Förfarande : 2015/2520(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0370/2015

Ingivna texter :

B8-0370/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0185

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 61k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0370/2015
27.4.2015
PE555.144v01-00
 
B8-0370/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))


Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Victor Boștinaru, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Maria Arena, Alessia Maria Mosca, Linda McAvan, David Martin, Michela Giuffrida, Eider Gardiazabal Rubial, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Eric Andrieu, Nicola Danti, Afzal Khan, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Vincent Peillon, Zigmantas Balčytis, Elly Schlein, Neena Gill, Miriam Dalli, Goffredo Maria Bettini, Enrique Guerrero Salom, Demetris Papadakis, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Siôn Simon för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nigeria (2015/2520(RSP))  
B8-0370/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nigeria och i synnerhet sin senaste plenardebatt i frågan onsdagen den 14 januari 2015,

–       med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, inbegripet uttalandena av den 8 januari, 19 januari, 31 mars samt den 14 och 15 april 2015,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 9 februari 2015,

–       med beaktande av den femte ministerdialogen mellan Nigeria och EU i Abuja den 27 november 2014,

–       med beaktande av de preliminära slutsatserna från EU:s och Europaparlamentets valobservatörsuppdrag,

–       med beaktande av uttalandena från FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon,

–       med beaktande av uttalandena från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om möjligheten att anklaga medlemmar av Boko Haram för krigsförbrytelser,

–       med beaktande av FN:s förklaring från 1981 om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981, som ratificerades av Nigeria den 22 juni 1983,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga rättigheter från 1966, som ratificerades av Nigeria den 29 oktober 1993,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Nigeria är Afrikas mest befolkade och etniskt diversifierade land, och kännetecknas av regionala och religiösa klyftor och en skiljelinje mellan nord och syd med enorma ekonomiska och sociala skillnader.

B.     Nigeria är den största ekonomin på den afrikanska kontinenten och en viktig handelspartner till EU. Trots sina rika naturtillgångar hör Nigeria till de mest ojämlika länderna i världen.

C.     De attacker som genomfördes av Boko Haram den 3–8 januari 2015 riktade sig mot Baga och sexton omkringliggande städer och byar. Närmare 3 700 byggnader förstördes enligt satellitbilder och tusentals människor dödades.

D.     Boko Haram har intagit och hållit ett antal städer i nordöstra Nigeria och fortsätter att tvångsrekrytera civila till sina led, däribland många barn.

E.     Mer än 270 flickor kidnappades i april 2014 från en statlig skola i Chibok (delstaten Borno). Majoriteten saknas fortfarande. Sedan dess har hundratals fler personer bortförts av Boko Haram.

F.     Enligt FN:s uppskattningar har våldet i delstaterna Borno, Yobe och Adamawa drivit bort 1,5 miljoner människor, samtidigt som över tre miljoner människor har drabbats av upproret.

G.     Fler än 300 000 nigerianer har flytt till nordvästra Kamerun och sydvästra Niger för att undkomma våldet. Hundratals nigerianer riskerar sina liv på migrationsvägarna till EU, i hopp om bättre levnadsförhållanden ur såväl ekonomisk och social som säkerhetsmässig synpunkt.

H.     Antalet attacker, inbegripet genom att barn används som självmordsbombare, ökar och genomförs över stora ytor, även i grannländerna Tchad och Kamerun.

I.      De nigerianska myndigheternas reagerade inledningsvis väldigt svagt vilket har gett upphov till en känsla av misstro hos befolkningen gentemot landets institutioner.

J.      Spridningseffekterna av Boko Haram-upproret i grannländerna belyser vikten av utökat samarbete och större insatser på regional nivå.

K.     Nigeria spelar en central roll i regional och afrikansk politik, och är en drivande kraft bakom regional integration genom Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).

L.     Oljeintäkterna har stadigt minskat och en ekonomisk kris hotar.

M.    Utbildning, kvinnors rättigheter, social rättvisa och en rättvis fördelning av statliga inkomster i samhället samt korruptionsbekämpning är centrala faktorer för att bekämpa fundamentalism, våld och intolerans.

N.     Terrorism utgör ett globalt hot, men världssamfundets insatser för att göra mer för att bekämpa Boko Haram i Nigeria har i viss mån varit avhängigt av ett fullständigt trovärdigt, ansvarsfullt och öppet val.

O.     Nigeria är fortfarande en ung och sårbar demokrati, och landet drabbades av extrema våldsamheter till följd av resultatet av 2011 års val och anklagelserna om valfusk.

P.     Den oberoende nationella valkommissionen sköt upp valen från den 14 och 28 februari 2015 till den 28 mars och 11 april 2015, för att ge regeringen möjlighet att vidta militära åtgärder mot Boko Haram, och en regional insats inleddes i mars 2015 tillsammans med Tchad, Niger och Kamerun och ledde till en minskning av Boko Harams närvaro.

Q.     Valkampanjen ägde rum i ett spänt klimat, och incidenter av valrelaterat våld rapporterades från alla delar av landet, särskilt i de södra och sydvästra delarna. Boko Haram genomförde attacker för att försöka hindra folk från att rösta, kampanjbestämmelserna kränktes och det förekom röstköp.

R.     Lokala och internationella observatörer noterade systemsvagheter, särskilt vad gäller rösträkningen, de sittande makthavarnas missbruk av sin ställning och användningen av våld. Ingen systematisk manipulation observerades dock.

S.     EU har genomfört ett långvarigt valobservatörsuppdrag på inbjudan av regeringen, i vilket en delegation från Europaparlamentet ingick.

T.     General Muhammadu Buhari, presidentkandidat för oppositionspartiet All Progressive Congress (APC), utropades den 31 mars 2015 till segrare i valet, och den sittande presidenten erkände lugnt sitt nederlag.

U.     Färre kvinnor valdes jämfört med 2011, då det redan uppvisades en negativ trend.

1.      Europaparlamentet fördömer kraftfullt det pågående och alltmer oroande våldet i Nigeria, vilket har förorsakat tusentals döda och skadade och lett till att hundratusentals människor fördrivits.

2.      Europaparlamentet beklagar djupt massakern på oskyldiga män, kvinnor och barn, och står sida vid sida med det nigerianska folket i dess beslutsamhet att bekämpa alla former av terrorism i sitt land.

3.      Europaparlamentet uppmanar den nyvalde presidenten att hålla fast vid sina vallöften och satsa alla resurser på att få ett slut på Boko Harams våld, återupprätta stabiliteten och säkerheten i hela landet och ta itu med de underliggande orsakerna till denna terrorism. Presidenten uppmanas särskilt att vidta kraftfullare åtgärder i kampen mot den interna korruptionen, vanskötseln och ineffektiviteten inom de statliga institutionerna och armén, som har gjort dessa oförmögna att hantera det gissel som Boko Haram utgör i norra delen av landet samt att vidta åtgärder för att beröva Boko Haram deras olagliga inkomstkällor, genom samarbete med grannländerna, särskilt med avseende på smuggling och olaglig handel.

4.      Europaparlamentet uppmanar även de nya nigerianska myndigheterna att anta en färdplan för den sociala och ekonomiska utvecklingen i de nordliga och sydliga staterna för att komma till rätta med problemen med fattigdom och ojämlikhet och främja en jämn fördelning av oljeintäkterna i samband med en decentralisering, vilka är en orsak till våldsspiralen. EU uppmanas att använda alla tillgängliga verktyg för att främja dessa åtgärder, även möjligheten att använda den fredsbevarande resursen för Afrika och EU:s krishanteringsverktyg.

5.      Europaparlamentet välkomnar den beslutsamhet som uttrycktes på det regionala toppmötet i Niamey den 20 och 21 januari 2015 av de 13 deltagande länderna, särskilt Tchads militära engagemang för att tillsammans med Kamerun, Niger och Nigeria ta upp kampen mot terroristhoten från Boko Haram. Parlamentet efterlyser ökade regionala insatser, med hjälp av alla tillgängliga verktyg. Parlamentet insisterar på att våldet utan detta samarbete sannolikt kommer att fortsätta och undergräva freden och stabiliteten i hela regionen. Parlamentet framhåller i detta hänseende att Boko Haram svurit trohet till Daish och att det är nödvändigt att förhindra att dessa två terroristorganisationer utökar sin samordning och sitt samarbete och att hotet utvidgas.

6.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen det internationella samfundet att hjälpa den nigerianska regeringen att bekämpa Boko Haram, och särskilt att se till att de fler än 200 flickor som Boko Haram kidnappade från en statlig skola i Chibok i delstaten Borno i april 2014 friges, och att ta upp de bakomliggande orsakerna till terrorism, eftersom endast ett globalt svar kan säkerställa att våld och fundamentalism upphör för gott.

7.      Europaparlamentet uppmanar även det internationella samfundet att hjälpa de nigerianska flyktingarna i grannländerna och EU:s medlemsstater att utan dröjsmål upprätta ett trovärdigt och holistiskt europeiskt system för att hantera migrationsvägarna från Afrika söder om Sahara till Mellanöstern och norra Afrika, erbjuda möjligheter till hållbar utveckling till ursprungsländer såsom Nigeria och få ett slut på de mänskliga tragedier som utspelar sig på dessa vägar.

8.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och dess medlemsstater att fullgöra sitt åtagande att tillhandahålla ett brett utbud av politiskt, utvecklingsrelaterat och humanitärt stöd till Nigeria och dess folk i kampen mot hotet från Boko Haram och för att säkerställa landets utveckling. Parlamentet uppmanar även EU att undersöka hur Boko Haram finansieras och lyfta frågan om öppenhet i handeln med naturtillgångar, inbegripet olja, för att undvika att underblåsa konflikter genom våra egna företag.

9.      Europaparlamentet anser Nigerias regering har rättigheten och ansvaret att försvara sin befolkning mot terrorism, men insisterar på att sådana insatser måste genomföras i enlighet med respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

10.    Europaparlamentet efterlyser en grundlig utredning av anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna, däribland utomrättsliga avrättningar, tortyr, godtyckliga gripanden och utpressningsrelaterade övergrepp. Parlamentet anser att sådana metoder inte kan försvaras som ett sätt att bekämpa det hot som Boko Haram och andra terrororganisationer utgör.

11.    Europaparlamentet välkomnar de initiativ som tagits av Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, och uppmanar Afrikanska unionen att skyndsamt inleda konkreta åtgärder tillsammans med alla berörda länder för att samordna kampen mot terroristgrupper i Sahelregionen.

12.    Parlamentet gratulerar oppositionsledaren Muhammadu Buhari till hans seger i presidentvalet och lovordar Jonathans föredömliga erkännande av sitt nederlag samt välkomnar alla politiska partiers och kandidaters fortsatta åtagande att respektera fredliga val och uppmanar dem till att även i fortsättningen acceptera resultaten utan våldsamheter.

13.    Europaparlamentet gratulerar det nigerianska folket för dess engagemang för demokrati och dess mobilisering under hela valprocessen och uppmanar de nigerianska myndigheterna att införa god styrning och främja mer ansvarstagande demokratiska institutioner.

14.    Europaparlamentet välkomnar den beslutsamhet med vilken Nigerias oberoende nationella valkommission (CENI) har genomfört en trovärdig och så transparent och rättvis valprocess som möjligt trots de inre och yttre problem och påtryckningar som den varit föremål för.

15.    Europaparlamentet uppmanar offren för missförhållanden att framföra sina klagomål via officiella mekanismer för tvistlösning, och uppmanar de nigerianska myndigheterna att för var och en av klagomålen genomföra en trovärdig utredning och rättslig prövning. Parlamentet uppmanar EU att stödja utvecklingen av dessa mekanismer.

16.    Europaparlamentet uppmanar den nigerianska regeringen att främja kvinnors deltagande i samhällslivet och det politiska livet.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Nigerias regering och parlament samt Afrikanska unionens och Ecowas representanter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy