Procedūra : 2015/2589(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0364/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0364/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.66
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0175

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 182kWORD 94k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP))


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP))  
B8-0364/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā 2013. gada 8. jūlijā Bangladešas valdības, Eiropas Savienības (ES) un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pārstāvju Ženēvā parakstīto kopīgu paziņojumu „Saglabāt iesaisti – Ilgtspējas pakts, lai turpinātu uzlabot darba tiesības un rūpnīcu drošību gatavo apģērbu un trikotāžas nozarē Bangladešā“,

–       ņemot vērā Eiropas Komisijas 2014. gada 8. jūlija tehniskā progresa ziņojumu par „Saglabāt iesaisti – Ilgtspējas pakts, lai turpinātu uzlabot darba tiesības un rūpnīcu drošību gatavo apģērbu un trikotāžas nozarē Bangladešā“,

–       ņemot vērā Starptautiskās arodbiedrību konfederācijas (ITUC) publikāciju „Pārskats par Bangladešas 2013. gada Darba likumu“,

–       ņemot vērā Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanas uzraudzības sanāksmi, kas 2014. gada 20. oktobrī notika Briselē,

–       ņemot vērā kopējo ITUC, organizācijas UNI Global Union un IndustriALL publikāciju „Bangladešas ilgtspējas pakta novērtējums“, kura tika atjaunināta 2015. gada martā,

–       ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 81. Konvenciju par darba inspekcijām, SDO 87. Konvenciju par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību un SDO 98. Konvenciju par tiesībām apvienoties organizācijās un tiesībām uz koplīgumu slēgšanu, kuras Bangladeša ir parakstījusi,

–       ņemot vērā 2013. gada novembrī saskaņoto „Vienošanos par praktisko kārtību, kādā notiek maksājumi Rana Plaza ēkas negadījumā cietušajiem un viņu ģimenēm“, kas pazīstama kā „Vienošanās“,

–       ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 121. Konvenciju par pabalstiem darbā iegūtu miesas bojājumu gadījumā,

–       ņemot vērā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus un ESAO pamatnostādnes daudznacionālo uzņēmumu jomā,

–       ņemot vērā 2013. gada maijā parakstīto vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību Bangladešā,

–       ņemot vērā Nīderlandes, Francijas, Dānijas, Vācijas, Apvienotās Karalistes, Itālijas un Spānijas valdības kopīgo paziņojumu ESAO 2014. gada 26. jūnija sanāksmē Parīzē, kurā ietverts aicinājums palielināt kompensāciju sabrukušās Rana Plaza ēkas upuriem,

–       ņemot vērā Eiropas gadu attīstībai un pamatiniciatīvu par apģērbu rūpniecības piegādes ķēdes atbildīgu pārvaldību,

–       ņemot vērā ES vispārējo preferenču sistēmu (VPS) saskaņā ar kuru Bangladešai kā vismazāk attīstītajai valstij (VAV) tiek piešķirta beznodokļu un bezkvotu piekļuve Eiropas tirgum, piemērojot „Viss, izņemot ieročus“ shēmu,

–       ņemot vērā Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bangladešas Tautas Republiku par partnerību un attīstību,

–       ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes (UNHRC) 2014. gada 26. jūnijā pieņemto rezolūciju, ar kuru tiek izveidota starpvaldību darba grupa ar pilnvarām izstrādāt starptautisku juridiski saistošu instrumentu transnacionālu korporāciju darbības reglamentēšanai,

–       ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par Bangladešu, jo īpaši 2013. gada 17. janvāra rezolūciju(1), 2013. gada 14. marta rezolūciju(2), 2013. gada 21. novembra rezolūciju(3), 2014. gada 16. janvāra rezolūciju(4) un 2014. gada 18. septembra rezolūciju(5),

–         ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 24. aprīlī apritēja otrā gadadiena kopš Savarā, Bangladešā sabruka Rana Plaza ēka, nonāvējot 1134 cilvēkus un ievainojot vēl aptuveni 2500, kā rezultātā daudzi no cietušajiem ieguva pastāvīgu vai pārejošu invaliditāti; tā kā Rana Plaza ēkas sabrukšana bija viena no pasaules lielākajām rūpnieciskajām katastrofām, taču tā nav pirmā Bangladešas nāvi nesošā rūpnieciskā katastrofa, kuras iemesls ir pastāvīga un sistemātiska veselības un drošības standartu neievērošana un strādnieku un arodbiedrības tiesību ievērošanas trūkums;

B.     tā kā 2015. gada 31. janvārī Dakas plastmasas rūpnīcas ugunsgrēkā gāja bojā vismaz 13 strādnieki; tā kā septiņi cilvēki gāja bojā 2014. gada 8. oktobra ugunsgrēkā Aswad Composite Mills, kas piegādāja audumus citām Bangladešas rūpnīcām, kurās no tiem šuva apģērbus Ziemeļamerikas un Eiropas klientiem, piemēram, Walmart, Gap, H&M un Carrefour; tā kā 112 cilvēki gāja bojā 2013. gada 24. novembra ugunsgrēkā ārpus Dakas esošajā Tazreen Fashion apģērbu rūpnīcā, kuras klientu vidū ir C&A; tā kā saskaņā ar organizācijas Clean Clothes Campaign un SOMO ziņojumu no 2006. gada līdz 2013. gada sākumam 245 ugunsgrēkos Bangladešas apģērbu rūpnīcās ir gājuši bojā gandrīz 600 darbinieki;

C.     tā kā katastrofas brīdī tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpnīcas, kuras atradās Rana Plaza ēkā, strādāja pie 29 pasaules mēroga zīmolu neseniem vai tā brīža pasūtījumiem; tā kā saskaņā ar UNI Global Union datiem tieši pirms 2013. gada 24. aprīļa tika atklātas plaisas Rana Plaza ēkā, kuru rezultātā komplekss tika uz laiku slēgts; tā kā nākamajā dienā Rana Plaza ēkā nodarbinātie apģērbu ražošanas strādnieki bija spiesti atsākt darbu;

D.     tā kā nav tādas naudas summas, kas varētu kompensēt to cilvēku sāpes, kuri ir zaudējuši tuviniekus; tā kā finansiālā kompensācija mirušo un ievainoto, kā arī katastrofas rezultātā invaliditāti ieguvušo ģimenēm tomēr ir būtiska cīņā par ekonomisko izdzīvošanu; tā kā divus gadus pēc Rana Plaza ēkas katastrofas kompensācija joprojām ir sāpīgs jautājums; tā kā aplēstā summa, lai segtu visu pieprasījumu kopumu, tika noteikta USD 30–40 miljonu apmērā; tā kā 2014. gada februārī kopējais šo iemaksu piesaistītais apmērs bija USD 21,5 miljoni, nenosedzot vismaz USD 8,5 miljonus;

E.     tā kā 2014. gada augustā Tuba Group apģērbu ražošanas darbinieki uzsāka bada streiku, jo viņi trīs mēnešus nebija saņēmuši samaksu par darbu; tā kā Tuba Group ir tas pats uzņēmums, kuram piederēja Tazreen Fashion rūpnīca, kurā 2012. gada ugunsgrēkā gāja bojā vairāk nekā 100 darbinieki; tā kā šiem darbiniekiem joprojām nav izmaksāta pienācīga kompensācija;

F.     tā kā Rana Plaza ēkas katastrofa atklāja esošos trūkumus attiecībā uz pārredzamību un izsekojamību piegādes ķēdēs;

G.     tā kā gatavo apģērbu nozarē Bangladešā strādā 4 miljoni cilvēku, no kuriem 80% ir sievietes; tā kā ES, kurai seko ASV, ir Bangladešas lielākais apģērbu eksporta galamērķis;

H.     tā kā Rana Plaza ēkas katastrofas un tai sekojošā sabiedrības sašutuma rezultātā tika īstenotas vairākas iniciatīvas, kuru mērķis bija uzlabot gatavo apģērbu situāciju Bangladešā; tā kā šo iniciatīvu vidū ir ilgtspējas pakts, kuru ES kopā ar Bangladešu parakstīja 2013. gada jūlijā, zīmolu un arodbiedrību vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību, kas tika parakstīta 2013. gada maijā, un „Vienošanos par praktisko kārtību, kādā notiek maksājumi Rana Plaza ēkas negadījumā cietušajiem un viņu ģimenēm“ (Rana Plaza vienošanās), kura tika parakstīta 2013. gada novembrī;

I.      tā kā ilgtspējas pakta pamatā ir esošās saistības ievērot darba tiesības, drošību darbā un atbalstīt un veicināt atbildīgu rīcību uzņēmējdarbībā; tā kā vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību ir piecgadīgs, neatkarīgs, juridiski saistošs pasaules mēroga zīmolu un mazumtirgotāju un arodbiedrību nolīgums, kura mērķis ir drošas un veselīgas gatavo apģērbu rūpniecības izveide Bangladešā; tā kā Rana Plaza vienošanos, kuras vadībā ir SDO, ir parakstījuši visu ievērojamāko ieinteresēto personu pārstāvji un veido pamatu, lai izveidotu uzticamu, pārredzamu un neatkarīgu sistēmu Rana Plaza upuru, viņu ģimeņu un apgādājamo atbalstam saskaņā ar SDO 121. Konvencijā paredzētajiem standartiem, kas attiecas uz pabalstiem darbā iegūtu miesas bojājumu gadījumā; tā kā kompensāciju ir paredzēts izmaksāt, izmantojot līdzekļu devēju trasta fondu;

J.      tā kā neskatoties uz nelielu progresu, visi starptautiskie dalībnieki plaši atzīst, ka Bangladešā turpinās nopietni un sistemātiski darbinieku un arodbiedrību tiesību pārkāpumi; tā kā 2013. gada Bangladešas Darba likuma grozījumi bija ļoti ierobežoti un tādēļ likums joprojām neatbilst starptautiskajiem standartiem attiecībā uz biedrošanās brīvību, tiesībām streikot un tiesībām uz koplīgumu slēgšanu, kā arī tiesībām iestāties arodbiedrībās, jo īpaši saistībā ar eksporta pārstrādes zonām (EPZ); tā kā Bangladešas valdība līdz šim nav laidusi klajā īstenošanas noteikumus un regulas attiecībā uz šiem grozījumiem, neskatoties uz atkārtotiem solījumiem to izdarīt; tā kā tādas programmas kā SDO Darba apstākļu uzlabošanas programma un apmācības programma par Bangladešas vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību ir atkarīga no šo noteikumu un regulu laišanas klajā;

K.     tā kā neskatoties uz to, ka ir pieņemti darbā jauni darba inspektori, valdība nesasniedza mērķi līdz 2013. gada beigām nodarbināt 200 darba inspektorus, un tas nav panākts līdz šim brīdim; tā kā ziņojumi par darba inspekcijām tiek sastādīti reti un nepilnīgā veidā;

L.     tā kā ITUC pauž aizvien lielākas bažas par darba devējiem, kuri veicina tādu tā saucamo apvienību rašanos, kuras vada uzņēmums vai tā vadība, nevis darbinieki; tā kā joprojām ir spēkā 30% minimuma prasība apvienības veidošanai; tā kā arodbiedrības joprojām de facto ir aizliegtas EPZ, kurās strādā aptuveni 400 000 darbinieki; tā kā pašreizējie tiesību aktu projekti, kas attiecas uz EPZ, saglabā šo aizliegumu un patur EPZ ārpus valsts darba inspekcijas darbības jomas;

M.    tā kā neskatoties uz minimālās algas palielināšanos 2013. gada novembrī no 3000 takām (EUR 35) līdz 5300 takām (EUR 62), Bangladešas apģērbu rūpniecības darbinieki nesaņem iztikas minimumu, joprojām ir vissliktāk atalgoto vidū pasaulē un ar grūtībām spēj izdzīvot; tā kā tiek lēsts, ka pamatvajadzību segšanai ir nepieciešamas 8900 takas (EUR 104); tā kā saskaņā ar dažādiem ziņojumiem 40–80% no apģērbu rūpnīcām nemaksā patlaban likumā noteikto minimālo algu;

N.     tā kā 2015. gads ir Eiropas gads attīstībai un tā kā Bangladeša gūst labumu no ES vispārējo preferenču sistēmas (VPS) saskaņā ar kuru Bangladešai kā vismazāk attīstītajai valstij (VAV) tiek piešķirta beznodokļu un bezkvotu piekļuve Eiropas tirgum, piemērojot VPS „Viss, izņemot ieročus“ shēmu,

O.     tā kā pārredzamības indeksā Bangladeša ierindojas 136. vietā starp 177 valstīm un tā kā pasaules apģērbu piegādes ķēdei ir raksturīga sistēmiska korupcija, kas saistīta gan ar politiskajām iestādēm, gan vietējām un starptautiskām korporācijām;

P.     tā kā Pasaules Bankas ziņojumā ir minēts, ka pēdējo desmit gadu laikā Bangladešā ir samazinājies nabadzīgā dzīvojošo cilvēku skaits; tā kā neraugoties uz šo oficiālo samazinājumu, 63 miljoni no 160 miljoniem iedzīvotāju joprojām dzīvo nabadzībā; tā kā tautas attīstības indeksā Bangladeša ierindojas 142. vietā starp 187 valstīm;

Q.     tā kā arodbiedrības un darbinieku tiesības un neatņemama cilvēktiesību daļa; tā kā vadošās cilvēktiesību organizācijas atsaucas uz nopietnu cilvēktiesību pasliktināšanos Bangladešā, jo īpaši kopš 2014. gada janvāra vēlēšanām; tā kā Bangladešai bija zemākais rezultāts ITUC globālo tiesību indeksā, norādot neefektīvu tiesību nodrošināšanu;

R.     tā kā rūpnīcu ugunsgrēki, ēku sabrukšana un citi negadījumi, kas saistīti ar darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem un nav saistīti tikai un vienīgi ar gatavo apģērbu rūpniecības nozari Bangladešā, bet rada nopietnas bažas citās jaunattīstības valstīs un vismazāk attīstītajās valstīs, kurās ir spēcīga uz eksportu orientēta gatavo apģērbu nozare,

1.      atzīst, ka ir veikti ilgi gaidītie pasākumi pareizajā virzienā, lai uzlabotu darba apstākļus un drošību darbvietā; pauž dziļu nožēlu, ka pirmā soļa panākšanai, lai izmainītu rūpniecības attiecības Bangladešas gatavo apģērbu nozarē bija vajadzīga tāda mēroga katastrofa kā Rana Plaza ēkas sabrukšana un sabiedrības sašutums, kas tai sekoja;

2.      atgādina, ka Rana Plaza koordinācijas komiteja izveidoja Rana Plaza līdzekļu devēju trasta fondu, lai savāktu brīvprātīgus ziedojumus no uzņēmumiem un citām personām nolūkā izmaksāt kompensācijas Rana Plaza katastrofas upuriem un viņu ģimenēm, un ka paredzētais apjoms, lai segtu visu pieprasījumu izmaksas, tika noteikts USD 30–40 miljonu apmērā; pauž nožēlu, ka 2015. gada februārī kopējā summa, ko līdzekļu devēju trasta fonds bija savācis, bija tikai USD 21,5 miljoni, kas nozīmē, kas vēl joprojām ir vajadzīgi USD 8,5 miljoni;

3.      atkārto savu nostāju, kas ietverta 2014. gada 18. septembrī pieņemtajā rezolūcijā, kurā teikts, ka brīvprātīgais uzņēmumu līdzekļu piešķiršanas princips līdzekļu devēju trasta fondam ir pievīlis Rana Plaza katastrofas upurus un ka steidzami nepieciešams izveidot obligātu mehānismu;

4.      aicina visus zīmolus, kuriem ir piegādes no Rana Plaza vai kuriem ir vērā ņemamas saites ar Bangladešu, kā arī Bangladešas valdību un Bangladešas Apģērbu ražotāju un eksporta apvienību (BGMEA), nodrošināt, ka Rana Plazaa katastrofas otrās gadadienas laikā līdzekļu devēju trasta fonda rīcībā ir vismaz aprēķinātie USD 30 miljoni, lai izmaksātu saskaņotās kompensācijas;

5.      aicina Komisiju, Eiropadomi un dalībvalstis kompensāciju padarīt par ilgtspējas pakta neatņemamu sastāvdaļu un izmantot Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu, lai uzsāktu publisku vārdā saukšanas un kaunināšanas kampaņu par tiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši piegādes no Rana Plaza un nav izpildījuši saistības veikt iemaksas līdzekļu devēju trasta fondā nolūkā izmaksāt jau novēlotās un pienācīgās kompensācijas Rana Plaza katastrofas upuriem un viņu ģimenēm;

6.      aicina Eiropadomi un dalībvalstis no publiskā iepirkuma līgumiem izslēgt uzņēmumus un to meitasuzņēmumus, kas pārkāpj cilvēktiesības un darba ņēmēju tiesības Bangladešā; uzskata, ka tam ir jāattiecas arī uz uzņēmumiem, kuri saņēma piegādes no Rana Plaza katastrofas laikā un joprojām neveic iemaksas līdzekļu devēju transa fondā;

7.      aicina Komisiju rūpīgi veikt tās uzraudzības pienākumus saistībā ar to, kā Bangladeša ievēro cilvēktiesības, darba un vides konvencijas saskaņā ar vispārējo preferenču sistēmu un ziņot Parlamentam par konstatējumiem līdz ilgtspējas pakta otrajai gadadienai, lai uzsāktu pienācīgus pasākumus, ja tiek atklāti nopietni un sistemātiski pārkāpumi attiecībā uz VPS regulas A pielikuma III daļā uzskaitīto konvenciju pamatprincipiem;

8.      atzīst, ka pašlaik 200 modes un mazumtirdzniecības zīmoli ir parakstījuši juridiski saistošo vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību un atzinīgi to vērtē kā pirmo svarīgo panākumu, taču tajā pašā laikā steidzami aicina visus tos, jo īpaši ES zīmolus, kuri vēl nav parakstījuši šo vienošanos, to nekavējoties izdarīt;

9.      aicina Komisiju izveidot uzticamus un pamatīgus priekšlikumus un instrumentus, lai uzlabotu pārredzamību un izsekojamību piegādes ķēdē; uzskata, ka svarīgam solim šajā ziņā ir jābūt obligātajiem noteikumiem par visu piegādātāju datiem, kā priekšnoteikumam ienākšanai ES tirgū;

10.    aicina Komisiju izstrādāt juridiski saistošus un izpildāmus priekšlikumus attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanas uzticamības pārbaudi, lai konstatētu faktiskus un potenciālus pārkāpumus ES uzņēmumu piegādes ķēdēs un lai nodrošinātu efektīvus novēršanas pasākumus saskaņā ar pamatiniciatīvu par apģērbu rūpniecības piegādes ķēdes atbildīgu pārvaldību;

11.    aicina Komisiju, Eiropadomi un dalībvalstis ieviest tiesību aktu priekšlikumu par saistošiem un izpildāmie uzņēmumu sociālās atbildības mehānismiem ES uzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, lai noteiktu, ka ES uzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem piegādes ķēdē ir obligāti jāievēro sociālie, darba un vides aizsardzības standarti; pauž nožēlu, ka dalībvalstis balsoja pret ANO Cilvēktiesību padomes 2014. gada 26. jūnijā pieņemto rezolūciju, ar kuru tiek izveidota starpvaldību darba grupa ar pilnvarām izstrādāt starptautisku juridiski saistošu instrumentu transnacionālu korporāciju darbības reglamentēšanai, un mudina Eiropas iestādes un dalībvalstis cieši sadarboties ar ANO šā mērķa sasniegšanai;

12.    atzīmē, ka Bangladešas Darba likums tika grozīts pēc Rana Plaza katastrofas; tomēr pauž dziļu neapmierinātību ar Bangladešas valdību, kas līdz šim nav laidusi klajā Darba likuma īstenošanas noteikumus un regulas, neraugoties uz daudziem solījumiem to darīt; steidzami aicina Bangladešas valdību bez turpmākas kavēšanās laist klajā šos īstenošanas noteikumus un regulas un nekavējoties atcelt 30% minimuma dalības prasība arodbiedrības veidošanai; uzsver, ka jebkura tālāka vilcināšanās tiks iztulkota kā Bangladešas valdības acīmredzama nevēlēšanās veikt nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu nobriedušāku rūpniecisko attiecību sistēmu;

13.    aicina Bangladešas valdību pilnībā izpildīt savas saistības saskaņā ar ilgtspējas pakta I un II sadaļu līdz šīs pakta otrajai gadskārtai 2015. gada jūlijā un uzsver nepieciešamību turpināt Bangladešas Darba likuma grozīšanu; uzstāj, ka ir pilnībā jāpilda SDO 87. un 98. Konvencija un tās noteikumi ir jāattiecina uz visiem darbiniekiem, tostarp tiem, kuri strādā EPZ, kur joprojām ir aizliegtas arodbiedrības un ir zināms, ka pastāv ārkārtīgi slikti darba apstākļi un zemi veselības un drošības standarti;

14.    pauž neapmierinātību ar to, ka Bangladešas valdība ne tikai nav ievērojusi saskaņoto termiņu līdz 2013. gada beigām pieņemt darbā 200 papildu inspektorus, bet nav izpildījusi šo mērķi; atzīmē, ka pastāv milzīgi trūkumi ziņošanā un regulāru atkārtoto inspekciju veikšanā, kurām ir izšķiroša nozīme, lai panāktu virzību un novērstu turpmākas katastrofas; piekrīt starptautisko arodbiedrību viedoklim, kas uzsver, ka ir būtiski veikt papildu darba inspektoru pieņemšanu darbā, apmācību un nodrošināt viņu neatkarību un nepiederību partijām; tādēļ aicina Bangladešas valdību veikt nepieciešamos pasākumus šo mērķu sasniegšanai;

15.    atzīst un atzinīgi vērtē augošo arodbiedrību skaitu, kuras ir atzītas gatavo apģērbu nozarē (kopš 2013. gada — 275), taču norāda, ka tās ir tikai neliela daļa no 4 miljonu lielā darbaspēka, ko galvenokārt veido sievietes un kura darbinieki ir izkaisīti pa vairāk nekā 5000 apģērbu rūpnīcām, un ka lielākajai daļa no šīm arodbiedrībām ir liegtas tiesības slēgt koplīgumus; norāda arī uz to, ka 2014. gadā palēninājās atzīšanas process un ka 26% iesniegto pieprasījumu tika noraidīti šķietami subjektīvu iemeslu dēļ;

16.    steidzami aicina BGMEA ievērot un maksāt vismaz saskaņoto minimālo algu šajā nozarē; pauž spēcīgu pārliecību, ka saskaņotā minimālā alga joprojām nespēj segt nozarē nodarbināto pamatvajadzības un jāturpina palielināt saskaņā ar arodbiedrību prasībām; aicina Bangladešas valdību nodrošināt, ka darba devēji apģērbu ražošanas nozarē izmaksā visas algas bez kavējumiem;

17.    pauž sašutumu par Bangladešā dominējošo plaši izplatīto iznīcinošo attieksmi un naidīgumu pret arodbiedrībām, ko acīmredzami pierāda pārliecinoši dokumentētie atriebības akti pret arodbiedrībās iesaistītajiem darbiniekiem un fiziskās vardarbības akti pret arodbiedrību vadītājiem un aktīvistiem, tostarp arodbiedrību vadītāja Aminul Islam slepkavība; atbalsta Bangladešas darba ņēmēju tiesības veidot un reģistrēt neatkarīgas arodbiedrības, tostarp EPZ, un iesaistīties tajās bez iebiedēšanas draudiem; aicina Bangladešas valdību nodrošināt šo pamattiesību izpildi un saukt pie atbildības Aminul Islam slepkavas;

18.    uzsver, ka pastāvīga darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību neievērošana Bangladešā atspoguļo pastāvīgo un aizvien pieaugošo pamattiesību un demokrātisko tiesību vājināšanos pašreizējās Bangladešas valdības, kuras priekšgalā ir Sheikh Hasina, laikā; no jauna nosoda valdības pastāvīgās represijas pret politisko opozīciju, arodbiedrības locekļiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem; uzstāj, ka vienmēr ir jāievēro pamata demokrātiskās tiesības, piemēram, pulcēšanās brīvība un vārda brīvība;

19.    uzskata, ka demokrātisku arodbiedrību struktūru pastāvēšana ir īpaši svarīgs instruments pasaules mēroga cīņā par labākiem veselības un drošības standartiem un darba apstākļiem, tostarp augstākām darba algām; uzskata panāktās vienošanās par būtiski svarīgiem soļiem, lai izvairītos no jaunu Rana Plaza situāciju rašanās un šādu situāciju sekām; uzsver, ka tas neattiecas tikai uz Bangladešu, bet arī uz citām valstīm, kuras saskaras ar līdzīgām nedrošām situācijām, jo īpaši gatavo apģērbu nozarē;

20.    secina, ka pašreizējais ražošanas veids un starptautiskā mazumtirgotāju un zīmolu dominance gatavo apģērbu nozarē Bangladešā un citās valstīs rada nopietnas bažas par tādas ekonomiskās sistēmas ilgtspējīgumu un pamatotību, kuras pamatā ir uzkrītoša darba ņēmēju un arodbiedrību tiesību neievērošana, zemas algas un izmantošana, lai panāktu vajadzīgo apgrozījumu peļņas gūšanai, ka ļauj izdzīvot globalizētā kapitālisma ekonomikā; norāda, ka gatavo apģērbu nozarē ir nepieciešami globāli risinājumi, lai novērstu, ka darbinieki tiek savstarpēji pretstatīti;

21.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei Savienības ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Bangladešas valdībai un parlamentam, Apvienoto Nāciju Organizācijas augstajai komisārei cilvēktiesību jautājumos, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram un SDO ģenerāldirektoram.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0026.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0100.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0516.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0045.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0024.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika