Процедура : 2015/2589(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0366/2015

Внесени текстове :

B8-0366/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.66
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0175

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 155kWORD 87k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.140v01-00
 
B8-0366/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589(RSP))


Тициана Бегин, Давиде Борели от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589(RSP))  
B8‑0366/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, по-специално резолюциите си от 23 май 2013 г. относно условията на труд и стандартите за здраве и безопасност след неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш(1), тази от 17 януари 2013 г. относно неотдавнашните жертви на пожарите в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш(2), от 14 март 2013 г. относно положението в Бангладеш(3) и относно устойчивостта на световната верига за създаване на стойност по отношение на памука(4),

–       като взе предвид съвместното изявление от 8 юли 2014 г. от бившия член на Европейската комисия, отговарящ за търговията, Карел де Гухт и бившия член на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, Ласло Андор по повод първия годишен преглед на Пакта за устойчивост на Бангладеш,

–       като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(5),

–       като взе предвид Рамката за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд на МОТ (2006 г., C-187) и Конвенцията относно безопасността на труда и здравето на работниците (1981 г., C-155), които не са ратифицирани от Бангладеш, както и съответните им препоръки (R-197); като взе предвид също така Конвенцията относно инспекцията по труда (1947 г., C-081), по която Бангладеш е страна, и нейните препоръки (R-164),

–       като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(6) и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(7),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011-2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681), както и последния форум на заинтересованите страни в областта на корпоративната социална отговорност, който се проведе на 3-4 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата по отношение на защитата и зачитането на правата на човека, и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

–       като взе предвид кампанията „Чисти дрехи“,

–       като взе предвид Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите,

–       като взе предвид Програмата за по-добра работа, започната от МОТ и Международната финансова корпорация (МФК),

–       като взе предвид Националния тристранен план за действие за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в сектора на конфекцията в Бангладеш,

–       като взе предвид заключенията на мисията на високо равнище на МОТ в Бангладеш от 1-4 май 2013 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. повече от 1100 души загинаха и около 2500 бяха ранени при срутване на фабрика за облекло в сградата „Рана Плаза“ в Дака, Бангладеш, превръщайки това в най-голямата трагедия в историята на световната промишленост за производство на облекло;

Б.     като има предвид, че собственикът на „Рана Плаза“ и 40 души, които притежават фабрики, разположени в сградния комплекс, са били с наказателни обвинения, предявени срещу тях на основание, че сградата е била незаконно построена и е имала мащабни структурни проблеми, но работниците са били принудени да продължат да работят въпреки страховете си във връзка с безопасността;

В.     като има предвид, че европейският пазар е най-голямата дестинация за износа от Бангладеш на безмитни квоти за облекло и текстилни изделия, което представлява около 90 % от общия внос в ЕС от страна, при най-благоприятния режим по общата схема от преференции (ОСП), а именно „всичко освен оръжие“ (ВОО);

Г.     като има предвид, че преди злополуката в шивашката промишленост на Бангладеш са били заети около три милиона души – повече от всеки друг промишлен сегмент в държава с 160 милиона души, и след срутването на сградата 29 фабрики са постоянно затворени, с тежки последици за правата на работниците и равнището на безработица в страната;

Д.     като има предвид, че премахването на детския труд през 1994 г., непрекъснатостта на растеж на износа след поетапното прекратяване на квотата на МФП и глобалната рецесия са ясно доказателство за ангажимента на правителството да се промени настоящата ситуация;

Е.     като има предвид, че до този момент 21,5 милиона щатски долара са изплатени към донорския доверителен фонд на сградата „Рана Плаза‟ чрез вноски от купувачи, фонда на министър-председателя на Бангладеш и други частни донори, и като има предвид, че поне 30 милиона щатски долара са необходими за покриване на искове за обезщетение; като има предвид, че към днешна дата ищците са получили максимум 70 % от това, които им се дължи, като допълнителните плащания са забавени вследствие на това, че търговските марки не са заплатили сумата от 8,5 милиона щатски долара, необходими за пълното изграждане на схемата;

Ж.    като има предвид, че текущият компенсационен фонд няма да е в състояние да изплати медицинските прегледи на тези жертви, които се нуждаят от дългосрочни медицински грижи, нито допълнителни плащания, предназначени за починалите и ранените работници;

З.      като има предвид, че бедствието в „Рана Плаза“ накара ЕС да изгради, заедно с правителството на Бангладеш, САЩ и МОТ, „Пакта за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в промишлеността за готови облекла и плетива в Бангладеш‟ (Пакта за устойчивост) през юли 2013 г., при който Бангладеш се ангажира да предприеме действия за подобряване на трудовите стандарти и условията на труд в рамките на промишлеността за готови облекла в страната;

И.     като има предвид, че първото преразглеждане на пакта се състоя през октомври 2014 г., и стигна до заключение, че макар да е постигнат напредък, по-нататъшни важни стъпки трябва да бъдат предприети от правителството на Бангладеш, по-специално във връзка с подобряването и прилагането на Закона за труда, подобряването на трудовите права, в частност свободата на сдружаване, и наемането на повече инспектори по труда;

Й.     като има предвид, че второто преразглеждане на пакта ще се проведе през есента на 2015 г. и се очакват по-нататъшните усилия във връзка с правителствената ангажираност към спазването на принципите на правовата държава, особено по отношение на дискриминацията срещу професионалните съюзи и набирането на нови инспектори след като правителството не постигна целта си от 200  такива до края на 2013 г.;

К.     като има предвид, че за период от една година и половина правителството на Бангладеш все още не е готово с правила и разпоредби за прилагане на трудовото право; като има предвид, че прилагането на закона е необходимо условие за допустимост за Програмата за по-добра работа на МОТ и за функционирането на Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш (Споразумението);

Л.     като има предвид, че 291 професионални съюзи са били регистрирани в текстилния сектор от стартирането на Пакта; като има предвид, че през 2014 г. 66 заявления, които възлизат на 26 % от всички подадени заявления, са били отхвърлени; като има предвид, че поне 45 сериозни действия срещу професионалните съюзи, извършени от широк кръг заинтересовани лица, са били докладвани в периода от стартирането на Пакта;

М.    като има предвид, че правителството възложи на две частни дружества (TÜV-Süd и VEC) да извършат инспекции в рамките на националния план за действие (НПД) до април 2015 г.; като има предвид, че около 20 % от въпросите, свързани със сигурността в коригиращите планове за действие за фабриките, са отстранени;

Н.     като има предвид, че понастоящем почти 200 модни и търговски марки са подписали Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите – правно обвързващо споразумение между търговските марки и професионални съюзи, обхващащи почти половината от всички бангладешки фабрики за експортния пазар и два милиона работници; като има предвид, че други 26 дружества от Северна Америка, като например Walmart и Gap, са подписали Алианса за безопасността на работниците в Бангладеш – едностранно споразумение, насочено към подобряване на безопасността във фабриките, които обаче не включва каквато и да било роля за професионалните съюзи или изискване търговските марки да подкрепят отстраняване;

O.     като има предвид, че правителството на Бангладеш и МОТ поставиха начало на инициатива за 24,21 милиона щатски долара — включително нова програма за по-добра работа, насочена към подобряване на условията на труд в сектора на конфекцията в Бангладеш; като има предвид, че инициативата от три години и половина за подобряване на условията на труд в сектора на конфекцията е насочена към свеждане до минимум на заплахата от пожар и срутването на сгради във фабрики за готово облекло и гарантиране на правата и безопасността на работниците;

П.     като има предвид, че Бангладеш е постигнал значителен напредък в намаляването на различията между половете в обществото, като успешно постигна третата цел на хилядолетието за развитие на ООН в областта на равенството между половете; като има предвид, че жените съставляват около 90 % от 4 млн. души работна сила в сектора за производство на облекла;

Р.     като има предвид, че минималните работни заплати на текстилните работници бяха значително увеличени с 219 % през последните пет години чрез правителствени реформи;

1.      припомня трагичната и предотвратима загуба на жертвите по повод 2-та годишнина от трагедията в „Рана Плаза“; изразява съболезнованията си на ранените или с увреждания, както и на семействата на загиналите, и осъжда лицата, отговорни за това, че не бе предотвратено подобно бедствие;

2.      приветства продължаващите в Бангладеш усилия за ефективно прилагане на законодателството и практиките на международните трудови стандарти, съдържащи се в основните конвенции на МОТ, и подобряването на общата рамка в областта на безопасните и здравословни условия на труд;

3.      подчертава необходимостта за редица световно признати марки, работещи на място или свързани с фабриките „Рана Плаза‟, за осигуряване на подходящи плащания в компенсационния фонд в сградата „Рана Плаза“, за да се преодолее разликата в размер на 8,5 милиона щатски долара, необходима за пълното изграждане на схемата без забавяне;

4.      призовава ръководството на важни търговски марки, включително Benetton, Walmart, Mango и The Children’s Place, да участват във фонда чрез съответни дарения, които не изостават далеч от очакванията;

5.      предлага ЕС да създаде пилотен проект за въвеждане на система за етикетиране в Бангладеш — дрехи, произведени при по-високи стандарти, би могло да бъдат маркирани със специална маркировка, за да се позволи на европейските потребители и производители да правят информиран избор;

6.      отбелязва, че страните по споразумението и Алианса са преминали проверките на всички фабрики, в тяхната сфера на компетентност; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да допълни тези действия чрез бързото извършване на инспекция на производствените помещения под негова отговорност и да приеме подходящи коригиращи действия; насърчава Споразумението и Алианса за подобряване на тяхното сътрудничеството и обмена на доклади от инспекции във фабрики систематично, за да се избегне дублиране на дейността, както и на двойни стандарти; призовава Алианса също така да публикува своите доклади и да им предоставя снимки, така че те да бъдат достъпни за всички в страната;

7.      приветства неотдавнашното увеличение на минималната работна заплата в сектора на конфекцията, както и насърчава по-универсално и конкретно прилагане; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да санкционира дружества, които подбиват от минималната работна заплата за страната; насърчава правителството и дружествата да продължат да преглеждат минималната работна заплата с оглед постигане на равнището на минималната работна заплата и по-добре да отразяват крайната цена на продукта;

8.      насърчава всички необходими стъпки, с подкрепата на МОТ, за подобряване на допълнително упражняване на свободата на сдружаване, осигуряване на колективно договаряне и гарантиране на прилагането на националното трудово законодателство в зони за обработка на стоки за износ, които са с повече от 400 000 работници в областта на производството на облекла и обувки, включително като се гарантира, че Министерството на инспекторите по труда и други регулаторни агенции разполагат с правомощията и отговорността да провеждат инспекции; насърчава правителството да организира редовни проучвания сред работниците с цел оценка на спазването на трудовото законодателство и улесняване на обмена на данни с Министерството на инспекторите по труда и на други публични и частни заинтересовани страни, ангажирани в тази област;

9.      подчертава значението на постигането на допустимостта за по-добра работна програма с цел подобряване на съответствието с трудовите стандарти и насърчаване на конкурентоспособността в световните вериги за доставки в сектора на готови облекла и плетива;

10.    приветства регистрирането на 291 текстилни профсъюзи от стартирането на Пакта за устойчивост, и призовава за това, реформата от 2013 г. на Закона за труда да бъде ефективно изпълнявана, включително борбата с ширещата се дискриминация, на която са подложени синдикални лидери, чрез насилствено отмъщение от страна на ръководството или на техните агенти; насърчава по-открита и активна роля на профсъюзите и организациите на гражданското общество в дебата на Бангладеш и по-специално в рамките на дебата относно пазара на труда и стандартите на пазара на труда;

11.    настоятелно призовава завършване на модернизирането на службата на главния инспектор на заводи и обекти в дирекция с 800 инспектори, с адекватни годишни бюджетни средства, и развитието на инфраструктурата, необходима за правилното й функциониране, които са от основно значение за безопасността и контрола на условията на работа на 4 милиона работници, и призовава правителството да им предостави правомощията за санкциониране на нарушения на трудовото право;

12.    приветства факта, че повече от 70 големи модни и търговски марки, които се снабдяват с готови облекла от Бангладеш, подписаха Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, за да координират своите усилия, за да спомогнат за подобряване на безопасността на фабриките в Бангладеш, които ги снабдяват; в този контекст насърчава подходящо участие на други дружества, включително МСП, да се присъединят и да спомогнат за ефективното прилагане на споразумението;

13.    призовава Комисията активно да насърчава по-силни и правно обвързващи инструменти сред дружествата от ЕС, извършващи дейност в чужбина, с особено силен акцент върху гарантирането на спазване на практика на основните трудови права, във всички вериги на доставка;

14.    изисква в бъдещите търговски споразумения на ЕС с трети държави здравословните и безопасни условия на труд да имат по-значимо място като част от програмата за достоен труд, и ЕС да осигурява техническа подкрепа за прилагането на тези разпоредби, така че да не представляват пречка за търговията;

15.    отбелязва, че инициативата „Всичко освен оръжия“ (ВОО) изигра важна роля в икономическото развитие на Бангладеш и е допринесла за подобряването на материалните условия за милиони хора, по-специално на жените; въпреки това е убеден, че без разумни условия по отношение на правата на човека и трудовите права, EBA и GSP рискуват изостряне на ниските стандарти в областта на защитата на работниците и подкопаване на достойните условия на труд;

16.    изразява надежда, че Пактът за устойчивост на Бангладеш би могъл да се превърне в пример за други трети държави, с които Съюзът договаря или възнамерява да води преговори за свободна търговия и/или споразумения за инвестиции и, когато стандартите на МОТ и условията на труд не се прилагат в достатъчна степен;

17.    насърчава г-жа Могерини (ЗП/ВП) и члена на Комисията Малстрьом да продължат да включват ратифицирането на основните стандарти на МОТ, проверката за здравословни и безопасни условия на труд и свободата на сдружаване в обсъждания с Бангладеш и други страни относно продължаване на преференциалната търговия; в тази връзка, приветства препоръките на Комисията да се присъедини към инициативата за утвърждаване на основните трудови права и практики в Мианмар/Бирма;

18.    насърчава европейските модни и свързани с облеклото марки, МСП и други частни дружества, осъществяващи дейност в Бангладеш, да прилагат всички възможни мерки, за да се намали възможността от други бедствия като трагедията в Рана Плаза;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителството и парламента на Бангладеш и на генералния директор на МОТ.

 

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0230 (вж. страница 374 от настоящия брой на Официален вестник).

(2)

Приети текстове, P7_TA(2013)0027 (вж. страница 374 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0100 (вж. страница 374 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)

Приети текстове, P7_TA(2013)0099 (вж. страница 374 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)

ОВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.

(6)

OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 31.

(7)

OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.

Правна информация - Политика за поверителност