Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0372/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0372/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl gaisrų Bangladešo gamyklose metinių ir Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo pažangos

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0363/2015

Procedūra : 2015/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0372/2015
Pateikti tekstai :
B8-0372/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0372/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl gaisrų Bangladešo gamyklose metinių ir Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo pažangos

(2015/2589(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. EB ir Bangladešo bendradarbiavimo susitarimą,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bangladešo, ypač į 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją[1],

–       atsižvelgdamas į atnaujintas 2011 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) gaires tarptautinėms įmonėms,

–       atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

–       atsižvelgdamas į TDO pagrindinių darbo principų ir teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į JT pasaulinį susitarimą dėl žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija,

–       atsižvelgdamas į Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–       atsižvelgdamas į JT Johanesburgo deklaraciją dėl tausaus vartojimo ir gamybos siekiant skatinti socialinį ir ekonominį vystymąsi,

–       atsižvelgdamas JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, kuriais nustatoma vyriausybėms ir įmonėms skirta sistema siekiant apsaugoti ir gerbti žmogaus teises ir kuriuos 2011 m. birželio mėn. patvirtino Žmogaus teisių taryba,

–       atsižvelgdamas į Tvarumo susitarimą dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2013 m. balandžio 24 d. Savare (Bangladešas) sugriuvus pastatui „Rana Plaza“ žuvo 1134 žmonių ir šimtai buvo sužeista;

B.     kadangi Bangladeše 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui gamykloje „Tazreen“ , esančioje Dakos miesto Ašulijos rajone, žuvo mažiausiai 112 žmonių;

C.     kadangi Bangladeše neseniai sugriuvus nebaigtos statyti cemento gamyklos stogui žuvo šeši žmonės ir daugiau kaip 60 buvo sužeista ir kadangi nuo 2006 iki 2013 m. daugybė žmonių žuvo kituose gamyklų gaisruose;

D.     kadangi ES yra svarbiausia Bangladešo prekybos partnerė ‒ šios šalies eksportas sudaro 10 proc. jos BVP ir kadangi 90 proc. šio eksporto sudaro gatavi drabužiai, kurie taip pat sudaro 60 proc. visų Bangladešo eksportuojamų gatavų drabužių, ir šioje šalyje šiame sektoriuje dirba maždaug 2,5 mln. žmonių;

E.     kadangi visiems Bangladešo, kaip mažiausiai išsivysčiusios šalies, gaminiams taikoma bemuitė ir kvotų nevaržoma prieiga prie ES rinkos pagal programą „Viskas, išskyrus ginklus“, kuri apima 55 proc. Bangladešo eksporto, kurio didžiausią dalį sudaro drabužiai ir tekstilė;

F.     kadangi gatavų drabužių pramonė yra tvaraus ekonomikos augimo Bangladeše varomoji jėga, kuri per pastaruosius du dešimtmečius padėjo sumažinti skurdą nuo 60 iki 30 proc. gyventojų, ir kadangi šioje pramonėje dirba 4 milijonai žmonių, kurių apie 80 proc. yra moterys;

G.     kadangi daugiau kaip 5000 pastate „Rana Plaza“ įvykusioje nelaimėje žuvusių ir išgyvenusių žmonių išlaikytiniai iki šiol gavo tik 40 proc. jiems priklausančios kompensacijos ir kadangi, nors galioja tvarka, pagal kurią turi būti išmokėta dar 30 proc. kompensacijų, galutinis išmokėjimas nevyksta, nes trūksta reikiamų 9 milijonų JAV dolerių;

H.     kadangi savo 2014 m. rugsėjo 18 d. rezoliucijoje[2] Europos Parlamentas apgailestavo, kad savanoriškos kompensacijos naudojantis Paramos teikėjų patikos fondu iniciatyva nepasiekė savo tikslo, ir pažymėjo, kad privalomos priemonės būtų naudingesnės išgyvenusiems ir žuvusiųjų artimiesiems;

I.      kadangi TDO remia nacionalinę Bangladešo vyriausybės iniciatyvą atlikti struktūrines, apsaugos nuo gaisro ir elektros įrangos saugos inspekcijas apie 1 800 gatavų drabužių pramonės gamyklų, iš kurių dauguma yra tiesiog šiek tiek pakeistos komercinės arba gyvenamosios paskirties pastatai;

J.      kadangi Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimo šalys ir Bangladešo darbuotojų saugos aljansas atliko 1687 gamyklų, iš kurių aprūpinamos šioms organizacijoms priklausiančios įmonės, inspekciją;

K.     kadangi pasaulinio tiekimo grandinės skaidrumo ir atsekamumo srityje yra rimtų trūkumų, o deramas darbas pasaulinėje tiekimo grandinėje bus svarbus 2016 m. TDO konferencijos darbotvarkės klausimas;

L.     kadangi Komisijos iniciatyva dėl Tvarumo susitarimo dėl nuolatinio darbo teisių bei gamyklų saugos gerinimo Bangladešo gatavų drabužių ir trikotažo gaminių pramonėje buvo pagrindinis elementas gerinant drabužių gamybos pramonės darbuotojų sąlygas Bangladeše, tačiau būtina siekti tolesnės jo įgyvendinimo pažangos;

1.      prisimena žuvusius pastate „Rana Plaza“ ir gamyklos „Tazreen“ gaisre ir labai apgailestauja dėl žmonių netekčių; pabrėžia, kad šių netekčių buvo galima išvengti taikant skirtingas ir geresnes darbo saugos sistemas;

2.      ragina atsakingus tarptautinių prekių ženklų savininkus, Bangladešo vyriausybę ir Bangladešo pramonės atstovus laiku baigti mokėti sutartas dar nesumokėtas kompensacijas išgyvenusiems nelaimę asmenims ir aukų, žuvusių minėtose nelaimėse, artimiesiems;

3.      ragina Komisiją paraginti ES įsikūrusias tarptautines tekstilės įmones prisidėti prie Paramos teikėjų patikos fondo;

4.      teigiamai vertina ES iniciatyvą, kurią įgyvendinant buvo sutelkti Bangladešo vyriausybė, ES, JAV ir TDO ‒ vadinamosios Susitarimo partnerės ‒ siekiant užtikrinti naują pradžią profesinės sveikatos ir saugos, darbo sąlygų ir pagarbos darbo teisėms srityse ir skatinti atsakingą įmonių elgesį gatavų drabužių pramonėje Bangladeše;

5.      pabrėžia, kad Susitarimo partnerės pripažino nuo Susitarimo įsigaliojimo įvykusį pagerėjimą pagarbos darbo teisėms, sveikatos ir saugos darbe ir atsakingo įmonių elgesio srityse, kaip nurodyta 2014 m. spalio 20 d. įgyvendinimo peržiūros ataskaitoje ir pažangos apžvalgoje;

6.      pripažįsta, kad šie pagerinimai turi būti plėtojami toliau, kadangi esama sričių, kuriose reikia imtis tolesnių priemonių siekiant visapusiškai įgyvendinti Susitarime apibrėžtus veiksmus, ypač susijusius su pagarba darbo teisėms, darbo inspekcijomis, deramais atlyginimais, pastatų konstrukciniu vientisumu, darbuotojų sauga ir sveikata ir atsakingu įmonių elgesiu;

7.      ragina Susitarimo partneres spręsti šias problemas ir stebėti Susitarimo įpareigojimų įgyvendinimą ir pažangą įgyvendinant veiksmus, kurie buvo nustatyti bendradarbiaujant su kitais paramos teikėjais ir suinteresuotaisiais subjektais;

8.      laikosi tvirtos nuomonės, kad visos drabužių gamybos sektoriuje veikiančios įmonės Bangladeše turėtų laikytis darbo standartų visoje savo tiekimo grandinėje laikantis tarptautiniu mastu pripažintų įmonių socialinės atsakomybės principų ir plėtojant dialogą su darbuotojų atstovais;

9.      teigiamai vertina Bangladešo vyriausybės reaguojant į šias tragedijas prisiimtus įsipareigojimus, po kurių imtasi konkrečių veiksmų, ypač tai, kad buvo pasamdyta 153 darbo inspektoriai, modernizuotas Gamyklų inspekcijos direktoratas, padidintas minimalus gatavų drabužių sektoriaus darbuotojų atlyginimas, priimtas 2013 m. Bangladešo darbo įstatymas, kuriuo siekiama pagerinti darbuotojų teises ir imtis priemonių dėl nuolatinių darbuotojų draudimo nuo sužalojimų sistemos;

10.    teigiamai vertina Komisijos ketinimą pradėti įgyvendinti iniciatyvą dėl atsakingo tiekimo grandinių drabužių sektoriuje Europos vystomojo bendradarbiavimo metų 2015 m. kontekste į ją įtraukiant visus susijusius suinteresuotuosius subjektus;

11.    ragina Bangladešo vyriausybę visapusiškai taikyti šias reformas ir jas deramai įgyvendinti, taip pat toliau siekti reformuoti darbo sistemą siekiant spręsti problemas likusiose srityse, kuriose tikimasi sulaukti tolesnės pažangos; primygtinai nurodo visapusiškai laikytis TDO konvencijų Nr. 87 ir 98 ir užtikrinti, kad jų nuostatos būtų taikomos visiems darbuotojams, įskaitant dirbančiuosius eksportui skirtų prekių apdorojimo zonose, kuriose ir toliau draudžiamos profesinės sąjungos, o darbo sąlygos yra labai blogos ir sveikatos bei saugos standartai – itin žemi;

12.    ragina Bangladešo vyriausybę kovoti su korupcija, kuri gali pakenkti daugelio teisėkūros iniciatyvų dėl saugos darbe šioje šalyje veiksmingumui;

13.    tikisi, kad ši svarbi 2013 m. liepos mėn. iniciatyva gali būti priimta ir taikoma ir kitoms pasaulio šalims bei kitoms verslo sritims siekiant užkirsti kelią tolesnėms tragedijoms ir užtikrinti geresnę saugą darbe; todėl ragina Komisiją ištirti galimybę kartu su svarbiais prekybos partneriais imtis panašių iniciatyvų ‒ jas įgyvendinant TDO, verslo sektorius ir vyriausybės galėtų bendradarbiauti siekdami pagerinti saugą darbe ir bendras darbo sąlygas;

14.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir Bangladešo vyriausybei ir parlamentui.