Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0367/2015

Indgivne tekster :

B8-0367/2015

Forhandlinger :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0176

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.141v01-00
 
B8-0367/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste tragedier med migrantskibe i Middelhavet (2015/2660(RSP))


Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić, Andrej Plenković for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de seneste tragedier med migrantskibe i Middelhavet  (2015/2660(RSP))  
B8‑0367/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne dertil,

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(1),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet,

–       der henviser til drøftelserne, der blev afholdt den 25. november 2014 i Europa-Parlamentet, om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration(2),

_       der henviser til den tipunkts-handlingsplan om migration fra den fælles samling i Udenrigsrådet og Rådet (indre anliggender) af 20. april 2015,

_       der henviser til konklusionerne fra det særlige topmøde i EU-Rådet om flygtningekrisen i Middelhavet den 22. april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at der med de seneste tragedier er omkommet flere end 1 500 personer i Middelhavet siden årets begyndelse ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM), og at dette igen tydeliggør, at det er nødvendigt, at EU og medlemsstaterne gør alt hvad der er muligt for at redde mennesker, der er i livsfare til søs;

B.     der henviser til, at op mod 700 migranter er savnede og frygtes druknet, efter at den træbåd, som de var stuvet sammen på, kæntrede tæt på Libyen, da et portugisisk handelsskib kom den til undsætning lørdag den 18. april; der henviser til, at en af de overlevende har fortalt de italienske myndigheder, at der kan have været op til 950 mennesker om bord;

C.     der henviser til. at der har været andre tragedier tidligere på måneden, hvor omkring 400 migranter angiveligt skulle have mistet livet til søs, da en fiskerbåd af træ med omkring 550 mennesker kæntrede; der henviser til, at de overlevende efter forliset har fortalt, at fartøjet kæntrede, da mennesker begyndte at bevæge sig på skibet efter at have set en redningsbåd nærme sig; der henviser til, at det skønnes, at en tredjedel af passagererne om bord var kvinder og børn, der sad i lastrummet, da skibet kæntrede;

D.     der henviser til, at de italienske søstyrker, den italienske kystvagt, den italienske flåde og flere handelsskibe i seks dage mellem den 10. april og den 16. april 2015 konstant foretog redningsaktioner for at redde omkring 10 000 migranter i nød; der henviser til, at IOM den 20. april skønnede, at det samlede antal migranter, der havde nået de italienske kyster siden 1. januar 2015, lå på 23 918;

E.     der henviser til, at Grækenland er del af den sydlige vej for migranter uden papirer og asylansøgere fra Afrika og Asien, og at det samlede antal migranter, der er reddet af den græske kystvagt i Det Ægæiske Hav i det første kvartal af 2015, ligger på 10 445; der henviser til, at de græske myndigheder angiver, at den græske kystvagt har reddet 1 047 migranter i nød alene i weekenden 18. -19. april;

F.     der henviser til, at den fælles operation "Triton", der er koordineret af Frontex, blev fuld operationel den 1. november 2014;

G.     der henviser til, at mere end 24 400 ulovlige migranter er blevet reddet på den centrale Middelhavsrute siden iværksættelsen af den fælles operation "Triton" i november 2014, herunder næsten 7 860 med indsættelse af aktiver, der er samfinansieret af Frontex;

H.     der henviser til, at størstedelen af migranterne synes at komme fra de afrikanske lande syd for Sahara, Eritrea, Somalia og Syrien og ifølge IOM for størsteparten blev reddet i internationalt farvand;

I.      der henviser til, at migranter har bekræftet, at de er blevet samlet af smuglere i Libyen i såkaldte forbindelseshuse, og at de har måttet vente der i op til en måned; der henviser til, at de ifølge IMO beretter, at de systematisk har været udsat for vold og misbrug af smuglerne;

J.      der henviser til, at smuglere og menneskehandlere udnytter ulovlig migration, at sådanne netværk sætter migranters liv på spil for egen økonomisk interesse, og at de er ansvarlige for tusinder af dødsfald og udgør en alvorlig udfordring for EU og medlemsstaterne;

K.     der henviser til, at smuglernetværkene opererer fuldstændigt straffrit fra tredjelande og skønsmæssigt tjener 20 mia. EUR om året på deres kriminelle aktiviteter;

L.     der henviser til, at Frontex og redningsholdene har rapporteret, at væbnede smuglere to gange i år har givet prøve på deres hensynsløshed og kriminalitet ved at affyre adskillige skud mod redningsholdene i det centrale Middelhav for at få det tomme fartøj tilbage, efter at migranterne der havde været om bord, var blevet reddet ca. 100 km fra Libyen;

M.    der henviser til, at organiserede kriminelle grupper ifølge Interpol letter transporten af ulovlige migranter over Middelhavet, og at de er blevet knyttet til menneskehandel, narkotika, skydevåben og terrorisme;

N.     der henviser til, at Europol den 17. marts 2015 iværksatte den fælles operation "Mare" til bekæmpelse af organiserede kriminelle grupper, der letter transport med skib af migranter over Middelhavet til EU;

O.     der henviser til, at den ustabile situation i Libyen er ideel for kriminelle aktiviteter, menneskehandlere og smuglere;

P.     der henviser til, at den hurtige udbredelse af IS og Daesh i konflikter i naboområder i sidste ende vil forstærke den massive strøm af migranter og strømme af fordrevne mennesker;

1.      beklager de hyppige tilfælde af tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt for at forebygge yderligere tab af menneskeliv til søs; tilskynder EU og medlemsstaterne til at bidrage med de nødvendige ressourcer til at sikre, at eftersøgnings- og redningsaktionerne virkelig gennemføres, hvilket betyder tilstrækkelig finansiering og tilstrækkeligt med personale på kort, mellemlang og lang sigt og under Frontex' koordination;

2.      gentager, at det er nødvendigt, at EU gør fremskridt med hensyn til, at andre medlemsstater tager deres andel af ansvaret og udviser solidaritet med de lande, der modtager det største antal flygtninge og asylansøgere både i absolutte tal og proportionelt; tilskynder medlemsstaterne til at harmonisere de retlige og de økonomiske betingelser og betingelserne for modtagelse;

3.      er af den opfattelse, at det er nødvendigt straks at styrke EU's grænsepolitik og sikkerhed og forbedre, hvordan Frontex og det europæiske asylstøttekontor (EASO) virker; opfordrer medlemsstaterne til fortsat at udvise solidaritet og engagement ved at øge deres bidrag til disse agenturers budgetter og virke; vil via EU-budgettet og EU's relevante fonde sørge for, at disse agenturer får de ressourcer (menneskelige og med hensyn til udstyr), der er nødvendige for, at de kan opfylde deres forpligtelser;

4.      tilskynder medlemsstaterne til i højere grad at overveje muligheden for en EU-FN-flådeoperation ud for Libyens kyst for at sætte en stopper for menneskehandel, optrævle smuglernetværkene og i sidste ende redde liv; mener, at denne operation også bør tillade systematisk beslaglæggelse og ødelæggelse af alle fartøjer, som smuglerne anvender;

5.      minder om, at medlemsstaterne bør fastlægge stærke strafferetlige sanktioner mod menneskehandlere og smuglere både på EU-niveau og på nationalt plan og også imod enkeltpersoner eller grupper, der udnytter sårbare migranter i EU;

6.      opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Europol, Frontex, EASO og Eurojust for at bekæmpe menneskehandlere og kriminelle smuglernetværk og afdække og spore finansieringen af dem; understreger, at samarbejde fra tredjelandes side, navnlig nabolandene til Libyen, er nødvendigt, hvis optrævlingen af sådanne netværk skal være effektiv;

7.      glæder sig over den fælles operation "Mare", som Europol har iværksat for at bekæmpe organiseret kriminalitet og smuglernetværk, der misbruger migranternes sårbare situation;

8.      opfordrer Kommissionen til at tilpasse det eksisterende asylsystem ved på grundlag af specifikke kriterier at indføre bindende kvoter for fordelingen af asylansøgere blandt de 28 medlemsstater, så snart en vis grænse er overskredet i en medlemsstat;

9.      gentager sin støtte til alle FN-anførte bestræbelser og diplomatiske aktiviteter for en genetablering af regeringens autoritet i Libyen samt til FN's tilsagn om at optrappe bestræbelserne for at løse problemerne vedrørende konflikten og ustabiliteten i Libyen og Syrien, der er centrale faktorer bag migrationen;

10.    opfordrer til tættere samarbejde mellem EU og medlemsstaterne i bekæmpelsen af de grundlæggende årsager til migration; understreger, at det er nødvendigt med en samlet EU-tilgang, der styrker sammenhængen i de interne og eksterne politikker og navnlig i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, udviklingspolitik og migrationspolitik; opfordrer EU til at styrke samarbejdet med partnerlandene i Mellemøsten og Afrika for at fremme demokrati, grundlæggende friheder og rettigheder, sikkerhed og velstand;

11.    fremhæver, at de grundlæggende årsager til vold og underudvikling skal imødegås i oprindelseslandene for at stoppe strømmen af flygtninge og økonomiske migranter; påpeger i denne forbindelse, at alle regeringerne i oprindelseslandene bør sætte sig som vigtigste opgave at styrke forvaltningsstrukturerne og derfor bygge effektive og inklusive offentlige institutioner, indføre retsstatsprincippet, bekæmpe rodfæstet korruption på alle niveauer samt fremme menneskerettigheder og yderligere demokratisering; bakker stærkt op om fred, sikkerhed og regional stabilitet som fokusområder i EU's udviklingshjælp i oprindelseslandene;

12.    understreger, at der er behov for i givet fald at fastlægge nye rammer for EU's samarbejde med tredjelande, herunder landene syd for Sahara, i Nordafrika og i Mellemøsten med hensyn til retshåndhævelse; understreger behovet for, at tredjelande overholder folkeretten med hensyn til at redde liv til søs, sikrer beskyttelse af flygtninge og overholder de grundlæggende rettigheder;

13.    opfordrer Kommissionen til at informere befolkningen i tredjelande, navnlig i MENA-regionen, om de risici og farer, som ulovlige migrationsnetværk medfører;

14.    understreger, at samarbejdet med Tyrkiet bør være en prioritet i kampen mod organiseret kriminalitet, menneskehandel og smugleri;

15.    opfordrer medlemsstaterne til, at der overvejes muligheden for hurtig behandling, i samarbejde med sikre transit- og oprindelsestredjelande, og tilbagesendelse af dem, der ikke er berettigede til asyl og beskyttelse i EU, for at sikre at ressourcerne anvendes bedst muligt til dem, der har behov for beskyttelse; understreger, at det er nødvendigt at fremme frivillige tilbagevendelsespolitikker, samtidig med at alle migranters rettigheder sikres, og at der sikres sikker og lovlig adgang til EU's asylsystem;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik