Resolutsiooni ettepanek - B8-0372/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0372/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammude kohta

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0363/2015

Menetlus : 2015/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0372/2015
Esitatud tekstid :
B8-0372/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0372/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammude kohta

(2015/2589(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel sõlmitud koostöölepingut,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 23. mai 2013. aasta resolutsiooni[1],

–       võttes arvesse OECD 2011. aastal ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

–       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

–       võttes arvesse ILO tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsiooni,

–       võttes arvesse ÜRO globaalset kokkulepet inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas,

–       võttes arvesse kokkulepet tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis,

–       võttes arvesse ÜRO Johannesburgi deklaratsiooni säästva tarbimise ja tootmise kohta sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamiseks,

–       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega luuakse valitsustele ja ettevõtetele inimõiguste kaitse ja austamise raamistik, ning mille Inimõiguste Nõukogu 2011. aasta juunis heaks kiitis,

–       võttes arvesse jätkusuutlikkuse kokkulepet tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 24. aprillil 2013. aastal sai Bangladeshis Savaris Rana Plaza hoone kokkuvarisemise tagajärjel surma 1134 ja haavata sadu inimesi;

B.     arvestades, et 24. novembril 2012. aastal hukkus Bangladeshis Dhakas Ashulia piirkonnas asuvas rõivavabrikus Tazreen Fashion puhkenud tulekahjus vähemalt 112 inimest;

C.     arvestades, et vähemalt kuus inimest sai surma ja üle 60 inimese vigastada Bangladeshis hiljuti aset leidnud osaliselt väljaehitatud tsemenditehase katuse varingus ning arvestades, et palju inimesi hukkus ajavahemikul 2006–2013 toimunud muudes vabrikupõlengutes;

D.     arvestades, et EL on Bangladeshi peamine kaubanduspartner, et eksport ELi moodustab 10% Bangladeshi SKPst ning 90% nimetatud ekspordist annavad valmisriided (see on 60% Bangladeshi valmisriiete ekspordi kogumahust), kusjuures kõnealune sektor annab tööd ligikaudu 2,5 miljonile inimesele;

E.     arvestades, et kuna Bangladesh kuulub vähim arenenud riikide hulka, võimaldatakse talle algatuse „Kõik peale relvade” kohaselt kõikide kaupade osas tollimaksuvaba ja kvootideta pääsu ELi turule, mis hõlmab 55% Bangladeshi ekspordist, millest suure osa moodustavad rõivad ja tekstiilitooted;

F.     arvestades, et valmisriiete tööstus on Bangladeshi jätkusuutliku majanduskasvu tagaja ning aidanud viimase kahe aastakümne jooksul vähendada süvavaesuse määra 60%-lt 30%-ni ja arvestades, et see annab tööd neljale miljonile inimesele, kellest umbes 80% on naised;

G.     arvestades, et rohkem kui 5000 Rana Plaza õnnetuses hukkunute ja selle üle elanute ülalpeetavat on siiani kätte saanud üksnes 40% neile ettenähtud hüvitistest ning arvestades, et ehkki võetud on abinõusid, et maksta täiendavad 30% kogunõudest, ei ole võimalik lõplikku makset teha, kuna vajalikust summast on puudu 9 miljonit USA dollarit;

H.     arvestades, et oma 18. septembri 2014. aasta resolutsioonis[2] pidas Euroopa Parlament kahetsusväärseks, et abiandjate sihtfondile tuginev vabatahtlik hüvitamise kord ei ole oma eesmärki täitnud, ning märkis, et kohustuslik mehhanism oleks ellujäänutele ja ohvrite perekondadele soodsam;

I.      arvestades, et Rahvusvaheline Tööorganisatsioon toetab Bangladeshi valitsuse riiklikku algatust, mille käigus kontrollitakse ehitusnõuete, tuleohutuse ja elektriseadmete ohutuse osas umbes 1800 valmisriiete vabrikut, millest paljud olid varem äri- või eluhooned;

J.      arvestades, et Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe ning Bangladeshi töötajate tööohutuse liidu raames on kontrollitud 1687 vabrikut, mis varustavad nimetatud kokkuleppe või liiduga ühinenud ettevõtteid;

K.     arvestades, et ülemaailmses tarneahelas esineb tõsiseid puudujääke läbipaistvuse ja jälgitavuse osas ning et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2016. aasta konverentsi päevakorra üks põhipunkte on inimväärne töö ülemaailmsetes tarneahelates;

L.     arvestades, et komisjoni algatus käivitada ülemaailmne jätkusuutlikkuse kokkulepe on küll olnud peamine hoob Bangladeshi rõivatööstuse töötajate tingimuste parandamiseks, ent selle rakendamise osas tuleb teha täiendavaid edusamme;

1.      mälestab Rana Plaza hoone ja Tazreen Fashioni põlengu ohvreid ning peab inimelude kaotust äärmiselt kahetsusväärseks; rõhutab, et inimelude kaotus oleks teistsuguste ja paremate tööohutussüsteemidega välditav olnud;

2.      kutsub vastutavaid rahvusvahelisi tootemarke, Bangladeshi valitsust ning Bangladeshi ettevõtete esindajaid üles viima aegsasti lõpule nimetatud õnnetustes ellujäänutele ja ohvrite perekondadele kokkulepitud ja ettenähtud hüvitiste maksmise;

3.      kutsub komisjoni üles ergutama ELis asuvaid rahvusvahelisi tekstiiliettevõtteid panustama abiandjate sihtfondi;

4.      väljendab heameelt ELi algatuse üle, mis ühendas Bangladeshi valitsuse, ELi, USA ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni – nn kokkuleppe partnerid, et anda uus tõuge töötervishoiu ja -ohutuse, töötingimuste ning töötajate õiguste austamise ja Bangladeshi valmisriiete tööstuses vastutustundliku ettevõtluse edendamise valdkonnas;

5.      rõhutab, et kokkuleppe partnerid on alates kokkuleppe käivitamisest tunnustanud edusamme töötajate õiguste austamise, töötervishoiu ja -ohutuse ning vastutustundliku ettevõtluse osas, nagu ilmneb 20. oktoobri 2014. aasta aruandest, mis käsitleb rakendamise läbivaatamist ja siiani saavutatud tulemusi;

6.      tunnistab, et tuleb teha täiendavaid edusamme, kuna arvukates valdkondades on vaja täiendavaid meetmeid kokkuleppes toodud abinõude täielikuks rakendamiseks, eelkõige töötajate õiguste, tööjärelevalve, inimväärse palga, hoonete ehitusnõuete, tööohutuse ja -tervishoiu ning vastutustundliku ettevõtluse osas;

7.      kutsub kokkuleppe partnereid üles nimetatud konkreetseid teemasid käsitlema ning teostama järelevalvet kokkuleppest tulenevate kohustuse täitmise ning teiste abiandjate ja sidusrühmadega koostöös välja töötatud meetmete rakendamise üle;

8.      on sügavalt veendunud, et kõik Bangladeshi rõivatööstuses tegutsevad ettevõtted peaksid kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõttega ning dialoogis töötajate esindajatega austama töönorme kogu tarneahelas;

9.      väljendab heameelt Bangladeshi valitsuse ulatuslike lubaduste ja sellele järgnenud konkreetsete meetmete üle, mis võeti kõnealustele traagilistele õnnetustele reageerimiseks, eelkõige 153 tööinspektori töölevõtmise, tehaste järelevalve direktoraadi personali suurendamise, valmisriiete tehaste töötajate miinimumpalga tõstmise ja 2013. aastal vastu võetud Bangladeshi tööseaduse üle, millega parandati töötajate õigusi ning võeti vastu meetmed püsivate töövigastuste vastu kindlustamiseks;

10.    väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle käivitada 2015. aastal Euroopa arenguaasta raames kõikide asjaomaste sidusrühmade kaasatusel algatuse rõivatööstuse vastutustundlike tarneahelate kohta;

11.    kutsub Bangladeshi valitsust üles nimetatud reforme täielikult ellu viima ja nõuetekohaselt rakendama ning jätkama tööd tööhõivesüsteemi edasiste reformide nimel, et käsitleda järele jäänud valdkondi, kus tuleks teha täiendavaid edusamme; nõuab ILO konventsioonide nr 87 ja 98 täielikku järgimist ja nende kohaldamisala laiendamist kõigile töötajatele, sh töötajatele ekspordikauba tootmise eritsoonides, kus ametiühingud on jätkuvalt keelatud ning töötingimused ja tervishoiu- ja ohutusstandardid on teadaolevalt väga halvad;

12.    kutsub Bangladeshi valitsust üles võitlema korruptsiooniga, mis võib õõnestada Bangladeshis paljude tööohutust käsitlevate seadusandlike algatuste tõhusust;

13.    loodab, et 2013. aasta juuli kõnealuse olulise algatuse saab vastu võtta ning laiendada seda maailma teistele riikidele ja teistele tööstusharudele, et ennetada täiendavaid tragöödiaid ja tõhustada tööohutust; kutsub sellega seoses komisjoni üles uurima võimalust teha meie peamiste kaubanduspartneritega sarnaseid algatusi, mille raames Rahvusvaheline Tööorganisatsioon, ettevõtted ja valitsused saaksid teha koostööd tööohutuse ja üldiste töötingimuste parandamiseks;

14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.