Rezolūcijas priekšlikums - B8-0372/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0372/2015

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Bangladešas ražotņu ugunsgrēku gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā

  27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

  Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković PPE grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0363/2015

  Procedūra : 2015/2589(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B8-0372/2015
  Iesniegtie teksti :
  B8-0372/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B8-0000/2015

  par Bangladešas ražotņu ugunsgrēku gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā

  (2015/2589(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā EK un Bangladešas 2001. gada sadarbības nolīgumu,

  –       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Bangladešu, jo īpaši 2013. gada 23. janvāra rezolūciju[1],

  –       ņemot vērā atjauninātās ESAO 2011. gada pamatnostādnes attiecībā uz daudznacionāliem uzņēmumiem,

  –       ņemot vērā ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipus,

  –       ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) Deklarāciju par principiem un pamattiesībām darbavietā,

  –       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo paktu par cilvēktiesībām, darbu, vidi un korupcijas apkarošanu,

  –       ņemot vērā Paktu par darba tiesību un rūpnīcu drošības uzlabošanu gatavo apģērbu un trikotāžas nozarē Bangladešā,

  –       ņemot vērā ANO Johannesburgas Deklarāciju par ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu nolūkā veicināt sociālo un ekonomisko attīstību,

  –       ņemot vērā ANO Pamatprincipus uzņēmējdarbības un cilvēktiesību jomā, ar kuriem valdībām un uzņēmumiem tiek noteikts cilvēktiesību aizsardzības un ievērošanas satvars un kurus Cilvēktiesību padome apstiprināja 2011. gada jūnijā,

  –       ņemot vērā Ilgtspējas paktu par darba tiesību un rūpnīcu drošības uzlabošanu gatavo apģērbu un trikotāžas nozarē Bangladešā,

  –       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

  A.     tā kā 2013. gada 24. aprīlī Sābhārā (Bangladeša), sabrūkot Rana Plaza ēkai, 1134 cilvēki gāja bojā un bija simtiem ievainoto;

  B.     tā kā 2012. gada 24. novembrī vismaz 112 cilvēku gāja bojā ugunsgrēkā, kas izcēlās Tazreen rūpnīcā Dakas Ašūlijas rajonā;

  C.     tā kā nesen Bangladešā vismaz seši cilvēki ir gājuši bojā un vairāk nekā 60 ievainoti pēc nepabeigtas cementa rūpnīcas jumta iebrukšanas, un laikā no 2006. gada līdz 2013. gadam daudzi cilvēki ir gājuši bojā citu rūpnīcu ugunsgrēkos;

  D.     tā kā ES ir Bangladešas lielākais tirdzniecības partneris ar eksportu, kas veido 10 % no valsts IKP un tā kā 90 % no šā eksporta ir gatavie apģērbi, kas atbilst 60 % no Bangladešas gatavo apģērbu eksporta kopējā apjoma un valstī nodrošina apmēram 2,5 milj. darbvietu;

  E.     tā kā Bangladešai kā vismazāk attīstītai valstij ir beznodokļu un bezkvotu piekļuve ES tirgum attiecībā uz visiem tās produktiem saskaņā ar iniciatīvu “Viss, izņemot ieročus” (EBA) iniciatīvu, kas attiecas uz 55 % no Bangladešas eksporta, no kura lielākā daļa ir apģērbi un tekstilmateriāli;

  F.     tā kā gatavo apģērbu ražošanas nozare Bangladešā ir ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks, kur pēdējo divu gadu desmitu laikā ir palīdzējusi mazināt galēju nabadzību no 60 % līdz 30 % iedzīvotāju, un tajā nodarbināti 4 milj. cilvēku, no kuriem apmēram 80 % ir sievietes;

  G.     tā kā vairāk nekā 5000 bojā gājušo un Rana Plaza traģēdijā cietušo apgādājamie joprojām ir saņēmuši tikai 40 % no kompensācijas, kas tiem pienākas, un lai gan ir veikti pasākumi, lai samaksātu papildus vēl 30 % no no kopējās prasījumu summas, galīgā izmaksa nav iespējama, jo nav novērsts nepieciešamā finansējuma deficīts USD 9 milj. apmērā;

  H.     tā kā savā 2014. gada 18. septembra rezolūcijā[2] Eiropas Parlaments pauda nožēlu par brīvprātīgas atlīdzības mehānismu, izmantojot Dāvinātāju trasta fondu, kas nav sasniedzis savu mērķi un norādīja, ka izdzīvojušajiem un upuru ģimenēm būtu izdevīgāks obligāts mehānisms;

  I.      tā kā SDO atbalsta Bangladešas valdības iniciatīvas veikt konstrukciju, ugunsdrošības un elektrodrošības inspekcijas apmēram 1800 gatavo apģērbu ražotnēs, no kurām daudzas atrodas pielāgotās ražošanas vai dzīvojamās ēkās;

  J.      tā kā Bangladešas ugunsdzēsības un ēku drošības nolīgums un Bangladešas Darba drošības alianse ir veikušas inspekcijas 687 ražotnēs, kas pieder to dalībuzņēmumiem;

  K.     tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība globālajās piegādes ķēdēs būs nozīmīgs darba kārtības punkts SDO 2016. gada konferencē;

  L.     tā kā Eiropas Komisijas iniciatīva sākt globālu vienošanos par ilgtspēju ir svarīgs faktors, lai uzlabotu darba ņēmēju darba apstākļus Bangladešas apģērbu ražošanas jomā, bet ir jāturpina tās īstenošana,

  1.      piemin Rana Plaza un Tazreen ugunsgrēka upurus un pauž dziļu nožēlu par zaudētajām cilvēku dzīvībām; uzsver, ka šie zaudējumi varētu tikt novērsti ar citādām un labākām darba drošības sistēmām;

  2.      aicina starptautisko uzņēmumu atbildīgos, Bangladešas valdību un Bangladešas nozares pārstāvjus laikus pabeigt saskaņoto un neizmaksāto kompensācija izmaksu izdzīvojušajiem un cietušo ģimenēm, kuri ir gājuši bojā šajās katastrofās;

  3.      aicina Komisiju mudināt tos starptautiskos tekstilrūpniecības uzņēmumus, kas bāzējas ES, ziedot līdzekļus Dāvinātāju trasta fondam;

  4.      atzinīgi vērtē ES iniciatīvu, kas apvieno Bangladešas valdību, ES, ASV un SDO — t.s. „pakta” partnerus —, lai nodrošinātu jauna sākuma iespējas darba drošības un veselības aizsardzības, darba apstākļu un darba tiesību ievērošanā un veicinātu atbildīgu uzņēmējdarbību gatavo apģērbu nozarē Bangladešā;

  5.      uzsver, ka šā pakta partneri ir atzinuši, ka kopš pakta ievērošanas darba tiesību, arodveselības un darba drošības, atbildīgas komercdarbības jomā vērojama stāvokļa uzlabošanās, uz ko norādīts 2014. gada 20. oktobra ziņojumā par īstenošanas pārskatīšanu un progresa novērtējumu;

  6.      Atzīst, ka šie uzlabojumi ir jāturpina, jo ir vairākas jomas, kurās ir jāveic papildu pasākumi, lai pilnībā īstenotu darbības, kas izklāstītas paktā, jo īpaši attiecībā uz darba tiesībām, darba inspekcijām, pienācīgām algām, ēku konstrukcijas integritāti, darba drošību un arodveselību un atbildīgu uzņēmējdarbību;

  7.      aicina pakta partnerus dot atbildes uz šiem specifiskajiem jautājumiem un sekot pakta saistību īstenošanai un darbībām, kas ir norādītas, sadarbojoties ar citiem līdzekļu devējiem un ieinteresētajām pusēm;

  8.      pauž stingru pārliecību, ka visiem uzņēmumiem, kas darbojas apģērbu ražošanas nozarē Bangladešā, ir jāievēro darba standarti visā to piegādes ķēdē saskaņā ar starptautiski atzītiem korporatīvās sociālās atbildības principiem un dialogā ar darba ņēmēju pārstāvjiem;

  9.      atzinīgi vērtē ievērojamās saistības, kam seko konkrētas darbības, ko veic Bangladešas valdība, reaģējot uz šīm traģēdijām, jo īpaši, pieņemot darbā 153 darba inspektorus un modernizējot Ražotņu inspekcijas direktorātu, palielinot gatavo apģērbu nozarē strādājošo minimālo algu un 2013. gadā pieņemot Bangladešas Darba likuma, lai paplašinātu darba ņēmēju tiesības un pasākumus par pastāvīgā darbā strādājošo apdrošināšanas shēmas izveidošanu traumu gadījumiem;

  10.    atzinīgi vērtē Komisijas nodomu nākt klajā ar iniciatīvu par atbildīgām piegādes ķēdēm apģērbu ražošanas nozarē saistībā ar Eiropas gadu attīstībai 2015. gadā, iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās puses;

  11.    aicina Bangladešas valdību pilnībā piemērot šīs reformas, tās pareizi īstenot un turpināt darbu pie darba sistēmas turpmākām reformām, pievēršoties pārējām jomām, kurās tiek gaidīts turpmāks progress; uzstāj, ka SDO Konvencijas Nr. 87 un 98 ir jāizpilda pilnībā un tās darbības joma ir jāattiecina uz visiem darba ņēmējiem, tostarp tiem, kas strādā tā saucamajā eksporta pārstrādes zonās (EPZ), kurās joprojām ir aizliegta arodbiedrību darbība un ir ļoti slikti darba apstākļi un zemi veselības un drošības standarti;

  12.    aicina Bangladešas valdību apkarot korupciju, kas varētu vājināt daudzu likumdošanas iniciatīvu efektivitāti darba drošības jomā šajā valstī;

  13.    pauž cerību, ka šī svarīgā iniciatīva, kas pieņemta 2013. gada jūlijā, var tikt pieņemta un paplašināta arī citās pasaules valstīs un citās uzņēmējdarbības jomās, lai novērstu turpmākas traģēdijas un nostiprinātu drošību darbā; šajā sakarā aicina Komisiju izpētīt līdzīgu iniciatīvu iespējas ar mūsu lielākajiem tirdzniecības partneriem, kad SDO, tautsaimniecības nozares un valdības var strādāt kopā, lai uzlabotu darba drošību un darba apstākļus;

  14.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Cilvēktiesību padomei un Bangladešas valdībai un parlamentam.