Förslag till resolution - B8-0366/2015Förslag till resolution
B8-0366/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Tiziana Beghin, David Borrelli för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0363/2015

Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0366/2015
Ingivna texter :
B8-0366/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0366/2015

Europaparlamentets resolution om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)

(2015/2589(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt de av den 23 maj 2013 om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh[1], den 17 januari 2013 om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh[2] och den 14 mars 2013 om situationen i Bangladesh[3] och om hållbarhet i den globala värdekedjan för bomull[4],

–       med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 8 juli 2014 från Karel De Gucht, före detta kommissionsledamot med ansvar för handel, och László Andor, före detta kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, med anledning av översynen efter första året av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh,

–       med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling[5],

–       med beaktande av ILO:s konventioner om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö (2006, C–187) och om arbetarskydd och arbetsmiljö (1981, C–155), vilka inte har ratificerats av Bangladesh, och av rekommendationerna i dessa (R197), och med beaktande av konventionen om yrkesinspektion (1947, C–081), som Bangladesh har undertecknat, och rekommendationerna i denna (R-164),

–       med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal[6] och om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal[7],

–       med beaktande av kommissionens meddelande En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681) och av det senaste flerpartsforumet för företagens sociala ansvar, som hölls den 3–4 februari 2015,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som fastställer ett ramverk för både regeringar och företag att skydda och respektera mänskliga rättigheter, och som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011,

–       med beaktande av kampanjen Rena kläder,

–       med beaktande av avtalet om brand- och byggnadssäkerhet,

–       med beaktande av programmet ”Better Work”, som lanserades av ILO och Internationella finansieringsbolaget (IFC),

–       med beaktande av den nationella trepartshandlingsplanen för brand- och byggnadssäkerhet inom konfektionsindustrin i Bangladesh,

–       med beaktande av slutsatserna från ILO:s högnivådelegation till Bangladesh den 1–4 maj 2013,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den värsta tragedin i den internationella konfektionsindustrins historia inträffade den 24 april 2013, då fler än 1 100 människor omkom och omkring 2 500 människor skadades i samband med att Rana Plaza, en byggnad med klädfabriker i Dhaka i Bangladesh, störtade samman.

B.     Ägaren till Rana Plaza och 40 andra personer som ägde fabriker i byggnaden åtalades för att olovligt ha uppfört byggnaden. Omfattande strukturella problem hade uppstått i byggnaden, men arbetstagarna tvingades ändå fortsätta att arbeta i den, trots deras farhågor för säkerheten.

C.     Den europeiska marknaden är den största marknaden för tullfri kvotexport av kläder och textilprodukter från Bangladesh, som utgör omkring 90 % av EU:s totala import från landet. Denna import sker enligt den mest fördelaktiga ordningen inom det allmänna preferenssystemet, nämligen ”Allt utom vapen”.

D.     Före olyckan anställde konfektionsindustrin i Bangladesh omkring 3 miljoner människor, fler än någon annan industri i ett land med 160 miljoner människor. Efter byggnadskollapsen stängdes 29 fabriker permanent, med allvarliga följder för arbetstagares rättigheter och arbetslöshetsnivån i landet.

E.     Avskaffandet av barnarbete 1994, den oavbrutna exportökningen efter utfasningen av MFA-kvoterna och den globala konjunkturnedgången är tydliga bevis på regeringens engagemang för att förändra den rådande situationen.

F.     Hittills har 21,5 miljoner USD betalats in till Rana Plaza kompensationsfond av uppköpare, Bangladeshs premiärministers fond och andra privata givare, men minst 30 miljoner USD behövs för att täcka kompensationskraven. Hittills har de kompensationssökande endast erhållit högst 70 % av vad de har rätt till, och ytterligare utbetalningar har försenats på grund av att varumärkesföretag inte har betalat de 8,5 miljoner USD som behövs för att slutföra utbetalningarna.

G.     Den nuvarande kompensationsfonden kommer inte att kunna betala läkarvårdskostnaderna för de offer som behöver långsiktig medicinsk vård, och inte heller de extra utbetalningar som har avsatts för förolyckade och skadade arbetstagare.

H.     Rana Plaza-katastrofen ledde till att EU, tillsammans med regeringen i Bangladesh, Förenta staterna och ILO, i juli 2013 utformade en överenskommelse om kontinuerlig förbättring av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh (överenskommelsen om godtagbarhet - Sustainability Compact), där Bangladesh åtog sig att vidta åtgärder för att förbättra arbetsnormer och arbetsförhållanden i landets konfektionsindustri.

I.      Den första översynen av överenskommelsen gjordes i oktober 2014 och visade att även om framsteg hade gjorts så skulle Bangladeshs regering vara tvungen att vidta ytterligare viktiga åtgärder, särskilt i fråga om att förbättra och genomföra arbetslagstiftningen, förbättra arbetstagares rättigheter, särskilt föreningsfrihet, och anställa fler yrkesinspektörer.

J.      Den andra översynen av överenskommelsen kommer att göras under hösten 2015, och vi förväntar oss ytterligare insatser från regeringen avseende rättsstatsprincipen, särskilt rörande diskriminering på grundval av fackligt engagemang och anställning av nya inspektörer, efter regeringens misslyckande att nå målet 200 inspektörer i slutet av 2013.

K.     Ett och ett halvt år efter katastrofen har Bangladeshs regering ännu inte skapat förutsättningarna för att arbetslagstiftningen ska kunna tillämpas. Tillämpningen av lagstiftningen är en förutsättning för att landet ska kunna väljas till ILO:s Better Work‑program och för att avtalet om brand- och byggnadssäkerhet (nedan kallat avtalet) ska kunna fungera ordentligt.

L.     291 fackföreningar har registrerats i konfektionsindustrin sedan överenskommelsen presenterades. År 2014 avslogs 66 ansökningar, vilket motsvarar 26 % av alla ingivna ansökningar. Minst 45 allvarliga incidenter på grundval av fackligt engagemang, utförda av många olika aktörer, har anmälts sedan överenskommelsen presenterades.

M.    Regeringen har anlitat två privata företag (TÜV-Süd och VEC) som senast i april 2015 ska utföra inspektioner i enlighet med den nationella handlingsplanen. Omkring 20 % av de säkerhetsproblem som togs upp i planerna för korrigerande åtgärder i de fabriker som anslutit sig till avtalet har åtgärdats.

N.     Hittills har nära 200 varumärkesföretag inom modebranschen och detaljhandelsbranschen undertecknat avtalet om brand- och byggnadssäkerhet, som är ett rättsligt bindande avtal mellan varumärkesföretag och fackföreningar och som omfattar nästan hälften av de fabriker i Bangladesh som arbetar för exportmarknaden och två miljoner arbetstagare. 26 andra nordamerikanska företag, till exempel Walmart och Gap, har gått med i Alliance for Bangladesh Worker Safety, en ensidig överenskommelse som syftar till att förbättra säkerheten i fabriker, där det dock varken sägs något om fackföreningarnas roll eller krävs att företagen ska stödja avhjälpandet av brister.

O.     Bangladeshs regering och ILO har lanserat ett initiativ värt 24,21 miljoner USD – inklusive ett nytt Better Work-program – som syftar till att förbättra arbetsförhållandena i konfektionsindustrin i Bangladesh. Initiativet Improving Working Conditions in the Ready Made Garment Sector, som sträcker sig över tre och ett halvt år, är inriktat på att minimera riskerna för brand och byggnadskollapser i konfektionsfabriker och på att säkerställa arbetstagarnas rättigheter och säkerhet.

P.     Bangladesh har gjort stora framsteg med att minska könsklyftan i samhället och lyckats uppnå det tredje av FN:s millennieutvecklingsmål, om jämställdhet mellan könen. Omkring 90 % av de 4 miljoner människor som arbetar i konfektionsindustrin är kvinnor.

Q.     Minimilönen för konfektionsarbetare har genom styrelsemässiga reformer höjts kraftigt, med 219 %, under de senaste fem åren.

1.      På tvåårsdagen av Rana Plaza-katastrofen minns Europaparlamentet offren för den tragiska olycka som hade kunnat förebyggas. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med de skadade och handikappade och med offrens familjer, och fördömer de ansvariga för att inte ha förebyggt denna katastrof.

2.      Europaparlamentet välkomnar Bangladeshs fortsatta insatser för att i lagstiftning och praxis effektivt införa de internationella arbetsnormerna i de grundläggande ILO‑konventionerna, och för att förbättra den allmänna ramen på området för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

3.      Europaparlamentet betonar att ett antal globalt erkända varumärkesföretag, som bedrev verksamhet i eller i anslutning till Rana Plaza-fabrikerna, behöver bidra med tillräckliga medel till Rana Plaza kompensationsfond för att täcka upp de 8,5 miljoner USD som saknas för att man snarast ska kunna betala ut kompensation.

4.      Europaparlamentet uppmanar stora varumärkesföretag, inklusive Benetton, Walmart, Mango och The Children's Place, att ta sitt ansvar och bidra till fonden med lämpliga donationer som inte understiger det de förväntas betala.

5.      Europaparlamentet föreslår att EU inrättar ett pilotprojekt för att införa ett märkningssystem i Bangladesh – kläder som tillverkas i enlighet med striktare standarder skulle kunna märkas med en särskild etikett så att europeiska konsumenter och producenter kan fatta välgrundade beslut.

6.      Europaparlamentet konstaterar att avtalet och alliansen slutfört inspektionerna av alla fabriker som omfattas av deras behörighet. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen i Bangladesh att komplettera denna verksamhet med att snabbt inspektera de fabriker som faller under dess ansvar och anta lämpliga avhjälpande åtgärder. Parlamentet uppmuntrar avtalet och alliansen till bättre samarbete och systematiskt utbyte av fabriksinspektionsrapporter, för att dubbelarbete och olikartade normer ska kunna undvikas. Parlamentet uppmanar alliansen att också offentliggöra sina rapporter och förse dem med bilder så att alla i landet kan ta del av dem.

7.      Europaparlamentet välkomnar den nyligen genomförda höjningen av minimilönen inom konfektionsindustrin, och uppmuntrar till en mer universell och konkret tillämpning. Parlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att införa sanktioner mot företag som betalar mindre än minimilönen. Parlamentet uppmuntrar regeringen och företagen att fortsätta justera minimilönen för att komma fram till en lön som går att leva på och som bättre återspeglar produktens slutliga pris.

8.      Europaparlamentet uppmuntrar till alla de åtgärder som behövs för att man, med stöd av ILO, ytterligare ska kunna förbättra utövandet av föreningsfrihet, säkerställa kollektivförhandlingar och tillämpningen av den nationella arbetslagstiftningen i industriella frizoner för bearbetning på export, som anställer mer än 400 000 arbetstagare i kläd- och skotillverkning, inbegripet att se till att inspektörer från arbetsmarknadsministeriet och andra tillsynsmyndigheter har fullständiga befogenheter och fullständigt ansvar att genomföra inspektioner. Parlamentet uppmanar regeringen att regelbundet organisera undersökningar bland arbetstagarna för att utvärdera hur arbetslagstiftningen efterlevs, och att underlätta informationsutbytet med arbetsmarknadsministeriets inspektörer och andra aktörer, såväl offentliga som privata, som arbetar på detta område.

9.      Europaparlamentet framhåller vikten av att uppfylla villkoren för valbarhet till Better Work-programmet för att förbättra efterlevnaden av arbetsnormer och främja konkurrenskraften i globala leveranskedjor inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg.

10.    Europaparlamentet välkomnar att 291 fackföreningar för konfektionsanställda har registrerats sedan överenskommelsen om godtagbarhet presenterades, och begär att 2013 års reform av arbetslagstiftningen ska genomföras effektivt, inklusive kampen mot den utspridda diskrimineringen på grundval av fackligt engagemang som fackföreningsledare drabbas av i form av våldsamma vedergällningar från företagsledningar eller deras representanter. Parlamentet önskar se att fackföreningar och organisationer i det civila samhället spelar en öppnare och mer aktiv roll i debatten i Bangladesh, särskilt i debatten om arbetsmarknaden och arbetsmarknadsstandarder.

11.    Europaparlamentet begär att Department of the Chief Inspector of Factories and Establishments ska uppgraderas till ett direktorat med 800 inspektörer och tillräckliga årliga budgetanslag, samt att infrastrukturen ska utvecklas så att departementet kan fungera optimalt, vilket är avgörande för att 4 miljoner arbetstagare ska kunna arbeta under säkra arbetsförhållanden och för att dessa förhållanden ska kunna kontrolleras, och uppmanar regeringen att ge direktoratet befogenheter att straffa överträdelser av arbetslagstiftningen.

12.    Europaparlamentet välkomnar att fler än 70 stora varumärkesföretag inom modebranschen och detaljhandelsbranschen som hämtar konfektionsvaror från Bangladesh har undertecknat avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i syfte att samordna insatserna för att bidra till en förbättrad säkerhet i de fabriker i Bangladesh som tillverkar deras produkter. Parlamentet uppmuntrar i detta sammanhang andra företag, inklusive små och medelstora företag, att på lämpligt sätt engagera sig och bidra till avtalets effektiva genomförande.

13.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja kraftiga och juridiskt bindande verktyg bland EU-företag som bedriver verksamhet utomlands, med särskild inriktning på att säkerställa att arbetstagares grundläggande rättigheter i praktiken efterlevs i hela leveranskedjan.

14.    Europaparlamentet begär att arbetsmiljöfrågor ska inta en mer framträdande plats i EU:s framtida avtal med tredjeländer, såsom ett led i agendan för anständigt arbete, och att EU ska ge tekniskt stöd till genomförandet av dessa bestämmelser så att de inte blir till ett handelshinder.

15.    Europaparlamentet konstaterar att initiativet Allt utom vapen har varit viktigt för den ekonomiska utvecklingen i Bangladesh och bidragit till bättre materiella villkor för flera miljoner människor, framför allt kvinnor. Parlamentet är dock övertygat om risken för att både detta initiativ och det allmänna preferenssystemet kan komma att ytterligare försämra de dåliga arbetarskyddsnormerna och bli till förfång för anständigt arbete om de inte förenas med gedigna villkor inom områdena mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

16.    Europaparlamentet hoppas att överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh kan fungera som ett exempel för andra tredjeländer som EU förhandlar eller avser att förhandla med om frihandelsavtal och/eller investeringsavtal och där ILO:s standarder och arbetsförhållanden inte tillämpas i tillräckligt hög grad.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant Mogherini och kommissionsledamoten Malmström att i samtalen med Bangladesh och andra länder om fortsatt handel enligt preferenssystemet fortsätta att ta upp frågan om ratificering av grundläggande ILO-standarder, om inspektioner av arbetsmiljö och arbetsförhållanden och om föreningsfrihet. Parlamentet välkomnar i detta hänseende kommissionens rekommendationer att gå med i Initiative to Promote Fundamental Labour Rights and Practices in Myanmar/Burma.

18.    Europaparlamentet uppmuntrar EU:s varumärken inom modebranschen och detaljhandelsbranschen, små och medelstora företag och andra privata företag som är aktiva i Bangladesh att vidta alla möjliga åtgärder för att minska riskerna för nya katastrofer liknande tragedin i Rana Plaza.

19.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bangladeshs regering och parlament samt till ILO:s generaldirektör.