Propunere de rezoluţie - B8-0366/2015Propunere de rezoluţie
B8-0366/2015

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la comemorarea incendiilor izbucnite în fabricile din Bangladesh și la progresele Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh

  27.4.2015

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
  (2015/2589(RSP))
  Tiziana Beghin, David Borrelli
  în numele Grupului EFDD

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0363/2015

  Procedură : 2015/2589(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0366/2015
  Texte depuse :
  B8-0366/2015
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0366/2015

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la comemorarea incendiilor izbucnite în fabricile din Bangladesh și la progresele Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh
  (2015/2589(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Bangladesh, îndeosebi Rezoluția sa din 23 mai 2013 referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh[1], Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh[2] și Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la situația din Bangladesh[3] și la durabilitatea lanțului valoric mondial al bumbacului[4],

  –  având în vedere declarația comună din 8 iulie 2014 a fostului comisar european pentru comerț, Karel De Gucht, și a fostului comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor, cu ocazia evaluării primului an de punere în aplicare a Pactului de sustenabilitate pentru Bangladesh,

  –  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Republica Populară Bangladesh privind parteneriatul și dezvoltarea[5],

  –  având în vedere Cadrul promoțional al OIM pentru sănătate și securitate în muncă (2006, C-187) și Convenția privind sănătatea și securitatea în muncă (1981, C-155), care nu au fost ratificate de Bangladesh, precum și recomandările conexe (R-197), având în vedere, de asemenea, Convenția privind inspecția muncii (1947, C-081), la care Bangladesh este parte semnatară, și recomandările acesteia (R-164),

  –  având în vedere Rezoluțiile sale din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale[6] și la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale[7],

  –  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” (COM(2011)0681) și ultimul Forum european multilateral privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, care a avut loc în perioada 3-4 februarie 2015,

  –  având în vedere Principiile directoare ale ONU privind activitățile întreprinderilor și drepturile omului, astfel cum au fost aprobate de Consiliul pentru Drepturile Omului în iunie 2011, care stabilesc un cadru atât pentru guverne, cât și pentru întreprinderi în sensul protejării și respectării drepturilor omului,

  –  având în vedere inițiativa ,,Clean Clothes Campaignˮ (Campania hainelor curate),

  –  având în vedere Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor,

  –  având în vedere programul ,,Better Workˮ (Condiții de muncă mai bune) lansat de OIM și de Societatea Financiară Internațională (SFI),

  –  având în vedere Planul de acțiune național tripartit privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor pentru sectorul confecțiilor din Bangladesh,

  –  având în vedere concluziile misiunii la nivel înalt a OIM care a avut loc în Bangladesh în perioada 1-4 mai 2013,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât peste 1 000 de persoane și-au pierdut viața, iar circa 2 500 au fost rănite în urma prăbușirii, la 24 aprilie 2013, a fabricilor de confecții din clădirea Rana Plaza din Dhaka, Bangladesh, aceasta fiind cea mai mare tragedie din istoria industriei confecțiilor la nivel mondial;

  B.  întrucât proprietarul clădirii Rana Plaza și alte 40 de persoane care dețineau fabricile din cadrul complexului de clădiri respectiv au fost puse sub urmărire penală deoarece, deși clădirea a fost construită ilegal și a început să prezinte probleme structurale grave, lucrătorii au fost forțați să își continue munca, în ciuda faptului că se temeau pentru siguranța lor;

  C.  întrucât piața europeană este principala destinație a exporturilor de articole textile și de îmbrăcăminte din Bangladesh scutite de taxe vamale, care reprezintă aproximativ 90 % din totalul importurilor UE provenite din această țară, în cadrul celui mai favorabil regim disponibil în temeiul sistemului generalizat de preferințe (SGP), și anume, „totul în afară de arme” (EBA);

  D.  întrucât, înainte de accident, industria confecțiilor din Bangladesh dispunea de o forță de muncă de aproximativ trei milioane de persoane, mai mult decât orice alt segment industrial într-o țară cu 160 de milioane de cetățeni, iar, în urma prăbușirii clădirii, 29 de fabrici au fost închise definitiv, ceea ce a condus la consecințe grave asupra drepturilor lucrătorilor și a ratei șomajului din țară;

  E.  întrucât abolirea muncii copiilor în 1994, creșterea continuă a exporturilor în urma eliminării treptate a regimului de cote în cadrul asistenței macrofinanciare și recesiunea globală constituie dovezi evidente ale angajamentului guvernului de a schimba situația actuală;

  F.  întrucât, până în prezent, la fondul fiduciar pentru Rana Plaza s-au adus contribuții în valoare de 21,5 milioane USD din partea cumpărătorilor, a fondului prim-ministrului Bangladeshului și a altor donatori privați și întrucât este nevoie de cel puțin 30 de milioane USD pentru acoperirea cererilor de despăgubire; întrucât, până în prezent, reclamanții au primit numai cel mult 70 % din totalul sumelor care le sunt datorate, plata sumelor restante fiind întârziată din cauza faptului că mărcile nu au plătit cei 8,5 milioane USD necesari pentru completarea sistemului;

  G.  întrucât actualul fond de despăgubiri nu va putea acoperi costurile medicale ale victimelor care necesită îngrijiri medicale de lungă durată și nici plățile suplimentare pentru lucrătorii decedați și pentru cei răniți;

  H.  întrucât dezastrul de la Rana Plaza a determinat UE să încheie cu guvernul Bangladeshului, cu SUA și cu OIM, în iulie 2013, „Pactul de sustenabilitate pentru îmbunătățirea continuă a drepturilor lucrătorilor și a siguranței în fabricile din industria confecțiilor și tricotajelor din Bangladesh” (Pactul de sustenabilitate), în cadrul căruia statul Bangladesh s-a angajat să adopte măsuri pentru a îmbunătăți standardele în domeniul muncii și condițiile de muncă din industria confecțiilor din țară;

  I.  întrucât prima revizuire a pactului s-a realizat în octombrie 2014 și, potrivit acesteia, deși s-au înregistrat progrese, guvernul Bangladeshului trebuie să adopte măsuri suplimentare semnificative, îndeosebi cu privire la îmbunătățirea și aplicarea legislației muncii, prin consolidarea drepturilor în domeniul muncii, în special a dreptului la asociere, și prin angajarea unui număr mai mare de inspectori de muncă;

  J.  întrucât cea de a doua revizuire a pactului se va realiza în toamna anului 2015 și ne așteptăm ca guvernul să depună eforturi suplimentare pentru îndeplinirea angajamentului său față de statul de drept, îndeosebi cu privire la discriminarea împotriva sindicatelor și la recrutarea de noi inspectori în urma imposibilității sale de a își atinge obiectivul de 200 până la finalul anului 2013;

  K.  întrucât, după un an și jumătate de la dezastru, guvernul Bangladeshului nu a emis încă normele și reglementările de punere în aplicare a legislației în domeniul muncii; întrucât punerea în aplicare a legislației reprezintă o condiție necesară pentru eligibilitatea în cadrul programului „Condiții de muncă mai bune” al OIM și pentru funcționarea Acordului privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor (acordul);

  L.  întrucât, de la lansarea pactului, au fost înregistrate 291 de sindicate în sectorul confecțiilor; întrucât, în 2014, au fost respinse 66 de cereri, care reprezintă 26 % din totalul cererilor depuse; întrucât, de la lansarea pactului, au fost semnalate cel puțin 45 de acte grave împotriva sindicalismului comise de o gamă largă de actori;

  M.  întrucât guvernul a contractat două întreprinderi din sectorul privat (TÜV-Süd și VEC) pentru a finaliza inspecțiile din cadrul Planului național de acțiune (PNA) până în aprilie 2015; întrucât aproximativ 20 % din chestiunile privind siguranța prevăzute în Planurile de măsuri corective au fost remediate în fabricile vizate de acord;

  N.  întrucât, în prezent, aproape 200 de mărci din domeniul modei și al vânzării cu amănuntul au aderat la Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor, care are valoare juridică obligatorie și este încheiat între mărci și sindicate, acoperind aproape jumătate dintre fabricile din Bangladesh care produc pentru piața de export și două milioane de lucrători; întrucât alte 26 de întreprinderi din America de Nord, precum Walmart și Gap, au semnat Alianța pentru siguranța lucrătorilor din Bangladesh, un acord unilateral care vizează îmbunătățirea siguranței în fabrici, dar care, cu toate acestea, nu stabilește rolul sindicatelor și nu prevede nicio cerință care să le impună mărcilor să sprijine reabilitarea;

  O.  întrucât guvernul statului Bangladesh și OIM au lansat o inițiativă în valoare de 24,21 milioane USD — inclusiv un nou program ,,Better Workˮ (Condiții de muncă mai bune) — care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă în industria confecțiilor din Bangladesh; întrucât inițiativa prevăzută pentru trei ani și jumătate, intitulată „Îmbunătățirea condițiilor de muncă în sectorul confecțiilorˮ se axează pe reducerea la minimum a riscului de incendiu și de prăbușire a clădirilor în fabricile de confecții și pe asigurarea drepturilor și a siguranței lucrătorilor;

  P.  întrucât Bangladeshul a făcut progrese importante în reducerea decalajelor de gen în societate, îndeplinind cu succes cel de al treilea Obiectiv de dezvoltare al mileniului al ONU privind egalitatea de gen; întrucât femeile reprezintă aproximativ 90 % din forța de muncă din sectorul confecțiilor, care totalizează 4 milioane de lucrători;

  Q.  întrucât salariul minim pentru lucrătorii din sectorul confecțiilor textile a crescut semnificativ cu 219 % în ultimii cinci ani, în urma reformelor guvernamentale,

  1.  reamintește, cu ocazia celei de a doua aniversări a tragediei de la Rana Plaza, că pierderea tragică de vieți omenești putea fi prevenită; transmite condoleanțe persoanelor rănite sau cu dizabilități, precum și familiilor îndoliate și condamnă persoanele responsabile pentru că nu au prevenit o astfel de catastrofă;

  2.  salută eforturile susținute ale Bangladeshului de a implementa eficient în legislația și practicile naționale normele internaționale în domeniul muncii incluse în convențiile fundamentale ale OIM, precum și eforturile de ameliorare a cadrului global în domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă;

  3.  subliniază necesitatea ca o serie de mărci recunoscute la nivel mondial, care își desfășoară activitatea în fabricile din incinta Rana Plaza sau care au legături cu fabricile din această zonă, să facă plățile necesare în Fondul de compensare pentru Rana Plaza, pentru a acoperi cele de 8,5 milioane USD necesare completării cât mai rapide a acestui fond;

  4.  face apel la responsabilitatea mărcilor importante, inclusiv Benetton, Walmart, Mango și The Children’s Place, de a contribui la acest fond prin donații care să corespundă așteptărilor;

  5.  sugerează ca UE să elaboreze un proiect pilot pentru introducerea unui sistem de etichetare în Bangladesh - hainele fabricate în conformitate cu standarde mai ridicate să fie marcate cu o etichetă specifică, pentru a permite consumatorilor și producătorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză;

  6.  constată că semnatarii acordului și membrii alianței au finalizat inspecțiile la toate fabricile aflate în responsabilitatea lor; îndeamnă guvernul din Bangladesh să vină în completarea acestei acțiuni prin inspectarea rapidă a fabricilor aflate în responsabilitatea lor și să adopte măsuri de remediere adecvate; încurajează semnatarii acordului și membrii alianței să își consolideze cooperarea și să facă sistematic schimb de rapoarte referitoare la inspecțiile din fabrici, pentru a evita suprapunerea eforturilor și standardele duble; invită alianța să publice aceste rapoarte, în care să includă și ilustrații, astfel încât să fie accesibile tuturor persoanelor din țară;

  7.  salută creșterea recentă a salariului minim în sectorul confecțiilor și încurajează implementarea concretă și universală a acestei măsuri; îndeamnă guvernul din Bangladesh să sancționeze firmele care au adoptat un salariu inferior salariului minim; încurajează guvernul și firmele să revizuiască în continuare salariul minim pentru a ajunge la nivelul unui salariu decent, care să reflecte mai bine prețul final al produsului;

  8.  încurajează toate măsurile necesare, cu sprijinul OIM, pentru a îmbunătăți și mai mult exercitarea libertății de asociere, pentru a garanta negocierea colectivă și aplicarea Legii muncii în zonele industriale de export, în care sunt angajați peste 400 000 de lucrători în confecții textile și încălțăminte, inclusiv asigurându-le inspectorilor de la Ministerul muncii și de la alte agenții de reglementare, autoritatea deplină și responsabilitatea de a efectua inspecții; încurajează guvernul să facă regulat studii în rândul lucrătorilor pentru a evalua respectarea legislației muncii, facilitând, de asemenea, schimbul de date cu inspectorii de la Ministerul Muncii și cu alte părți interesate, atât publice, cât și private, implicate în acest sector;

  9.  subliniază importanța îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru programul ,,Better Workˮ (Condiții de muncă mai bune) pentru o mai bună respectare a standardelor de muncă și pentru promovarea competitivității în lanțurile de aprovizionare la nivel mondial din industria confecțiilor textile și a tricotajelor;

  10.  salută înregistrarea a 291 de sindicate în domeniul produselor textile de la lansarea Pactului de sustenabilitate și solicită ca reforma din 2013 a Legii muncii să fie implementată în mod eficient, inclusiv în ceea ce privește combaterea discriminărilor extrem de numeroase cu care se confruntă liderii de sindicat, care au fost supuși unor represalii violente din partea conducerii sau a reprezentanților acesteia; încurajează sindicatele și organizațiile societății civile să-și asume un rol mai deschis și mai dinamic în dezbaterile din Bangladesh și în special în discuțiile vizând piața muncii și standardele acesteia;

  11.  susține transformarea Departamentului Inspectorului șef pentru fabrici și stabilimente într-o direcție cu 800 de inspectori, cu alocări bugetare anuale corespunzătoare, precum și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru buna funcționare a acestei direcții esențiale pentru siguranța și controlul condițiilor de muncă a patru milioane de lucrători, și cere guvernului să împuternicească inspectorii să sancționeze încălcările dreptului muncii;

  12.  salută faptul că peste 70 de mari firme de modă și de mărci de desfacere care au fabrici de confecții textile în Bangladesh au semnat acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor, pentru a-și coordona eforturile de îmbunătățire a siguranței în fabricile din Bangladesh care le aprovizionează; încurajează în acest context, implicarea corespunzătoare a altor firme, inclusiv IMM-uri, pentru a adera la acest acord și pentru a contribui la implementarea sa efectivă;

  13.  invită Comisia să promoveze activ instrumente mai puternice și obligatorii din punct de vedere juridic pentru firmele din UE care operează în străinătate, punând un accent deosebit pe asigurarea respectării normelor în conformitate cu drepturile fundamentale ale lucrătorilor în toate lanțurile de aprovizionare;

  14.  solicită ca, în viitoarele acorduri comerciale ale UE cu țări terțe, să se acorde o poziție mai importantă siguranței și sănătății la locul de muncă, ca parte a agendei pentru munca decentă, precum și ca UE să ofere sprijin tehnic pentru aplicarea acestor dispoziții, astfel încât să nu devină o barieră în calea comerțului;

  15.  remarcă faptul că inițiativa „Totul în afară de arme” (EBA) a jucat un rol important în dezvoltarea economică a Bangladeshului și a contribuit la îmbunătățirea condițiilor materiale a milioane de persoane, mai ales a femeilor; este, însă, convins că fără criterii de condiționalitate solide în domeniul drepturilor omului și al drepturilor lucrătorilor, EBA și SGP creează riscul de amplificare a unor standarde scăzute în materie de protecție a lucrătorilor și de subminare a standardelor de muncă decentă;

  16.  speră ca Pactul de sustenabilitate în Bangladesh să fie un exemplu pentru alte țări terțe cu care Uniunea negociază sau cu care intenționează să negocieze acorduri comerciale de liber schimb și/sau acorduri de investiții și unde standardele OIM și condițiile de muncă nu sunt aplicate suficient;

  17.  încurajează VP/ÎR Mogherini și Comisarul Malmström să continue să includă ratificarea standardelor fundamentale ale OIM, inspecțiile vizând sănătatea și siguranța, precum și libertatea de asociere în discuțiile cu Bangladesh și cu alte țări privind continuarea schimburilor comerciale preferențiale; în acest sens, salută recomandările Comisiei de a se alătura inițiativei de promovare a drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a practicilor conexe în Myanmar/Birmania;

  18.  încurajează mărcile de îmbrăcăminte și firmele de modă din Uniunea Europeană, IMM-urile și alte întreprinderi active în sectorul privat din Bangladesh să adopte toate măsurile posibile pentru a reduce posibilitatea producerii unor dezastre de tipul tragediei de la Raza Plaza;

  19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei Europene/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și parlamentului Bangladeshului, precum și Directorului General al OIM.