Procedūra : 2015/2589(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0366/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0366/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.66
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0175

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 170kWORD 81k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.140v01-00
 
B8-0366/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP))


Tiziana Beghin, David Borrelli EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP))  
B8-0366/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Bangladešā, it īpaši 2013. gada 23. maija rezolūciju par darba apstākļiem un veselības aizsardzības un drošības standartiem pēc nesenajiem rūpnīcu ugunsgrēkiem un ēkas sabrukšanas Bangladešā(1), 2013. gada 17. janvāra rezolūciju par cilvēku bojāeju nesenajos tekstilrūpnīcu ugunsgrēkos, jo īpaši Bangladešā(2) un 2013. gada 14. marta rezolūcijas par stāvokli Bangladešā(3) un par ilgtspējības nodrošināšanu kokvilnas ražošanas ķēdē pasaules mērogā(4),

–       ņemot vērā bijušā Eiropas tirdzniecības komisāra K. De Gucht un bijušā nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisāra L. Andor 2014. gada 8. jūlija kopīgo paziņojumu par Bangladešas ilgtspējas pakta pirmā darbības gada pārskatīšanu,

–       ņemot vērā Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bangladešas Tautas Republiku par partnerību un attīstību(5),

–       ņemot vērā SDO Konvenciju par stimulējošu pamatu drošībai un veselības aizsardzībai darbā (2006, C-187) un Konvenciju par darba drošību un arodveselību (1981, C-155), kuras Bangladeša vēl nav ratificējusi, kā arī to attiecīgos ieteikumus (R197); ņemot vērā arī Bangladešas parakstīto Darba inspekcijas konvenciju (1947, C-081), kā arī tās ieteikumus (R-164),

–       ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par cilvēktiesībām un sociāliem un vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos(6) un 2010. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskos tirdzniecības nolīgumos(7),

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.–2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011)0681) un jaunāko ieinteresēto personu forumu par korporatīvo sociālo atbildību, kas notika 2015. gada 3. un 4. februārī,

–       ņemot vērā ANO Pamatprincipus uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, ar kuriem valdībām un uzņēmumiem tiek noteikts cilvēktiesību aizsardzības un ievērošanas pamats un kurus Cilvēktiesību padome apstiprināja 2011. gada jūnijā,

–       ņemot vērā kampaņu Clean Clothes („Tīrās drēbes”),

–       ņemot vērā vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību Bangladešā,

–       ņemot vērā SDO un Starptautiskās Finanšu korporācijas (IFC) uzsākto darba apstākļu uzlabošanas programmu,

–       ņemot vērā nacionālo trīspusējo rīcības plānu ugunsdrošībai un ēku drošībai Bangladešas gatavo apģērbu nozarē,

–       ņemot vērā SDO secinājumus pēc augsta līmeņa misijas Bangladešā 2013. gada 1.–4. maijā,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2013. gada 24. aprīlī vairāk nekā 1 100 cilvēku gāja bojā un aptuveni 2 500 tika ievainoti, sabrūkot apģērbu šūšanas ražotnei Rana Plaza ēkā Dakā, Bangladešā, kas ir līdz šim lielākā traģēdija pasaules apģērbu rūpniecības vēsturē;

B.     tā kā Rana Plaza īpašniekam un vēl 40 cilvēkiem, kam piederēja rūpnīcas šajā ēku kompleksā, ir izvirzītas apsūdzības kriminālnoziegumu izdarīšanā, jo ēka ir uzcelta nelikumīgi un tās konstrukcijā bija nopietnas problēmas, taču strādājošajiem lika turpināt darbu, neraugoties uz viņu bažām par drošību;

C.     tā kā Bangladešas apģērbu un tekstilizstrādājumu nozares lielākais beznodokļu kvotu eksporta galamērķis ir Eiropas tirgus, un šī produkcija veido aptuveni 90 % no ES kopējā importa no šīs valsts, jo imports notiek atbilstoši vislabvēlīgākajam režīmam vispārējā preferenču sistēmā (VPS), proti, atbilstoši principam "Viss, izņemot ieročus" (EBA);

D.     tā kā pirms negadījuma Bangladešas apģērbu rūpniecībā bija nodarbināti aptuveni trīs miljoni cilvēku, proti, vairāk nekā jebkurā citā rūpniecības nozarē šajā valstī ar 160 miljoniem iedzīvotāju, taču pēc ēkas sabrukšanas 29 rūpnīcas ir slēgtas pavisam, kas nopietni ietekmējis darba ņēmēju tiesības un bezdarba līmeni valstī;

E.     tā kā bērnu darba pārtraukšana 1994. gadā, nepārtrauktais eksporta pieaugums pēc Tekstilizstrādājumu starptautiskās tirdzniecības nolīguma (MFA) kvotu pakāpeniskas atcelšanas un globālā recesija acīmredzami apliecina valdības vēlmi mainīt pašreizējo situāciju;

F.     tā kā produkcijas pircēji, Bangladešas premjerministra fonds un citi privāti līdzekļu devēji Rana Plaza līdzekļu devēju trasta fondā līdz šim iemaksājuši USD 21,5 miljonus, bet kompensāciju prasību segšanai ir nepieciešami vismaz USD 30 miljoni; tā kā prasītāji saņēmuši ne vairāk kā 70 % no tā līdzekļu apjoma, kas viņiem pienāktos, un turpmākie maksājumi kavējas, jo vairāki apģērbu tirdzniecības uzņēmumi nav iemaksājuši USD 8,5 miljonus, kas nepieciešami kompensāciju izmaksu pabeigšanai;

G.     tā kā no pašreizējā kompensācijas fonda nebūs iespējams segt ne medicīniskās izmaksas tiem cietušajiem, kuriem nepieciešama ilgtermiņa medicīniskā aprūpe, ne veikt papildu maksājumus, kas bija paredzēti saistībā ar bojāgājušajiem un cietušajiem darba ņēmējiem;

H.     tā kā pēc Rana Plaza katastrofas ES kopā ar Bangladešas valdību, ASV un SDO 2013. gada jūlijā pieņēma Paktu par darba tiesību un rūpnīcu drošības uzlabošanu gatavo apģērbu un trikotāžas nozarē Bangladešā (ilgtspējas pakts), kurā Bangladeša apņēmās veikt pasākumus darba standartu un darba apstākļu uzlabošanai šajā nozarē;

I.      tā kā 2014. gada oktobrī notika ilgtspējas pakta pirmā pārskatīšana un tajā secināja, ka ir panākts progress, taču Bangladešas valdībai vēl jāīsteno nozīmīgi pasākumi, jo īpaši attiecībā uz Darba likuma uzlabošanu un īstenošanu un darba tiesību uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz biedrošanās brīvību, un jāpieņem darbā vairāk darba inspektoru;

J.      tā kā 2015. gada rudenī notiks ilgtspējas pakta otrā pārskatīšana un tiek sagaidīts, ka valdība turpinās īstenot savu apņemšanos nostiprināt tiesiskumu, jo īpaši saistībā ar arodbiedrību diskrimināciju un jaunu inspektoru pieņemšanu darbā, jo līdz 2013. gada beigām valdība nespēja īstenot noteikto mērķi un pieņemt darbā 200 inspektoru;

K.     tā kā pusotra gada laikā Bangladešas valdība vēl arvien nav izdevusi Darba likuma īstenošanas noteikumus; tā kā likuma īstenošana ir nepieciešams nosacījums, lai nodrošinātu atbilstību SDO ierosinātajai darba apstākļu uzlabošanas programmai un lai pienācīgi darbotos vienošanās par ugunsdrošību un ēku drošību Bangladešā (turpmāk "Vienošanās");

L.     tā kā laikā kopš ilgtspējas pakta pieņemšanas apģērba ražošanas nozarē reģistrēta 291 arodbiedrība; tā kā 2014. gadā tika noraidīti 66 pieteikumi arodorganizācijas dibināšanai, kas ir 26 % no visiem iesniegtajiem pieteikumiem; tā kā laikā kopš ilgtspējas pakta pieņemšanas ir ziņots par vismaz 45 nopietniem gadījumiem, kad dažādu grupu pārstāvji nopietni vērsušies pret arodkustību;

M.    tā kā valdība ir noslēgusi līgumu ar diviem privātiem uzņēmumiem (TÜV-Süd un VEC), lai līdz 2015. gada aprīlim tiktu pabeigtas pārbaudes saskaņā ar valsts rīcības plānu (NAP); tā kā ir novērsti aptuveni 20 % drošības problēmu, kas bija iekļautas Vienošanos parakstījušo rūpnīcu korektīvo pasākumu plānos;

N.     tā kā pašlaik gandrīz 200 modes un mazumtirdzniecības uzņēmumu ir parakstījuši vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību, kas ir juridiski saistošs nolīgums starp uzņēmumiem un arodbiedrībām un attiecas uz gandrīz pusi no visiem eksporta tirgum strādājošiem Bangladešas uzņēmumiem un diviem miljoniem nodarbināto; tā kā citi 26 Ziemeļamerikas uzņēmumi, piemēram, Walmart un Gap, ir pievienojušies savienībai par darba drošību Bangladešā, kas ir vienpusēja vienošanās, kuras mērķis ir uzlabot drošību rūpnīcās, taču tā neparedz nekādu arodbiedrību lomu vai prasību, lai uzņēmumi atbalstītu kompensāciju izmaksu;

O.     tā kā Bangladešas valdība un SDO ir sākušas īstenot iniciatīvu USD 24,21 miljona apjomā, kas citstarp paredz jaunu labāka darba programmu, un kuras mērķis ir darba apstākļu uzlabošana Bangladešas gatavo apģērbu ražošanas nozarē; tā kā iniciatīvu "Darba apstākļu uzlabošana Bangladešas gatavo apģērbu ražošanas nozarē" paredzēts īstenot trīs gadu un sešu mēnešu laikā un galvenā uzmanība tajā pievērsta ugunsgrēku un ēku sabrukšanas iespēju samazināšanai gatavo apģērbu rūpnīcās un strādājošo tiesību un drošības stiprināšanai;

P.     tā kā Bangladeša ir guvusi lielus panākumus, samazinot dzimumu nevienlīdzību sabiedrībā un sekmīgi īstenojusi trešo ANO Tūkstošgades attīstības mērķi par dzimumu līdztiesību; tā kā aptuveni 90 % no četriem miljoniem apģērbu ražošanas nozarē strādājošo ir sievietes;

Q.     tā kā valdības īstenoto reformu rezultātā apģērbu ražošanas nozarē strādājošo minimālā alga ir ievērojami pieaugusi, proti, par 219 % pēdējo piecu gadu laikā,

1.      otrajā gadadienā kopš Rana Plaza traģēdijas piemin traģiski zaudētās dzīvības un norāda, ka cilvēku bojāeju bija iespējams novērst; izsaka līdzjūtību negadījumā ievainotajiem un tiem, kuri tā rezultātā kļuva par invalīdiem, kā arī ar cietušo ģimenēm un nosoda tos, kuri bija atbildīgi par šādas katastrofas novēršanu;

2.      atzinīgi vērtē Bangladešas pastāvīgos centienus tiesību aktos un praksē efektīvi īstenot starptautiskos darba standartus, kas ietverti SDO svarīgākajās konvencijās, un uzlabot vispārējo sistēmu darba drošības un veselības jomā;

3.      aicina vairākus pasaulē pazīstamus apģērbu ražotājus, kuri darbojās Rana Plaza telpās vai bija saistīti ar tās rūpnīcām, bez jebkādas kavēšanās nodrošināt adekvātas iemaksas Rana Plaza kompensācijas fondā, lai nodrošinātu trūkstošos USD 8,5 miljonus, kas nepieciešami kompensāciju izmaksu pabeigšanai;

4.      aicina tādus nozīmīgus uzņēmumus kā Benetton, Walmart, Mango un The Children's Place uzņemties atbildību un palīdzēt fondam, veicot atbilstošas iemaksas, kas atbilstu paredzētajam apjomam;

5.      ierosina Eiropas Savienībai īstenot eksperimentālu projektu, lai Bangladešā ieviestu marķēšanas sistēmu — saskaņā ar augstākiem standartiem ražoti apģērbi varētu tikt īpaši marķēti, lai Eiropas patērētāji un ražotāji varētu izdarīt apzinātu izvēli;

6.      norāda, ka ir pabeigtas pārbaudes visās rūpnīcās, uz kurām attiecas Vienošanās un Savienība; mudina Bangladešas valdību rīkoties arī no savas puses, ātri veikt pārbaudes tās pārziņā esošajās rūpnīcās un veikt atbilstošus korektīvus pasākumus; mudina Vienošanās un Savienības īstenošanā iesaistītos uzlabot sadarbību un sistemātiski apmainīties ar ziņojumiem par rūpnīcu pārbaudēm, lai izvairītos no darbu dublēšanās un dubultiem standartiem; aicina Savienības pārvaldības struktūras arī publicēt savus pārskatus un papildināt tos ar attēliem, lai tie būtu pieejami ikvienam valstī;

7.      atzinīgi vērtē neseno minimālās algas pieaugumu gatavo apģērbu ražošanas nozarē un rosina to īstenot plašāk un konkrētāk; mudina Bangladešas valdību piemērot sankcijas uzņēmumiem, kas neievēro prasības par minimālo algu; mudina valdību un uzņēmumus turpināt pārskatīt minimālo algu, lai tā sasniegtu iztikas minimuma līmeni un labāk atspoguļotu produkta galīgo cenu;

8.      mudina veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai ar SDO atbalstu vēl vairāk uzlabotu situāciju attiecībā uz biedrošanās brīvību, nodrošinātu koplīgumu slēgšanu un valsts Darba likuma piemērošanu zonās, kuras notiek ražošana eksportam un kurās apģērbu un apavu nozarē nodarbināti vairāk nekā 400 000 strādājošo, tostarp nodrošināt, lai Darba ministrijas un citu reglamentējošo iestāžu inspektoriem būtu visas tiesības un pienākumi veikt pārbaudes; mudina valdību regulāri organizēt darba ņēmēju aptaujas, lai novērtētu, kā tiek ievērots Darba likums, kā arī atvieglot datu apmaiņu ar Darba ministrijas inspektoriem un citām šīs jomas ieinteresētajām personām gan valsts, gan privātajā sektorā;

9.      uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt Darba apstākļu uzlabošanas programmas īstenošanu, lai uzlabotu atbilstību darba standartiem un veicinātu konkurētspēju gatavo apģērbu un trikotāžas nozares pasaules piegādes ķēdēs;

10.    atzinīgi vērtē to, ka kopš ilgtspējas pakta parakstīšanas reģistrēta 291 apģērba nozarē strādājošo arodbiedrība un aicina efektīvi īstenot Darba likuma 2013. gada reformu, tostarp cīņu pret arodbiedrību ļaunprātīgo diskrimināciju, ko pieredzējuši arodbiedrību vadītāji, kad uzņēmumu vadība vai tās pārstāvji viņiem vardarbīgi atriebjas; mudina Bangladešas arodbiedrības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas uzņemties atvērtāku un aktīvāku lomu diskusijās par valstī notiekošo un it īpaši diskusijās par darba tirgu un tā standartiem;

11.    mudina pabeigt jau uzsākto Galvenā rūpnīcu inspektora departamenta pārveidi par direktorātu, kurā strādātu 800 inspektoru, paredzot tam atbilstošu gada budžeta piešķīrumu un attīstot infrastruktūru tā pienācīgai darbībai, kas ir ļoti svarīgi, lai panāktu drošību un veiktu kontroli par četru miljonu strādājošo darba apstākļiem, un lūdz valdību piešķirt inspektoriem tiesības sodīt par darba tiesību pārkāpumiem;

12.    atzinīgi vērtē to, ka vairāk nekā 70 lielāko modes un mazumtirdzniecības uzņēmumu, kuri izmanto gatavo apģērbu piegādes no Bangladešas, ir parakstījuši vienošanos par ugunsdrošību un ēku drošību, lai koordinētu savus centienus palīdzēt uzlabot drošību Bangladešas rūpnīcās, kas tos apgādā; šajā sakarā mudina pienācīgi iesaistīties arī citus uzņēmumus, tostarp MVU, un palīdzēt efektīvi īstenot šo vienošanos;

13.    aicina Komisiju aktīvi veicināt stingrāku un juridiski saistošāku instrumentu izmantošanu attiecībā uz tiem ES uzņēmumiem, kuri darbojas ārvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā praksē tiek nodrošināta darba pamattiesību ievērošana visās piegādes ķēdēs;

14.    prasa, lai turpmāk saistībā ar pienācīgas kvalitātes nodarbinātības programmu ES tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm jautājumiem par darba drošību un arodveselību tiktu piešķirta lielāka nozīme un lai ES sniegtu tehnisku atbalstu minēto noteikumu īstenošanai, jo tie nedrīkst kļūt par šķērsli tirdzniecībai;

15.    atzīmē, ka iniciatīvai „Viss, izņemot ieročus” ir bijusi nozīmīga loma Bangladešas ekonomiskajā attīstībā un tā ir palīdzējusi uzlabot materiālos apstākļus miljoniem cilvēku, it īpaši sievietēm; tomēr pauž pārliecību, ka neizvirzot pienācīgus nosacījumus cilvēktiesību un darba tiesību jomā, ar šīs iniciatīvas un vispārējo preferenču sistēmas īstenošanu saistās risks, ka var tik pazemināti darba ņēmēju aizsardzības standarti un kavēta iespēja panākt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību;

16.    pauž cerību, ka ilgtspējas pakts Bangladešā varētu būt piemērs citām trešām valstīm, ar kurām Eiropas Savienība apspriež vai plāno apspriest brīvās tirdzniecības un/vai ieguldījumu nolīgumus, un kurās SDO standarti un darba apstākļi netiek pienācīgi ievēroti;

17.    mudina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / augsto pārstāvi F. Mogherini un komisāri C. Malmström arī turpmāk sarunās ar Bangladešu un citām valstīm par preferenciālo tirdzniecību ietvert prasības par SDO pamatstandartu ratifikāciju, veselības un drošības pārbaudēm un pulcēšanās brīvību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumus pievienoties iniciatīvai par darba pamattiesību un prakses veicināšanu Mjanmā/Birmā;

18.    mudina Eiropas Savienības modes un apģērbu uzņēmumus, MVU un citus privātā sektora uzņēmumus, kas darbojas Bangladešā, īstenot visus iespējamos pasākumus, lai mazinātu iespēju, ka atkārtojas tādi negadījumi kā Rana Plaza traģēdija;

19.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ ES augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Bangladešas valdībai un parlamentam un SDO ģenerāldirektoram.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0230.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0027.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0100.

(4)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0099.

(5)

OV L 118, 27.4.2001., 48. lpp.

(6)

OV C 99 E, 3.4.2012., 31. lpp.

(7)

OV C 99 E, 3.4.2012., 101. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika