Procedure : 2015/2589(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0366/2015

Indgivne tekster :

B8-0366/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.66
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0175

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.140v01-00
 
B8-0366/2015

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,


om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact” (2015/2589(RSP))


Tiziana Beghin, David Borrelli for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact” (2015/2589(RSP))  
B8‑0366/2015

Europa-Parlamentet,

 

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig af 23. maj 2013 om arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter de nylige fabriksbrande og sammenstyrtningen af bygninger i Bangladesh(1), af 17. januar 2013 om de seneste ofre for brande i tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh(2), af 14. marts 2013 om situationen i Bangladesh(3) og om bæredygtighed i de globale bomuldsværdikæder(4),

 

–  der henviser til den fælles erklæring af 8. juli 2014 fra den tidligere EU-kommissær for handel, Karel De Gucht, og den tidligere EU-kommissær for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, László Andor, i forbindelse med evalueringen af det første år af "Bangladesh Sustainability Compact",

 

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Folkerepublikken Bangladesh om partnerskab og udvikling(5),

 

–  der henviser til ILO’s konvention om fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2006, C-187) og konventionen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og arbejdsmiljø (1981, C-155), som ikke er blevet ratificeret af Bangladesh, samt henstillingerne til disse (R-197), der endvidere henviser til konventionen om arbejdstilsyn (1947, C-081), som Bangladesh har undertegnet, og henstillingerne hertil (R-164),

 

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2010 om menneskerettigheder og sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(6) og om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler(7),

 

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "En ny EU-strategi 2011-2014 for virksomhedernes sociale ansvar" (COM(2011)0681), og til det sidste multistakeholder-forum for VSA, som fandt sted den 3.- 4. februar 2015,

 

–  der henviser til FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, som opstiller en ramme for både regeringer og virksomheder med henblik på beskyttelse og overholdelse af menneskerettighederne, som Menneskerettighedsrådet tilsluttede sig i juni 2011,

 

–  der henviser til Clean Clothes-kampagnen,

 

–  der henviser til aftalen om brand- og bygningssikkerhed,

 

–  der henviser til "Better Work"-programmet lanceret af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Den Internationale Finansieringsinstitution (IFC),

 

–  der henviser til den nationale handlingsplan "National Tripartite Plan of Action on Fire and Building Safety for the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh",

 

–  der henviser til konklusionerne fra ILO's mission på højt plan til Bangladesh den 1.-4. maj 2013,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.  der henviser til, at flere end 1 100 personer omkom, og omkring 2 500 personer blev kvæstet den 24. april 2013 i forbindelse med sammenstyrtningen af klædefabrikken i Rana Plaza-bygningen i Dhaka i Bangladesh, hvilket gjorde den til den værste tragedie i den globale beklædningsindustris historie;

 

B.  der henviser til, at der blev rejst strafferetlig tiltale mod ejeren af Rana Plaza og mod fyrre andre fabriksejere, der havde til huse i bygningen, under påberåbelse af, at bygningen var opført ulovligt, og at der var opstået betydelige strukturelle problemer, men at arbejdstagerne alligevel blev tvunget til at forsætte med at arbejde, til trods for at de frygtede for sikkerheden;

 

C.  der henviser til, at det europæiske marked er det største eksportmarked for toldfrie kontingenter for beklædnings‑ og tekstilvarer fra Bangladesh, som tegner sig for omkring 90 % af EU’s samlede import fra landet under den gunstigste ordning under den generelle toldpræferenceordning (GSP), nemlig "alt undtagen våben" (EBA);

 

D.  der henviser til, at Bangladesh' beklædningsindustri inden ulykken beskæftigede ca. tre mio. mennesker – flere end nogen anden industriel sektor i et land med 160 mio. indbyggere – og til, at 29 fabrikker blev permanent lukket efter bygningens sammenstyrt, hvilket har haft store konsekvenser for arbejdstagernes rettigheder og arbejdsløsheden i landet;

 

E.  der henviser til, at afskaffelsen af børnearbejde i 1994, kontinuiteten i eksportvæksten efter udfasningen af MFA-kvoten og den globale recession er et klart bevis på regeringens vilje til at ændre den nuværende situation;

 

F.  der henviser til, at der hidtil er blevet indbetalt 21,5 mio. USD til "The Rana Plaza Donors Trust Fund" ved hjælp af bidrag fra købere, fra den bangladeshiske premierministers fond samt fra andre private donorer, hvoraf mindst 30 mio. USD er nødvendige med henblik på dækning af erstatningskrav; der henviser til, at sagsøgerne hidtil kun har modtaget et beløb, der højst svarer til 70 % af deres tilgodehavende, og at yderligere betalinger forsinkes som følge af andre varemærkevirksomheders manglende betaling af de 8,5 mio. USD, som er nødvendige for at fuldføre ordningen;

 

G.  der henviser til, at den nuværende erstatningsfond hverken vil være i stand til at betale lægeomkostningerne for de ofre, der kræver langtidspleje, eller de supplerende betalinger, som er øremærket til afdøde og sårede arbejdstagere;

 

H.  der henviser til, at Rana Plaza-ulykken foranledigede EU til sammen med Bangladesh' regering, USA og ILO at skabe "Compact for Continuous Improvements in Labour Rights and Factory Safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh" ("En aftale vedrørende bæredygtighed, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh") (bæredygtighedsaftalen) i juli 2013, hvori Bangladesh forpligtede sig til at træffe foranstaltninger for at forbedre arbejdstagerrettighederne og arbejdsvilkårene i landets konfektionsindustri;

 

I.  der henviser til, at den første evaluering af aftalen fandt sted i oktober 2014 og konkluderede, at Bangladesh' regering på trods af visse fremskridt var nødt til at tage yderligere væsentlige skridt, navnlig med hensyn til forbedring og gennemførelse af arbejdsmarkedsloven, forbedring af arbejdstagerrettigheder, navnlig foreningsfriheden, og rekruttering af flere tilsynsførende;

 

J.  der henviser til, at den anden evaluering af aftalen vil finde sted i efteråret 2015, og at der forventes en yderligere indsats for så vidt angår regeringens tilsagn om at overholde retsstatsprincippet, navnlig med hensyn til forskelsbehandling af fagforeninger og rekruttering af nye tilsynsførende, efter at regeringen ikke nåede sit mål på 200 senest ved udgangen af 2013;

 

K.  der henviser til, at Bangladesh' regering efter halvandet år stadig ikke er kommet med gennemførelsesbestemmelser og bekendtgørelser til arbejdsmarkedsloven; der henviser til, at gennemførelse af loven er en nødvendig forudsætning for landets egnethed til ILO's "Better Work"-program, og for at aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh (aftalen) kan fungere;

 

L.  der henviser til, at 291 fagforeninger er blevet registreret i beklædningssektoren siden aftalens lancering; der henviser til, at 66 ansøgninger blev afvist i 2014, hvilket svarer til, at 26 % af alle de indgivne ansøgninger blev afvist; der henviser til, at der siden aftalens lancering er blevet indberettet mindst 45 tilfælde af alvorlig modstand mod fagforeninger fra en bred vifte af aktører;

 

M.  der henviser til, at regeringen har indgået aftale med to private virksomheder (TÜV-Süd og VEC) om at gennemføre inspektioner i henhold til den nationale handlingsplan (NAP), senest i april 2015; der henviser til, at cirka 20 % af de sikkerhedsproblemer, som er nævnt i aftalens korrigerende handlingsplaner, er blevet udbedret;

 

N.  der henviser til, at næsten 200 mode‑ og detailsalgsvirksomheder har underskrevet aftalen om brand- og bygningssikkerhed, der er en juridisk bindende aftale mellem varemærker og fagforeninger, som dækker næsten halvdelen af alle de bangladeshiske eksportfabrikker og to mio. arbejdstagere; der henviser til, at 26 andre nordamerikanske virksomheder, såsom Walmart and Gap, har tilsluttet sig alliancen for bangladeshiske arbejdstageres sikkerhed – en ensidig aftale, der sigter mod at forbedre sikkerheden på fabrikkerne, men som ikke indbefatter nogen rolle for fagforeninger eller noget krav om, at modevirksomhederne støtter udbedringen;

 

O.  der henviser til, at regeringen i Bangladesh og ILO har iværksat et initiativ til 24,21 mio. USD – herunder et nyt "Better Work"-program – med henblik på at forbedre arbejdsforholdene i konfektionsbranchen i Bangladesh; der henviser til, at det tre og et halvt-årige initiativ om forbedring af arbejdsvilkårene i konfektionsbranchen (RMGP) fokuserer på at mindske risikoen for brand og sammenstyrtning af bygninger i konfektionsfabrikkerne og på at sikre arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed;

 

P.  der henviser til, at Bangladesh har gjort store fremskridt med hensyn til at mindske uligheden mellem kønnene i samfundet og har nået FN's tredje 2015-mål om ligestilling mellem kønnene; der henviser til, at kvinder udgør omkring 90 % af den fire millioner store arbejdsstyrke i beklædningssektoren;

 

Q.  der henviser til, at mindstelønnen for arbejdstagere i beklædningsindustrien er blevet øget betydeligt med 219 % ved hjælp af regeringsmæssige reformer i løbet af de seneste fem år;

 

1.  minder om det tragiske tab af ofrene i anledningen af toårsdagen for Rana Plaza‑tragedien, som kunne have været undgået; udtrykker sin medfølelse med de kvæstede eller handicappede samt med ofrenes familier og fordømmer de ansvarlige for ikke at have forhindret en sådan katastrofe;

 

2.  glæder sig over den fortsatte bangladeshiske indsats for at gennemføre de internationale arbejdsstandarder, der er inkorporeret i de grundlæggende ILO-konventioner, i sin lovgivning og i sine håndhævelsespraksisser, og for at forbedre den generelle ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

 

3.  understreger behovet for, at en række internationalt anerkendte varemærker, der opererer på stedet eller har forbindelse til Rana Plaza-fabrikkerne, straks yder en passende betaling til Rana Plaza-erstatningsfonden med henblik på at udfylde hullet på de 8,5 mio. EUR, der er nødvendige for at fuldføre ordningen;

 

4.  opfordrer til, at betydningsfulde mærker, herunder Benetton, Walmart, Mango og The Children’s Place, påtager sig deres ansvar for at bidrage til fonden ved hjælp af passende donationer, der ikke ligger langt fra forventningerne;

 

5.  foreslår, at EU opretter et pilotprojekt vedrørende indførelse af en mærkningsordning i Bangladesh, hvor tøj, der er fremstillet i henhold til højere standarder, eventuelt kunne mærkes med et særligt mærke, som ville gøre det muligt for europæiske producenter og forbrugere at træffe et informeret valg;

 

6.  noterer sig, at der er blevet gennemført inspektioner på alle de fabrikker, som falder inden for aftalen og alliancen; opfordrer indtrængende regeringen i Bangladesh til at supplere disse tiltag ved hurtigt at foretage inspektion af de fabrikker, som falder under dens ansvarsområdet, og til at vedtage passende afhjælpende foranstaltninger; tilskynder til et øget samarbejde og systematisk udveksling af rapporter om fabriksinspektioner mellem Bangladesh-aftalen og alliancen med henblik på at undgå dobbeltarbejde og dobbeltstandarder; opfordrer alliancen til ligeledes at offentliggøre sine rapporter og forsyne dem med billeder, så de kan blive tilgængelige for alle i landet;

 

7.  glæder sig over den seneste forhøjelse af mindstelønnen i konfektionsbranchen og opfordrer til en mere universel og konkret gennemførelse; opfordrer indtrængende regeringen i Bangladesh til at sanktionere virksomheder, der underbyder mindstelønnen; tilskynder regeringen og virksomhederne til at blive ved med at revidere mindstelønnen med henblik på at nå et niveau, man kan leve af, og for at afspejle produktets endelige pris bedre;

 

8.  tilskynder til at tage alle nødvendige skridt til med støtte fra ILO at forbedre udøvelsen af foreningsfriheden, sikre kollektive forhandlinger og anvendelsen af den nationale arbejdsmarkedslov inden for eksportproduktionszoner, som beskæftiger mere end 400 000 arbejdstagere inden for beklædningsgenstande og fodtøj, herunder sikre, at arbejdstilsynsinspektører og andre reguleringsorganer har fuld beføjelse til og ansvar for at foretage inspektioner; opfordrer regeringen til jævnligt at arrangere undersøgelser blandt arbejdstagerne med henblik på at evaluere overholdelsen af arbejdsmarkedslovgivningen og lette udvekslingen af oplysninger med arbejdstilsynsinspektører og de øvrige aktører, såvel offentlige som private, der er aktive på dette område;

 

9.  understreger betydningen af at opnå egnethed for "Better Work"-programmet for at forbedre overholdelsen af arbejdstagerrettighederne og for at fremme konkurrenceevnen i de globale forsyningskæder i industrien for konfektionstøj og strikvarer;

 

10.  glæder sig over registreringen af 291 beklædningsfagforeninger siden lanceringen af aftalen om "Bangladesh Sustainability Compact" og opfordrer til effektivt at gennemføre 2013-reformen af arbejdsmarkedsloven, herunder bekæmpe den tiltagende forskelsbehandling af fagforeningsledere, som udsættes for voldelige repressalier fra virksomhedsledelser og deres håndlangere; tilskynder til, at fagforeninger og civilsamfundsorganisationer spiller en mere åben og aktiv rolle i den bangladeshiske debat og navnlig i debatten om arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsforhold;

 

11.  opfordrer indtrængende til at fuldføre opgraderingen af departementet "Department of the Chief Inspector of Factories" til et direktorat med en styrke på 800 inspektører med en passende årlig budgettildeling, og til at udvikle den infrastruktur, som er nødvendig for direktoratets funktion, hvilket er afgørende for sikkerheden og kontrollen af arbejdsvilkårene for fire mio. arbejdstagere, og opfordrer regeringen til at give dem beføjelse til at sanktionere overtrædelser af arbejdsmarkedsloven;

 

12.  glæder sig over, at mere end 70 større mode‑ og detailsalgsvirksomheder, der modtager leverancer fra konfektionsbranchen i Bangladesh, har underskrevet aftalen om brand- og bygningssikkerhed med henblik på at samordne deres indsats for at bidrage til at forbedre sikkerheden i de bangladeshiske fabrikker, som de modtager leverancer fra; tilskynder i denne forbindelse andre virksomheder, herunder SMV'er, til at deltage i og bidrage til en effektiv gennemførelse af aftalen;

 

13.  opfordrer Kommissionen til aktivt at fremme mere effektive og juridisk bindende redskaber blandt EU-virksomheder, som opererer uden for Unionens område, med særligt fokus på at sikre, at de grundlæggende arbejdstagerrettigheder i alle forsyningskæder overholdes i praksis;

 

14.  anmoder om, at der i fremtidige EU-handelsaftaler med tredjelande gives en mere fremtrædende plads til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som led i dagsordenen for ordentligt arbejde, og at EU yder teknisk bistand til gennemførelsen af disse bestemmelser, således at de ikke udgør en handelshindring;

 

15.  bemærker, at "alt undtagen våben"-initiativet (EBA) har spillet en vigtig rolle i landets økonomiske udvikling og har bidraget til at forbedre de materielle betingelser for millioner af mennesker, navnlig kvinder; er imidlertid overbevist om, at "alt undtagen våben"-initiativet (EBA) og den generelle toldpræferenceordning (GSP) risikerer at forværre de lave standarder for arbejdstagernes beskyttelse og undergrave ordentligt arbejde, hvis der ikke indføres kriterier på området for menneske‑ og arbejdstagerrettigheder;

 

16.  håber, at aftalen om "Bangladesh Sustainability Compact" kan være et eksempel for andre tredjelande, som Unionen forhandler eller påtænker at forhandle frihandelsaftaler og/eller investeringsaftaler med, og hvor ILO’s standarder og arbejdsvilkår ikke er gennemført på tilstrækkelig vis;

 

17.  tilskynder NF/HR Mogherini og kommissær Malmström til at vedblive med at inddrage ratifikationen af centrale ILO-standarder, sundheds- og sikkerhedsinspektion og foreningsfrihed i drøftelserne med Bangladesh og andre lande om fortsat præferencehandel; glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens henstillinger om at tilslutte sig initiativet til fremme af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og ‑praksis i Myanmar/Burma;

 

18.  opfordrer Den Europæiske Unions mode‑ og tøjmærker, SMV’er og andre virksomheder i den private sektor, der er aktive i Bangladesh, til at træffe alle mulige foranstaltninger til at reducere muligheden for, at der indtræffer andre katastrofer i lighed med Raza Plaza‑tragedien;

 

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Bangladesh' regering og parlament samt ILO's generaldirektør.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0230.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0027.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0100.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0099.

(5)

EFT L 118 af 27.4.2001, s. 48.

(6)

EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.

(7)

EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik