Процедура : 2015/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0365/2015

Внесени текстове :

B8-0365/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.66
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0175

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 165kWORD 105k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.139v01-00
 
B8-0365/2015

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589 (RSP).


Джийн Ламбърт, Ска Келер, Яник Жадо, Улрике Луначек, Моника Вана, Карима Дели, Юдит Саргентини, Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589 (RSP).  
B8‑0365/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, по-конкретно резолюцията от 23 май 2013 г. относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш(1), от 17 януари 2013 г. относно неотдавнашните жертви на пожарите в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш(2) и тези от 6 септември 2007 г.(3) и от 10 юли 2008 г.(4),

–       като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(5),

–       като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(6),

–       като взе предвид съвместното изявление на бившия член на Европейската комисия, отговарящ за търговията Карел де Гухт и бившия комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор по повод първата година от прегледа на Пакта за устойчивост на Бангладеш,

–       като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш е страна, и нейните препоръки (R-164),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011-2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681) и резултатите от общественото допитване относно работата на Комисията относно посоката на нейната политика за корпоративна социална отговорност след 2014 г.,

–       като взе предвид своите доклади относно „Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и относно „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека, и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

–       като взе предвид предложението на Комисията за регламент за създаване на система на Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки, насочена към транспонирането в законодателството на Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС поддържа добри, дълготрайни отношения с Бангладеш, включително чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и принципа „Всичко освен оръжие“;

Б.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. „Рана Плаза“ – сграда в Савар, близо до Дака, в която се помещаваха няколко фабрики за облекло, се срути, като причини смъртта на над 1 100 души и раняването на близо 2 500 души;

В.     като има предвид, че преди инцидента Бангладеш беше вторият по големина износител на облекло в света след Китай, като заетите в тази индустрия получаваха един от най-ниските заплати, а текстилният сектор осигуряваше близо 85 % от износа на страната; като има предвид, че 60 % от производството на облекло беше предназначен за ЕС, който е най-големият пазар за износа на Бангладеш; като има предвид, че една четвърт от населението на страната непряко зависи от генерираните от тази индустрия доходи;

Г.     като има предвид, че след изтичането на Споразумението относно мултифибрите и поради високата трудова интензивност на сектора за производство на готово облекло, развиващи се страни като Китай, Бангладеш, Индия и Виетнам се превърнаха в световни производители; като има предвид, че преструктурирането на сектора около модела на интегрираната верига на стойността означаваше, че поръчките могат да бъдат осигурени единствено чрез подобряване на производителността и по-нататъшното понижаване на производствените разходи, което направи работната сила на Бангладеш и на други развиващи се страни особено уязвима;

Д.     като има предвид, че Бангладеш, Камбоджа и Шри Ланка, където икономиката силно зависи от сектора за производство на готово облекло, бяха засегнати от понижаване на заплатите въпреки рязкото разрастване на производствените съоръжения и увеличение на заетостта;

Е.     като има предвид, че според информация на Международната организация на труда, от 2005 г. над 600 работници от сектора за производство на облекло, са загинали при пожари във фабрики в Бангладеш, докато според доклади на организации за защита на правата на човека, никога собственик или управител на фабрика не е бил изправян пред съд;

Ж.    като има предвид, че собственикът на фабриката „Рана Плаза“ Сохел Рана беше задържан няколко дни след злополуката и в момента са му предявени обвинения в убийство заедно с други 40 души, собственици на няколко фабрики, помещаващи се в комплекса на сградата;

З.      като има предвид, че срутилата се сграда на фабриката „Рана Плаза“ е била построена незаконно и не е отговаряла на стандартите за безопасност; като има предвид, че след бедствието 32 фабрики в Бангладеш са били окончателно затворени поради сериозни опасения във връзка с безопасността, а 26 фабрики са били частично затворени; като има предвид, че остават значителен брой фабрики, на които все още предстои да повишат своите стандарти в достатъчна степен;

И.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. беше подписано Споразумението за „Рана Плаза“ (Фонд за обезщетения), предназначено да обезщети пострадалите от злополуката и техните семейства, от представители на правителството на Бангладеш, местните производители на облекло и международни марки за облекло, местни и международни профсъюзи и международни НПО; като има предвид, че сумата, определена за покриване на разходите по всички предявени искове възлиза на 30 милиона щатски долара; като има предвид, че считано от 24 април 2015 г., общата сума, събрана от доброволни корпоративни вноски, възлиза на около 27 милиона щатски долара, като е налице недостиг от 3 милиона; като има предвид, че няма да бъде възможно да се изплатят медицинските разноски на пострадалите, които се нуждаят от дългосрочни медицински грижи, ако фондът все още не разполага с достатъчно финансиране;

Й.     като има предвид, че злополуката в „Рана Плаза“ насърчи ЕС да състави, заедно с правителството на Бангладеш и МОТ Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш (Пакта за устойчивост) през юли 2013 г., по силата на който Бангладеш се ангажира да предприеме действия за подобряване на трудовите стандарти и условията на труд в сектора на конфекцията в страната;

К.     като има предвид, че първото преразглеждане на пакта се състоя през октомври 2014 г., и доведе до заключението, че независимо от постигнатия напредък правителството на Бангладеш трябва да предприеме по-нататъшни важни стъпки, по-конкретно във връзка с подобряването и прилагането на трудовото право, подобряването на трудовите права в зоните за преработка на продукцията за износ („EPZ“) и наемането на повече инспектори по труда; като има предвид, че второто преразглеждане на пакта ще се състои през есента на 2015 г.;

Л.     като има предвид, че през юли 2013 г. беше изменен Закона за труда; като има предвид, че законодателството продължава да не отговаря на международните стандарти и все още е много трудно за работещите в момента в Бангладеш да упражняват своите основни трудови права без репресивни мерки; като има предвид, че понастоящем само малък брой от профсъюзите успяват да договорят колективни трудови споразумения;

М.    като има предвид, че от година и половина правителството на Бангладеш има за задача да приеме законодателни и административни разпоредби по прилагането на Закона за труда; като има предвид, че прилагането на закона е необходимо условие за допустимост за „Програмата за по-добра работа“ на МОТ и за функционирането на Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш (Споразумението);

Н.     като има предвид, че в Бангладеш 10 % от работната сила в сектора на конфекцията е заета в зоните за преработка на продукцията за износ (EPZ); като има предвид, че през юли 2014 г. правителството прие нов Закон за труда в EPZ, но, наред с другото, отрича правото на създаване на профсъюзи в EPZ и предоставя правомощия и компетентност на съдилищата по трудови спорове, отнасящи се до EPZ и Апелативния съд по трудови спорове, отнасящи се до EPZ, които са строго ограничени в сравнение с тези на съдилищата с обща компетентност по трудови спорове и на Апелативния съд по трудови спорове; като има предвид, че сдруженията за социално подпомагане на работниците нямат същите права и привилегии като профсъюзите;

О.     като има предвид, че от началото на 2013 г. за сектора на облеклото бяха регистрирани близо 300 нови профсъюзи; като има предвид, че през 2014 г. 66 заявления, представляващи 26 % от всички подадени заявления, бяха отхвърлени; изразява загриженост, че правителството отхвърли по-голямата част от заявленията за регистрация на профсъюзи през 2015 г. по причини, които не са предвидени законодателството причина и по начин, който изглежда е насочен срещу независимите профсъюзи, които до момента са се обединили с най-голям успех;

П.     като има предвид, че от лансирането на Пакта беше съобщено за поне 45 сериозни прояви, насочени срещу профсъюзите от страна на различни фактори, някои от които придружени с насилие;

Р.     като има предвид, че преди инцидента Бангладеш имаше само 92 инспектори, които трябва да инспектират близо 5 000 фабрики за готово облекло и други индустрии в страната; като има предвид, че правителството на Бангладеш се е ангажирало да наеме допълнителни 200 инспектори до края на 2013 г.; като има предвид, че правителството не успя да постигне целта си и данните към момента сочат 173 допълнителни назначения; като има предвид, че инспекциите на труда продължават да бъдат нередовни и неефективни, особено по отношение на прилагането на трудовите стандарти;

С.     като има предвид, че към момента 175 модни марки и и търговски марки за търговия на дребно, подписаха Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, които представляват правнозадължителни споразумения между марките и профсъюзите, обхващащи почти половината от фабриките в Бангладеш за пазара за износ и два милиона работници; като има предвид, че други 26 дружества от Северна Америка, като например „Уолмарт“ и „Гап“ подписаха Алианса за безопасни условия на труд в Бангладеш – едностранно споразумение, насочено към подобряване на безопасността във фабриките, което обаче не предвижда каквато и да било роля за профсъюзите, нито изискване марките да подкрепят саниране на сградите;

Т.     като има предвид, че Бангладеш е постигнал значителен напредък в намаляването на различията между половете в обществото, като успешно постигна третата цел от Целите на хилядолетието за развитие на ООН в областта на равенството между половете; като има предвид, че 3,2 милиона от 4-те милиона работници, наети в сектора на конфекцията са жени; като има предвид, че тяхната заетост в много случаи е създала положителна разлика в положението им в техните общности и семейства;

У.     като има предвид, че текстилните изделия и облеклото понастоящем заемат второ място в света по дял на търгувани произведени продукти и като има предвид, че текстилната промишленост се счита за един от най-замърсяващите промишлени отрасли; като има предвид, че преденето, тъкането и производството на промишлени влакна влошават качеството на въздуха, а боядисването и печатът консумират големи количества вода и химикали и изпускат в атмосферата многобройни летливи вещества, особено вредни за работниците, потребителите и околната среда;

Ф.    като има предвид, че според Консорциума за права на работниците, производствената цена на всяка от 7-те милиарда дрехи, които Бангладеш продава ежегодно на западни марки би се повишила с по-малко от 10 цента, ако страната повиши стандартите за безопасност на своите 5 000 фабрики до тези на западните страни в срок от 5 години; като има предвид, че не съществуват индикации, че цените на облекло и текстилни изделия са се увеличили през последните две години;

Х.     като има предвид, че секторът на конфекцията явно е доминиран от големи търговци на дребно, маркови производители и търговци, които контролират световните производствени мрежи и директно определят условията за доставка; като има предвид, че производителите от шивашкия и текстилния сектор, в контекста на глобализира промишленост, често нямат друг избор освен да приемат намаляване на цените, повишаване на стандартите за качество, съкращаване на сроковете за доставка, намаляване на минималните количества и поемането на възможно най-висок риск;

Ц.     като има предвид, че силният конкурентен натиск, асиметрията на правомощията и конкуренцията между развиващите се страни с цел привличане на чуждестранни инвестиции, които характеризират сектора на конфекцията, могат да затруднят още повече задачата на правителствата да предприемат мерки в областта на трудовите права и въпросите, свързани с безопасността;

Ч.     като има предвид, че европейските граждани внесоха многобройни петиции и организираха кампании с искане за по-голяма отчетност от страна на марките за облекло при гарантирането на етичен начин на производство на техните продукти;

1.      припомня жертвите по случай втората годишнина от трагедията в „Рана Плаза“ – едно от най-разрушителните промишлени злополуки в историята, и поднася съболезнованията си на ранените или инвалидите, както и на опечалените семейства;

2.      настоятелно призовава марки, които се снабдяват от „Рана Плаза“ или поддържат значителни връзки с Бангладеш, и органите на Бангладеш да гарантират, че оставащите 3 милиона евро от 30-те милиона щатски долара от фонда за обезщетения ще се предоставят във възможно най-кратък срок на семействата на жертвите; изразява съжаление, че искането за изплащане на договореното обезщетение, не е удовлетворено до втората годишнина от злополуката;

3.      припомня, че споразумението за „Рана Плаза“, което съдържа основанието за създаване на фонд за обезщетение, е предназначено да послужи за основа на дългосрочната цел за осигуряване на постоянна и устойчива система за обезщетения; насърчава правителството на Бангладеш да изпълни ангажимента си в рамките на Националния тристранен план за действие да създаде постоянна национална схема за застраховка срещу злополука на работното място, като действително промени бъдещата уредбата на здравословните и безопасни условия на труд в Бангладеш;

4.      отбелязва, че страните по споразумението и алианса са извършили инспекции на всички фабрики, от тяхната сфера на компетентност; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да допълни тези действия чрез бързото извършване на инспекция на производствените помещения под негова отговорност и предприемането на подходящи коригиращи действия; приветства ангажимента на производителите, които желаят да подобрят стандартите; насърчава страните по споразумението и алианса да подобрят сътрудничеството помежду си и да обменят редовно доклади от инспекции във фабрики, за да се избегне дублиране на дейността, както и двойни стандарти; призовава алианса също така да публикува своите доклади на бангладешки и да ги предоставя, придружени със снимки, така че те да бъдат достъпни за всички в страната;

5.      отбелязва, че минималната работна заплата в текстилната промишленост продължава да бъде ниска въпреки увеличението през 2013 г., и призовава правителството, при всеобхватна консултация с профсъюзите и работодателите, да определи минимална заплата, гарантираща жизнен минимум; освен това настоятелно призовава правителството да гарантира, че всички фабрики за облекло, действително изплащат дължимите възнаграждения;

6.      отбелязва стъпките, предприети от Бангладеш за изменение на неговия Закон за труда; изразява съжаление, че не са предприети действия по редица ограничения на свободата на сдружаване на работниците и че законодателството все още не отговаря на изискванията на Конвенция № 87 на МОТ за свободата на сдружаване и защитата на правото на организиране и Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне; настоятелно призовава правителството и парламента на Бангладеш да приемат, като въпрос с приоритетно значение, правила и разпоредби, необходими за осигуряване на ефективното прилагане на закона;

7.      изразява загриженост по повод положението в EPZ и подчертава, че работниците в тези зони следва да се ползват от същите права като работниците на други места в страната; изразява дълбоко съжаление, че предложеният Закон за труда в EPZ продължава да забранява на работниците да формират съюзи в EPZ и че законът определя като цяло по-ниско равнище на правата на работниците, и посочва, че сдруженията за социално подпомагане на работниците по никакъв начин не притежават права и привилегии, съпоставими с тези на профсъюзите; настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да разшири обхвата на трудовото право по отношение на EPZ;

8.      приветства регистрацията на 300 нови профсъюзи от сектора на облеклото от началото на 2013 г., но изразява дълбоко съжаление, че според съобщения около 30 от новорегистрираните профсъюзи вече не развиват дейност поради тежки репресивни мерки, включително придружени с насилие, насочени срещу профсъюзите, и че още около 30 профсъюзи са били разпуснати в резултат на закриването на фабрики; отбелязва, че новорегистрираните профсъюзи представляват 4 % от работната сила в сектора на конфекцията; изразява загриженост от увеличаващите се заплахи, тормоз и физическо насилие срещу представителите на работниците и поради това настоятелно призовава правителството на Бангладеш за ефективно справяне с нелоялните трудови практики чрез прилагане на необходимите мерки за предотвратяване, разследване и преследване на нарушения — включително дискриминация срещу профсъюзите и репресивни мерки — по бърз и прозрачен начин; изразява убеденост, че подходящото обучение и повишаване на осведомеността относно трудовите права е ефективен начин за намаляване на дискриминацията срещу профсъюзите;

9.      разбира трудностите, свързани с постигането на напредък при назначаването на инспектори, които произтичат от необходимостта хората да бъдат подходящо обучени преди реално да поемат функциите си; изразява съжаление обаче, че целта на наемането на допълнителни 200 инспектори до края на 2013 г. все още не е изпълнена през април 2015 г. и подчертава, че 200 инспектори са много по-малко от необходимото за надзор на промишленост от четири милиона работници; подчертава, че на инспекторите по труда трябва да се предоставят правомощия да налагат санкции на нарушителите на трудовото право и че глобите следва да са възпиращи и да се прилагат ефективно;

10.    изразява надежда, че може да бъде постигнат значителен напредък по всички трудови въпроси и въпросите, свързани с безопасността на труда преди второто преразглеждане на Пакта за устойчивост, предвидено да се състои през есента на 2015 г.;

11.    счита, че глобалните търговци на дребно, производителите и търговците на маркови дрехи носят голяма част от отговорността за възпирането на развиващите се страни да подобрят условията на труд и възнагражденията; изразява убеждение, че би могла да бъде създадена по-справедлива структура на пазара и по-справедливи социални условия, ако тези предприятия прилагат всички международно признати стандарти за корпоративна социална отговорност по техните вериги на доставки, по-конкретно наскоро актуализираните Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, десетте принципа на Глобалния договор на ООН, стандарта ISO 26000 на Международната организация по стандартизация с насоки относно социалната отговорност, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика и Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека;

12.    призовава ОИСР да изготви процес с множество заинтересовани страни относно отговорните вериги за доставка на текстилни изделия и облекла, с цел разработване на практически насоки за комплексна проверка, в съответствие с насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Тристранната декларация на МОТ за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика, предназначен за дружествата, които да гарантират, че стоките им са произвеждани изключително във фабрики, които зачитат изцяло стандартите за безопасност и трудовите права; счита, че подобни насоки за надлежна проверка следва да допълват и укрепват съществуващите международни и национални усилия и биха могли да послужат за основа за бъдещо законодателство и инициативи за етикетиране на отговорните вериги за снабдяване с текстилни изделия и облекла;

13.    призовава Комисията да въведе законодателство, което да задължава дружествата, желаещи да извършват дейност на европейския пазар съгласно правото на ЕС, да предоставят информация за цялата верига на доставки на своите продукти, в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Насоките за многонационалните предприятия на ОИСР, която да включва, наред с другото, прозрачност на веригата на доставки до производственото съоръжение;

14.    призовава Съвета и Комисията да включат задължителна клауза с изпълнителна сила относно корпоративната социална отговорност (КСО) във всички двустранни търговски и инвестиционни споразумения, подписвани от ЕС, която да обвързва европейските инвеститори с принципите на КСО, установени на международно равнище, включително актуализацията от 2010 г. на насоките на ОИСР и стандартите, определени от ООН, по-конкретно Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, МОТ и ЕС; предлага тази клауза да хармонизира съществуващите стандарти и концепции, с цел да гарантира съпоставимост и справедливост и да съдържа мерки за мониторинг на ефективното прилагане на тези принципи на равнище ЕС;

15.    признава, че заетостта в сектора за производство на облекло е помогнала на милиони бедни жени от селските райони в Бангладеш и на други места да избягат от лишенията и зависимостта от подкрепата на мъжете; отбелязва, че работната сила извън профсъюзите се състои основно от неквалифицирани работници и жени в сектора на конфекцията в развиващите се страни, които често нямат друг избор, освен да приемат ниски заплати, лоши условия на труд и гъвкави схеми на работа с цел да запазят работните си места; признава, че напредъкът по отношение на правата и защитата на работниците е от основно значение за овластяването на жените и подчертава, че е необходимо да се увеличи представителството на жените в профсъюзите, включително новосъздадените профсъюзи в Бангладеш, и приветства Пакта за устойчивост за признаването на значението на участието на жените в подобряването на стандартите на труд;

16.    счита, че само незначително увеличение на цените за крайните продукти, които плащат потребителите би могло значително да увеличи социалните условия за работниците и че е назрял моментът да се договори подходяща минимална заплата за сектора на текстилната индустрия в световен мащаб;

17.    изисква в бъдещите търговски споразумения на ЕС с трети държави, здравословните и безопасни условия на труд да заемат по-значимо място като част от програмата за достоен труд, и ЕС да осигурява техническа подкрепа за прилагането на тези разпоредби, така че те да не представляват пречка за търговията;

18.    призовава за система за транснационално правно сътрудничество, която да бъде създадена между ЕС и трети държави, подписали двустранни търговски споразумения, за да се гарантира, че жертвите на нарушения на социалното или екологичното законодателство или на неспазване на ангажиментите по отношение на КСО или практиките за справедлив обмен от страна на многонационалните предприятия и техни непосредствени дъщерни дружества, имат ефективен достъп до правосъдие в страната, в която е било извършено нарушението, и подкрепа за образуването на международни съдебни производства, които да гарантират, при необходимост, че нарушенията на правото от страна на дружествата се санкционират;

19.    отбелязва, че принципът „Всичко освен оръжия“ (ВОО) изигра важна роля в икономическото развитие на Бангладеш и допринесе за подобряването на материалните условия на милиони хора, по-специално на жените; въпреки това е убеден, че без солидно обвързване с условия по отношение на правата на човека и трудовите права, ВОО и ОСП заплашва да влоши ниските стандарти в областта на защитата на работниците и да подкопае достойните условия на труд;

20.    призовава Европейската комисия, в своя механизъм за мониторинг и оценка на ОСП, да установи и гарантира на спазването на международно признатите права на човека и конвенции в областта на труда и околната среда от страна на Бангладеш;

21.    насърчава г-жа Могерини, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, и г-жа Малстрьом, член на Комисията, да продължат да включват ратифицирането на основните стандарти на МОТ, проверката за здравословни и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъжданията с Бангладеш и други държави относно продължаване на преференциалната търговия;

22.    признава напредъка, постигнат от Бангладеш за ангажиране на заинтересованите страни и поемане на задължения за подобряване на ситуацията на място; призовава повече европейски дружества да се присъединят към споразумението и насърчава идентичното му прилагане по отношение на други високорискови държави;

23.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Бангладеш и на генералния директор на МОТ.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0230.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0027.

(3)

OВ C 187 E, 24.7.2008 г., стр. 240.

(4)

OВ C 294 E, 3.12.2009 г., стр. 77.

(5)

OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.

(6)

ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.

Правна информация - Политика за поверителност