Postup : 2015/2589(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0376/2015

Předložené texty :

B8-0376/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.66
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0175

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 66k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Bangladéšem z roku 2001,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Bangladéši, zejména na usnesení ze dnů 14. ledna 2014(1), 21. listopadu 2013(2) a 14. března 2013(3),

–       s ohledem na aktualizované směrnice OECD pro nadnárodní podniky z roku 2011,

–       s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv,

–       s ohledem na deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o základních zásadách a právech při práci,

–       s ohledem na iniciativu OSN nazvanou Global Compact týkající se lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje proti korupci,

 

–       s ohledem na Pakt pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši,

–       s ohledem na Deklaraci OSN z Johannesburgu o udržitelné spotřebě a produkci na podporu sociálního a ekonomického rozvoje,

–       s ohledem na obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které stanovují rámec pro ochranu a dodržování lidských práv jak v případě vlád, tak i podniků a které v červnu 2011 přijala za své Rada OSN pro lidská práva,

–       s ohledem na Pakt udržitelnosti pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách na konfekční oděvy a pletené zboží v Bangladéši,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 24. dubna 2013 zahynulo v důsledku zřícení budovy Rana Plaza v bangladéšském Savaru více než 1134 osob a stovky dalších byly zraněny;

B.     vzhledem k tomu, že při požáru továrny společnosti Tazreen v okresu Ashulia bangladéšské Dháky zahynulo dne 24. listopadu 2012 nejméně 112 osob a dalších 289 životů si vyžádal požár v pákistánském Karáčí v září 2012;

C.     vzhledem k tomu, že poté, co se nedávno zřítila střecha nedostavěné budovy cementárny v Bangladéši, zahynulo nejméně šest osob a více než 60 jich bylo zraněno;

D.     vzhledem k tomu, že bangladéšský průmysl vyrábějící konfekční oděvy výrazně rostl a za několik málo desetiletí se stal druhým největším na světě;

E.     vzhledem k tomu, že Bangladéš jakožto jedna z nejméně rozvinutých zemí požívá výhod plynoucích z bezcelního přístupu na trh EU, který není omezen kvótami, u všech svých výrobků na základě iniciativy „Vše kromě zbraní“, což představuje 55 % bangladéšského exportu, jehož velká část je tvořena oděvy a textilními výrobky;

F.     vzhledem k tomu, že více než 5 000 pozůstalých obětí a osob, které přežily neštěstí v budově Rana Plaza, doposud obdrželo jen 40 % kompenzací, na které mají nárok, a ačkoli byla přijata opatření k vyplacení dalších 30 % jejich celkového nároku, konečnou platbu nelze uskutečnit, neboť dosud chybí 9 milionů USD nezbytných prostředků;

G.     vzhledem k tomu, že MOP podporuje celostátní iniciativu bangladéšské vlády na provedení bezpečnostních inspekcí stavebních, požárních a elektrických prvků více než 1 800 továren v odvětví konfekčních oděvů, z nichž mnoho jsou původně komerční nebo rezidenční budovy;

H.     vzhledem k tomu, že bangladéšská dohoda týkající se požární ochrany a bezpečnosti budov a Sdružení pro bezpečnost bangladéšských pracovníků provedly inspekce 1 687 továren, od nichž jejich členské podniky získávají zboží;

I.      vzhledem k tomu, že problematika důstojné práce v celosvětových dodavatelských řetězcích bude klíčovým bodem jednání konference MOP v roce 2016;

1.      vyjadřuje politování nad tím, že z celkové částky nezbytné k vyplacení kompenzací za katastrofu Rana Plaza dosud chybí částka ve výši 9 milionů USD; vyzývá odpovědné mezinárodní značky, bangladéšskou vládu a zástupce bangladéšského průmyslu, aby podnikli okamžité kroky k vyřešení tohoto deficitu;

2.      bere na vědomí, že kompenzace za požár v továrně společnosti Tazreen jsou nyní projednávány na stejném základě jako ujednání o odškodnění obětí v Rana Plaza; vyjadřuje hluboké politování nad pokračujícím zpožděním a požaduje, aby bylo odškodnění poskytnuto včas;

3.      s politováním konstatuje, že osoby, které přežily, a příbuzní obětí osudného požáru v textilní továrně společnosti Ali Enterprises v pákistánském Karáčí, při němž zahynulo 260 osob, dosud čekají na kompenzaci od jednoho z předních evropských maloobchodních prodejců oděvů;

4.      vítá opatření, která byla přijata s cílem zavést v Bangladéši systém trvalého pojištění zaměstnanců, a vyzývá Komisi, aby takové úsilí ve vhodných případech podporovala; konstatuje nicméně, že dokud nebudou stávající kompenzační opatření dokončena, budou představovat překážku bránící pokroku v této oblasti;

5.      vyzývá vlády EU a další subjekty, aby se začaly zabývat návrhy na zlepšení regulačních rámců, které zajistí, aby byl přístup k nápravě a odškodnění založen na potřebě a nikoli pouze na schopnosti aktivistických skupin pojmenovat a zahanbit „provinilce“;

6.      vítá inspekce továren, které byly v Bangladéši provedeny, a skutečnost, že na mnoha místech probíhají opravy; podporuje důležité úsilí, které při prosazování tohoto řešení vynaložila MOP;

7.      vítá důležité závazky vlády Bangladéše týkající se reorganizace oddělení inspekcí továren a zařízení (DIFE) a také modernizaci jeho inspekční služby v lednu 2014;

8.      poukazuje nicméně na tvrzení o rozšířené korupci mezi zdravotními a bezpečnostními inspektory a majiteli oděvních továren v mnoha zemích jižní Asie a vyzývá k důraznějšímu boji proti těmto praktikám;

9.      v souladu se závazky obsaženými v paktu vyzývá bangladéšskou vládu, aby bezodkladně a jakožto otázku s nejvyšší prioritou přijala prováděcí pravidla a předpisy k bangladéšskému zákoníku práce, a to po důkladné konzultaci s poradním výborem tripartity (TCC) a s přihlédnutím k doporučením MOP;

10.    vítá stěžejní iniciativu Komise pro zodpovědné řízení dodavatelského řetězce v oděvním průmyslu; je přesvědčen, že EU je schopna a má také povinnost být celosvětově hlavním bojovníkem za odpovědnost v dodavatelském řetězci;

11.    je přesvědčen, že hlavní překážkou bránící odstranění porušování lidských práv v globálním dodavatelském řetězci je nedostatečný přístup k informacím v oděvním odvětví a že je nezbytné zavést povinný systém podávání informací, který by poskytoval informace o všech účastnících v rámci hodnotového řetězce konkrétního produktu, od místa výroby až po maloobchodníky;

12.    domnívá se, že je nezbytné přijmout nové právní předpisy EU s cílem vytvořit zákonnou povinnost vyžadující, aby společnosti z EU podnikající v oděvním odvětví, které zadávají výrobu externě do třetích zemí, věnovaly náležitou péči lidským právům, a to včetně závazných opatření na zajištění dohledatelnosti a transparentnosti prostřednictvím právních předpisů, které by společnostem, jež chtějí podnikat na evropském trhu, ukládaly povinnost poskytovat informace o celém dodavatelském řetězci svých výrobků, a to v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv;

13.    poukazuje na důležitou úlohu, kterou mohou sehrávat pracovníci a odbory, například prostřednictvím dalšího rozvoje bezpečnostních výborů vedených dělníky ve všech továrnách, a na význam přístupu odborů do továren s cílem informovat dělníky, jakým způsobem mohou chránit svá práva a svou bezpečnost, včetně práva odmítnout nebezpečnou práci;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Bangladéše.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0045.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0516.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0100.

Právní upozornění - Ochrana soukromí