Forslag til beslutning - B8-0372/2015Forslag til beslutning
B8-0372/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact”

  27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković for PPE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0363/2015

  Procedure : 2015/2589(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0372/2015
  Indgivne tekster :
  B8-0372/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0372/2015

  Europa-Parlamentets forslag til beslutning om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact”

  (2015/2589(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til samarbejdsaftalen mellem EF og Bangladesh fra 2001,

  –       der henviser til sine tidligere beslutninger om Bangladesh, navnlig beslutningen af 23. maj 2013[1],

  –       der henviser til OECD's opdaterede retningslinjer for multinationale virksomheder fra 2011,

  –       der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder,

  –       der henviser til ILO-erklæringen om fundamentale principper og rettigheder i arbejdslivet,

  –       der henviser til FN’s Global Compact-initiativ om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruptionsbekæmpelse,

  –       der henviser til Compact-initiativet, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh,

  –       der henviser til FN’s Johannesburg-erklæring om bæredygtigt forbrug og produktion for at fremme social og økonomisk udvikling,

  –       der henviser til FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, som opstiller en ramme for både regeringer og virksomheder med henblik på beskyttelse og overholdelse af menneskerettighederne, og som Menneskerettighedsrådet tilsluttede sig i juni 2011,

  –       der henviser til Sustainability Compact-initiativet, som skal give løbende forbedringer inden for arbejdstagerrettigheder og fabrikssikkerhed i industrien for konfektionstøj og strikvarer i Bangladesh,

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.     der henviser til, at der d. 24. april 2013 omkom 1134 mennesker, og hundredvis blev såret, da Rana Plaza-bygningen i Savar, Bangladesh, kollapsede;

  B.     der henviser til, at mindst 112 mennesker omkom ved branden på Tazreen-fabrikken i området Ashulia i Dhaka, Bangladesh, den 24. november 2012;

  C.     der henviser til, at mindst seks mennesker døde og over 60 blev såret, da taget på en halvfærdig cementfabrik i Bangladesh for nylig kollapsede; der henviser til, at utallige mennesker omkom i andre fabriksbrande, der fandt sted mellem 2006 og 2013;

  D.     der henviser til, at EU er Bangladesh førende handelspartner med en eksport, der udgør 10 % af landets BNP, og at 90 % af denne eksport er konfektionstøj, hvilket svarer til 60 % af Bangladeshs samlede eksport af konfektionstøj og omkring 2,5 millioner arbejdspladser i landet;

  E.     der henviser til, at Bangladesh som et mindst udviklet land nyder godt af told- og kvotefri adgang til EU-markedet for alle landets produkter under initiativet ”Alt andet end våben", som omfatter 55 % af Bangladeshs eksport, meget af den er tøj og tekstil;

  F.     der henviser til, konfektionsbranchen i Bangladesh er en drivkraft for bæredygtig økonomisk vækst, der i de seneste to årtier har hjulpet med at reducere basal fattigdom fra 60 % til 30 % af befolkningen, og at der er fire millioner mennesker, der arbejder i branchen, omkring 80 % af dem er kvinder;

  G.     der henviser til, at over 5000 familiemedlemmer til de afdøde og overlevende fra Rana Plaza-katastrofen stadig kun har fået 40 % af den erstatning, som de skyldes, og selvom der er oprettet ordninger til at betale yderligere 30 % af deres samlede krav, forhindres den endelige betaling som, da der mangler ni millioner USD i nødvendige midler;

  H.     der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin resolution af 18. september 2014 beklagede, at den frivillige kompensationsordningen gennem fonden Donor Trust Fund ikke havde nået sit mål, og bemærkede, at en obligatorisk ordning vil være mere fordelagtig for de overlevende og familierne til ofrene;

  I.      der henviser til, at ILO støtter regeringen i Bangladeshs nationale initiativ i udførelsen af sikkerhedsinspektioner af strukturen, brandfare og elektricitet af ca. 1800 konfektionstøjfabrikker, hvoraf mange er ombyggede virksomheds- eller beboelsesejendomme;

  J.      der henviser til, at "Bangladesh Accord on Fire and Building Safety” and ”Alliance for Bangladesh Worker Safety” har foretaget inspektion af de 1687 fabrikker, hvor deres medlemsvirksomheder har sæde;

  K.     der henviser til, at de alvorlige mangler i gennemskuelighed og sporbarhed i den globale forsyningskæde, og anstændigt arbejde i de globale forsyningskæder vil være et centralt punkt på dagsordenen for ILO’s konference i 2016;

  L.     der henviser til, at Kommissionens initiativ til at iværksætte en global bæredygtighedsaftale har været et centralt element i at forbedre forholdene for tekstilarbejdere i Bangladesh, men at den har brug for yderligere forbedringerne i gennemførelsen;

  1.      mindes ofrene for brandene i Rana Plaza og Tazreen og beklager dybt tabet af menneskeliv; understreger, at disse tab kunne have været undgået med anderledes og bedre sikkerhedssystemer på arbejdspladsen;

  2.      opfordrer de internationale ansvarlige mærker, den bangladeshiske regering og repræsentanter for den Bangladesh industri til i rette tid at fuldføre den aftalte og godtgørelse, der skylde, til de overlevende og familierne til de ofre, der døde i de nævnte katastrofer;

  3.      opfordrer Kommissionen til at tilskynde internationale tekstilvirksomheder i EU til at bidrage til fonden DonorsTrust Fund;

  4.      bifalder EU-initiativet som samlede den bangladeshiske regering, EU, USA og ILO - de såkaldte Compact Partners - i at sikre en ny start inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsvilkår og respekt for arbejdstagernes rettigheder og fremme af ansvarlig forretningsførelse i konfektionsindustrien i Bangladesh;

  5.      understreger, at partnerne i Compact-initiativet har erkendt forbedringer siden lanceringen af Compact om respekt for arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og ansvarlig forretningsførelse, som anført i rapporten om revision af gennemførelsen og status over fremskridt af 20. oktober 2014;

  6.      erkender, at disse forbedringer skal videreudvikles, da der er en række områder, hvor der skal træffes yderligere foranstaltninger med henblik på fuld gennemførelse af de tiltag, der beskrives i Compact-initiativet, navnlig inden for respekt for arbejdstagerrettigheder, arbejdstilsyn, anstændige lønninger, bygningers samlede struktur, sikkerhed og sundhed samt ansvarlig forretningsskik;

  7.      opfordrer Compact Partners til at løse disse specifikke spørgsmål og følge gennemførelsen af Compacts forpligtelser og opnåelse af de tiltag, der er skitseret i samarbejde med andre donorer og interessenter;

  8.      er overbevist om, at alle virksomheder, der er involveret i beklædningssektoren i Bangladesh bør overholde arbejdstagerrettigheder i hele deres forsyningskæde i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for virksomhedernes sociale ansvar og i dialog med arbejdstagernes repræsentanter;

  9.      glæder sig over de store forpligtelser, efterfulgt af konkrete tiltag, der træffes af regeringen i Bangladesh som en reaktion på disse tragedier, navnlig ansættelsen af 153 arbejdsinspektører, opgraderingen af Direktoratet for tilsyn med fabrikker, forhøjelsen af mindstelønnen for arbejdstagere i konfektionssektoren, vedtagelsen af Bangladesh Labour Act 2013 for at forbedre arbejdstagernes rettigheder og foranstaltningerne til en varig skadesforsikringsordning;

  10.    bifalder Kommissionens planer om at iværksætte et initiativ om ansvarlige forsyningskæder i tekstilsektoren inden for rammerne af det europæiske år for Udvikling i 2015 med deltagelse af alle relevante interessenter;

  11.    opfordrer regeringen i Bangladesh til fuldt ud at anvende disse reformer og gennemføre dem ordentligt og til fortsat at arbejde for yderligere reformer af arbejdsmarkedssystemet for at tage fat på de resterende områder, hvor der forventes yderligere fremskridt; insisterer på, at ILO’s konvention 87 og 98 skal overholdes fuldt ud og udvides til at omfatte alle arbejdstagere, herunder dem, der arbejder i eksportforarbejdningszoner, hvor fagforeningerne fortsat forbydes og arbejdsvilkår og sundheds- og sikkerhedsstandarder er kendt for at være yderst ringe;

  12.    opfordrer regeringen i Bangladesh til at bekæmpe korruption, som kan underminere effektiviteten af mange lovgivningsinitiativer om sikkerhed på arbejdspladsen i dette land;

  13.    håber, at dette vigtige initiativ fra juli 2013 kan vedtages og udvides til andre lande i verden og til andre forretningsområder med henblik på at forebygge yderligere tragedier og styrke sikkerheden på arbejdspladsen; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at undersøge muligheden for lignende initiativer med vores vigtigste handelspartnere, hvor ILO, erhvervssektorer og regeringer kan arbejde sammen om at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og de generelle arbejdsvilkår;

  14.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, UN Women, FN's Menneskerettighedsråd samt Bangladeshs regering og parlament.