Förslag till resolution - B8-0372/2015Förslag till resolution
B8-0372/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)

27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrej Plenković för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0363/2015

Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0372/2015
Ingivna texter :
B8-0372/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0372/2015

Europaparlamentets resolution om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact)

(2015/2589(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av samarbetsavtalet mellan EG och Bangladesh från 2001,

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt resolutionen av den 23 maj 2013[1],

–       med beaktande av OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter,

–       med beaktande av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet,

–       med beaktande av FN:s Global Compact-initiativ om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och korruptionsbekämpning,

–       med beaktande av överenskommelsen för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–       med beaktande av FN:s Johannesburgdeklaration om hållbar konsumtion och produktion för främjandet av den sociala och ekonomiska utvecklingen,

–       med beaktande av FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter, vilka fastställer ett ramverk för både regeringar och företag att skydda och respektera mänskliga rättigheter och antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011,

–       med beaktande av överenskommelsen om godtagbarhet för den kontinuerliga förbättringen av arbetstagares rättigheter och fabrikssäkerhet inom industrin för konfektionsvaror och stickade klädesplagg i Bangladesh,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 24 april 2013 omkom 1 134 människor och hundratals skadades när byggnaden Rana Plaza i Savar, Bangladesh, störtade samman.

B.     Den 24 november 2012 dog minst 112 människor i branden i Tazreen-fabriken i Ashuliadistriktet i Dhaka, Bangladesh.

C.     Minst sex personer dog och fler än 60 skadades efter att taket på en delvis färdigställd betongfabrik nyligen störtade samman i Bangladesh och ett flertal personer fick sätta livet till i andra fabriksbränder som inträffade 2006–2013.

D.     EU är Bangladesh viktigaste handelspartner där exporterna motsvarar 10 % av landets BNP, och 90 % av denna export utgörs av konfektionsplagg vilka utgör 60 % av Bangladesh totala konfektionsexport och bortåt 2,5 miljoner jobb i landet.

E.     Som ett av de minst utvecklade länderna åtnjuter Bangladesh tull- och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för alla sina produkter inom ramen för initiativet ”Allt utom vapen”, som omfattar 55 % av landets export, mycket av det kläder och textilier.

F.     Konfektionsindustrin driver den ständigt växande ekonomin i Bangladesh som under de två senaste årtiondena har bidragit till att minska de allra fattigaste från 60 % till 30 % av befolkningen och som sysselsätter 4 miljoner människor, varav ungefär 80 % kvinnor.

G.     Över 5 000 av de anhöriga till dem som omkom eller överlevde Rana Plaza-katastrofen har hittills bara mottagit 40 % av den ersättning de har rätt till, och även om åtgärder har vidtagits för utbetalning av ytterligare 30 % av deras sammanlagda fordringar hindras den slutliga utbetalningen på grund av att det saknas 9 miljoner US-dollar av de medel som behövs.

H.     I sin resolution av den 18 september 2014[2] beklagade Europaparlamentet att det frivilliga ersättningssystemet genom kompensationsfonden (Donor Trust Fund) inte hade uppnått sitt mål och noterade att en obligatorisk mekanism skulle ha varit gynnsammare för de överlevande och offrens familjer.

I.      Internationella arbetsorganisationen (ILO) stöder den bangladeshiska regeringens nationella initiativ om att genomföra säkerhetsinspektioner av byggnaderna, brandskyddet och säkerheten vid bortåt 1 800 konfektionsfabriker, varav många är ombyggda kommersiella byggnader och bostadshus.

J.      Bangladesh Accord on Fire and Building Safety (bangladeshiska överenskommelsen om brand- och byggnadsskydd) och Alliance for Bangladesh Worker Safety (alliansen för arbetarskydd i Bangladesh) har genomfört inspektioner i 1 687 fabriker som deras medlemsföretag representerar.

K.     Det finns allvarliga brister i öppenheten och spårbarheten i den globala leverantörskedjan, och anständigt arbete i globala leverantörskedjor kommer att vara en viktig punkt på dagordningen för ILO-konferensen 2016.

L.     Kommissionens initiativ att lansera en global överenskommelse om godtagbarhet har varit en viktig del i förbättringen av villkoren för konfektionsarbetare i Bangladesh, men större framsteg krävs i dess genomförande.

1.      Europaparlamentet hedrar minnet av offren vid Rana Plaza-katastrofen och Tazreen-branden och beklagar djupt förlusterna i människoliv. Parlamentet understryker att dessa förluster kunde ha undvikits med andra och bättre system för säkerhet på arbetsplatsen.

2.      Europaparlamentet uppmanar de ansvariga internationella varumärkena, regeringen i Bangladesh och företrädare för den bangladeshiska industrin att i tid betala ut den överenskomna ersättning de är skyldiga de överlevande och familjerna till de offer som dog i de ovan nämnda katastroferna.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra de internationella textilföretagen med säte i EU att bidra till kompensationsfonden.

4.      Europaparlamentet välkomnar EU:s initiativ som sammanförde den bangladeshiska regeringen, EU, USA och ILO – den s.k. överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) – för att säkerställa en nystart för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetsvillkor och respekten för arbetstagares rättigheter samt för att främja ansvarsfullt företagande i konfektionsindustrin i Bangladesh.

5.      Europaparlamentet betonar att parterna i överenskommelsen har konstaterat förbättringar sedan överenskommelsen lanserades i fråga om arbetstagarrättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ansvarsfullt företagande, vilket framgår av rapporten om översynen av genomförandet och lägesbedömningen av framstegen av den 20 oktober 2014.

6.      Europaparlamentet erkänner att dessa förbättringar måste utvecklas vidare eftersom det finns ett antal områden där ytterligare åtgärder måste vidtas för att fullt ut genomföra de åtgärder som beskrivs i överenskommelsen, särskilt i fråga om respekt för arbetstagares rättigheter, yrkesinspektioner, skäliga löner, byggnadernas strukturella integritet, arbetsmiljön samt ansvarsfullt företagande.

7.      Europaparlamentet uppmanar parterna i överenskommelsen att ta itu dessa specifika frågor och följa genomförandet av överenskommelsens åtaganden och de framsteg som gjorts i samband med de åtgärder som har beskrivits i samråd med andra givare och aktörer.

8.      Europaparlamentet är starkt övertygat om att alla företag som är inblandade i konfektionsbranschen i Bangladesh bör respektera arbetsstandarderna i hela sin leverantörskedja i linje med de internationellt erkända principerna om företagens sociala ansvar och i dialog med arbetstagarföreträdarna.

9.      Europaparlamentet välkomnar de stora framsteg och de därpå följande konkreta åtgärder som den bangladeshiska regeringen vidtagit som en följd av dessa tragiska händelser, särskilt rekryteringen av 153 yrkesinspektörer, moderniseringen av Directorate of Inspection for Factories (direktoratet för fabriksinspektioner), höjningen av minimilönen för arbetstagare i konfektionsbranschen, antagandet av den bangladeshiska arbetslagstiftningen 2013 för förbättrade villkor för arbetstagare och de åtgärder som vidtagits för ett permanent arbetsskadeförsäkringssystem.

10.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lansera ett initiativ om ansvarsfull förvaltning av leveranskedjan i konfektionsindustrin inom ramen för Europaåret för utvecklingssamarbete 2015, där alla berörda aktörer ska delta.

11.    Europaparlamentet uppmanar den bangladeshiska regeringen att fullt ut tillämpa dessa reformer och genomföra dem ordentligt samt att fortsätta arbetet med andra reformer av arbetssystemet i syfte att ta itu med de kvarvarande områden där vidare framsteg förväntas. Parlamentet kräver att Internationella arbetsorganisationens konventioner 87 och 98 uppfylls fullt ut och omfattar alla arbetare, även de som arbetar i frizonerna för bearbetning på export, där fackföreningar fortfarande är förbjudna och arbetsförhållandena och hälso- och säkerhetsstandarderna är kända för att vara extremt dåliga.

12.    Europaparlamentet uppmanar regeringen i Bangladesh att bekämpa korruptionen, som kan underminera effektiviteten i många lagstiftningsinitiativ om arbetsmiljön i landet.

13.    Europaparlamentet hoppas att detta viktiga initiativ från juli 2013 kan antas och utvidgas till andra länder i världen och till andra branscher i syfte att förebygga fler tragedier och ytterligare stärka arbetsmiljön. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att undersöka möjligheten till liknande initiativ med våra större handelspartner, där ILO, näringslivsbranscher och regeringar kan arbeta tillsammans för att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren i stort.

14.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Bangladesh regering och parlament.