Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0368/2015

Ingivna texter :

B8-0368/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.66
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0175

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 142kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.142v01-00
 
B8-0368/2015/rev

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))


Victor Boștinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Andi Cristea för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))  
B8-0368/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av samarbetsavtalet mellan EG och Bangladesh från 2001,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt av den 14 januari 2014(1), 21 november 2013(2) och 14 mars 2013(3),

–       med beaktande av OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet,

–       med beaktande av FN:s Global Compact-initiativ om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning,

–       med beaktande av överenskommelsen för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–       med beaktande av FN:s Johannesburgsförklaring om hållbar konsumtion och produktion för främjandet av den sociala och ekonomiska utvecklingen,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som fastställer ett ramverk för både regeringar och företag att skydda och respektera mänskliga rättigheter och som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011,

–       med beaktande av sina resolutioner av den 6 februari 2013 om företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt(4) och om företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla(5),

–       med beaktande av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett unionssystem för tillbörlig aktsamhet, med syftet att i lagstiftningen införliva OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden,

–       med beaktande av ILO:s program ”Better Work Bangladesh”, som lanserades i oktober 2013,

–       med beaktande av utkastet till lag om tillbörlig aktsamhet för moderföretag och huvudentreprenörsföretag (nr 2578), som antogs vid första behandlingen av den franska nationalförsamlingen den 30 mars 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 24 april 2013 omkom mer än 1 100 människor och tusentals skadades när byggnaden Rana Plaza i Savar, Bangladesh störtade samman.

B.     Minst 112 personer omkom i branden i Tazreenfabriken i Ashuliadistriktet i Dhaka i Bangladesh den 24 november 2012, och 289 personer miste livet i en brand i Karachi i Pakistan i september 2012.

C.     Den sammanstörtade byggnad som inhyste Rana Plaza-fabriken var ett svartbygge och uppfyllde inte säkerhetskraven. Efter katastrofen har 29 fabriker lagts ned för gott i Bangladesh på grund av allvarliga farhågor om säkerheten, och 17 fabriker har lagts ned delvis. Fortfarande finns det dock ett avsevärt antal fabriker som ännu inte höjt sin standard till tillfredsställande nivå.

D.     Bangladeshs konfektionsindustri har ökat betydligt under loppet av några få årtionden till den näst största i världen, och trots den kraftiga ökningen av produktionsanläggningar och sysselsättningstillfällen har lönerna gått ner i sektorn.

E.     Konfektionsindustrin i Bangladesh sysselsätter cirka 4 miljoner människor, av vilka 80 procent är kvinnor, och stöder indirekt försörjningsmöjligheterna för så många som 40 miljoner människor – ungefär en fjärdedel av landets befolkning.

F.     Som en följd av dessa tragiska händelser vid Rana Plaza och efter Europaparlamentets krav på åtgärder utformade EU i juli 2013 i samverkan med Bangladeshs regering, USA och ILO en överenskommelse om kontinuerlig förbättring av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh (överenskommelsen om godtagbarhet, Sustainability Compact). I denna anges konkreta åtaganden för att förbättra respekten för arbetstagarrättigheter, i synnerhet föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten, förbättra byggnaders strukturella integritet samt främja ansvarsfullt företagande.

G.     Den första översynen av överenskommelsen skedde i oktober 2014 och visade att framsteg visserligen hade gjorts, men att fler betydande åtgärder måste vidtas av Bangladeshs regering, särskilt i fråga om att förbättra och genomföra arbetsrätten, förbättra arbetstagares rättigheter i industriella frizoner för bearbetning på export, och anställa fler yrkesinspektörer. Den andra översynen av överenskommelsen kommer att ske hösten 2015.

H.     Avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh undertecknades den 13 maj 2013 av 187 klädbolag, globala och lokala fackföreningar, icke-statliga organisationer och arbetstagargrupper, och alliansen för arbetstagarnas säkerhet i Bangladesh (Alliance for Bangladesh Worker Safety) bildades den 9 juli 2013 med deltagande av 26 huvudsakligen nordamerikanska märken.

I.      Över 5 000 familjemedlemmar till de omkomna och överlevande från Rana Plaza-katastrofen har fortfarande bara fått 70 procent av den ersättning de är berättigade till. Ungefär 21 miljoner US-dollar i gåvor från globala varumärken, Bangladeshs premiärministers fond, fackföreningar och det civila samhället har gjorts tillgängliga under det senaste året.

J.      Även om åtgärder har vidtagits för att ge ytterligare 30 procent av de sökande deras sammanlagda fordringar hindras den slutliga utbetalningen på grund av att det saknas 8,5 miljoner US-dollar av de medel som behövs, vilket innebär att många sårbara fordringsägare kommer att få vänta.

K.     Efter katastrofen har det varit rekordhög efterfrågan från europeiska konsumenter efter mer information om var produkter har sitt ursprung och under vilka förhållanden de har tillverkats, vilket också visas av att en framställning med en miljon underskrifter nyligen fick Benetton att ge ersättning och förbättra villkoren.

L.     Bangladeshs reviderade arbetstagarlag (Bangladesh Labour Act) från 2013, som innehöll vissa positiva reformer, lever fortfarande inte upp till internationella normer för föreningsfrihet och kollektivförhandlingar, såsom framhållits av ILO:s expertkommitté i kommentarerna om konventionerna 87 och 98, bland annat i fråga om begränsningar av rätten att välja representanter i full frihet, ett stort antal begränsningar av strejkrätten samt vidlyftiga administrativa befogenheter att upphäva en fackförenings registrering. Regeringen har vid upprepade tillfällen förklarat att man inte har för avsikt att överväga ytterligare ändringar.

M.    Bangladeshs regering har ännu inte utfärdat genomförandebestämmelser och föreskrifter för arbetstagarlagen från 2013 trots upprepade löften om att göra detta, vilket har gjort att övergången till en hållbar klädindustri äventyras.

N.     Fackföreningarna rapporterar att Bangladeshs regering aktivt hindrar arbetstagare och arbetsgivare som vill bilda sina egna säkerhetskommittéer i enlighet med Bangladeshavtalet från att göra detta, med hänvisning till att det saknas föreskrifter.

O.     Diskriminering mot fackföreningar är fortfarande ett mycket allvarligt och snabbt växande problem, där arbetsgivare nu kan avskeda fackliga aktivister och låtsas inte känna till att arbetstagarna har lämnat in en ansökan om att bilda en fackförening.

P.     Som ett av de minst utvecklade länderna åtnjuter Bangladesh tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för alla sina produkter inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen”, som omfattar 55 procent av landets export, mycket av det kläder/textilier. Bangladesh är därför skyldigt att sörja för ett faktiskt genomförande av en rad grundläggande FN- och ILO-konventioner om mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Q.     Anständigt arbete i globala leverantörskedjor kommer att vara en viktig punkt på dagordningen för ILO-konferensen 2016.

R.     Som en del av Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 lanserar kommissionen ett flaggskeppsinitiativ om ansvarsfull förvaltning av leveranskedjan i konfektionsindustrin, som en direkt följd av medborgarnas oro över de tragiska händelserna.

1.      Europaparlamentet minns offren för Rana Plaza-tragedin på denna andra årsdag. Parlamentet erinrar om att Rana Plaza-branden är en av de mest förödande industrikatastrofer som någonsin inträffat, och uttrycker sitt deltagande med alla som skadats och med de familjer som mist anhöriga.

2.      Europaparlamentet är djupt oroat över den bangladeshiska regeringens brist på engagemang för en verklig förändring, vilket framgår av bland annat underlåtenheten att göra nödvändiga ändringar i arbetstagarlagstiftningen 2013, som fortfarande innehåller många hinder för utövandet av föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, förbud mot fackföreningar i frizoner för bearbetning på export och saknar verkningsfulla yrkesinspektioner som ser till att arbetsnormer följs.

3.      Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att aktivt genomföra alla åtaganden i överenskommelsen om godtagbarhet som en fråga av högsta prioritet i syfte att ta itu med de många ihållande problemen inom konfektionsindustrin.

4.      Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att snarast lägga fram genomförandebestämmelser och föreskrifter för arbetstagarlagstiftningen i Bangladesh, i fullt samråd med det rådgivande trepartsrådet (TCC), med särskild uppmärksamhet åt genomförandet av ILO:s konventioner 87 och 98 om föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, och att se till att dessa tillämpas utan undantag även i frizoner för bearbetning på export.

5.      Europaparlamentet är mycket oroat över rapporter om att nybildade fackföreningar har drabbatas av diskriminering, uppsägningar och repressalier. Parlamentet är bestört över den utbredda diskrimineringen mot fackföreningar som råder i Bangladesh och som framgår av väldokumenterade hämndaktioner mot fackligt anslutna och av det fysiska våld som används mot fackföreningsledare och fackliga aktivister, inbegripet mordet på fackföreningsledaren Aminul Islam. Parlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att gripa och åtala förövarna av de brottsliga angreppen på fackföreningsmedlemmar som en prioriterad fråga, i syfte att sätta stopp för straffriheten för dessa brott och sända en signal om att våld mot fackföreningsmedlemmar inte kommer att tolereras.

6.      Europaparlamentet uttrycker oro över att myndigheterna har avslagit flertalet registreringsansökningar från fackföreningar under 2015, av anledningar som saknar stöd i lagen och på ett sätt som får det att se ut som om man inriktade sig på oberoende fackföreningar, som hittills haft störst framgång med organisationsarbetet. Parlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att låta registrera oberoende fackföreningar och skydda dem från antifacklig diskriminering.

7.      Europaparlamentet beklagar djupt att det finns ett underskott på 8,5 miljoner US-dollar av det totala behovet för att betala ut ersättning för Rana Plaza-katastrofen, detta från företag vars vinster överskrider flera miljarder dollar. Parlamentet uppmanar de ansvariga internationella varumärkena, regeringen i Bangladesh och företrädare för Bangladeshs industri att vidta omedelbara åtgärder för att åtgärda detta underskott i syfte att kompensera de drabbade och deras anhöriga utan ytterligare dröjsmål.

8.      Europaparlamentet beklagar djupt att Benetton, efter månader av förhalande, först nu har meddelat att företaget kommer att bidra med 1,1 miljoner US-dollar till Rana Plaza Donor Trust Fund, trots att det nödvändiga bidraget uppskattas vara mycket högre med hänsyn till företagets betalningsförmåga och omfattningen av dess engagemang i Rana Plaza. Parlamentet beklagar också att varje varumärke med koppling till Rana Plaza har lämnat otillräckliga donationer och därmed misslyckats med att leva upp till sitt ansvar för offren, däribland Mango, Matalan och Inditex, som har vägrat att avslöja sina donationer, medan andra, som Walmart och The Children’s Place, bara bidragit med en mycket liten summa.

9.      Europaparlamentet noterar att ersättningen för branden i Tazreen nu håller på att förhandlas fram på samma villkor som för Rana Plaza. Parlamentet beklagar djupt de ständiga förseningarna och begär att ersättningen ska betalas ut i tid.

10.    Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtas för att inrätta en permanent arbetsskadeförsäkring i Bangladesh, och uppmanar kommissionen att stödja sådana ansträngningar, men konstaterar att hindren för framsteg på detta område kommer att kvarstå så länge de aktuella ersättningsanspråken förblir olösta.

11.    Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att höja minimilönen i klädindustrin, i fullt samråd med fackföreningar, i syfte att säkerställa att arbetstagare får åtminstone en minimilön som det går att leva på. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att klädfabrikerna faktiskt betalar utestående löner.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EU-ländernas regeringar att överväga förslag till bättre rättsliga ramar för att se till att tillgången till rättsmedel och ersättning grundar sig på behov och inte bara på kampanjgruppers förmåga att hänga ut de ansvariga.

13.    Europaparlamentet gläds åt att Bangladesh Accord on Fire safety and Building Inspections (överenskommelsen om brandsäkerhet och byggnadsinspektioner) har genomfört intensiva fabriksinspektioner i hela Bangladesh och att reparationer pågår på många platser. Parlamentet stöder ILO:s viktiga arbete för att bidra till att säkerställa detta.

14.    Europaparlamentet välkomnar de åtaganden som regeringen i Bangladesh gjort för att stärka departementet för inspektioner av fabriker och anläggningar (DIFE) och uppgraderingen av dess inspektionstjänst i januari 2014. Parlamentet konstaterar dock att detta fortfarande är otillräckligt och att de ytterligare 200 inspektörerna fortfarande inte når upp till den nivå som behövs för att inspektera en arbetskraft på 4 miljoner arbetstagare. Parlamentet konstaterar också att inspektionsdatabasen saknar materiell kapacitet för informations- och datadelning. Parlamentet uppmanar kommissionen och internationella partner att tillhandahålla tekniskt stöd och utbyte av bästa praxis för att bistå med uppgraderingen av DIFE. Parlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att stå fast vid sina åtaganden i fråga om arbetsinspektion, att respektera ILO:s konvention 81 och att ta till sig synpunkterna från ILO:s tillsynssystem i detta avseende, och uppmanar regeringen att se till att den genomför effektiva inspektioner i praktiken.

15.    Europaparlamentet är fortsatt oroat över påståendena om utbredd korruption i många sydasiatiska länder mellan hälso- och säkerhetsinspektörer och fabriksägare, och efterlyser större insatser för att bekämpa denna praxis.

16.    Europaparlamentet gläds åt att många stora varumärken inom modebranschen och detaljhandelsbranschen som hämtar konfektionsvaror från Bangladesh har undertecknat avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i syfte att samordna insatserna för att bidra till en förbättrad säkerhet i de fabriker i Bangladesh som tillverkar deras produkter. Parlamentet uppmuntrar i detta sammanhang andra företag, även små och medelstora företag, att ansluta sig till avtalet inom sin respektive kapacitet. Parlamentet understryker behovet av lämplig medverkan av alla berörda parter för ett faktiskt genomförande av avtalet.

17.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt samarbeta med multinationella företag, EU-varumärken och detaljhandlare för att fördjupa diskussionerna om ett ansvarsfullt företagande i överenskommelse med internationellt erkända riktlinjer. Parlamentet förväntar sig att företag i EU, inbegripet varumärken och detaljhandlare, säkerställer full respekt för ILO:s grundläggande arbetsnormer, liksom nationell lagstiftning, i sina värdekedjor i linje med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ILO:s trepartsförklaring om multinationella företag och socialpolitik, och att de inleder en meningsfull dialog med lokala arbetstagarorganisationer och företrädare.

18.    Europaparlamentet anser att bristen på tillgång till information i klädsektorn är ett stort hinder för att bekämpa kränkningar av de mänskliga rättigheterna i den globala leverantörskedjan och att det behövs ett obligatoriskt rapporteringssystem som ger information som kopplar alla aktörer inom värdekedjan till en och samma produkt, från produktionsstället till detaljhandlarna.

19.    Europaparlamentet anser att ny EU-lagstiftning är nödvändig för att skapa en rättslig skyldighet om tillbörlig aktsamhet med avseende på mänskliga rättigheter för företag i EU som lägger ut produktion på entreprenad i tredjeländer, inklusive bindande åtgärder för att garantera spårbarhet och insyn genom lagstiftning som ålägger företag som vill bedriva verksamhet på den europeiska marknaden att genomföra tillbörlig aktsamhet och tillhandahålla information om hela leveranskedjan för sina produkter, i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

20.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera sina skyldigheter att övervaka att Bangladesh följer människorätts-, arbetsrätts- och miljökonventionerna inom det allmänna preferenssystemet. Om regeringen inte har uppfyllt villkoren i överenskommelsen om godtagbarhet senast i juli 2015 uppmanar parlamentet eftertryckligen kommissionen att inleda en undersökning för att fastställa huruvida det föreligger en allvarlig och systematisk kränkning av de arbetsrättigheter som skyddas enligt det allmänna preferenssystemet.

21.    Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att se till att EU-tjänstemän med ansvar för handel, om dessa är stationerade vid EU:s delegationer, ges regelbunden utbildning i frågor om företagens sociala ansvar, i synnerhet om FN:s program ”Skydda, respektera och åtgärda”, samt att EU:s delegationer fungerar som unionens kontaktpunkter för klagomål rörande EU-företag och deras dotterbolag.

22.    Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, Mogherini, och kommissionsledamot Malmström att i samtalen med Bangladesh och andra länder om fortsatt handel enligt preferenssystemet fortsätta att ta upp ratificering av grundläggande ILO-standarder, arbetsmiljöinspektioner samt föreningsfrihet.

23.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens flagskeppsinitiativ om ansvarsfull förvaltning av leveranskedjan i klädsektorn, med beaktande av befintliga nationella initiativ, exempelvis i Tyskland, Nederländerna, Danmark och Frankrike. Parlamentet anser att EU har både möjlighet och skyldighet att vara världsledande när det gäller ansvar för leveranskedjan som ett svar på den oerhört stora uppmärksamheten från EU:s medborgare.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Bangladeshs regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0045.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0516.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0100.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2013)0049.

(5)

Antagna texter, P7_TA(2013)0050.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy