Návrh usnesení - B8-0372/2015Návrh usnesení
B8-0372/2015

  NÁVRH USNESENÍ o výročí požárů v bangladéšské továrně a o vývoji v otázce bangladéšského paktu udržitelnosti

  27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

  předložený na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković za skupinu PPE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0363/2015

  Postup : 2015/2589(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0372/2015
  Předložené texty :
  B8-0372/2015
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0372/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o výročí požárů v bangladéšské továrně a o vývoji v otázce bangladéšského paktu udržitelnosti

  (2015/2589(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem z roku 2001,

  –       s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dne 23. května 2013[1],

  –       s ohledem na aktualizované směrnice OECD pro nadnárodní podniky z roku 2011,

  –       s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv,

  –       s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách a právech při práci,

  –       s ohledem na iniciativu OSN nazvanou Global Compact a týkající se lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje proti korupci,

  –       s ohledem na pakt pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši,

  –       s ohledem na Deklaraci OSN z Johannesburgu o udržitelné spotřebě a produkci na podporu sociálního a ekonomického rozvoje,

  –       s ohledem na základní zásady OSN týkající se obchodu a lidských práv, které stanovují rámec pro ochranu a dodržování lidských práv jak v případě vlád, tak i společností a které podpořila Rada OSN pro lidská práva v červnu 2011,

  –       s ohledem na pakt pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši,

  –       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  A.     vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2013 zahynulo v důsledku zřícení budovy Rana Plaza v bangladéšském Savaru více než 1 134 osob a stovky dalších byly zraněny;

  B.     vzhledem k tomu, že při požáru továrny společnosti Tazreen v Ašulii na předměstí Dháky v Bangladéši dne 24. listopadu 2012 zahynulo nejméně 112 osob;

  C.     vzhledem k tomu, že nejméně šest osob zahynulo a více než 60 osob bylo zraněno, když se v Bangladéši nedávno propadla střecha částečně dostavěné cementárny, a vzhledem k tomu, že mnoho lidí zahynulo při jiných požárech v továrnách v letech 2006–2013;

  D.     vzhledem k tomu, že EU je hlavním obchodním partnerem Bangladéše, neboť vývoz představuje 10 % HDP této země, a vzhledem k tomu, že 90 % tohoto vývozu tvoří konfekční oděvy, což odpovídá 60 % celkového objemu bangladéšského vývozu konfekce a přibližně 2,5 milionu pracovních míst v zemi;

  E.     vzhledem k tomu, že Bangladéš coby jedna z nejméně rozvinutých zemí požívá výhod plynoucích z bezcelního přístupu na trh EU, který není omezen kvótami, u všech svých výrobků na základě iniciativy „Vše kromě zbraní“, což představuje 55 % bangladéšského exportu, jehož velká část je tvořena oděvy a textilními výrobky;

  F.     vzhledem k tomu, že konfekční textilní průmysl představuje hlavní přínos pro udržitelný ekonomický růst v Bangladéši, který za poslední dvě desetiletí pomohl snížit extrémní chudobu z 60 % na 30 % obyvatelstva, a vzhledem k tomu, že toto odvětví zaměstnává 4 miliony osob, z nichž 80 % jsou ženy;

  G.     vzhledem k tomu, že více než 5 000 pozůstalých po obětech a osob, které přežily neštěstí v budově Rana Plaza, doposud obdrželo jen 40 % kompenzací, na které mají nárok, a vzhledem k tomu, že, ačkoli byla přijata opatření k vyplacení dalších 30 % jejich celkového nároku, konečnou platbu nelze uskutečnit, neboť dosud chybí 9 milionů USD potřebných prostředků;

  H.     vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 18. září 2014[2] Evropský parlament vyjádřil politování nad tím, že zajištění dobrovolného vyrovnání prostřednictvím svěřeneckého fondu dárců nedosáhlo očekávaného cíle, a konstatoval, že pro přeživší a pro rodiny obětí by byl prospěšnější závazný mechanismus;

  I.      vzhledem k tomu, že MOP podporuje celostátní iniciativu bangladéšské vlády při provádění bezpečnostních inspekcí stavebních, požárních a elektrických prvků přibližně v 1 800 továrnách vyrábějících konfekční oděvy, z nichž mnohé jsou původně komerční nebo rezidenční budovy;

  J.      vzhledem k tomu, že bangladéšská dohoda týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov a Sdružení pro bezpečnost bangladéšských pracovníků provedly inspekce 1 687 továren, od nichž jejich členské podniky získávají zboží;

  K.     vzhledem k tomu, že existují závažné nedostatky v transparentnosti a sledovatelnosti globálního dodavatelského řetězce a že důstojná práce v globálních dodavatelských řetězcích bude klíčovým bodem programu konference MOP v roce 2016;

  L.     vzhledem k tomu, že iniciativa Komise na zavedení globálního paktu udržitelnosti je klíčovým prvkem zlepšení podmínek pracovníků v konfekčním průmyslu v Bangladéši, že však je zapotřebí dosáhnout dalšího pokroku v jeho provádění;

  1.      připomíná oběti požárů v továrnách Rana Plaza a Tazreen a vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na lidských životech; zdůrazňuje, že těmto ztrátám bylo možné předejít pomocí jinak zajištěné a lepší bezpečnosti v pracovních systémech;

  2.      vyzývá odpovědné mezinárodní značky, bangladéšskou vládu a zástupce bangladéšského průmyslu, aby ve správnou dobu dokončily vyplácení dohodnutých a zbývajících kompenzací pro přeživší a pro rodiny obětí uvedených katastrof;

  3.      vyzývá Komisi, aby vybídla mezinárodní textilní společnosti sídlící v EU, aby přispěly do svěřeneckého fondu dárců;

  4.      vítá iniciativu EU, již společně předložily bangladéšská vláda, EU, USA a MOP – takzvaní „partneři paktu“ – s cílem zajistit nově pojaté zdraví a bezpečnost při práci, pracovní podmínky a dodržování pracovních práv i prosazování odpovědného podnikání v konfekčním textilním průmyslu v Bangladéši;

  5.      zdůrazňuje, že partneři paktu uznali zlepšení, jichž bylo od počátku paktu dosaženo v dodržování pracovních práv, zdraví a bezpečnosti při práci a odpovědného podnikání, jak je uvedeno ve zprávě o přezkumu provádění a bilanci pokroku ze dne 20. října 2014;

  6.      uznává, že tato zlepšení je zapotřebí dále rozvíjet, neboť existuje mnoho oblastí, kde je třeba přijmout další opatření za účelem plného provádění akcí nastíněných v paktu, zejména pokud jde o dodržování pracovních práv, pracovní inspekce, důstojné mzdy, strukturální integritu budov a ochranu zdraví a bezpečnosti a odpovědné podnikání;

  7.      vyzývá partnery paktu, aby se zaměřili na tyto konkrétní otázky a sledovali provádění závazků obsažených v paktu a realizaci opatření, která byla nastíněna, v koordinaci s dalšími dárci a zúčastněnými stranami;

  8.      je pevně přesvědčen, že všechny společnosti působící v konfekčním textilním odvětví v Bangladéši by měly dodržovat pracovní standardy v celém svém dodavatelském řetězci v souladu s mezinárodně uznanými zásadami sociální odpovědnosti podniků a v dialogu se zástupci pracovníků;

  9.      vítá hlavní závazky, na něž navazují konkrétní akce bangladéšské vlády jako reakce na tyto tragédie, zejména přijetí 153 pracovních inspektorů, zdokonalení ředitelství inspekce pro továrny, zvýšení minimální mzdy pro pracovníky v konfekčním textilním průmyslu, přijetí bangladéšského zákoníku práce v roce 2013 za účelem zlepšení práv pracovníků a opatření pro trvalé pojištění zaměstnanců;

  10.    vítá záměr Komise zahájit iniciativu týkající se odpovědných dodavatelských řetězců v odvětví konfekčního textilu v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015, do níž budou zapojeny všechny příslušné zúčastněné strany;

  11.    vyzývá bangladéšskou vládu, aby tyto reformy plně uplatňovala a řádně prováděla a aby dále pracovala na dalších reformách pracovního systému s cílem řešit situaci ve zbývajících oblastech, v nichž se očekává další pokrok; trvá na tom, že úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 a 88 musí být plně dodržovány a musí se vztahovat na všechny pracovníky, a to i ty, kteří pracují ve vývozních zpracovatelských zónách, v nichž jsou stále zakázány odborové svazy a o nichž je známo, že pracovní podmínky a zdravotní a bezpečnostní normy jsou zde velmi špatné;

  12.    vyzývá vládu Bangladéše, aby bojovala s korupcí, která může podrývat účinnost mnoha legislativních iniciativ týkajících se bezpečnosti při práci v této zemi;

  13.    doufá, že tato významná iniciativa z července 2013 může být přijata a rozšířena na další země ve světě a na další oblasti podnikání s cílem předcházet dalším tragédiím a posílit bezpečnost při práci; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby přezkoumala možnost podobných iniciativ s našimi hlavními obchodními partnery, při nichž mohou společně působit MOP, podnikatelská odvětví a vlády s cílem zlepšit bezpečnost při práci i celkové pracovní podmínky;

  14.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.