Предложение за резолюция - B8-0372/2015Предложение за резолюция
B8-0372/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш

  27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Фернану Руаш, Токиа Саифи, Даниел Каспари, Франк Пруст, Давор Иво Щир, Милан Звер, Иво Белет, Лара Коми, Томас Ман, Дубравка Шуйца, Йожеф Над, Клод Ролен, Алесандра Мусолини, Барбара Матера, Рафаеле Фито, Джовани Тоти, Елизабета Гардини, Ивана Малетич, Андрей Пленкович от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0363/2015

  Процедура : 2015/2589(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0372/2015
  Внесени текстове :
  B8-0372/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0372/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш

  (2015/2589(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид Споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш от 2001 г.,

  –       като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш, по-специално тази от 23 май 2013 г.[1]

  –       като взе предвид актуализираните Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия от 2011 г.,

  –       като взе предвид ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека,

  –       като взе предвид Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) относно основните принципи и права в областта на труда,

  –       като взе предвид Глобалния договор на ООН за права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция,

  –       като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността в сектора на производството на готови облекла и плетива в Бангладеш,

  –       като взе предвид Декларацията на ООН от Йоханесбург относно устойчивото потребление и производство за насърчаване на социално и икономическо развитие,

  –       като взе предвид Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, които определят рамка както за правителствата, така и за дружествата за защита и зачитане на правата на човека и които бяха одобрени от Съвета по правата на човека през юни 2011 г.,

  –       като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на производството на готови облекла и плетива в Бангладеш,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че на 24 април 2013 г. повече от 1 134 души загинаха, а стотици бяха ранени при срутването на сградата „Рана Плаза“ в Савар, Бангладеш;

  Б.     като има предвид, че най-малко 112 души загинаха в пожара във фабриката „Tazreen“ в района Ашулия, Дака, Бангладеш на 24 ноември 2012 г.;

  В.     като има предвид, че неотдавна най-малко шест души загинаха и повече от 60 бяха ранени след срутването на покрива на частично изградена фабрика за цимент в Бангладеш и като има предвид многобройните жертви на други пожари във фабрики между 2006 г. и 2013 г.;

  Г.     като има предвид, че ЕС е водещият търговски партньор на Бангладеш, като износа на Бангладеш за ЕС се равнява на10% от БВП на страната, и че 90% от този износ са готови облекла, което представлява 60% от общото количество на износа на готови облекла на Бангладеш, които осигуряват близо 2,5 милиона работни места в страната;

  Д.     като има предвид, че като една от най-слаборазвитите държави (НСРД), Бангладеш се ползва от безмитен и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС за всички свои продукти, в рамките на инициативата „Всичко освен оръжия“ (ВОО), инициатива, която обхваща 55% от износа на Бангладеш, голяма част от който представлява облекла и текстил;

  Е.     като има предвид, че производството на готови облекла е двигател на устойчивия икономически растеж в Бангладеш, който през последните две десетилетия допринесе за намаляването на крайната бедност от 60% на 30% от населението и като има предвид, че то дава работа на 4 милиона души, от които около 80% са жени;

  Ж.    като има предвид, че над 5 000 членове на семействата на загиналите и оцелелите в бедствието в „Рана Плаза“ все още са получили само 40% от дължимото им обезщетение, и като има предвид, че въпреки че са постигнати договорености за изплащане на още 30% от общия размер на иска, окончателното изплащане е възпрепятствано в резултат от недостиг от 9 милиона щатски долара от необходимото финансиране;

  З.      като има предвид, че в своята резолюция от 18 септември 2014 г.[2] Европейският парламент изрази съжаление, че общата сума, събрана от доброволни дарения на дружества към доверителния фонд е недостатъчна и отбеляза, че е необходим задължителен механизъм;

  И.     като има предвид, че МОТ подкрепя националната инициатива на правителството на Бангладеш за провеждане на проверки на структурната стабилност на сградите и противопожарната и електрическата безопасност на близо 1 800 фабрики за готови облекла, много от които са преустроени търговски или жилищни сгради;

  Й.     като има предвид, че Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш и Алианса за безопасни условия на труд в Бангладеш са извършили проверки на 1 687 фабрики, с които дружествата, членуващи в тях, работят;

  К.     като има предвид, че са налице сериозни слабости по отношение на прозрачността и проследяемостта в глобалната верига на доставки, и че достойните условия на труд в глобалните вериги за доставка, ще бъдат основна точка в дневния ред на конференцията на МОТ през 2016 г.;

  Л.     като има предвид, че инициативата на Комисията за създаване на глобален Пакт за устойчиво развитие е ключов елемент от подобряването на условията на труд в сектора на производството на готови облекла в Бангладеш, но че има нужда от по-нататъшен напредък в изпълнението му;

  1.      помни жертвите от „Рана Плаза“ и пожара във фабриката Tazreen и изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот; подчертава, че тези загуби можеха да бъдат предотвратени при различни и по-добри системи за безопасност на работното място;

  2.      призовава отговорните международни дружества за марково облекло, правителството на Бангладеш и представителите на промишлеността в Бангладеш своевременно да изплатят напълно договорените и дължими обезщетения на оцелелите и семействата на жертвите, загинали в посочените бедствия;

  3.      призовава Комисията да насърчава международните текстилни дружества със седалище в ЕС да дадат своя принос за доверителния фонд на донорите;

  4.      приветства инициативата на ЕС, която събра правителството на Бангладеш, ЕС, САЩ и Международната организация на труда (МОТ) – т.нар. „партньори от Пакта“ – в осигуряването на ново начало в областта на здравето и безопасността на работното място, условията на труд и спазването на трудовите права и насърчаването на отговорно провеждане на стопанска дейност в сектора на производството на готови облекла в Бангладеш;

  5.      подчертава, че партньорите от Пакта признаха постигнатия напредък след стартирането на Пакта по отношение на зачитането на трудовите права, здравословните и безопасни условия на труд и отговорното провеждане на стопанска дейност, както се посочва в доклада относно изпълнението и напредъка от 20 октомври 2014 г.;

  6.      признава, че този напредък трябва да продължи, тъй като съществуват редица области, в които са необходими по-нататъшни мерки за пълното изпълнение на действията, очертани в Пакта, и по-специално по отношение на зачитането на трудовите права, трудовите инспекции, достойното заплащане, структурната стабилност на сградите и здравословните и безопасни условия на труд и отговорното провеждане на стопанска дейност;

  7.      призовава партньорите от Пакта да разгледат тези конкретни въпроси и да следят изпълнението на поетите с Пакта задължения и осъществяването на действията, съгласувани с други донори и заинтересовани страни;

  8.      е твърдо убеден, че всички дружества, имащи отношение към производството на облекла в Бангладеш, следва да спазват трудовите стандарти по цялата си верига на доставки в съответствие с международно признатите принципи за корпоративна социална отговорност, поддържайки диалог с представителите на работниците;

  9.      приветства значителните ангажименти, последвани от конкретни действия, поети от правителството на Бангладеш в отговор на тези трагедии, по-специално наемането на 153-ма инспектори по труда, повишаването на статута на Дирекцията за инспекция за фабриките, увеличението на минималната работна заплата на работниците в сектора на производството на готови облекла, приемането на закон за труда на Бангладеш през 2013 г. за подобряването на правата на работниците, и мерките за постоянна схема за застраховане срещу трудови злополуки;

  10.    приветства намерението на Комисията да стартира инициатива за отговорни вериги за доставки в сектора на производството на облекла в рамките на Европейската година за развитие през 2015 г., като привлече всички съответни заинтересовани страни;

  11.    призовава правителството на Бангладеш за правилно и пълно прилагане на тези реформи, както и за по-нататъшни реформи в системата на труда с цел решаване на проблемите в останалите области, в които се очаква напредък; настоява за пълно спазване на Конвенция № 87 и Конвенция № 98 на МОТ и за прилагането им към всички работници, включително към тези от зоните за преработка на продукцията за износ (EPZ), в които синдикалните организации продължават да бъдат забранени, а условията на труд и стандартите по отношение на опазването на здравето на работниците и безопасните условия на труд са на изключително ниско равнище;

  12.    призовава правителството на Бангладеш за борба с корупцията, която може да подкопае ефективността на много законодателни инициативи относно безопасните условия на труд в тази страна;

  13.    изразява надежда, че тази важна инициатива от юли 2013 г. може да бъде приета и да обхване и други страни по света и други сфери на стопанска дейност, за да се предотвратят по-нататъшни трагедии и да се засили безопасността на работното място; в този контекст призовава Комисията да проучи възможността за подобни инициативи с нашите основни търговски партньори, в рамките на които МОТ, стопанските сектори и правителствата могат да работят заедно за подобряване на безопасността на работното място и общите условия на труд;

  14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската Комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.