Menetlus : 2015/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0368/2015

Esitatud tekstid :

B8-0368/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.66
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0175

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 139kWORD 73k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.142v01-00
 
B8-0368/2015/rev

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP))


Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP))  
B8‑0368/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel sõlmitud koostöölepingut,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 14. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni(1), 21. novembri 2013. aasta resolutsiooni(2) ja 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni(3),

–       võttes arvesse OECD 2011. aastal ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–       võttes arvesse ILO tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsiooni,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalset kokkulepet inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas,

–       võttes arvesse kokkulepet tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis,

–       võttes arvesse ÜRO Johannesburgi deklaratsiooni säästva tarbimise ja tootmise kohta sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamiseks,

–       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega luuakse valitsustele ja ettevõtetele inimõiguste kaitse ja austamise raamistik ning mille Inimõiguste Nõukogu 2011. aasta juunis heaks kiitis,

–       võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta(4) ning resolutsiooni ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele(5),

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus, millega luuakse liidu süsteem tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse jaoks, mille eesmärk on võtta õigusesse üle konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised,

–       võttes arvesse Bangladeshi parema töö programmi, mille ILO käivitas 2013. aasta oktoobris,

–       võttes arvesse seaduse eelnõu nr 2578, mis käsitleb emaettevõtjate ja põhitöövõtjate hoolsuskohustust ning mille Prantsusmaa Rahvuskogu võttis oma esimesel lugemisel vastu 30. märtsil 2015. aastal,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades et, 24. aprillil 2013. aastal sai surma rohkem kui 1100 inimest ja vigastada tuhandeid inimesi, kui Bangladeshis Savari linnas varises kokku Rana Plaza hoone;

B.     arvestades, et Bangladeshis Dhakas Ashulia piirkonnas asuva Tazreeni vabriku põlengus sai 24. novembril 2012. aastal surma vähemalt 112 inimest ning Pakistanis Karachis toimunud tulekahjus hukkus 2012. aasta septembris 289 inimest;

C.     arvestades, et kokkuvarisenud Rana Plaza vabrikuhoone ehitati ebaseaduslikult ja see ei vastanud ohutusstandarditele; arvestades, et pärast seda katastroofi suleti Bangladeshis märkimisväärsetel ohutusalastel kaalutlustel alatiseks 29 vabrikut ja 17 vabrikut suleti osaliselt; arvestades, et endiselt on märkimisväärsel arvul vabrikuid, mille standardeid tuleb veel tõsta piisavale tasemele;

D.     arvestades, et Bangladeshi valmisriiete tööstus on mõne aastakümne jooksul kasvanud märkimisväärselt ja jõudnud maailmas suuruselt teisele kohale, kuid hoolimata tootmisrajatiste arvu ja tööhõive järsust suurenemisest on selle sektori palgad vähenenud;

E.     arvestades, et Bangladeshi valmisriiete tööstuses töötab umbes 4 miljonit inimest, kellest umbes 80 % on naised, ning see tööstus toetab kaudselt koguni 40 miljoni inimese (ligikaudu neljandik Bangladeshi elanikkonnast) elatist;

F.     arvestades, et Rana Plaza hoonega seotud traagiliste sündmuste tagajärjel ning meetmete võtmise alaste Euroopa Parlamendi nõudmiste järel koostas EL 2013. aasta juulis koostöös Bangladeshi valitsuse, USA ja ILOga kokkuleppe tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis (jätkusuutlikkuse kokkulepe), mille raames esitati konkreetsed lubadused parandada töötajate õiguste, eelkõige ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse asutamist, parandada hoonete konstruktsioonide stabiilsust ja edendada vastutustundlikku ärikäitumist;

G.     arvestades, et jätkusuutlikkuse kokkuleppe esimene läbivaatamine toimus 2014. aasta oktoobris ning selle käigus jõuti järeldusele, et kuigi on tehtud edusamme, peab Bangladeshi valitsus võtma veel olulisi meetmeid, eelkõige seoses tööõiguse täiustamise ja rakendamisega, töötajate õiguste parandamisega eksportkauba tootmise eritsoonides ning rohkemate tööinspektorite töölevõtmisega; arvestades, et jätkusuutlikkuse kokkuleppe teine läbivaatamine toimub 2015. aasta sügisel;

H.     arvestades, et Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkulepe allkirjastati 187 rõivatootmisega tegeleva äriühingu, ülemaailmse ja kohaliku ametiühingu, valitsusvälise organisatsiooni ja töötajate õiguste rühmituse poolt 13. mail 2013. aastal ning 9. juulil 2013. aastal loodi Bangladeshi töötajate ohutuse liit, mis koondas endasse 26 peamiselt Põhja-Ameerika kaubamärki;

I.      arvestades, et 5000 Rana Plaza katastroofis hukkunute ülalpeetavat ja selles ellujääjat on seni saanud vaid 70 % neile võlgnetavast hüvitisest, kusjuures eelmisel aastal tehti selleks kättesaadavaks umbes 21 miljonit USA dollarit ülemaailmsete kaubamärkide, Bangladeshi peaministri fondi, ametiühingute ja kodanikuühiskonna annetustena;

J.      arvestades, et kuigi sisse on seatud kord täiendavale 30 % taotlejatest nende koguhüvitise maksmiseks, takistab viimase väljamakse tegemist 8,5 miljoni USA dollari suurune puudujääk vajalikus rahastamises, mis tähendab seda, et paljudel haavatavatel taotlejatel lastakse oodata;

K.     arvestades, et pärast katastroofi on kerkinud esile enneolematu Euroopa tarbijate nõudlus ulatuslikuma teabe järele selle kohta, kust tooted on pärit ja millistes tingimustes need on toodetud, mida näitab hiljutine 1 miljoni allakirjutanuga petitsioon, milles nõutakse edukalt Benettonilt väljamaksete tegemist ja tingimuste parandamist;

L.     arvestades, et 2013. aasta läbivaadatud Bangladeshi tööseaduses esineb teatavate positiivsete reformide lisamisest hoolimata jätkuvalt suuri puudusi rahvusvaheliste standardite osas, mis on seotud ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimistega, nagu on rõhutatud ILO ekspertide komisjoni kommentaarides konventsioonide nr 87 ja 98 kohta, hõlmates piiranguid õiguse osas valida esindajaid täielikus vabaduses, arvukaid piiranguid streigiõiguse osas ja ulatuslikke haldusvolitusi ametiühingute registreeringu tühistamiseks, ning arvestades, et valitsus on korduvalt väitnud, et lisamuudatusettepanekute kaalumine ei ole tal kavas;

M.    arvestades, et Bangladeshi valitsusel seisab alles ees 2013. aasta Bangladeshi tööseaduse rakenduseeskirjade ja -määruste väljaandmine, ehkki ta on korduvalt lubanud seda teha, ning see on seadnud ohtu ülemineku jätkusuutlikule rõivatööstusele;

N.     arvestades, et ametiühingud on teatanud, et Bangladeshi valitsus on proaktiivselt takistanud töötajaid ja tööandjaid, kes soovivad luua oma ohutuskomiteesid, mida nõutakse Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppes, niisuguse tegevuse elluviimisel, osutades määruste puudumisele;

O.     arvestades, et ametiühinguvastane diskrimineerimine on jätkuvalt väga tõsine ja kiiresti kasvav probleem, kuna tööandjatel on nüüd võimalik vallandada ametiühinguaktiviste, teeseldes teadmatust sellest, et töötajad on esitanud taotluse ametiühingu moodustamiseks;

P.     arvestades, et kuna Bangladesh kuulub vähim arenenud riikide hulka, võimaldatakse talle algatuse „Kõik peale relvade” kohaselt kõikide oma kaupade osas tollimaksuvaba ja kvootideta pääsu ELi turule, mis hõlmab 55 % Bangladeshi ekspordist, millest suure osa moodustavad rõivad ja tekstiilitooted, ning et Bangladesh on seetõttu kohustatud tagama mitmete ÜRO/ILO inimõiguste ja töötajate õiguste alaste põhikonventsioonide tulemusliku rakendamise;

Q.     arvestades, et inimväärne töö ülemaailmses tarneahelas saab olema 2016. aasta ILO konverentsi päevakorra keskse tähtsusega punkt;

R.     arvestades, et Euroopa arenguaasta (2015) raames käivitab Euroopa Komisjon kodanike kõnealuste traagiliste sündmustega seotud murede otsese tagajärjena ELi juhtalgatuse rõivasektori tarneahela vastutustundliku juhtimise kohta;

1.      mälestab Rana Plaza tragöödia ohvreid seoses selle teise aastapäevaga; tuletab meelde, et Rana Plaza tulekahju oli üks rängemaid tööstuskatastroofe üleüldse, ning avaldab kaastunnet vigastatutele ja hukkunute peredele;

2.      tunneb muret asjaolu pärast, et Bangladeshi valitsus ei ole näidanud üles pühendumust tegelike muudatuste tegemisele, mis hõlmab ka suutmatust teha vajalikke muudatusi 2013. aasta Bangladeshi tööseadusesse, mis sisaldab endiselt arvukaid takistusi ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimiste pidamisele, ametiühingute keeldu eksportkauba tootmise eritsoonides ning tulemuslike tööinspektsioonide puudumist tööstandardite jõustamiseks;

3.      palub Bangladeshi valitsusel rakendada kõrgeima prioriteedina aktiivselt kõik jätkusuutlikkuse kokkuleppes sisalduvad lubadused, et tegeleda valmisriiete sektoris esinevate arvukate lahendamata probleemidega;

4.      palub Bangladeshi valitsusel esitada kiiremas korras Bangladeshi tööseaduse rakenduseeskirjad ja -määrused, konsulteerides täielikult kolmepoolse konsultatiivnõukoguga, pöörates erilist tähelepanu ILO ühinemisvabadust ja kollektiivläbirääkimisi käsitlevate konventsioonide nr 87 ja 98 rakendamisele ning tagades, et neid kohaldatakse eranditult ka eksportkauba tootmise eritsoonides;

5.      on ülimalt mures teadete pärast, mille kohaselt on hiljuti asutatud ametiühingud kannatanud diskrimineerimise, vallandamise ja surveabinõude all; on šokeeritud Bangladeshis laialt levinud ametiühinguvastase diskrimineerimise pärast, mida rõhutavad veelgi ametiühingutesse kuuluvate töötajate vastased põhjalikult dokumenteeritud kättemaksuaktid ning ametiühingute juhtide ja aktivistide vastu kasutatava füüsilise vägivalla juhtumid, sh ametiühingu juhi Aminul Islami mõrv; palub, et Bangladeshi valitsus vahistaks prioriteetse tegevusena ametiühinguliikmete vastu suunatud kuritegelike rünnakute toimepanijad ja esitaks neile nende eest süüdistuse, et teha lõpp niisuguste kuritegude karistamatusele ja edastada sõnum, et ametiühinguliikmete vastu suunatud vägivald ei ole vastuvõetav;

6.      väljendab muret asjaolu pärast, et valitsus on 2015. aastal lükanud tagasi suurema osa ametiühingu registreerimise taotlustest seadustes esitamata põhjustel ja viisil, mille sihiks näivad olevat sõltumatud ametiühingud, mis on senini olnud organiseerumise seisukohast kõige edukamad; palub Bangladeshi valitsusel registreerida sõltumatud ametiühingud ja tagada nende kaitse ametiühinguvastase diskrimineerimise eest;

7.      peab ülimalt kahetsusväärseks 8,5 miljoni USA dollari suurust kogupuudujääki vahendites, mida vajatakse Rana Plaza katastroofi eest hüvitise maksmiseks äriühingute poolt, mille kasumid ületavaid miljardeid dollareid; kutsub vastutavaid rahvusvahelisi kaubamärke, Bangladeshi valitsust ja Bangladeshi tööstuse esindajaid üles võtma viivitamata meetmeid selle puudujäägiga tegelemiseks, et maksta ohvritele ja nende ülalpeetavatele hüvitised viivitamata välja;

8.      peab kahetsusväärseks, et pärast kuid kestnud seisakut on Benetton vaid teatanud, et ta maksab Rana Plaza annetajate sihtfondi 1,1 miljonit USA dollarit, hoolimata asjaolust, et vajaliku rahalise osaluse suurus on hinnanguliselt palju suurem, kui võtta selle aluseks tema maksevõime ja see, kui suures ulatuses on ta Rana Plazaga seotud; peab sarnaselt kahetsusväärseks, et kõikide Rana Plazaga seotud kaubamärkide tehtud annetused on olnud ebapiisavad, mistõttu ei ole nad suutnud täita oma kohustusi ohvrite ees, ning et niisuguste kaubamärkide hulka kuuluvad ka Mango, Matalan ja Inditec, kes on keeldunud oma annetuse avalikustamisest, ning muu hulgas on niisugused kaubamärgid nagu Walmart ja The Children’s Place panustanud vaid minimaalse summa;

9.      märgib, et Tazreeni põlenguga seoses hüvitise maksmise üle peetakse nüüd läbirääkimisi Rana Plaza korraga samadel alustel; peab jätkuvaid viivitusi äärmiselt kahetsusväärseteks ja nõuab hüvitiste õigeaegset maksmist;

10.    tunneb heameelt meetmete üle, mida võetakse Bangladeshis alalise tööõnnetuste kindlustusskeemi sisseseadmiseks, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles toetama niisuguseid jõupingutusi, kuid märgib, et kuna praegused hüvitamisalased jõupingutused on alles pooleli, takistab see selles valdkonnas edusammude tegemist;

11.    palub Bangladeshi valitsusel tõsta rõivatööstuse miinimumpalka ametiühingutega täielikult konsulteerides, et tagada töötajatele vähemalt äraelamist võimaldav töötasu, ning nõuab tungivalt, et valitsus tagaks, et rõivavabrikud maksavad tasumisele kuuluvad palgad ka tegelikkuses välja;

12.    kutsub komisjoni, ELi valitsusi jt üles kaaluma ettepanekuid paremate õigusraamistike kohta, mis tagavad, et juurdepääs õiguskaitsevahenditele ja hüvitistele põhineb vajadusel ning mitte üksnes kampaaniarühmituste võimel kedagi nimeliselt häbistada;

13.    tunneb heameelt asjaolu üle, et Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe raames on teostatud intensiivseid vabrikuinspektsioone kogu Bangladeshis ning et paljudes kohtades on käimas parandustööd; toetab olulist tööd, mida teeb ILO selle kindlustamisel;

14.    tunneb heameelt Bangladeshi valitsuse võetud kohustuste üle toetada vabrikute ja ettevõtete inspektsioonide osakonda ning selle inspekteerimisteenistuse uuendamist 2014. aasta jaanuaris; märgib siiski, et see ei ole veel täielik ning et ka 200 lisainspektorit ei võimalda vajalikul tasemel inspekteerida 4 miljonit töötajat hõlmavat tööjõudu; märgib ühtlasi, et inspektsiooniandmebaasi teabe ja andmete jagamise alane võimekus on oluliselt puudulik; kutsub komisjoni ja rahvusvahelisi partnereid üles pakkuma tehnilist abi ning jagama parimaid tavasid, et aidata kaasa vabrikute ja ettevõtete inspektsioonide osakonna uuendamisele; kutsub Bangladeshi valitsust üles täitma oma tööinspektsioonidealaseid lubadusi ja järgima ILO konventsiooni nr 81 ning võtma teadmiseks ILO järelevalvesüsteemi sellealased tähelepanekud ning kutsub valitsust üles tagama tegelikkuses tulemuslike inspektsioonide läbiviimise;

15.    on jätkuvalt mures väidete pärast tervishoiu- ja ohutusinspektorite ning rõivavabrikuomanike vahel laialt levinud korruptsiooni kohta paljudes Lõuna-Aasia riikides ning nõuab, et võetaks rohkem meetmeid selliste tavade vastu võitlemiseks;

16.    tervitab asjaolu, et üle arvukad suured moe ja jaemüügi kaubamärgid, kes hangivad valmisriideid Bangladeshist, on alla kirjutanud tule- ja ehitusohutuse kokkuleppele, et koordineerida oma jõupingutusi eesmärgiga aidata parandada ohutust Bangladeshi vabrikutes, kust neile kaupa tarnitakse; julgustab sellega seoses muid äriühinguid, sealhulgas VKEsid liituma kõnealuse kokkuleppega oma vastava suutlikkuse raames; toonitab kõikide sidusrühmade asjakohase kaasamise vajadust selle kokkuleppe tulemuslikuks rakendamiseks;

17.    palub komisjonil suhelda aktiivselt rahvusvaheliste ettevõtetega, ELi kaubamärkidega ja jaemüüjatega, et süvendada arutelusid vastutustundliku ärikäitumise üle vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud suunistele; ootab, et ELi äriühingud, sealhulgas kaubamärgid ja jaemüüjad tagaksid ILO tööõiguse põhireeglite ja siseriiklike õigusaktide täieliku järgimise oma väärtusahelates kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtete, OECD rahvusvahelistele ettevõtetele mõeldud suuniste ja ILO kolmepoolse deklaratsiooniga rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta ning alustaksid sisulist dialoogi kohalike töötajate organisatsioonide ja esindajatega;

18.    on veendunud, et teabe kättesaamatus on rõivasektoris oluline takistus inimõiguste rikkumiste vastu võitlemisel ülemaailmses tarneahelas ning et tuleb luua kohustuslik teavitussüsteem, mis annab teavet, mis seostaks omavahel konkreetse tootega väärtusahelas seotud osalised, alates tootmiskohast kuni jaemüüjani;

19.    on seisukohal, et vaja on uusi ELi õigusakte, mis kehtestaksid ettevõtja inimõigustealases hoolsuskohustuses seisneva juriidilise kohustuse ELi äriühingutele, kes on viinud tootmise kolmandatesse riikidesse, sealhulgas siduvad meetmed, mille eesmärk on tagada jälgitavus ja läbipaistvus õigusaktide abil, millega kohustatakse äriühinguid, kes soovivad tegutseda Euroopa turul, täitma hoolsuskohustust ning esitama teavet oma toodete kogu tarneahela kohta kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega;

20.    kutsub komisjoni üles austama oma kohustusi jälgida Bangladeshi kinnipidamist inimõigustest ning töö- ja keskkonnakonventsioonidest üldiste soodustuste süsteemi raames ning juhul, kui valitsus ei ole täitnud jätkusuutlikkuse kokkuleppe tingimusi 2015. aasta juuliks, nõuab tungivalt, et komisjon algataks uurimise, et teha kindlaks, kas on olnud tegemist üldiste soodustuste süsteemi raames kaitstavate töötajate õiguste tõsise ja süsteemse rikkumisega;

21.    palub Euroopa välisteenistusel tagada, et ELi delegatsioonides töötavad kaubandusametnikud saavad korrapäraselt ettevõtja sotsiaalset vastutust käsitlevat koolitust – eelkõige seoses ÜRO kaitsmise, austamise ja heastamise raamistiku rakendamisega – ning et ELi delegatsioonid toimivad ELi äriühingute ja nende tütarettevõtjatega seonduvate kaebuste puhul liidu kontaktpunktidena;

22.    julgustab liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti Mogherinit ning volinik Malmströmi käsitlema Bangladeshi ja teiste riikidega jätkuva sooduskaubandusrežiimi üle peetavates kõnelustes jätkuvalt ILO põhireeglite ratifitseerimise, tervise- ja ohutusinspektsioonide ja ühinemisvabaduse teemasid;

23.    tunneb heameelt Euroopa Komisjoni juhtalgatuse üle rõivasektori tarneahela vastutustundliku juhtimise kohta, võttes arvesse olemasolevaid riiklikke algatusi, näiteks neid, mis on käivitatud Saksamaal, Madalmaades, Taanis ja Prantsusmaal; on veendunud, et ELil on võimekus ja kohustus olla tarneahelaga seotud vastutustundlikkuse alal ülemaailmse liidri kohal reageeringuna ELi kodanike enneolematule huvile;

24.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0045.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0516.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0100.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0049.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0050.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika