõtete ja jaemüüjate ning ametiühingute vaheline viieaastane sõltumatu ja õiguslikult siduv kokkulepe, mille eesmärk on luua Bangladeshis ohutu ja terve valmisriiete tööstus; arvestades, et Rana Plaza korrale, mida juhib ILO, on alla kirjutanud kõik peamiste sidusrühmade esindajad ning sellega luuakse alus Rana Plaza ohvrite, nende perede ja ülalpeetavate toetamise usaldusväärsele, läbipaistvale ja sõltumatule süsteemile vastavalt ILO konventsioonis nr 121 (mis käsitleb tööõnnetuste hüvitamist) toodud standarditele; arvestades, et hüvitise maksmine on nähtud ette annetajate sihtfondi kaudu;

J.      arvestades, et hoolimata asjaolust, et saavutati teatavat edu, tunnistavad kõik rahvusvahelised osalejad üldiselt, et töötajate ja ametiühingute õigusi rikutakse Bangladeshis ikka veel tõsiselt ja süstemaatiliselt; arvestades, et 2013. aasta Bangladeshi tööseadusesse tehtud muudatused olid väga piiratud ja seetõttu esineb jätkuvalt suuri puudusi rahvusvaheliste standardite osas, mis on seotud ühinemisvabaduse, streigiõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õigusega ning õigusega liituda ametiühinguga, eelkõige mis puudutab eksportkauba tootmise eritsoone; arvestades, et Bangladeshi valitsus ei ole seni andnud välja rakenduseeskirju ja -määrusi nende muudatuste kohta, ehkki ta on korduvalt lubanud seda teha; arvestades, et ILO parema töö programm ja Bangladeshi kokkuleppe kohane koolitusprogramm sõltuvad nende eeskirjade ja määruste väljaandmisest;

K.     arvestades, et hoolimata asjaolust, et tööle on võetud uusi tööinspektoreid, ei suutnud valitsus täita 2013. aasta lõpuks eesmärki võtta tööle 200 inspektorit ega ole seda seni täitnud; arvestades, et tööinspektsioonid on harvad ja puudulikud;

L.     arvestades, et ITUC väljendab suurenevat muret selle üle, et tööandjad julgustavad töötajate juhitavate ametiühingute asemel looma nn ettevõtte või juhtkonna juhitavaid ametiühinguid; arvestades, et ametiühingu loomisel kehtib veel ikka 30 % miinimumnõue; arvestades, et ametiühingud on ekspordikauba tootmise eritsoonides, kus töötab umbes 400 000 inimest, de facto keelatud; arvestades, et praegustes ekspordikauba tootmise eritsoone käsitlevates seadusandlikes ettepanekutes on see keeld säilitatud ja ekspordikauba tootmise eritsoonid jäävad riikliku tööinspektsiooni vastutusalast välja;

M.    arvestades, et kuigi miinimumpalka tõsteti 2013. aasta novembris 3000 takalt (34 eurot) 5300 takale (62 eurot), ei teeni Bangladeshi valmisriiete sektori töötajad äraelamiseks vajalikku palka ja on ikka veel maailma vaeseimate inimeste hulgas, kes püüavad kuidagi ära elada; arvestades, et põhivajaduste katmiseks on hinnanguliselt vaja 8900 takat (104 eurot); arvestades, et eri aruannete põhjal ei maksa 40–80 % valmisriiete vabrikutest praegu seaduslikult kehtivat miinimumpalka;

N.     arvestades, et 2015. aasta on Euroopa arenguaasta, ja arvestades, et Bangladesh saab kasu ELi üldisest soodustuste süsteemist ning talle kui vähim arenenud riikide hulka kuuluvale riigile võimaldatakse seetõttu algatuse „Kõik peale relvade” raames tollimaksuvaba ja kvootideta pääsu ELi turule;

O.     arvestades, et Bangladesh on läbipaistvuse indeksis 177 riigi hulgas 136. kohal, ning arvestades, et korruptsioon on ülemaailmses valmisriiete tarneahelas ülimalt levinud ning haarab nii poliitilist juhtkonda kui ka kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid;

P.     arvestades, et Maailmapanga aruande kohaselt on Bangladeshis vaesuses elavate inimeste arv viimasel aastakümnel vähenenud; arvestades, et ametlikust vähenemisest hoolimata elab 160 miljonilisest elanikkonnast 50 miljonit inimest ikka veel vaesuses; arvestades, et Bangladesh on inimarengu indeksis 187 riigi hulgas 142. kohal;

Q.     arvestades, et ametiühingute ja töötajate õigused on inimõiguste lahutamatu osa; arvestades, et juhtivad inimõiguste organisatsioonid osutavad inimõiguste tõsisele halvenemisele Bangladeshis, eelkõige alates 2014. aasta jaanuari valimistest; arvestades, et Bangladesh oli ITUCi ülemaailmses õiguste indeksis viimasel kohal, mis viitab tegelikule õiguste tagamise puudumisele;

R.     arvestades, et vabrikutulekahjud, hoonete kokkuvarisemised ja muud töötervishoiu ja tööohutusega seotud intsidendid ei piirdu ainult Bangladeshi valmisriiete sektoriga, vaid need on tõsine probleem ka muudes arengu- ja vähim arenenud riikides, kus valmisriiete sektor on tugevalt ekspordile suunatud;

1.      tõdeb, et töötingimuste ja tööohutuse parandamiseks on nüüd võetud kaua viibinud õige eesmärgiga meetmeid; väljendab sügavat kahetsust, et esimeste sammude tegemiseks töösuhete muutmisel Bangladeshi valmisriiete sektoris oli vaja sellise ulatusega katastroofi nagu Rana Plaza ja sellele järgnenud avalikkuse pahameelt;

2.      tuletab meelde, et Rana Plaza koordineerimiskomitee moodustas Rana Plaza annetajate sihtfondi selleks, et koguda ettevõtetelt ja teistelt vabatahtlikke annetusi, et maksta Rana Plaza katastroofi ohvritele ja nende peredele hüvitust, ning et kõigi nõuete rahuldamiseks vajaminev summa jääb hinnanguliselt 30 ja 40 miljoni USA dollari vahele; on šokeeritud asjaolust, et 2015. aasta veebruari seisuga oli annetajate sihtfondi tehtud vabatahtlike annetuste summa kokku ainult 21,5 miljonit USA dollarit, mistõttu on eesmärgist puudu 8,5 USA dollarit;

3.      kordab oma 18. septembri 2014. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta, et vabatahtlikkuse põhimõte on Rana Plaza katastroofi ohvrite abistamisel läbi kukkunud ja oleks vaja kiiresti kohaldada kohustuslikku mehhanismi;

4.      kutsub kõiki kaubamärke, kes tarnivad Rana Plazast või kellel on Bangladeshiga olulisi suhteid, ning Bangladeshi valitsust ja Bangladeshi rõivatootjate ja ekspordiliitu üles tagama, et annetajate sihtfondi käsutuses on Rana Plaza katastroofi teiseks aastapäevaks vähemalt prognoositud 30 miljonit USA dollarit;

5.      palub komisjonil, Euroopa Ülemkogul ja liikmesriikidel muuta hüvitused jätkusuutlikkuse kokkuleppe lahutamatuks osaks ning kasutada Rana Plaza kokkuvarisemise teist aastapäeva selleks, et algatada avalik selliste ettevõtete nimede avalikustamise ja häbimärgistamise kampaania, kes Rana Plazast tarnisid ega ole täitnud oma kohustust teha sissemakseid annetajate sihtfondi, et maksta kaua viibinud ja asjakohast hüvitust Rana Plaza õnnetuse ohvritele ja nende peredele;

6.      palub Euroopa Ülemkogul ja liikmesriikidel jätta avaliku hanke lepingutest kõrvale Bangladeshis inim- ja töötajate õigusi rikkuvad ettevõtted ja nende tütarettevõtjad; on seisukohal, et see peaks kehtima ka ettevõtetele, kes said õnnetuse ajal kaupa Rana Plazast ja ei toeta annetajate sihtfondi ka praegu;

7.      palub komisjonil täita oma järelevalvealast kohustust jälgida, kas Bangladesh täidab üldise soodustuste süsteemi raames inimõiguste, töö- ja keskkonnakonventsioone, ning anda parlamendile aru selle tulemustest jätkusuutlikkuse kokkuleppe teiseks aastapäevaks, selleks et üldise soodustuste süsteemi määruse A lisa III osas loetletud konventsioonides sätestatud põhimõtete tõsise ja süstemaatilise rikkumise korral oleks võimalik astuda vastavaid samme;

8.      tõdeb, et praeguseks on tule- ja ehitusohutuse kokkuleppele alla kirjutanud 200 moe- ja jaemüügiga tegelevat ja kaubamärki omavat ettevõtet, ja peab seda kui esimest olulist saavutust tervitatavaks, kuid esitab tungiva üleskutse kõigile, eelkõige ELis asuvatele kaubamärgiettevõtetele, kes veel ei ole kokkuleppele alla kirjutanud, seda viivitamatult teha;

9.      palub komisjonil töötada välja usaldusväärsed ja terviklikud ettepanekud ja vahendid kogu tarneahela läbipaistvuse ja jälgitavuse parandamiseks; on seisukohal, et oluliseks sammuks selles suunas peaks olema nõue, et ELi turule sisenemiseks tuleb esitada kohustuslikult tarnija kõik andmed;

10.    palub komisjonil töötada välja inimõiguste olukorra järgimise hoolduskohustuse kohta õiguslikult siduvad ja jõustatavad ettepanekud, et tuvastada ELis asuvate ettevõtete tarneahelates esinevad tegelikud ja võimalikud rikkumised ning tagada rõivasektori tarneahela vastutustundlikku juhtimist käsitleva ELi juhtalgatuse raames mõjusad õiguskaitsevahendid;

11.    palub komisjonil, Euroopa Ülemkogul ja liikmesriikidel esitada seadusandlik ettepanek ELis asuvate ettevõtete ja nende kolmandates riikides tegutsevate tütarettevõtjate ettevõtja sotsiaalse vastutuse siduvate ja jõustatavate mehhanismide kohta, et muuta sotsiaalsete, töö- ja keskkonnastandardite järgimine ELis asuvatele ettevõtetele ja nende kolmandates riikides tegutsevatele tütarettevõtjatele kogu nende tarneahelas kohustuslikuks; mõistab hukka asjaolu, et liikmesriigid hääletasid vastu 26. juunil 2014. aastal vastu võetud ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsioonile, millega luuakse valitsustevaheline töörühm, kellel on volitused töötada välja rahvusvaheliselt siduv õigusakt rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse reguleerimiseks, ning nõuab tungivalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid teeksid ÜROga selle eesmärgi saavutamiseks tihedat koostööd;

12.    märgib, et Bangladeshi tööseadust muudeti pärast Rama Plaza õnnetust; väljendab siiski tõsist rahulolematust Bangladeshi valitsuse suutmatuse üle anda Bangladeshi tööseaduse kohta välja rakenduseeskirjad ja -määrused, olgugi et seda on korduvalt lubatud; nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus annaks viivitamata välja rakenduseeskirjad ja -määrused ning vähendaks kohe ametiühingutele seatud 30 % miinimumliikmesuse nõuet; rõhutab, et igasugust edasist viivitust tõlgendatakse kui Bangladeshi valitsuse ilmset tahtmatust astuda kõiki vajalikke samme küpsema töösuhete süsteemi edendamiseks;

13.    palub Bangladeshi valitsusel täielikult täita jätkusuutlikkuse kokkuleppe I ja II osa kohustused kokkuleppe teiseks aastapäevaks 2015. aasta juulis ning rõhutab, et Bangladeshi tööseadust on vaja veelgi muuta; nõuab ILO konventsioonide nr 87 ja 98 täielikku järgimist ja nende kohaldamisala laiendamist kõigile töötajatele, sh töötajatele ekspordikauba tootmise eritsoonides, kus ametiühingud on jätkuvalt keelatud ning töötingimused ja tervishoiu- ja ohutusstandardid on teadaolevalt väga halvad;

14.    väljendab pettumust asjaolu üle, et Bangladeshi valitsus ei ole mitte ainult eiranud 2013. aasta lõpuks määratud tähtaega, milleks ta pidi tööle võtma 200 lisainspektorit, vaid ei ole veel ikka seda eesmärki täitnud; märgib, et aruandluses ja korrapärastes järelkontrollides, mis on edu saavutamiseks ja tulevaste õnnetuste ärahoidmiseks hädavajalikud, esinevad tõsised puudused; kordab rahvusvaheliste ametiühingute seisukohta, milles rõhutatakse, et tööinspektorite täiendav töölevõtmine, koolitamine ning nende sõltumatuse ja erapooletuse tagamine on hädavajalik; palub seetõttu Bangladeshi valitsusel teha kõik vajalik nende eesmärkide saavutamiseks;

15.    tunnustab ja peab tervitatavaks valmisriiete sektoris tunnustatud ametiühingute arvu suurenemist (275 alates aastast 2013), kuid märgib, et need esindavad ainult imeväikest osa kogu sektori tööjõust, mida on üle 4 miljoni inimese, kellest enamik on naised ja kes töötavad rohkem kui 5000 valmisriiete ja rõivastevabrikus, ning et enamikul ametiühingutest ei ole lubatud pidada kollektiivläbirääkimisi; märgib ka seda, et tunnustamise protsess aeglustus 2014. aastal ja 26 % esitatud taotlustest lükati ilmselt meelevaldsetel põhjustel tagasi;

16.    palub Bangladeshi rõivatootjate ja ekspordiliidul tungivalt järgida sektori suhtes kokkulepitud miinimumpalga nõuet ja vähemalt seda palka maksta; on kindlal arvamusel, et kokkulepitud miinimumpalk on selle sektori töötajate põhivajaduste katmiseks ikka veel ebapiisav ja seda tuleb tõsta vastavalt ametiühingute nõudmistele; palub Bangladeshi valitsusel tagada, et valmisriiete sektori töötajatele makstaks viivitamatult välja kogu väljateenitud palk;

17.    on šokeeritud Bangladeshis valitseva vastuseisu pärast ametiühingutele ja nende tegevuse takistamise pärast, mida rõhutavad veelgi ametiühingutesse kuuluvate töötajate vastased põhjalikult dokumenteeritud kättemaksuaktid ning ametiühinguliidrite ja aktivistide vastased füüsilise vägivalla juhtumid, sh ametiühinguliidri Aminul Islami mõrv; kaitseb Bangladeshi töötajate õigust moodustada ja registreerida sõltumatuid ametiühinguid, sh ekspordikauba tootmise eritsoonides, ning nendega ühineda, ilma et peaks kartma tagakiusamist; palub Bangladeshi valitsusel tagada need põhiõigused ja tuua Aminul Islami mõrva toimepanijad kohtu ette;

18.    rõhutab, et töötajate ja ametiühingute õiguste pidev rikkumine Bangladeshis peegeldab põhi- ja demokraatlike õiguste jätkuvat ja suurenevat kadumist šeik Hasina juhitava Bangladeshi praeguse valitsuse all; kordab oma hukkamõistu valitsuse poolsele pidevale poliitilise opositsiooni, ametiühingutegelaste, inimõiguste kaitsjate ja ajakirjanike mahasurumisele; nõuab, et demokraatlikke põhiõigusi, nagu kogunemisvabadus ja sõnavabadus, austataks alati;

19.    peab demokraatlike ametiühingustruktuuride olemasolu ülivajalikuks vahendiks võitluses paremate ülemaailmsete töötervishoiu- ja tööohutusnormide ning töötingimuste, sh kõrgema palga eest; on seisukohal, et sõlmitud lepingud on väga oluline samm uute Rana Plazade loomise ja nende järelmõju ärahoidmisel; on kindlalt veendunud, et see ei kehti mitte ainult Bangladeshi, vaid ka muude riikide kohta, kus olukord, eelkõige valmisriiete sektoris, on sama ebakindel;

20.    teeb järelduse, et praegune tootmisviis ja rahvusvaheliste jaemüüjate ja kaubamärkide domineerimine valmisriiete sektoris Bangladeshis ja muudes riikides seab tõsiselt kahtluse alla sellise majandussüsteemi jätkusuutlikkuse ja õigustatuse, mis põhineb töötajate ja ametiühingute õiguste jämedal rikkumisel, madalatel palkadel ja ekspluateerimisel, et saavutada vajalik käive sellise kasumi saamiseks, mida on vaja üleilmastunud kapitalistlikus majanduses ellujäämiseks; märgib, et valmisriiete sektori jaoks on vaja üleilmseid lahendusi, et vältida töötajate seadmist üksteise vastu;

21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Bangladeshi valitsusele ja parlamendile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule, ÜRO peasekretärile ning ILO peadirektorile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0026.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0100.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0516.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0045.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0024.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika