Förslag till resolution - B8-0369/2015Förslag till resolution
B8-0369/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamistiska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

27.4.2015 - (2015/2661(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Manfred Weber, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Michèle Alliot-Marie, Tunne Kelam, Claude Rolin, Barbara Matera, Jan Olbrycht, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Raffaele Fitto, Philippe Juvin, Massimiliano Salini, László Tőkés, Roberta Metsola, Lara Comi för PPE-gruppen

Förfarande : 2015/2661(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0369/2015
Ingivna texter :
B8-0369/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0369/2015

Europaparlamentets resolution om förföljelsen av kristna i världen, med anledning av den islamistiska terrorgruppen al-Shababs dödande av studenter i Kenya

(2015/2661(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sin resolution av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet[1],

–       med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien) och Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)[2], av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter[3], av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS[4] och av den 12 mars 2015 om de angrepp och bortrövanden som på senaste tiden förövats av IS/Daish i Mellanöstern, framför allt mot assyrier[5],

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kenya,

–       med beaktande av årsrapporterna om situationen för de mänskliga rättigheterna i världen, i synnerhet sin resolution av den 12 mars 2015 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området[6],

–       med beaktande av artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 9 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) från 1950,

–       med beaktande av artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–       med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller tro från 1981,

–       med beaktande av FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter från 1981,

–       med beaktande av FN-rapporten av den 14 november 2014 från den oberoende internationella undersökningskommissionen om Arabrepubliken Syrien Rule of Terror: Living under ISIS in Syria (”Skräckväldet: att leva under Isis i Syrien”),

–       med beaktande av rapporten från FN:s generalsekreterare av den 9 januari 2014 om arbetet i FN för att hjälpa stater och subregionala och regionala enheter i Afrika i kampen mot terrorism,

–       med beaktande av de årliga rapporterna och interimsrapporterna från FN:s särskilde rapportör om frihet i fråga om religion eller övertygelse,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–       med beaktande av den internationella konventionen för skydd mot alla påtvingade försvinnanden,

–       med beaktande av uttalandet från FN:s säkerhetsråd av den 25 februari 2015 med dess fördömande av att över 100 assyrier bortförts av Isis,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden/den höga representanten om våld och förföljelse mot kristna och andra grupper i Mellanöstern,

–       med beaktande av uttalandet av den 3 april 2015 från vice ordföranden/den höga representanten om terroristattackerna i Garissa, Kenya,

–       med beaktande av uttalandet av den 3 april 2015 från FN:s säkerhetsråds ordförande om al-Shababs attack i Garissa, Kenya,

–       med beaktande av Kenyas lag om förebyggande av terrorism från 2012,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Antalet angrepp mot religiösa minoriteter, särskilt kristna, runt om i världen har ökat enormt under de senaste månaderna. Kristna massakreras, misshandlas och grips varje dag, främst i vissa delar av arabvärlden av jihadistiska terrorister.

B.     FN:s resolution 1373 (2001) fördömer finansiering av terroristhandlingar och uppmanar alla stater att avstå från att ge någon form av stöd, aktivt eller passivt, till enheter eller personer som är inblandade i terrorhandlingar, att förbjuda terroristgruppers rekrytering och att upphöra med alla vapenleveranser till terrorister.

C.     Enligt internationella rapporter såsom rapporten från 2014 Aid to the Church in Need – Religious Freedom in the World är kristna den överlägset mest förföljda religiösa gruppen. Extremism och förföljelse av detta slag har visat sig vara en viktig faktor bakom det växande fenomenet storskalig migration.

D.     Enligt OSSE:s uppgifter dödas årligen över 150 000 kristna.

E.     Ett blomstrande samfund av irakiska kristna på 1,5 miljoner människor, mestadels kaldeiska katoliker och assyrier, som funnits där sedan det första århundradet efter Kristus, har minskat till uppskattningsvis 450 000, och mer än 70 procent av de irakiska kristna har tvingats fly landet.

F.     Syriens kristna befolkning har minskat från 30 procent på 1920-talet till mindre än 10 procent 2015, vilket innebär att de är på väg att utrotas i sitt hemland.

G.     Den 15 februari 2015 halshögg Isis/Daish 21 egyptiska koptiska kristna i Libyen.

H.     Den 15 mars 2015 dödades 14 människor i explosioner vid katolska kyrkor i Pakistan.

I.      Den 19 april 2015 massakrerade Isis/Daish 30 kristna etiopier och halshögg dem på ett grymt sätt i Libyen.

J.      På grund av sin tro kastades 12 kristna överbord av muslimska migranter under en överfart från Libyen nyligen.

K.     Den 2 april 2015 utfördes en terroristattack av den somaliska islamistgruppen al-Shabab på Garissa University College i nordöstra Kenya, vilket ledde till en femton timmar lång belägring som slutade med 148 dödsoffer, till största delen kristna studenter, och många sårade.

L.     Som ett svar på det kenyanska deltagandet i Afrikanska unionens uppdrag i Somalia har al-Shababs attacker i Kenya ökat dramatiskt under de senaste två åren, med uppskattningsvis upp till 600 dödade på kenyansk mark, däribland 67 personer under attacken mot köpcentrumet Westgate 2013.

M.    Kenyanska stridande beräknas utgöra cirka 10 procent av al-Shababs totala styrkor.

N.     al-Shabab utför hela tiden attentat och bombdåd, främst i Kenyas nordöstra provins, och siktar in sig på polisstationer och humanitära konvojer, liksom kyrkor och religiösa sammankomster.

O.     Attentatsmännen i Garissa riktade sig avsiktligt mot icke-muslimer och valde ut kristna för att brutalt avrätta dem. al-Shabab har öppet och offentligt förklarat sig föra krig mot kristna i regionen.

P.     Kenya är ett land som kännetecknas av stor etnisk, språklig, kulturell och religiös mångfald. Under de senaste åren har splittringen mellan religiösa samfund ökat betydligt och i stor utsträckning utnyttjats av terroristgrupper.

1.      Europaparlamentet fördömer de attacker som nyligen utförts mot kristna grupper i olika länder och uttrycker sin solidaritet med offrens familjer, särskilt de 12 kristna som nyligen kastades överbord under en överfart från Libyen och massakern på 30 kristna etiopier den 19 april 2015.

2.      Europaparlamentet erinrar om att religions- och trosfriheten allvarligt kränks i 82 av 196 länder (42 %) och att de kristna är den mest förföljda religiösa minoriteten i världen.

3.      Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över hur förövare av terrorhandlingar missbrukar religionen i flera områden i världen. Parlamentet fördömer användningen av religionen som ett medel i olika konflikter. Parlamentet fördömer det ökade antalet terroristattentat mot kyrkor runt om i världen, särskilt det som dödade 14 människor i Pakistan den 15 mars 2015. Parlamentet fördömer kraftfullt fängslandet, bortförandet, tortyren, slaveriet och de offentliga avrättningarna, som kristna utsätts för i Nordkorea.

4.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att det blir allt vanligare med intolerans, förtryck och våld mot kristna, särskilt i vissa delar av arabvärlden. Parlamentet bekräftar och stödjer den oförytterliga rätten för alla religiösa och etniska minoritetsgrupper i Irak och Syrien, inklusive kristna, att fortsätta att leva i sina historiska och traditionella hemländer i värdighet, jämlikhet och trygghet. Parlamentet konstaterar att olika religiösa grupper i århundraden har levt fredligt tillsammans i regionen.

5.      Europaparlamentet fördömer Isis/Daishs användning av den gamla lagen om dhimmi i Syrien och Irak i syfte att utpressa kristna genom religiösa skattskyldigheter och restriktioner under hot om mord.

6.      Europaparlamentet stöder de internationella insatserna mot Isis/Daish, inbegripet de militära insatserna av den internationella koalitionen för att stoppa jihadisternas framfart.

7.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, det internationella samfundet och organisationer som FN att inta ett proaktivt och förebyggande förhållningssätt gentemot alla kränkningar av rätten till religions- och trosfrihet, en grundläggande rättighet som slås fast i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

8.      Europaparlamentet betonar att den internationella terrorismen finansieras genom olaglig penningtvätt, lösesummor, utpressning, narkotikahandel och korruption. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka samarbetet med tredjeländer kring utbyte av underrättelser som rör penningtvätt för finansiering av terrorism samt strängare lagstiftning om frysning av misstänktas tillgångar.

9.      Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en delegation av medlare och experter på interkulturell och interreligiös dialog, som bör ingå i FN:s fredsbevarande uppdrag i syfte att främja förhandlingar och medling i konflikter av FN-sändebud.

10.    Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna eftertryckligen att fullgöra sin skyldighet enligt artikel 17 i EUF-fördraget att upprätthålla en öppen, tydlig och regelbunden dialog med kyrkor och religiösa, filosofiska och konfessionslösa organisationer, i syfte att se till att frågan om förföljelse av kristna och andra religiösa samfund prioriteras av EU och tas upp systematiskt.

11.    Europaparlamentet fördömer och motsätter sig en felaktig tolkning av islams budskap för att skapa en våldsam, grym, totalitär, förtryckande och expansiv ideologi som legitimerar utrotande av kristna minoriteter.

12.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt den barbariska massaker som ägde rum på universitetsområdet i Garissa och riktades mot oskyldiga kenyanska studerande och personal som gjorde sitt arbete. Parlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande och sin medkänsla med offrens anhöriga.

13.    Europaparlamentet fördömer terroristattackerna mot utbildningsinstitutioner, som görs för att angripa utbildning och alla medborgares värdighet och dessutom skapar misstro och motsättningar mellan befolkningsgrupper. Parlamentet påminner om förra årets världsvida fördömande av den jihadistiska terrorgruppen Boko Harams bortförande och påtvingade försvinnande av kristna flickor i den nigerianska staden Chibok.

14.    Europaparlamentet uppmanar de kenyanska myndigheterna att intensifiera sina ansträngningar i kampen mot terrorism, extremism och radikalisering. Parlamentet betonar Kenyas nyckelroll för regional stabilitet, och upprepar i detta sammanhang EU:s stöd till Afrikanska unionens uppdrag i Somalia.

15.    Europaparlamentet påminner om att genomförandet av politiska, ekonomiska, institutionella och säkerhetsrelaterade reformer är av avgörande betydelse för försoning och för förhindrande av ytterligare konflikter i Kenya. Parlamentet uppmanar den kenyanska regeringen att ytterligare stärka demokratin och stabiliteten och garantera gott styre, rättsstatlighet och respekt för de mänskliga rättigheterna i hela landet.

16.    Europaparlamentet uppmanar den kenyanska regeringen att snabbt utreda och ställa alla skyldiga till de olagliga avrättningarna inför rätta.

17.    Europaparlamentet välkomnar Kenyas politiska och religiösa ledares uppmaning till nationell enhet. Parlamentet uppmanar regeringen att vidta konkreta åtgärder till förmån för initiativ till dialog mellan etniska och religiösa grupper och att främja fredlig samexistens mellan alla befolkningsgrupper.

18.    Europaparlamentet påminner om regeringens ansvar att garantera skyddet för medborgarna och bekämpa straffrihet. Parlamentet betonar vikten av att skydda offer för terrorism, tillhandahålla psykologiskt stöd till offren och deras anhöriga och slå vakt om deras frihet att utöva sin religion och tro.

19.    Europaparlamentet understryker behovet av mer humanitärt bistånd och internationellt stöd för att värna livet för kristna och andra religiösa minoriteter i konfliktområden och flyktingläger. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang FN, tillsammans med de kenyanska myndigheterna, att ta itu med den ökande oron kring säkerhetssituationen i flyktinglägret Dadaab, där det för närvarande finns 335 000 somaliska flyktingar i norra Kenya.

20.    Europaparlamentet bekräftar på nytt sin solidaritet med alla kristna som förföljs i olika delar av Afrika, med särskilt avseende på de senaste jihadistiska illdåden i Libyen, Nigeria och Sudan.

21.    Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen muslimska ledare att förbehållslöst fördöma alla terroristattacker, inbegripet sådana som riktar sig mot religiösa samfund och minoriteter, i synnerhet kristna.

22.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för alla initiativ som syftar till att främja dialog och ömsesidig respekt mellan religiösa samfund och andra befolkningsgrupper. Parlamentet uppmanar alla religiösa ledare att arbeta för tolerans och ta initiativ mot hat och våldsam och extrem radikalisering.

23.    Europaparlamentet understryker återigen att rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande rättighet.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Kenyas regering och parlament, Afrikanska unionens institutioner samt FN:s generalsekreterare och FN:s generalförsamling.