Postup : 2015/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0368/2015

Predkladané texty :

B8-0368/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.66
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0175

NÁVRH UZNESENIA
PDF 152kWORD 89k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.142v01-00
 
B8-0368/2015/rev

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589(RSP))


Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Andi Cristea v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589(RSP))  
B8‑0368/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi ES a Bangladéšom z roku 2001,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenia zo 14. januára 2014(1), z 21. novembra 2013(2) a zo 14. marca 2013(3),

–       so zreteľom na aktualizované usmernenia OECD pre nadnárodné podniky z roku 2011,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

–       so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci,

–       so zreteľom na globálny dohovor Organizácie Spojených národov o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii,

–       so zreteľom na pakt pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na johannesburskú deklaráciu o udržateľnej spotrebe a výrobe na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, ktoré stanovujú rámec pre vlády a podniky na ochranu a rešpektovanie ľudských práv a ktoré schválila Rada pre ľudské práva v júni 2011,

–       so zreteľom na svoje uznesenia zo 6. februára 2013 o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast(4) a o sociálnej zodpovednosti podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove(5),

–       so zreteľom na návrh nariadenia, ktorým sa vytvára systém Únie týkajúci sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, zameraný na transpozíciu usmernenia OECD vyplývajúceho z hĺbkovej analýzy a týkajúceho sa zodpovedných dodávateľských reťazcov nerastov a nerastov z oblastí ovplyvnených konfliktom a s vysokým rizikom,

–       so zreteľom na program MOP týkajúci sa lepšej práce pre Bangladéš, zavedený v októbri 2013,

–       so zreteľom na návrh zákona týkajúci sa náležitej starostlivosti materských spoločností a hlavných dodávateľských spoločností (č. 2578), ktorý bol prijatý v prvom čítaní vo francúzskom národnom zhromaždení 30. marca 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 24. apríla 2013 bolo pri zrútení budovy Rana Plaza v Savare v Bangladéši usmrtených viac než 1 100 ľudí a tisícky ďalších bolo zranených;

B.     keďže 24. novembra 2012 zahynulo v Bangladéši pri požiari továrne Tazreen v štvrti Ashulia v meste Dháka najmenej 112 ľudí a ďalších 289 životov si vyžiadal požiar v Karáčí v Pakistane v septembri 2012;

C.     keďže zrútená budova továrne Rana Plaza bola postavená nezákonne a nespĺňala bezpečnostné normy; keďže po tomto nešťastí v Bangladéši natrvalo zatvorili 29 tovární v dôsledku vážnych bezpečnostných problémov a 17 tovární bolo zatvorených čiastočne; keďže stále existuje veľa tovární, ktoré ešte musia sprísniť normy na dostatočnú úroveň;

D.     keďže bangladéšsky priemysel konfekčného oblečenia počas niekoľkých desaťročí výrazne vzrástol a stal sa druhým najväčším na svete a napriek prudkému nárastu počtu výrobných podnikov a zamestnanosti došlo v tomto sektore k poklesu miezd;

E.     keďže bangladéšsky priemysel konfekčného oblečenia zamestnáva približne 4 milióny ľudí, z ktorých 80 % tvoria ženy, a nepriamo podporuje živobytie až 40 miliónov ľudí – t. j. približne štvrtiny obyvateľstva v Bangladéši;

F.     keďže v dôsledku týchto tragických udalostí v budove Rana Plaza a po žiadostiach Európskeho parlamentu o prijatie opatrení vytvorila EÚ v júli 2013 v spolupráci s bangladéšskou vládou, USA a MOP „pakt pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši“ (pakt udržateľnosti), v ktorom sú uvedené konkrétne záväzky týkajúce sa zlepšenia dodržiavania pracovných práv, najmä slobody združovania a práva na kolektívne vyjednávanie, zlepšenia konštrukčnej celistvosti budov a podpory zodpovedného podnikateľského správania;

G.     keďže prvé preskúmanie paktu sa uskutočnilo v októbri 2014 a dospelo k záveru, že hoci sa dosiahol pokrok, vláda Bangladéša musí prijať ďalšie významné opatrenia, najmä pokiaľ ide o zlepšenie a vykonávanie pracovného práva, zlepšenie pracovných práv vo vývozných spracovateľských zónach a najímanie väčšieho počtu inšpektorov práce; keďže druhé preskúmanie paktu sa uskutoční na jeseň 2015;

H.     keďže bangladéšsku dohodu o protipožiarnej ochrane a bezpečnosti stavieb podpísalo 187 odevných korporácií, globálnych a miestnych odborov, mimovládnych organizácií a skupín zaoberajúcich sa právami pracovníkov 13. mája 2013 a Aliancia pre bezpečnosť pracovníkov v Bangladéši bola založená 9. júla 2013, združujúc hlavne 26 severoamerických značiek;

I.      keďže viac než 5 000 osôb závislých od obetí katastrofy v budove Rana Plaza a od tých, ktorí túto katastrofu prežili, doteraz dostali iba 70 % dlžného finančného vyrovnania, pričom približne 21 miliónov USD predstavujúcich dary od globálnych značiek, fondu bangladéšskeho premiéra, odborov a občianskej spoločnosti bolo uvoľnených v minulom roku;

J.      keďže napriek tomu, že sú zavedené opatrenia na vyplatenie celkových nárokov ďalších 30 % žiadateľov, ich celkovej pohľadávky, konečná platba nemôže prebehnúť v dôsledku deficitu potrebných finančných prostriedkov vo výške 8,5 milióna USD, v dôsledku čoho mnohí zraniteľní žiadatelia budú musieť čakať;

K.     keďže po katastrofe bol zaznamenaný nevídaný dopyt európskych spotrebiteľov po lepších informáciách o tom, odkiaľ výrobky pochádzajú a za akých podmienok sa vyrábajú, ako ukázala nedávna petícia s 1 miliónom signatárov úspešne vyzývajúca Benetton vyrovnať dlh a zlepšiť podmienky;

L.     keďže revidovaný bangladéšsky zákonník práce z roku 2013, ktorý zahŕňa niektoré pozitívne reformy, aj naďalej nezohľadňuje medzinárodné štandardy so zreteľom na slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie, ako zdôraznil výbor odborníkov MOP vo svojich pripomienkach k dohovorom 87 a 98, a to vrátane obmedzenia práva voliť zástupcov v úplnej slobode, mnohých obmedzení práva na štrajk a širokých administratívnych právomocí na zrušenie registrácie odborov, a keďže vláda opakovane uviedla, že nemá v úmysle zvážiť ďalšie zmeny;

M.    keďže vláda Bangladéša napriek opakovaným prísľubom ešte stále musí vydať vykonávacie pravidlá a predpisy pre bangladéšsky zákonník práce z roku 2013, čo ohrozuje prechod na udržateľný odevný priemysel;

N.     keďže odborové organizácie oznamujú, že bangladéšska vláda aktívne bráni pracovníkom a zamestnávateľom, ktorí chcú vytvoriť svoje vlastné bezpečnostné výbory, ako sa to požaduje na základe bangladéšskej dohody, vo vytváraní týchto výborov, odvolávajúc sa na neexistenciu predpisov;

O.     keďže diskriminácia zameraná proti odborom zostáva veľmi vážnym a rýchlo sa stupňujúcim problémom, pričom zamestnávatelia teraz môžu prepustiť odborových aktivistov, pričom predstierajú, že nemajú informácie o tom, že dotknutí pracovníci podali žiadosť o vytvorenie odborového zväzu;

P.     keďže Bangladéš ako najmenej rozvinutá krajina využíva bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky svoje výrobky v rámci iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA), ktorý pokrýva 55 % vývozu Bangladéša, z toho väčšinou odevy/textílie, a Bangladéš je preto povinný zabezpečiť účinné vykonanie viacerých kľúčových dohovorov OSN/MOP týkajúcich sa ľudských práv a pracovných práv;

Q.     keďže dôstojná práca v celosvetovom dodávateľskom reťazci bude kľúčovým bodom programu konferencie MOP v roku 2016;

R.     keďže Európska komisia v rámci Európskeho roka rozvoja 2015 zavádza hlavnú iniciatívu EÚ o zodpovednom riadení dodávateľského reťazca v odevnom priemysle, a to ako priamy dôsledok znepokojenia občanov v súvislosti s tragickými udalosťami;

1.      pripomína si obete tragédie v budove Rana Plaza pri príležitosti jej druhého výročia; pripomína, že oheň v budove Rana Plaza bol jednou z najničivejších priemyselných katastrof, ku ktorým doposiaľ došlo, a vyjadruje sústrasť zraneným, ako aj rodinám obetí;

2.      je znepokojený tým, že vláda Bangladéša nepreukazuje odhodlanie vykonať skutočnú zmenu, a to aj v súvislosti so skutočnosťou, že nevykonala nevyhnutné zmeny v bangladéšskom zákonníku práce z roku 2013, ktorý zachováva mnohé prekážky vo výkone slobody združovania a kolektívneho vyjednávania, zákaz odborových zväzov vo vývozných spracovateľských zónach a nedostatok účinných inšpekcií práce na presadzovanie pracovných noriem;

3.      vyzýva vládu Bangladéša, aby aktívne vykonávala všetky záväzky v rámci paktu ako najvyššiu prioritu v záujme riešenia mnohých pretrvávajúcich problémov v sektore výroby konfekčného oblečenia;

4.      vyzýva vládu Bangladéša, aby urýchlene predložila vykonávacie pravidlá a predpisy pre bangladéšsky zákonník práce v plnej spolupráci s trojstrannou poradnou radou, pričom bude venovať osobitnú pozornosť vykonávaniu dohovorov MOP č. 87 a 98 o slobode združovania a kolektívnom vyjednávaní, a zabezpečí, aby sa tieto dohovory uplatňovali bez výnimky aj vo vývozných spracovateľských zónach;

5.      je veľmi znepokojený správami, že novo založené odborové zväzy sa stali obeťami diskriminácie, prepúšťania a odvetných opatrení; je zdesený v súvislosti s rozšírenou diskrimináciou zameranou proti odborom, ktorá prevláda v Bangladéši a ktorú podčiarkujú dobre zdokumentované odvetné opatrenia proti pracujúcim združeným v odboroch, ako aj prejavy fyzického násilia používaného proti odborárskym lídrom a aktivistom, napríklad vražda vodcu odborového zväzu Aminula Islama; vyzýva vládu Bangladéša, aby ako prioritu zatkla a trestne stíhala páchateľov zločinných útokov na odborárov, a to s cieľom ukončiť beztrestnosť v súvislosti s týmito trestnými činmi a vyslať signál, že násilie voči odborárom sa nebude tolerovať;

6.      vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že vláda odmietla väčšinu žiadostí o registráciu odborov v roku 2015 z dôvodov, ktoré sa neuvádzajú v právnych predpisoch, a spôsobom, ktorý je zrejme namierený proti nezávislým odborom, ktoré boli doposiaľ pri organizovaní najúspešnejšie; vyzýva vládu Bangladéša, aby zaregistrovala nezávislé odbory a zabezpečila ich ochranu pred diskrimináciou zameranou proti odborom;

7.      vyjadruje poľutovanie nad deficitom vo výške 8,5 milióna v rámci celkovej sumy potrebnej na finančné vyrovnanie v súvislosti s katastrofou v budove Rana Plaza od spoločností, ktorých zisky prekračujú miliardy dolárov; vyzýva zodpovedné medzinárodné obchodné značky, bangladéšsku vládu a zástupcov bangladéšskeho priemyslu, aby prijali okamžité kroky na riešenie tohto deficitu s cieľom odškodniť obete a ich rodiny bez ďalšieho odkladu;

8.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že po mesiacoch odkladov spoločnosť Benetton iba nedávno oznámila, že prispeje do trustového fondu darcov Rana Plaza sumou 1,1 milióna USD, napriek tomu, že potrebný príspevok sa na základe schopnosti spoločnosti platiť a rozsahu jej aktivít v budove Rana Plaza odhaduje na oveľa vyššej úrovni; podobne vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetky značky, ktoré sa spájajú s budovou Rana Plaza, vrátane značiek Mango, Matalan a Inditex, ktoré odmietli zverejniť výšku príspevkov, a iných, ako Walmart a The Children’s Place, ktoré prispeli len minimálnou sumou, prispeli nedostatočne, a nedokázali tak prevziať zodpovednosť voči obetiam;

9.      konštatuje, že o náhradách za požiar v továrni spoločnosti Tazreen sa v súčasnosti rokuje na rovnakom základe ako v súvislosti s dohodou o budove Rana Plaza; vyjadruje hlboké poľutovanie nad súčasným oneskorením a žiada, aby bolo odškodnenie poskytnuté včas;

10.    víta kroky, ktoré sa prijímajú na vytvorenie schém poistenia pracovných úrazov pri trvalom zamestnaní v Bangladéši, a vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala takéto úsilie, konštatuje však, že napriek súčasným mimoriadnym snahám o náhrady škôd to bude aj naďalej prekážkou pokroku v tejto oblasti;

11.    vyzýva vládu Bangladéša, aby zvýšila minimálnu mzdu v odevnom priemysle v plnej spolupráci s odborovými zväzmi, a to s cieľom zabezpečiť, aby pracovníci dostávali aspoň životné minimum, a naliehavo žiada vládu, aby zabezpečila, že odevné továrne budú skutočne príslušné mzdy vyplácať;

12.    vyzýva Komisiu a vlády členských štátov EÚ a iných štátov, aby zvážili návrhy na lepšie regulačné rámce, ktorými sa zabezpečí, aby bol prístup k náprave a odškodneniu založený na potrebách, a nie iba na schopnosti skupín, ktoré vedú kampane za zverejnenie a pranierovanie;

13.    víta skutočnosť, že na základe dohody o protipožiarnej ochrane a stavebných kontrolách v Bangladéši sa vykonali intenzívne inšpekcie tovární v celom Bangladéši a že opravy prebiehajú na mnohých miestach; podporuje dôležitú prácu Medzinárodnej organizácie práce pri zabezpečovaní úloh v tejto oblasti;

14.    víta záväzky vlády Bangladéša týkajúce sa posilnenia ministerstva pre inšpekcie tovární a zariadení (DIFE) a modernizácie jeho inšpekčných služieb z januára 2014; konštatuje však, že sú stále neúplné a ďalších 200 inšpektorov stále ponechávajú pod úrovňou potrebnou na kontrolu pracovnej sily týkajúcej sa 4 miliónov pracovníkov; konštatuje tiež, že inšpekčnej databáze chýbajú podstatné spôsobilosti na spoločné využívanie informácií a údajov; vyzýva Komisiu a medzinárodných partnerov, aby na podporu vylepšenia fungovania ministerstva pre kontrolu tovární a zariadení poskytli technickú podporu a umožnili výmenu najlepších postupov; vyzýva vládu Bangladéša, aby splnila svoje záväzky o inšpekcii práce a aby dodržiavala dohovor MOP č. 81 a vzala na vedomie pripomienky systému dohľadu MOP v tejto súvislosti, a vyzýva vládu, aby zabezpečila, že bude vykonávať účinné inšpekcie v praxi;

15.    naďalej zostáva znepokojený v súvislosti s informáciami o rozšírenej korupcii v mnohých juhoázijských krajinách medzi inšpektormi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a majiteľmi odevných závodov a požaduje, aby sa spravilo viac v boji proti týmto praktikám;

16.    víta skutočnosť, že mnoho významných módnych a maloobchodných značiek, ktoré sa zásobujú konfekčnými odevmi v Bangladéši, podpísalo dohodu o protipožiarnej ochrane a bezpečnosti stavieb s cieľom koordinovať svoje úsilie o pomoc pri zlepšovaní bezpečnosti v bangladéšskych továrňach, ktoré im dodávajú svoj tovar; v tejto súvislosti nabáda ostatné spoločnosti vrátane MSP, aby sa pridali k dohode v rámci svojich príslušných spôsobilostí; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané zapojenie všetkých zainteresovaných strán v záujme účinného vykonávania dohody;

17.    vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala s nadnárodnými podnikmi, značkami a maloobchodníkmi z EÚ v záujme prehĺbenia rokovaní týkajúcich sa zodpovedného správania podnikov v súlade s medzinárodne uznávanými usmerneniami; očakáva, že podniky v EÚ vrátane značiek a maloobchodníkov zabezpečia plné dodržiavanie základných pracovných noriem MOP, ako aj vnútroštátnych právnych predpisov v celom ich hodnotovom reťazci v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, so zásadami OECD pre nadnárodné podniky a s trojstranným vyhlásením MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných spoločností a sociálnej politiky a že sa zapoja sa do zmysluplného dialógu s miestnymi organizáciami a zástupcami pracovníkov;

18.    domnieva sa, že nedostatočný prístup k informáciám v odevnom sektore je veľkou prekážkou boja proti porušovaniu ľudských práv v celosvetovom dodávateľskom reťazci a že treba zaviesť systém povinného predkladania správ, ktorý poskytuje informácie a spája všetkých aktérov v rámci hodnotového reťazca jedného výrobku od miesta výroby až po maloobchodníkov;

19.    domnieva sa, že sú potrebné nové právne predpisy EÚ s cieľom vytvoriť právnu povinnosť náležitej starostlivosti podnikov v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o spoločnosti EÚ, ktoré zadávajú výrobu tretím krajinám, vrátane záväzných opatrení na zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti v právnych predpisoch zaväzujúcich spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť na európskom trhu, aby vykonávali náležitú starostlivosť a poskytovali informácie o celom dodávateľskom reťazci svojich výrobkov, v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

20.    vyzýva Komisiu, aby si plnila svoje záväzky monitorovať dodržiavanie dohovorov o ľudských právach a pracovných a environmentálnych záležitostiach v rámci všeobecného systému preferencií zo strany Bangladéša, a v prípade, že vláda nesplní podmienky paktu udržateľnosti do júla 2015, naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala vyšetrovanie s cieľom určiť, či došlo k vážnemu a systematickému porušovaniu pracovných práv chránených v rámci VSP;

21.    vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zabezpečila, aby boli úradníci EÚ zodpovední za obchodné záležitosti v prípade, že pracujú v delegáciách EÚ, pravidelne školení v otázkach sociálnej zodpovednosti podnikov, najmä v súvislosti s vykonávaním rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať, a aby delegácie EÚ fungovali ako kontaktné miesta Únie, pokiaľ ide o sťažnosti týkajúce sa spoločností z EÚ a ich dcérskych spoločností;

22.    vyzýva PK/VP Mogheriniovú a komisárku Malmströmovú, aby naďalej zahŕňali ratifikáciu základných noriem MOP, inšpekcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a slobodu združovania do diskusií s Bangladéšom a ďalšími krajinami o pokračovaní preferenčného obchodovania;

23.    víta hlavnú iniciatívu Európskej komisie o zodpovednom riadení dodávateľského reťazca v odevnom sektore, pričom sa zohľadnia existujúce vnútroštátne iniciatívy, napríklad iniciatívy v Nemecku, Holandsku, Dánsku a vo Francúzsku; je presvedčený, že EÚ má – v reakcii na bezprecedentný záujem občanov EÚ – schopnosť a povinnosť celosvetovo presadzovať zodpovednosť dodávateľského reťazca;

24.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0045.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0516.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0100.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0049.

(5)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0050.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia