Διαδικασία : 2015/2661(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0369/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0369/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 170kWORD 85k
27.4.2015
PE555.143v01-00
 
B8-0369/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τους διωγμούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP))


Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους διωγμούς των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την ισλαμιστική τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab (2015/2661(RSP))  
B8‑0369/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 για την κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας(1),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος Χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν), και την περίπτωση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)(2), της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης IS, περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων(3), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και στη Συρία ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους(4) και της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με πρόσφατες επιθέσεις και απαγωγές από το ISIS/Da’esh στη Μέση Ανατολή, ιδίως Ασσυρίων(5),

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα,

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, και ιδίως το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2013 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος(6),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) του 1950,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας λόγω θρησκεύματος ή πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, του 1981, για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση προς τον ΟΗΕ από την Ανεξάρτητη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή για την Συριακή Αραβική Δημοκρατία με τίτλο «Το καθεστώς του Τρόμου: Η διαβίωση υπό το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία», της 14ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ της 9ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το έργο των ΗΕ για την παροχή βοήθειας σε κράτη και υποπεριφερειακές και περιφερειακές οντότητες στην Αφρική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πίστης,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των όλων των Ατόμων από Εξαναγκαστική Εξαφάνιση,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Φεβρουαρίου του 2015 που καταδικάζει την απαγωγή περισσοτέρων των 100 Ασσυρίων από το ISIL,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με τη βία και τις διώξεις εναντίον Χριστιανών και άλλων κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της 3ης Απριλίου 2015 της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Garissa της Κένυας,

–       έχοντας υπόψη την δήλωση της 3ης Απριλίου 2015 του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σχετικά με την επίθεση της Al-Shabaab στη Garissa της Κένυας,

–       έχοντας υπόψη τον κενυατικό νόμο για την πρόληψη της τρομοκρατίας του 2012,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον θρησκευτικών μειονοτήτων, και ιδίως Χριστιανών, σε ολόκληρο τον κόσμο έχει αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες· ότι Χριστιανοί σφαγιάζονται, δέρνονται και συλλαμβάνονται κάθε μέρα, ιδίως σε ορισμένα τμήματα του αραβικού κόσμου από τζιχαντιστές τρομοκράτες·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 1373 (2001) των ΗΕ καταδικάζει τη χρηματοδότηση των τρομοκρατικών πράξεων και ζητεί από όλα τα κράτη να απόσχουν από την παροχή οποιασδήποτε μορφής υποστήριξης, ενεργητικής ή παθητικής, σε οντότητες ή πρόσωπα που εμπλέκονται σε πράξεις τρομοκρατίας, να ποινικοποιήσουν την στρατολόγηση από τρομοκρατικές ομάδες και να τερματίσουν κάθε εφοδιασμό τρομοκρατών με όπλα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, όπως η έκθεση «βοήθεια στη δοκιμαζόμενη εκκλησία – η θρησκευτική ελευθερία στον κόσμο» οι Χριστιανοί είναι, με μεγάλη διαφορά, η θρησκευτική ομάδα που υφίσταται τις περισσότερες διώξεις· ότι ο εξτρεμισμός και οι διώξεις του είδους αυτού αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα στα διογκούμενο φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με δεδομένα του ΟΑΣΕ, κάθε χρόνο σκοτώνονται περισσότεροι από 150 000 Χριστιανοί·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακμάζουσα κοινότητα των Ιρακινών Χριστιανών, που αριθμούσε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, κυρίως Χαλδαίους Καθολικούς και Ασσυρίους, μια κοινότητα που υπάρχει από τον 1ο αιώνα μ.Χ., έχει μειωθεί σε 450 000 άτομα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και ότι πάνω από το 70 % των Χριστιανών του Ιράκ έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χριστιανικός πληθυσμός της Συρίας έχει μειωθεί από ποσοστό 30 % στη δεκαετία του 1920 σε λιγότερο από 10 % το 2015, κάτι που τους έχει φέρει στο χείλος της εξαφάνισης στην ίδια τους την πατρίδα·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2015, το ISIS/ Da`esh αποκεφάλισε 21 Αιγυπτίους Κόπτες Χριστιανούς στη Λιβύη·

Η.     εκτιμώντας ότι στις 15 Μαρτίου 2015, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκρήξεις σε καθολικές εκκλησίες στο Πακιστάν·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Απριλίου 2015 το ISIS/Da`esh σφαγίασε 30 Αιθίοπες Χριστιανούς, αποκεφαλίζοντάς τους απάνθρωπα στη Λιβύη·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι εξαιτίας της πίστης τους 12 Χριστιανοί ρίχτηκαν στη θάλασσα από Μουσουλμάνους μετανάστες κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης διέλευσης της Μεσογείου από τη Λιβύη·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Απριλίου 2015 μια τρομοκρατική επίθεση που εξαπολύθηκε από τη σομαλική ισλαμιστική ομάδα Al-Shabaab στο Πανεπιστήμιο της Garissa στη νοτιοανατολική Κένυα, με αποτέλεσμα μια πολιορκία 15 ωρών η οποία οδήγησε σε 148 νεκρούς, κυρίως Χριστιανούς φοιτητές, και πολλούς άλλους τραυματίες·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αντίδραση στη συμμετοχή της Κένυας στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, οι επιθέσεις της Al-Shabaab στην Κένυα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τα οποία εκτιμάται ότι φονεύθηκαν έως και 600 άνθρωποι σε κενυατικό έδαφος, μεταξύ των οποίων 67 κατά την επίθεση στο εμπορικό κέντρο Westgate το 2013·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 10% των συνολικών δυνάμεων της Al-Shabaab εκτιμάται ότι απαρτίζεται από Κενυάτες μαχητές·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Al-Shabaab πραγματοποιεί συνεχώς επιθέσεις και βομβαρδισμούς, κυρίως στη βορειοανατολική επαρχία της Κένυας, έχοντας ως στόχο αστυνομικά τμήματα και ανθρωπιστικά κονβόι, καθώς και εκκλησίες και θρησκευτικές συναθροίσεις·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες της επίθεσης στη Garissa είχαν σκόπιμα στόχο τους μη Μουσουλμάνους και ξεχώρισαν τους Χριστιανούς για να τους εκτελέσουν ωμά· ότι η Al-Shabaab διακηρύσσει ανοιχτά και δημόσια ότι διεξάγει πόλεμο εναντίον των Χριστιανών στην περιοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα είναι μια χώρα με μεγάλη εθνοτική, γλωσσική, πολιτισμική πολυμορφία· ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι διαιρέσεις μεταξύ θρησκευτικών κοινοτήτων, κάτι που το εκμεταλλεύονται ευρέως τρομοκρατικές ομάδες·

1.      καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων σε διάφορες χώρες και εκφράζει την αλληλεγγύη του με τις οικογένειες των θυμάτων, ιδίως όσον αφορά το ρίξιμο στη θάλασσα 12 Χριστιανών κατά τη διάρκεια πρόσφατης διέλευσης της Μεσογείου από τη Λιβύη, καθώς και τη σφαγή 30 Αιθιόπων Χριστιανών στις 19 Απριλίου 2015·

2.      υπενθυμίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και πίστη παραβιάζονται αισθητά σε 82 από 196 χώρες (42 %), και ότι οι Χριστιανοί αποτελούν τη θρησκευτική μειονότητα που υφίσταται τις περισσότερες διώξεις στον κόσμο·

3.      εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την κατάχρηση της θρησκείας από δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε διάφορες περιοχές του κόσμου· καταδικάζει την εκμετάλλευση της θρησκείας σε πολιτικές συγκρούσεις· καταδικάζει τον αυξανόμενο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον εκκλησιών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως την επίθεση που είχε 14 θύματα στο Πακιστάν στις 15 Μαρτίου 2015· καταδικάζει έντονα τη φυλάκιση, τις εξαφανίσεις, τα βασανιστήρια, την υποδούλωση και τη δημόσια εκτέλεση Χριστιανών στη Βόρειο Κορέα·

4.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών μισαλλοδοξίας, καταπίεσης και βίας εναντίον Χριστιανών, ιδίως σε ορισμένα τμήματα του αραβικού κόσμου· επιβεβαιώνει και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων που ζουν στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια· επισημαίνει ότι επί αιώνες τα μέλη των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων συνυπήρχαν ειρηνικά στην περιοχή·

5.      καταδικάζει τη χρήση του αρχαίου νόμου «dhimmi» από το ISIS/Da’esh στη Συρία και στο Ιράκ που αποβλέπει στο να αποσπάσει θρησκευτικούς φόρους από τους Χριστιανούς και να τους επιβάλει περιορισμούς με την απειλή του θανάτου·

6.      χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες εναντίον του ISIS/Da’esh, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών ενεργειών της διεθνούς συμμαχίας για ανάσχεση της εξάπλωσης των τζιχαντιστών·

7.      καλεί την Επιτροπή, τη διεθνή κοινότητα και οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ να αναλάβουν προδραστική και προληπτική προσέγγιση απέναντι σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις της ελευθερίας, της θρησκείας και της πίστης, η οποία κατοχυρώνεται ως θεμελιώδες δικαίωμα στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

8.      υπογραμμίζει ότι η διεθνής τζιχαντιστική τρομοκρατία χρηματοδοτείται από το ξέπλυμα παράνομων προσόδων, τα λύτρα, τους εκβιασμούς, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τη διαφθορά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με την κοινή χρήση πληροφοριών που συνδέονται με το ξέπλυμα χρημάτων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και αυστηρότερη νομοθεσία για το πάγωμα των λογαριασμών των υπόπτων·

9.      χαιρετίζει τη συγκρότηση αντιπροσωπείας διαμεσολαβητών και εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου, η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ με στόχο την ενθάρρυνση των διαπραγματεύσεων και τη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις από απεσταλμένους των ΗΕ·

10.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, για ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και με θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις εις τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί ότι το θέμα της δίωξης των χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων θα αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την ΕΕ και θα συζητείται σε συστηματική βάση·

11.    καταδικάζει και απορρίπτει οποιαδήποτε παρερμηνεία του μηνύματος του Ισλάμ για τη δημιουργία μιας βίαιης, ολοκληρωτικής, καταπιεστικής και επεκτατικής ιδεολογίας που νομιμοποιεί την εξάλειψη χριστιανικών μειονοτήτων·

12.    καταδικάζει σθεναρά τη βάρβαρη σφαγή στο πανεπιστήμιο της Garissa που είχε στόχο αθώους Κενυάτες σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό που εκτελούσε τα καθήκοντά του· εκφράζει τη βαθιά του συμπόνια και τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

13.    καταδικάζει τη στοχοποίηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και χώρων για τρομοκρατικές επιθέσεις, ένα μέσο για την υπονόμευση της εκπαίδευσης και της αξιοπρέπειας όλων των πολιτών καθώς και για τη δημιουργία κλίματος δυσπιστίας και διχόνοιας μεταξύ κοινοτήτων· υπενθυμίζει την περυσινή απαγωγή και εξαφάνιση Χριστιανών κοριτσιών στη νιγηριανή πόλη Chibok, από την τζιχαντιστική τρομοκρατική ομάδα Boko Haram, μια ενέργεια που καταδιάστηκε ευρύτατα·

14.    ενθαρρύνει τις αρχές της Κένυας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης· υπογραμμίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο της Κένυας για την περιφερειακή σταθερότητα και από την άποψη αυτή επαναλαμβάνει τη στήριξη της ΕΕ προς την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία·

15.    υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, είναι καίρια για την συμφιλίωση και πρόληψη περαιτέρω συγκρούσεων στην Κένυα· καλεί την κενυατική κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοκρατία και τη σταθερότητα και να εξασφαλίσει καλή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα·

16.    καλεί την κενυατική κυβέρνηση να ερευνήσει ταχέως και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη όλους τους δράστες αυτών των άνομων δολοφονιών·

17.    χαιρετίζει την έκκληση των πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών της Κένυας για εθνική ενότητα· καλεί την κυβέρνηση να λάβει απτά μέτρα υπέρ πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων διαλόγου μεταξύ εθνοτήτων και θρησκευμάτων και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων·

18.    υπενθυμίζει την ευθύνη που έχει η κυβέρνηση να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών και να καταπολεμά την ατιμωρησία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται προστασία στα θύματα της τρομοκρατίας, να προσφέρεται ψυχολογική στήριξη στα θύματα και στους συγγενείς τους και να διασφαλίζεται η ελευθερία τους να ασκούν τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις τους·

19.    τονίζει την ανάγκη για περισσότερη ανθρωπιστική και διεθνή βοήθεια για διασφάλιση της ζωής των Χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων σε περιοχές συγκρούσεων και στρατόπεδα προσφύγων· από την άποψη αυτή, καλεί τον ΟΗΕ, μαζί με τις κενυατικές αρχές, να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί από πλευράς ασφαλείας στο στρατόπεδο προσφύγων Dadaab, το οποίο στεγάζει αυτή τη στιγμή 335 000 Σομαλούς πρόσφυγες στη βόρεια Κένυα·

20.    επαναβεβαιώνει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Χριστιανούς που υφίστανται διώξεις σε διάφορα σημεία της Αφρικής, ιδίως όσον αφορά τις πρόσφατες τζιχαντιστικές ωμότητες στη Λιβύη, τη Νιγηρία και το Σουδάν·

21.    παροτρύνει τους Μουσουλμάνους ηγέτες να καταδικάσουν απολύτως κάθε τρομοκρατική επίθεση, μεταξύ των οποίων και εκείνες που έχουν στόχο θρησκευτικές και άλλες κοινότητες, και ιδίως Χριστιανούς·

22.    επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ θρησκευτικών και λοιπών κοινοτήτων· καλεί όλες τις θρησκευτικές αρχές να προωθήσουν την ανοχή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά του μίσους και της βίαιης και εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης·

23.    τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Κένυας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

 

(1)

ΕΕ C 136E, 11.5.2012, σ. 53.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2013)0422.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0027

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0040

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0071

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου