Menettely : 2015/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0372/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0372/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.66
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0175

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.146v02-00
 
B8-0372/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Bangladeshin tehdaspalojen vuosipäivästä ja maan kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP))


Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bangladeshin tehdaspalojen vuosipäivästä ja maan kestävyyssopimuksen edistymisestä (2015/2589(RSP))  
B8‑0372/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn EY:n ja Bangladeshin yhteistyösopimuksen,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja etenkin 23. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman(1),

–       ottaa huomioon vuonna 2011 päivitetyt OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–       ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–       ottaa huomioon ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan YK:n Global Compact -aloitteen,

–       ottaa huomioon sopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

–       ottaa huomioon YK:n Johannesburgin julistuksen kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi,

–       ottaa huomioon YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet, joilla luodaan sekä hallituksille että yrityksille puitteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja kunnioittamiseksi ja joille ihmisoikeusneuvosto antoi tukensa kesäkuussa 2011,

–       ottaa huomioon kestävyyssopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Savarissa Bangladeshissa Rana Plaza -rakennuksen romahduksessa 24. huhtikuuta 2013 menehtyi 1 134 ihmistä ja loukkaantui satoja;

B.     ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä menehtyi Ashulian alueella Dhakassa Bangladeshissa 24. marraskuuta 2012 sattuneessa Tazreenin tehdaspalossa;

C.     toteaa, että ainakin kuusi kuoli ja yli 60 loukkaantui osittain rakennetun sementtitehtaan katon romahdettua äskettäin Bangladeshissa, ja huomauttaa, että muissa tehdaspaloissa kuoli vuosina 2006–2013 paljon ihmisiä;

D.     ottaa huomioon, että EU on Bangladeshin johtava kauppakumppani, sillä unioniin suuntautuvan viennin osuus maan BKT:stä on 10 prosenttia, ja toteaa, että 90 prosenttia tästä viennistä on valmisvaatteita ja tämä tarkoittaa 60:tä prosenttia Bangladeshin kaikesta valmisvaateviennistä ja noin 2,5:tä miljoonaa työpaikkaa;

E.     huomauttaa, että Bangladesh kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, joten kaikilla sen tuotteilla on tulli- ja kiintiövapaa pääsy EU:n markkinoille ”Kaikki paitsi aseet” ‑aloitteessa, ja toteaa tämän kattavan 55 prosenttia Bangladeshin viennistä, josta suuri osa on vaatteita ja tekstiilejä;

F.     ottaa huomioon, että valmisvaateteollisuus on edistänyt Bangladeshissa kestävää talouskasvua, jonka ansiosta väestön köyhyysaste on laskenut kahden viime vuosikymmenen aikana 60 prosentista 30 prosenttiin, ja se työllistää neljä miljoonaa ihmistä, joista noin 80 prosenttia on naisia;

G.     toteaa, että yli 5 000 Rana Plazan suuronnettomuuden kuolonuhrien huollettavaa ja eloonjäänyttä on toistaiseksi saanut vain 40 prosenttia heille kuuluvista korvauksista, ja huomauttaa, että käyttöön on otettu järjestelyjä, jotta heille voitaisiin maksaa vielä 30 prosenttia kokonaiskorvauksesta, mutta kokonaissummaa ei voida maksaa, sillä tarvittavasta rahoituksesta puuttuu 9 miljoonaa dollaria;

H.     toteaa 18. syyskuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa(2) pitäneensä valitettavana, että avunantajien yhteisen rahaston kautta annetut vapaaehtoiset korvaukset eivät olleet saavuttaneet tavoitettaan, ja katsoneensa, että pakollisesta mekanismista olisi enemmän hyötyä eloonjääneille ja uhrien omaisille;

I.      huomauttaa, että ILO tukee Bangladeshin hallituksen kansallista aloitetta toteuttaa rakenne-, palo- ja sähköturvallisuustarkastuksia noin 1 800 valmisvaatetehtaassa, joista monet muutetaan liike- tai asuinrakennuksiksi;

J.      huomauttaa, että Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen ja Bangladeshin työntekijöiden turvallisuutta edistävän yhteenliittymän edustajat ovat tarkastaneet kaikki jäsenyritystensä alihankkijoina toimivat 1 687 tehdasta;

K.     katsoo, että maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on avoimuuteen ja jäljitettävyyteen liittyviä vakavia puutteita, ja toteaa, että ihmisarvoinen työ näissä ketjuissa on keskeisenä puheenaiheena vuonna 2016 pidettävässä ILO:n konferenssissa;

L.     ottaa huomioon, että komission aloite maailmanlaajuisen kestävyyssopimuksen aikaansaamiseksi on ollut keskeinen tekijä vaatetehtaiden työntekijöiden olojen parantamiseksi Bangladeshissa, mutta sen täytäntöönpanossa on vielä edistyttävä;

1.      muistaa Rana Plazan ja Tazreenin tulipalojen uhreja ja suree syvästi ihmishenkien menetystä; korostaa, että kuolonuhreilta olisi voitu välttyä, jos työturvallisuusjärjestelmät olisivat olleet toisenlaiset ja paremmat;

2.      pyytää asiasta vastuussa olevia kansainvälisiä yrityksiä, Bangladeshin hallitusta ja Bangladeshin teollisuuden edustajia suorittamaan ajallaan näiden suuronnettomuuksien eloonjääneille ja kuolonuhrien omaisille jo sovitun ja heille kuuluvan korvauksen;

3.      pyytää, että komissio rohkaisisi EU:ssa toimivia kansainvälisiä tekstiiliyrityksiä suorittamaan maksuja avunantajien yhteiseen rahastoon;

4.      on ilahtunut EU:n aloitteesta, jossa Bangladeshin hallitus, EU, Yhdysvallat ja ILO pyrkivät yhdessä kestävyyssopimuksen kumppaneina varmistamaan uuden alun työterveys- ja työturvallisuusasioissa, työoloissa ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisessa sekä edistämään vastuullista liiketoimintaa Bangladeshin valmisvaateteollisuudessa;

5.      korostaa, että kestävyyssopimuksen kumppanit ovat panneet merkille parannukset, joita työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisessa, työterveys- ja työturvallisuusasioissa ja vastuullisessa liiketoiminnassa on saatu aikaan sopimuksen käyttöönoton jälkeen, kuten 20. lokakuuta 2014 päivätyssä täytäntöönpanon ja edistymisen tarkastelua koskevassa raportissa todetaan;

6.      myöntää, että parannukset on vietävä pidemmälle, sillä useilla osa-alueilla tarvitaan lisätoimia, ennen kuin sopimuksessa kuvatut toimet on toteutettu täysin, ja mainitsee näistä osa-alueista erityisesti työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen, työsuojelutarkastukset, kunnolliset palkat, rakennusten rakenteellisen kestävyyden, työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä vastuullisen liiketoiminnan;

7.      pyytää kestävyyssopimuksen kumppaneita tarkastelemaan näitä erityiskysymyksiä ja seuraamaan sopimuksen sitoumusten täytäntöönpanoa sekä niiden toimien toteuttamista, jotka on määritetty yhdessä muiden avunantajien ja sidosryhmien kanssa;

8.      on vakaasti sitä mieltä, että kaikkien Bangladeshin vaatetusalalla toimivien yritysten olisi noudatettava työehtoja toimitusketjussaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien kansainvälisesti tunnustettujen periaatteiden mukaisesti ja käytävä vuoropuhelua työntekijöiden edustajien kanssa;

9.      pitää myönteisenä, että Bangladeshin hallitus on näiden tragedioiden jälkeen antanut merkittäviä sitoumuksia ja toteuttanut niiden perusteella konkreettisia toimia, joista voidaan mainita erityisesti 153 työsuojelutarkastajan palkkaaminen, tehtaiden tarkastuksista vastaavan viraston voimavarojen lisääminen, valmisvaatealan työntekijöiden vähimmäispalkan korottaminen, Bangladeshin vuoden 2013 työlain antaminen työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi ja pysyvää työtapaturmavakuutusjärjestelmää koskevat toimenpiteet;

10.    suhtautuu myönteisesti komission pyrkimykseen käynnistää vaatetusalan vastuullisia toimitusketjuja koskeva aloite kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä vuonna 2015 ja toteaa, että aloite kattaa kaikki keskeiset sidosryhmät;

11.    pyytää Bangladeshin hallitusta hyväksymään täysin nämä uudistukset ja toteuttamaan ne asianmukaisesti ja jatkamaan työmarkkinoiden muuta uudistustyötä, jotta voidaan puuttua jäljellä oleviin osa-alueisiin, joilla on vielä edistyttävä; vaatii, että ILO:n yleissopimuksia 87 ja 98 noudatetaan täysin ja ne ulotetaan koskemaan kaikkia työntekijöitä ja myös työntekijöitä vientiteollisuuden vapaa-alueilla, joilla ammattiyhdistykset ovat edelleen kiellettyjä ja työolot sekä terveys- ja turvallisuusnormit tiedetään erittäin heikoiksi;

12.    pyytää Bangladeshin hallitusta torjumaan korruptiota, joka voi vesittää monet työturvallisuusalan lainsäädäntöaloitteet maassa;

13.    toivoo, että tämä heinäkuussa 2013 esitetty tärkeä aloite voidaan hyväksyä ja ulottaa muihin maailman maihin ja muille liiketoiminta-aloille, jotta voidaan jatkossa estää tällaiset murhenäytelmät ja vahvistaa työturvallisuutta; pyytää tässä yhteydessä komissiota selvittämään mahdollisuutta toteuttaa EU:n merkittävien kauppakumppaneiden kanssa vastaavia aloitteita, joissa ILO, liiketoiminta-alat ja hallitukset voivat tehdä yhteistyötä työturvallisuuden ja yleisten työolojen parantamiseksi;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0230.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0024.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö