Návrh uznesenia - B8-0372/2015Návrh uznesenia
B8-0372/2015

NÁVRH UZNESENIA o výročí požiaru v bangladéšskej továrni a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0363/2015

Postup : 2015/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0372/2015
Predkladané texty :
B8-0372/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0372/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročí požiaru v bangladéšskej továrni a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš

(2015/2589(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi ES a Bangladéšom z roku 2001,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenie z 23. mája 2013[1],

–       so zreteľom na aktualizované usmernenia OECD pre nadnárodné podniky z roku 2011,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

–       so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci,

–       so zreteľom na globálny dohovor OSN o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii,

–       so zreteľom na pakt pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na johannesburskú deklaráciu o udržateľnej spotrebe a výrobe na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, ktoré stanovujú rámec pre vlády a podniky na ochranu a rešpektovanie ľudských práv a ktoré schválila Rada pre ľudské práva v júni 2011,

–       so zreteľom na pakt udržateľnosti pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 24. apríla 2013 zahynulo 1 134 osôb a stovky ľudí sa zranili, keď sa zrútila budova Rana Plaza v regióne Savar v Bangladéši;

B.     keďže 24. novembra 2012 pri požiari v továrni Tazreen v štvrti Ashulia v meste Dháka prišlo o život najmenej 112 osôb;

C.     keďže najmenej šesť ľudí zahynulo a viac ako 60 sa zranilo pri zrútený strechy na rozostavanej budove továrne na cement v Bangladéši, a keďže mnoho ďalších ľudí zomrelo pri ďalších požiaroch tovární medzi rokmi 2006 a 2013;

D.     keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Bangladéša s vývozom, ktorý predstavuje 10 % HDP krajiny a keďže 90 % z tohto vývozu tvoria konfekčné odevy, čo zodpovedá 60 % celkového vývozu konfekčných odevov Bangladéša a približne 2,5 miliónu pracovných miest v krajine;

E.     keďže Bangladéš ako najmenej rozvinutá krajina využíva bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky v rámci iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA), ktorý pokrýva 55 % vývozu Bangladéša, väčšinou odevu a textílií;

F.     keďže priemysel konfekčného oblečenia je hybnou silou udržateľného hospodárskeho rastu v Bangladéši, aj vďaka ktorému sa počas posledných dvoch desaťročí podarilo znížiť základnú chudobu z 60 % na 30 % obyvateľstva a keďže zamestnáva 4 milióny ľudí, z ktorých 80 % tvoria ženy;

G.     keďže viac ako 5 000 osôb závislých od obetí katastrofy v budove Rana Plaza a tí ktorí ju prežili, zatiaľ dostali iba 40 % dlžného finančného vyrovnania a keďže napriek zavedeným opatreniam na náhradu ďalších 30 % celkových nárokov, konečná platba nemôže prebehnúť v dôsledku deficitu potrebných finančných prostriedkov vo výške 9 miliónov USD;

H.     keďže vo svojom uznesení z 18. septembra 2014[2] Európsky parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že kompenzačný mechanizmus na báze dobrovoľnosti prostredníctvom zvereneckého fondu darcov nedosiahol svoj cieľ a skonštatoval, že povinný mechanizmus by tým, ktorí prežili, a rodinám obetí priniesol viac osohu;

I.      keďže MOP podporuje vnútroštátnu iniciatívu bangladéšskej vlády, aby sa vykonali štrukturálne, protipožiarne kontroly a kontroly elektrickej bezpečnosti v približne 1 800 továrňach na výrobu konfekčného oblečenia, z ktorých mnohé boli pôvodne komerčné alebo obytné budovy;

J.      keďže sa na základe bangladéšskej dohody o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov a zo strany aliancie pre bezpečnosť pracovníkov vykonávali inšpekcie 1 687 tovární, z ktorých pochádzajú dodávky pre ich členské spoločnosti;

K.     keďže v transparentnosti a vysledovateľnosti v celosvetovom dodávateľskom reťazci existujú vážne nedostatky a dôstojná práca v celosvetovom dodávateľskom reťazci bude kľúčovým bodom programu konferencie Medzinárodnej organizácie práce v roku 2016;

L.     keďže iniciatíva Komisie vytvoriť globálny pakt o udržateľnosti je kľúčovým prvkom pri zlepšovaní podmienok pre pracovníkov v odevnom priemysle v Bangladéši, ale je potrebné dosiahnuť pokrok pri jej vykonávaní;

1.      pripomína si obete Rana Plaza a požiaru v továrni spoločnosti Tazreen a vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratou ľudských životov; zdôrazňuje, že s pomocou s iných a lepších bezpečnostných systémov pri práci bolo možné týmto stratám predísť;

2.      vyzýva spoločnosti medzinárodných značiek, bangladéšsku vládu a zástupcov priemyslu, aby včas vyplatili dohodnuté a dlžné náhrady tým, ktorí prežili, a rodinám obetí, ktoré zomreli počas týchto katastrof;

3.      vyzýva Komisiu, aby nabádala medzinárodné textilné spoločnosti so sídlom v EÚ, aby prispeli do zvereneckého fondu darcov;

4.      víta iniciatívu EÚ, ktorá spojila vládu Bangladéša, EÚ, USA a MOP – tzv. pakt partnerov – v úsilí o zabezpečenie nového začiatku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok a dodržiavania pracovných práv, podpory zodpovedného podnikateľského správania v priemysle konfekčného oblečenia v Bangladéši;

5.      zdôrazňuje, že pakt partnerov uznal zlepšenia dosiahnuté od vzniku paktu na dodržiavanie pracovných práv, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a zodpovedného podnikateľského správania, ako sa uvádza v správe o preskúmaní vykonávania a v hodnotení pokroku z 20. októbra 2014;

6.      uznáva, že tieto zlepšenia treba ďalej rozvíjať, pretože existuje niekoľko oblastí, v ktorých je potrebné prijať ďalšie kroky na úplné vykonávanie opatrení načrtnutých v zmluve, najmä v oblasti dodržiavania pracovných práv, inšpekcie práce, dôstojných miezd, konštrukčnej celistvosti budov, bezpečnosti a zdravia pri práci a zodpovedného podnikateľského správania;

7.      vyzýva pakt partnerov na riešenie týchto špecifických otázok a na sledovanie vykonávania záväzkov paktu a plnenia opatrení, ktoré boli načrtnuté v koordinácii s ďalšími darcami a zainteresovanými stranami;

8.      je pevne presvedčený, že všetky spoločnosti pôsobiace v odevnom priemysle v Bangladéši by mali rešpektovať pracovné normy v rámci celého svojho dodávateľského reťazca v súlade s medzinárodne uznávanými zásadami sociálnej zodpovednosti podnikov a v dialógu so zástupcami pracovníkov;

9.      víta hlavné záväzky, nasledované konkrétnymi opatreniami, ktoré prijala bangladéšska vláda v reakcii na tieto tragédie, najmä nábor 153 inšpektorov práce, modernizáciu riaditeľstva inšpekcií v továrňach, zvýšenie minimálnej mzdy pre pracovníkov v priemysle konfekčného oblečenia, prijatie bangladéšskeho zákona o práci z roku 2013 na zlepšenie práv pracovníkov a opatrenia v rámci systému trvalého poistenia pracovných úrazov;

10.    víta zámer Komisie začať iniciatívy týkajúce sa zodpovedných dodávateľských reťazcov v odevnom priemysle v rámci Európskeho roka rozvoja v roku 2015 za účasti všetkých príslušných zainteresovaných strán;

11.    vyzýva vládu Bangladéša, aby v plnej miere uplatňovala tieto reformy a správne ich vykonávala a aby pokračovala v práci na ďalších reformách systému práce s cieľom riešiť zostávajúce oblasti, v ktorých sa očakáva dosiahnutie ďalšieho pokroku; trvá na tom, že dohovory MOP č. 87 a 98 sa musia v plnej miere dodržiavať a ich pôsobnosť sa musí rozšíriť na všetkých pracovníkov vrátane tých, ktorí pracujú vo vývozných spracovateľských zónach (EPZ), v ktorých sú odborové zväzy naďalej zakázané a pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy sú mimoriadne slabé;

12.    vyzýva bangladéšsku vládu, aby bojovala proti korupcii, ktorá môže narušiť účinnosť mnohých legislatívnych iniciatív týkajúcich sa bezpečnosti pri práci v tejto krajine;

13.    dúfa, že túto dôležitú iniciatívu z júla 2013, možno prijať a rozšíriť aj na iné krajiny sveta a ostatné obchodné oblasti s cieľom zabrániť ďalším tragédiám a posilniť bezpečnosť pri práci; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť podobných iniciatív s našimi hlavnými obchodnými partnermi, v rámci ktorých môžu MOP, obchodné sektory a vlády spolupracovať na zlepšovaní bezpečnosti pri práci a všeobecných pracovných podmienok;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.