Postup : 2015/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0364/2015

Predkladané texty :

B8-0364/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.66
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0175

NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 92k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.138v01-00
 
B8-0364/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a súčasnom stave paktu udržateľnosti  (2015/2589 (RSP)).


Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz, Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a súčasnom stave paktu udržateľnosti  (2015/2589 (RSP)).  
B8‑0364/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie s názvom Pakt udržateľnosti pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši, ktoré zástupcovia bangladéšskej vlády, Európskej únie a Medzinárodnej organizácie práce (MOP) podpísali 8. júla 2013 v Ženeve,

–       so zreteľom na správu Európskej komisie o technickom pokroku z 8. júla 2014 o pakte udržateľnosti pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na publikáciu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC) s názvom Preskúmanie bangladéšskeho zákonníka práce z roku 2013,

–       so zreteľom na stretnutie týkajúce sa uplatňovania bangladéšskeho paktu udržateľnosti, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2014 v Bruseli,

–       so zreteľom na spoločnú publikáciu organizácií ITUC, UNI Global Union a IndustriALL s názvom Hodnotenie bangladéšskeho paktu udržateľnosti, ktorá bola aktualizovaná v marci 2015,

–       so zreteľom na dohovory MOP č. 81 o inšpekcii práce, č. 87 o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa a č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať, ktorých zmluvnou stranou je Bangladéš,

–       o zreteľom na dohodu týkajúcu sa praktických aspektov platby odškodnenia obetiam nešťastia v budove Rana Plaza a ich rodinám (dohoda o Rana Plaza) uzatvorenú v novembri 2013,

–       so zreteľom na dohovor MOP č. 121 o dávkach pri pracovných úrazoch,

–       so zreteľom na všeobecné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky,

–       so zreteľom na dohodu o bezpečnosti stavieb a protipožiarnej ochrane v Bangladéši,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlád Holandska, Francúzska, Dánska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Talianska a Španielska vydané 26. júna 2014 na zasadnutí OECD v Paríži, v ktorom vyzývajú na vyššie odškodnenie obetí zrútenej budovy Rana Plaza,

–       so zreteľom na Európsky rok pre rozvoj a hlavnú iniciatívu pre zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca v odevnom priemysle,

–       so zreteľom na všeobecný systém preferencií EÚ (GSP), v rámci ktorého Bangladéš ako jedna z najmenej rozvinutých krajín požíva bezcolný prístup na európsky trh, ktorý nie je obmedzený kvótami, a to prostredníctvom režimu Všetko okrem zbraní,

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji,

–       so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva prijatú 26. júna 2014, ktorou sa zriaďuje medzivládna pracovná skupina na vypracovanie medzinárodného právne záväzného nástroja na reguláciu činnosti nadnárodných spoločností.

–       so zreteľom na svoje uznesenia o Bangladéši, predovšetkým uznesenia z 17. januára 2013(1), 14. marca 2013(2), 21. novembra 2013(3), 16. januára 2014(4) a 18. septembra 2014(5),

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 24. apríla 2015 sme si pripomenuli druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza v bangladéšskom meste Sayar, ktoré si vyžiadalo 1 134 obetí na životoch a asi 2 500 zranených, z ktorých mnohí zostali natrvalo alebo dočasne postihnutí; keďže zrútenie Rana Plaza ostáva jednou z najväčších priemyselných katastrof na svete, hoci nešlo o prvé nešťastie v Bangladéši, pri ktorom zahynuli ľudia, a bolo dôsledkom stáleho a systematického porušovania zdravotných a bezpečnostných noriem a práv pracovníkov a odborových organizácií;

B.     keďže 31. januára 2015 zomrelo minimálne 13 pracovníkov pri požiari v továrni na plasty v Dháke; keďže 8. októbra 2014 si sedem ľudských životov vyžiadal požiar v továrni Aswad Composite Mills, ktorá dodávala textílie iným bangladéšskym továrňam vyrábajúcim odevy pre severoamerických a európskych zákazníkov, napr. pre firmy Walmart, Gap, H&M a Carrefour; keďže 24. novembra 2013 zomrelo 112 ľudí pri požiari v továrni Tazreen Fashion na predmestí Dháky, k zákazníkom ktorej patrí C&A; keďže podľa správy organizácií Clean Clothes Campaign a SOMO zahynulo od roku 2006 do začiatku roku 2013 pri 245 požiaroch v bangladéšskych odevných továrňach takmer 600 pracovníkov;

C.     keďže v čase nešťastia textilné a odevné továrne v budove Rana Plaza plnili alebo nedávno dokončili zákazky 29 svetových značiek; keďže podľa organizácie UNI Global Union boli tesne pred nešťastím, ku ktorému došlo 24. apríla 2013, v budove Rana Plaza odhalené trhliny, pre ktoré bol celý komplex dočasne uzavretý; keďže robotníci pracujúci v odevných firmách boli nasledujúci deň donútení nastúpiť do zamestnania;

D.     keďže žiadna finančná čiastka nemôže zmierniť bolesť ľudí, ktorí pri nešťastí stratili svojich blízkych; keďže finančná kompenzácia má pre rodiny obetí a zranených alebo zmrzačených osôb veľký význam v ich boji o finančné prežitie; keďže dva roky po nešťastí v budove Rana Plaza zostáva odškodnenie háklivou témou; keďže celková suma na pokrytie všetkých nárokov bola stanovená v rozmedzí 30 miliónov a 40 miliónov USD; keďže vo februári 2015 dosiahla suma získaná z príspevkov 21,5 milióna USD, takže stále chýba 8,5 milióna USD;

E.     keďže v auguste 2014 pracovníci odevnej spoločnosti Tuba Group začali protestnú hladovku, pretože tri mesiace nedostali mzdu; keďže spoločnosť Tuba Group vlastnila aj továreň Tazreen Fashion, v ktorej v roku 2012 pri požiari zahynulo vyše 100 pracovníkov; keďže týmto pracovníkom zatiaľ nebolo vyplatené adekvátne odškodné;

F.     keďže katastrofa v budove Rana Plaza odhalila nedostatky, pokiaľ ide o transparentnosť a sledovateľnosť produktov v dodávateľských reťazcoch;

G.     keďže konfekčný priemysel v Bangladéši zamestnáva 4 milióny osôb, z toho 80 % žien; keďže najväčším odberateľom odevov z Bangladéša je EÚ, nasledovaná USA;

H.     keďže po nešťastí v budove Rana Plaza a ostrých verejných protestoch boli začaté rôzne iniciatívy, ktoré sa usilujú o zlepšenie situácie v bangladéšskom konfekčnom priemysle; keďže k týmto iniciatívam patrí pakt udržateľnosti, ktorý Bangladéš a EÚ podpísali v júli 2013, dohoda o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov podpísaná obchodnými spoločnosťami a odborovými zväzmi v máji 2013 a dohoda o praktických aspektoch platby odškodnenia obetiam nešťastia v budove Rana Plaza a ich rodinám (dohoda o Rana Plaza), ktorá bola podpísaná v novembri 2013;

I.      keďže pakt udržateľnosti vychádza z platných záväzkov prijatých v súvislosti s pracovnými právami, bezpečnosťou na pracovisku a podporou a presadzovaním zodpovedného správania podnikov; keďže dohoda o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov je nezávislá, právne záväzná dohoda medzi svetovými obchodnými značkami, maloobchodníkmi a odborovými zväzmi s päťročnou platnosťou, ktorá má za cieľ v Bangladéši vybudovať bezpečný a zdravý konfekčný priemysel; keďže dohoda o Rana Plaza bola pod záštitou Medzinárodnej organizácie práce (ILO) podpísaná zástupcami všetkých dôležitých zúčastnených strán a položila základ pre vytvorenie dôveryhodného, transparentného a nezávislého systému pre poskytovanie podpory obetiam nešťastia v budove Rana Plaza, ich rodinám a závislým rodinným príslušníkom v súlade so zásadami zakotvenými v dohovore MOP č. 121 o dávkach pri pracovných úrazoch; keďže odškodnenie sa má vyplatiť prostredníctvom trustového fondu darcov;

J.      keďže napriek určitému pokroku sa všetky medzinárodné subjekty zhodujú na tom, že v Bangladéši stále dochádza k vážnemu a systematickému porušovaniu odborových práv; keďže novela bangladéšskeho zákonníka práce z roku 2013 bola veľmi obmedzená, a preto zákonník práce stále nespĺňa medzinárodné normy, napr. slobodu združovania, právo na štrajk a kolektívne vyjednávanie a právo na členstvo v odborovej organizácii, najmä vo vývozných spracovateľských zónach; keďže bangladéšska vláda napriek opakovaným sľubom doteraz nevydala vykonávacie pravidlá a predpisy v súvislosti s touto novelou; keďže od uvedených pravidiel a predpisov závisia programy, ako je napr. program lepšej práce MOP a školiace programy v rámci bangladéšskej dohody;

K.     keďže do konca roka 2013 malo byť prijatých 200 inšpektorov práce a ich početný stav stále nie je naplnený; keďže správy o pracovných inšpekciách sú predkladané zriedkavo a sú neúplné;

L.     keďže ITUC s rastúcim znepokojením poukazuje na skutočnosť, že zamestnávatelia podporujú vytváranie tzv. firemných zväzov alebo zväzov vedených manažmentom a uprednostňujú ich pred odbormi, na čele ktorých stoja zamestnanci; keďže stále platí požiadavka, že na založenie odborovej organizácie je potrebné, aby do jej radov vstúpilo 30 % zamestnancov; keďže vo vývozných spracovateľských zónach, ktoré zamestnávajú zhruba 400 000 zamestnancov, sú odborové organizácie de facto zakázané; keďže súčasný legislatívny návrh o vývozných spracovateľských zónach ponecháva tento zákaz v platnosti a vyníma tieto zóny z príslušnosti národného inšpektorátu práce;

M.    keďže napriek zvýšeniu minimálnej mesačnej mzdy z 3 000 taka (35 EUR) na 5 300 taka (62 EUR) v novembri 2013, bangladéšski pracovníci v odevnom priemysle stále nedosahujú životné minimum a patria medzi najhoršie platených zamestnancov na svete a ťažko žijú zo mzdy; keďže podľa odhadov je na pokrytie základných potrieb nevyhnutných 8 900 taka (104 EUR); keďže podľa rôznych správ údajne 40 až 80 % odevných tovární nevypláca právne stanovenú minimálnu mzdu;

N.     keďže Bangladéš bol zaradený do systému všeobecných preferencií EÚ (GSP), podľa ktorého ako jedna z najmenej rozvinutých krajín požíva bezcolný prístup na európsky trh, ktorý nie je obmedzený kvótami, a to podľa GSP režimu Všetko okrem zbraní;

O.     keďže Bangladéš na indexe transparentnosti obsadil 136. priečku zo 177 krajín a pre dodávateľský reťazec odevného priemyslu je typická korupcia, do ktorej sú zapojení politickí predstavitelia krajiny aj miestne a nadnárodné firmy;

P.     keďže podľa správy Svetovej banky sa v Bangladéši za posledných desať rokov znížil počet obyvateľov žijúcich v chudobe; keďže napriek týmto oficiálnym nižším údajom žije 53 miliónov ľudí zo 160 miliónovej populácie v chudobe; keďže Bangladéš je na 142. priečke na indexe ľudského rozvoja (zo 187 krajín);

Q.     keďže odborové a pracovné práva sú neoddeliteľnou súčasťou ľudských práv; keďže popredné organizácie pôsobiace na poli ľudských práv poukazujú na vážne zhoršovanie stavu ľudských práv v Bangladéši, najmä od volieb v januári 2014; keďže Bangladéš dosiahol na indexe globálnych práv ITUC najhoršie výsledky, čo znamená, že v tejto krajine nie sú práva účinne chránené;

R.     keďže požiare v továrňach, zrútenie budov a ďalšie incidenty spojené so zdravotnými a bezpečnostnými otázkami na pracovisku sa neobmedzujú len na konfekčný priemysel v Bangladéši a zostávajú vážnym problémom aj v iných rozvojových a najmenej rozvinutých krajinách, kde je konfekčný priemysel silne orientovaný na vývoz;

1.      uznáva, že boli prijaté oneskorené opatrenia smerujúce správnym smerom na zlepšenie pracovných podmienok a bezpečnosti na pracovisku; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že muselo dôjsť k nešťastiu takých rozmerov ako v Rana Plaza a následným hlasným verejným protestom, aby sa začali prvé kroky k zmene v systéme pracovných vzťahov v bangladéšskom konfekčnom priemysle;

2.      pripomína, že koordinačný výbor Rana Plaza zriadil trustový fond darcov Rana Plaza, ktorého úlohou je zhromažďovať dobrovoľné dary spoločností a iných subjektov na účely odškodnenia obetí nešťastia v Rana Plaza a ich rodín, a že odhadovaná výška potrebná na úhradu nákladov na všetky žiadosti sa pohybuje medzi 30 a 40 miliónmi dolárov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vo februári 2015 predstavovala celková suma, ktorú podniky dobrovoľne darovali trustovému fondu darcov, len 21,5 milióna USD, pričom chýbalo ešte 8,5 milióna USD;

3.      opakuje svoje stanovisko, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 18. septembra 2014, že princíp dobrovoľných darov spoločností trustového fondu darcov pre odškodnenie obetí zrútenia budovy Rana Plaza nestačí a že je nevyhnutne potrebné zaviesť záväzný mechanizmus;

4.      vyzýva všetky značky, ktorých dodávateľom bola továreň Rana Plaza alebo ktoré majú významné väzby k Bangladéšu, rovnako ako vládu Bangladéša a Asociáciu bangladéšskych výrobcov a vývozcov odevov (BGMEA), aby zabezpečili, aby mal trustový fond darcov k druhému výročiu nešťastia v Rana Plaza k dispozícii aspoň sumu 30 miliónov dolárov, aby mohol vyplatiť schválené odškodnenie;

5.      vyzýva Komisiu, Európsku radu a členské štáty, aby odškodnenie pevne začlenili do paktu udržateľnosti a aby využili druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza na začatie procesu verejného pomenovania spoločností, ktorých dodávateľom bola továreň v Rana Plaza a ktoré neplnia svoje platobné záväzky voči trustovému fondu darcov, aby bolo možné vyplatiť oneskorené a primerané odškodnenie obetiam nešťastia v Rana Plaza a ich rodinám.

6.      vyzýva Európsku radu a členské štáty, aby vylúčili z verejných zákaziek spoločnosti a ich dcérske spoločnosti, ktoré porušujú ľudské práva a práva pracovníkov v Bangladéši; zastáva názor, že toto vylúčenie by sa malo uplatňovať aj u spoločností, ktorých dodávateľom bola továreň v Rana Plaza v čase nešťastia a ktoré doteraz nezaslali svoj príspevok do trustového fondu darcov;

7.      vyzýva Komisiu, aby splnila svoju povinnosť monitorovať v rámci systému všeobecných preferencií dodržiavanie ľudských práv, pracovných dohovorov a dohovorov v oblasti životného prostredia v Bangladéši a informovať do druhého výročia uzavretia paktu udržateľnosti Parlament o zistených skutočnostiach, aby bolo možné začať zodpovedajúce opatrenia, ak by dochádzalo k závažnému a opakovanému porušovaniu zásad stanovených v dohovoroch uvedených v prílohe A časti III nariadenia GSP;

8.      oceňuje, že 200 módnych a maloobchodných značiek doteraz podpísalo právne záväznú dohodu o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov, a víta to ako prvý významný dosiahnutý úspech, zároveň však nalieha na značky, najmä tie so sídlom v EÚ, ktoré doteraz dohodu nepodpísali, aby tak bezodkladne urobili;

9.      vyzýva Komisiu, aby predložila solídne a dôveryhodné návrhy a nástroje na zlepšenie transparentnosti a sledovateľnosti v celom dodávateľskom reťazci; domnieva sa, že povinné poskytovanie údajov o všetkých dodávateľoch ako podmienka pre vstup na trh EÚ by bolo významných krokom v tomto smere;

10.    vyzýva Komisiu, aby vypracovala právne záväzné a vymáhateľné návrhy týkajúce sa náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv s cieľom odhaliť existujúce a možné porušovanie práv v dodávateľských reťazcoch spoločností so sídlom v EÚ a poskytnúť v rámci vlajkovej iniciatívy pre zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca v odevnom priemysle účinné prostriedky nápravy;

11.    vyzýva Komisiu, Európsku radu a členské štáty, aby predložili legislatívny návrh záväzného a vykonateľného mechanizmu spoločenskej zodpovednosti podnikov pre spoločnosti so sídlom v EÚ a ich dcérske spoločnosti pôsobiace v tretích krajinách s cieľom stanoviť záväznú požiadavku, aby spoločnosti so sídlom v EÚ a ich dcérske spoločnosti uplatňovali sociálne, pracovné a environmentálne normy v celom svojom dodávateľskom reťazci; ľutuje skutočnosť, že členské štáty hlasovali proti rezolúcii Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), prijatej 26. júna 2014, ktorá zriaďuje medzivládnu pracovnú skupiny na vypracovanie medzinárodného právne záväzného nástroja na reguláciu činnosti nadnárodných spoločnosti, a vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby úzko spolupracovali s OSN s cieľom dosiahnuť tento cieľ;

12.    konštatuje, že bangladéšsky zákonník práce bol po zrútení budovy v Rana Plaza novelizovaný; vyjadruje však svoju hlbokú nespokojnosť s tým, že bangladéšska vláda doteraz nevypracovala podrobné pravidlá a predpisy k zákonníku práce, hoci niekoľkokrát sľúbila, že tak urobí; naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby tieto pravidlá a predpisy bezodkladne vydala a okamžite upustila od požiadavky, že do odborového zväzu musí vstúpiť najmenej 30 % zamestnancov; zdôrazňuje, že akékoľvek ďalšie omeškanie bude chápané ako zjavná neochota bangladéšskej vlády prijať potrebné opatrenia požadované na dosiahnutie vyspelejšieho systému pracovných vzťahov;

13.    vyzýva vládu Bangladéša, aby v plnom rozsahu splnila svoje záväzky v časti I a II k paktu udržateľnosti do druhého výročia uzatvorenia paktu v júli 2015, a zdôrazňuje, že je potrebné ďalej novelizovať bangladéšsky zákonník práce; trvá na tom, že dohovory MOP č. 87 a 98 treba v plnej miere dodržiavať a ich pôsobnosť treba rozšíriť na všetkých pracovníkov vrátane tých, ktorí pracujú vo vývozných spracovateľských zónach (EPZ), v ktorých sú odborové zväzy naďalej zakázané a pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy sú mimoriadne biedne;

14.    vyjadruje sklamanie nad tým, že bangladéšska vláda nedodržala dohodnutú lehotu pre prijatie ďalších 200 inšpektorov do konca roka 2013 a nedokázala splniť tento cieľ ani doteraz; konštatuje, že v rámci podávania správ a pravidelných následných inšpekcií, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie pokroku a predchádzanie nešťastiam v budúcnosti, sa vyskytujú závažné nedostatky; súhlasí s názorom medzinárodných odborových zväzov, ktoré zdôrazňujú, že prijatie ďalších pracovných inšpektorov, ich vzdelávanie a zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti má zásadný význam; vyzýva preto vládu Bangladéša, aby urobila všetko potrebné na dosiahnutie týchto cieľov;

15.    oceňuje a víta zvýšenie počtu odborových zväzov, ktoré boli uznané v odvetví odevného priemyslu (275 od roku 2013), poukazuje však na to, že tieto zväzy zastupujú len nepatrnú časť z viac ako 4 miliónov pracovníkov, väčšinou žien, pracujúcich vo viac ako 5 000 odevných továrňach, a na skutočnosť, že väčšina týchto odborových zväzov nemá právo na kolektívne vyjednávanie; poukazuje aj na to, že v roku 2014 sa spomalil proces uznávania žiadostí a 26 % podaných žiadostí bolo zjavne svojvoľne zamietnutých;

16.    naliehavo vyzýva bangladéšsku asociáciu odevných výrobcov a vývozcov, aby dodržiavala a vyplácala aspoň dohodnutú minimálnu mzdu v tomto odvetví; je pevne presvedčený, že dohodnutá minimálna mzda stále nepokrýva základné potreby pracovníkov v tomto odvetví a musí byť zvýšená v súlade s požiadavkami odborových zväzov; vyzýva vládu Bangladéša, aby zabezpečila, aby zamestnávatelia v odevnom odvetví vyplácali dlžnú mzdu bez omeškania;

17.    je zdesený všadeprítomnou diskrimináciou odborových zväzov a snahou o ich potlačenie v Bangladéši, ktorú potvrdzujú prípady odvetných opatrení proti pracovníkom činným v odboroch a prípady fyzického násilia voči predstaviteľom a aktivistom odborových zväzov vrátane vraždy odborového predáka Aminula Islama; bráni právo pracovníkov v Bangladéši vytvárať a registrovať nezávislé odborové organizácie a vstupovať do nich bez strachu z prenasledovania; vyzýva vládu Bangladéša, aby zabezpečila tieto základné práva a odovzdala páchateľa vraždy Aminula Islama súdu;

18.    poukazuje na to, že sústavné ignorovanie práv pracovníkov a odborových zväzov v Bangladéši je odrazom pokračujúceho miznutia základných a demokratických práv a jeho zvyšujúceho sa tempa za súčasnej bangladéšskej vlády na čele so Šajchom Hasinom; opakovane odsudzuje sústavné prísne vládne opatrenia proti členom politickej opozície, členom odborových zväzov, obhajcom ľudských práv a novinárom; trvá na tom, že základné demokratické práva, ako je právo na slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu, musia byť vždy rešpektované;

19.    domnieva sa, že existencia demokratických odborových štruktúr je kľúčovým nástrojom v boji za lepšie zdravotné a bezpečnostné normy a pracovné podmienky vo všeobecnosti vrátane boja za vyššie mzdy; zastáva názor, že uskutočnené dohody predstavujú veľmi významné kroky na zabránenie vzniku nových komplexov Rana Plaza a ich dôsledkom; trvá na tom, že to neplatí len pre Bangladéš, ale aj pre iné krajiny, ktoré takisto čelia podobnej zlej situácii, najmä v odevnom odvetví;

20.    usudzuje, že súčasný spôsob výroby a prevaha nadnárodných maloobchodných organizácií a značiek v odevnom odvetví v Bangladéši a v iných krajinách vyvoláva vážne otázky, pokiaľ ide o udržateľnosť a ospravedlniteľnosť hospodárskeho systému, ktorý je založený na otvorenom porušovaní práv pracovníkov a odborových zväzov, nízkych mzdách a vykorisťovaní, ktorých cieľom je dosiahnutie potrebného obratu a ziskov na prežitie v globalizovanom kapitalistickom hospodárstve; poukazuje na to, že v odevnom sektore sú potrebné globálne riešenia, ktoré zabránia tomu, aby pracovníci bojovali proti sebe;

21.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Bangladéša, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva, generálnemu tajomníkovi OSN a generálnemu riaditeľovi MOP.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0026 .

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0100.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0516.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0045.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0024.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia