Процедура : 2015/2520(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0371/2015

Внесени текстове :

B8-0371/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/04/2015 - 10.9
CRE 30/04/2015 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0185

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 146kWORD 79k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0370/2015
27.4.2015
PE555.145v01-00
 
B8-0371/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Нигерия (2015/2520(RSP))


Лола Санчес Калдентей, Мариза Матиаш, Малин Бьорк, Рина Роня Кари, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Милослав Рансдорф, Мари-Кристин Вержиа, Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Нигерия (2015/2520 (RSP)  
B8‑0371/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишната си резолюция относно Нигерия и по-конкретно последните разисквания по въпроса в пленарна зала от сряда, 14 януари 2015 г.,

–       като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, г-жа Федерика Могерини, в това число изявленията от 8 и 19 януари, от 31 март и от 14 и 15 април 2015 г.,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 9 февруари 2015 г.,

–       като взе предвид Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма(1),

–       като взе предвид петия диалог на министерско равнище между Нигерия и ЕС, проведен в Абуджа на 27 ноември 2014 г.,

–       като взе предвид предварителните заключения на мисиите на ЕС и на ЕП за наблюдение на избори,

–       като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН, г-н Бан Ки Мун,

–       като взе предвид изявленията на върховния комисар на ООН за правата на човека относно възможността да бъдат повдигнати обвинения срещу членове на Боко Харам в извършването на военни престъпления,

–       като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански права от 1966 г., ратифициран от Нигерия на 29 октомври 1993 г.,

–       като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 1989 г., ратифицирана от Нигерия на 16 април 1991 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид член 208 от ДФЕС, който установява отчитането на принципа на съгласуваност на политиките за развитие във всички външни политики на Европейския съюз,

–       като взе предвид Женевските конвенции,

–       като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и факултативния протокол към нея,

–       като взе предвид Резолюции 2122 и 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че Нигерия е най-населената, етнически разнородна държава в Африка, белязана от разделяне „юг-север“ със сериозни икономически и социални различия;

Б.     като има предвид, че Нигерия е най-голямата икономика в рамките на африканския континент, но че въпреки огромните си ресурси, тя се нарежда сред държавите с най-големи неравенства в света; като има предвид, че по-голямата част от 148-те милиона души в Нигерия живеят под прага на бедността, като същевременно страната е осмият най-голям производител на петрол;

В.     като има предвид, че справедливите данъчни режими осигуряват жизненоважно финансиране за правителствата за предоставянето на гражданите на право на основни обществени услуги като например здравеопазване и образование за всички, и като има предвид, че ефективните фискални политики за преразпределяне са от съществено значение за намаляването на въздействието на нарастващото неравенство;

Г.     като има предвид, че незаконните финансови потоци, т.е. всички нерегистрирани частни финансови потоци, свързани с капитал, който е незаконно спечелен, прехвърлен или използван, обикновено произхождат от данъчни измами, неправилно фактурирана търговия и трансферно ценообразуване, при нарушаване на принципа, че когато са генерирани печалби, следва да бъдат заплащани данъци;

Д.     като има предвид, че нападенията на Боко Харам между 3 и 8 януари 2015 г., насочени срещу Бага и 16 от околните градове и села, са унищожили близо 3 700 структури и причинили смъртта на хиляди хора; като има предвид, че групировката Боко Харам е превзела и държи под свой контрол редица градове в североизточната част на Нигерия и че тя продължава насилствено да набира бойци сред цивилните, включително голям брой деца;

Е.     като има предвид, че през април 2014 г. 276 момичета бяха отвлечени от държавно училище в Чибок (щата Борно); като има предвид, че по-голямата част от тях все още се считат за изчезнали; като има предвид, че оттогава насам още стотици души са били отвлечени от Боко Харам;

Ж.    като има предвид, според Организацията на обединените нации насилието в щатите Борно, Йобе и Адамава е довело до изселването на 1,5 милиона души и че над 3 милиона души са били засегнати от действията на бунтовниците;

З.      като има предвид, че над 300 000 нигерийски граждани са избягали в северозападната част на Камерун и в югозападната част на Нигер, за да се спасят от насилието;

И.     като има предвид, че броят на нападенията, в това число използването на деца за самоубийствени атентати, нараства и че те обхващат големи територии, а също така се извършват в съседни държави, в Чад и Камерун;

Й.     като има предвид, че разпростирането на бунтовническите действия на Боко Харам в съседните държави показва колко е важно наличието на по-голяма степен на регионално сътрудничество;

К.     като има предвид, че Нигерия играе ключова роля в регионалната и африканската политика и е движеща сила на регионалната интеграция посредством Икономическата общност на западноафриканските държави;

Л.     като има предвид, че съществуват широко разпространени проблеми в Нигерия от икономическа гледна точка поради монополизирането на ресурсите от страна на дадено малцинство и важните функции на някогашните колониални държави за ограбване на Нигерия; като има предвид, че тази ситуация е довела до десетилетия на социално и културно разделение между коренното население за контрола върху плодородните земеделски земи и мигрантите и заселниците от северната част на държавата; като има предвид, че приходите от петрол затвърдиха тенденцията си към спад и че икономическата криза се задълбочава;

М.    като има предвид, че образованието, грамотността, правата на жените, социалната справедливост и справедливото разпределяне на държавните приходи в обществото, намаляването на неравенството и борбата с корупцията са от съществено значение за доброто управление и за борбата срещу фундаментализма, насилието и нетърпимостта;

Н.     като има предвид, че Независимата национална избирателна комисия отложи изборите от 14 и 28 февруари за 28 март и 11 април, с цел да се позволи на правителството да предприеме военни действия срещу Боко Харам, а ответни действия на регионално равнище бяха предприети през март 2015 г. с Чад и Камерун;

О.     като има предвид, че предизборната кампания се проведе в напрегната обстановка с инциденти на насилие, свързани с изборите, за които беше докладвано във всички части на страната, особено в южната и югозападната част, нападения от страна на Боко Харам за възпиране на гласоподавателите, нарушения на разпоредбите, свързани с кампанията и подбудителство на гласоподавателите; като има предвид, че системните слабости, по-специално при съпоставянето, злоупотребата с правомощия от страна на управляващите и използването на насилие, бяха отбелязани от местни и международни наблюдатели; при все това не беше наблюдавано системно манипулиране,

П.     като има предвид, че на 31 март 2015 г. кандидатът за президент от опозицията „Конгрес на всички прогресивни сили“, генерал Мухаммад Бухари, беше обявен за победител в изборите, а досегашният президент мирно призна поражението си;

Р.     като има предвид, че спрямо 2011 г. бяха избрани по-малко жени, което вече отбеляза отрицателна тенденция;

1.      категорично осъжда продължаващото и нарастващо насилие в Нигерия, което доведе до хиляди човешки жертви и разселването на стотици хиляди хора; изразява съжаление относно избиването на невинни мъже, жени и деца, изнасилванията, използването на мъчения, набирането на деца-войници и изразява солидарност с народа на Нигерия в неговата решимост да се бори срещу всички форми на тероризъм в неговата страна;

2.      призовава новоизбрания президент да гарантира зачитането на правата на човека за всички граждани на неговата държава; призовава федералното правителство да защити своето население и да потърси начини за премахване на първопричините за насилието, като се стреми да гарантира равни права за всички граждани и като потърси разрешение на проблемите, свързани с контрола върху плодородните земеделски земи, безработицата и бедността; отправя искане до правителството да се бори с корупцията, бедността и неравенството и да насърчава социални, политически и икономически реформи с цел създаване на свободна, демократична, стабилна и сигурна държава; призовава нигерийските органи да приемат мерки, за да лишат Боко Харам от неговите източници на незаконни приходи посредством сътрудничество със съседните държави, по-специално по отношение на контрабандата и незаконния трафик;

3.      припомня, че действията на правителството, предприети срещу Боко Харам, не следва да водят до допълнително подклаждане на насилието; в тази връзка осъжда нигерийските военни сили за използването на несъразмерна сила в преследването на Боко Харам; призовава за реформа на нигерийските държавните сили за сигурност, включително полицията, гарантиране на правилното им оборудване и ефективен демократичен надзор и провеждане на разследвания срещу тези, които са отговорни за нарушения на правата на човека, включително извънсъдебни екзекуции, изтезания, изнасилвания, малтретиране на деца, произволни арести и злоупотреби, свързани с изнудвания;

4.      призовава за независимо разследване, което да хвърли светлина върху различните действия, извършени от Боко Харам, и да се уточни дали са били извършени военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

5.      изтъква, че нарастващото обедняване на гражданите, намаляващите икономически възможности, задълбочаващото се неравенство и ограничените възможности за образование увеличиха броя на безработните, което от своя страна създава основата за социално-икономическото развитие на Боко Харам; също така отбелязва със загриженост, че в много региони държавата не предоставя обществени услуги от решаващо значение за хората като водоснабдяване, канализация, здравеопазване или образование; при тези обстоятелства настоятелно призовава нигерийските органи да се преборят със социално-икономическите основа за развитието на Боко Харам и да водят борба с влошаването на жизнения стандарт, за да се постигне социална справедливост; призовава ЕС да използва всички свои средства за насърчаването на тези мерки;

6.      счита, че мирното разрешаване на спорове е възможно единствено чрез зачитането на правата на човека, включително неотменимото право на народите да разполагат със себе си и със своите ресурси;

7.      подчертава значението на една независима, безпристрастна и достъпна съдебна система за всички граждани за прекратяване на безнаказаността, подобряване на спазването на върховенството на закона и основните права на населението; съответно призовава за подобряване на ефикасността и независимостта на съдебната система на Нигерия, като средство за ефективно използване на наказателното правосъдие за борба с тероризма;

8.      призовава за международно разследване под егидата на ООН, за да се определят отговорностите на третите държави в организацията и финансирането на терористичните групировки в региона, както и отговорността на мултинационалните компании и правителствата в натрупването на богатство и задълбочаване на икономическото, социалното и културното напрежение;

9.      настоятелно призовава международната общност да направи повече, за да помогне на правителството на Нигерия по-специално да гарантира освобождаването на над 276-те момичета, отвлечени от Боко Харам от държавно училище в Чибок в щата Борно през април 2014 г., и да насочи вниманието си към първопричините за тероризма, тъй като само наличието на глобални ответни действия може да осигури постоянно прекратяване на насилието и фундаментализма;

10.    призовава международната общност също да окаже помощ на нигерийските бежанци в съседните държави;

11.    призовава Европейския съюз и неговите държави членки да изпълнят ангажимента си за осигуряване на пълна гама от политическа, хуманитарна и свързана с развитието подкрепа на Нигерия и нейното население;

12.    призовава Европейския съюз и неговите държави членки да предприемат конкретни мерки за ефективно прекъсване на незаконните финансови потоци, укриването и избягването на данъци, и да стимулира демократичното международно сътрудничество в областта на данъчното облагане;

13.    настоятелно призовава Европейската комисия да признае, че международното хуманитарно право определя, че на жените и момичетата, жертви на изнасилванията по време на войната, се предоставят всички необходими медицински грижи, които тяхното състояние изисква, включително извършването на аборти; вследствие на това призовава Комисията да актуализира своята политика за предоставяне на хуманитарна помощ, за да потвърди, че Женевските конвенции се прилагат в ситуации на въоръжен конфликт и следователно изисква от хуманитарните организации да предоставят необходимите медицински грижи, които налага състоянието на жертвите и целия спектър от услуги по сексуално и репродуктивно здраве, включително извършването на аборти; подчертава, че отказването на аборт за жени и момичета, забременели при изнасилвания по време на войната е в нарушение на забраната за изтезания и жестоко третиране съгласно общия член 3 на Женевските конвенции;

14.    призовава за създаването на справедлива и преразпределяща данъчна система с възможност за разглеждане на проблематиката за неравнопоставеността в страната, особено във връзка с приходите от природни ресурси;

15.    призовава правителството на Нигерия да насърчава участието на жените в обществения и политическия живот;

16.    призовава правителството на Нигерия да защитава децата;

17.    Осъжда закона за (забрана на) еднополовите бракове, криминализиращ хомосексуализма; призовава за премахването на този закон;

18.    призовава за премахване на смъртното наказание;

19.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Нигерия, на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави и на Африканския съюз.

 

(1)

ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

Правна информация - Политика за поверителност