Resolutsiooni ettepanek - B8-0376/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-0376/2015

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe hetkeseisu kohta

  27.4.2015 - (2015/2589(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0363/2015

  Menetlus : 2015/2589(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0376/2015
  Esitatud tekstid :
  B8-0376/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0376/2015

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe hetkeseisu kohta

  (2015/2589(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse 2001. aastal Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi vahel sõlmitud koostöölepingut,

  –       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bangladeshi kohta, eriti 14. jaanuari 2014. aasta[1], 21. novembri 2013. aasta[2] ja 14. märtsi 2013. aasta[3] resolutsioone,

  –       võttes arvesse OECD 2011. aastal ajakohastatud suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele,

  –       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid,

  –       võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsiooni,

  –       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni globaalset kokkulepet inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas,

  –       võttes arvesse kokkulepet tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis,

  –       võttes arvesse ÜRO Johannesburgi deklaratsiooni säästva tarbimise ja tootmise kohta sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamiseks,

  –       võttes arvesse ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, millega luuakse valitsustele ja ettevõtetele inimõiguste kaitse ja austamise raamistik, ning mille Inimõiguste Nõukogu 2011. aasta juunis heaks kiitis,

  –       võttes arvesse jätkusuutlikkuse kokkulepet tööõiguste ja vabrikute ohutuse pidevaks parandamiseks valmisriiete ja silmkoeriiete tööstuses Bangladeshis,

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et 24. aprillil 2013. aastal sai surma 1134 inimest ja vigastada sadu inimesi, kui Bangladeshis Savari linnas varises kokku hoone Rana Plaza;

  B.     arvestades, et Bangladeshis Dhakas Ashulia piirkonnas asuva Tazreeni vabriku põlengus sai 24. novembril 2012. aastal surma vähemalt 112 inimest ning Pakistanis Karachis toimunud tulekahjus hukkus 2012. aasta septembris 289 inimest;

  C.     arvestades, et vähemalt kuus inimest sai surma ja üle 60 inimese vigastada Bangladeshis hiljuti aset leidnud osaliselt väljaehitatud tsemenditehase katuse varingus;

  D.     arvestades, et Bangladeshi valmisriiete tööstus on mõne lühikese aastakümne jooksul kasvanud ja jõudnud maailmas suuruselt teisele kohale;

  E.     arvestades, et kuna Bangladesh kuulub vähim arenenud riikide hulka, võimaldatakse talle algatuse „Kõik peale relvade” kohaselt kõikide kaupade osas tollimaksuvaba ja kvootideta pääsu ELi turule, mis hõlmab 55% Bangladeshi ekspordist, millest suure osa moodustavad rõivad ja tekstiilitooted;

  F.     arvestades, et 5000 Rana Plaza õnnetuses hukkunute ja selle üle elanute ülalpeetavat on kätte saanud üksnes 40% neile ettenähtud hüvitistest ning ehkki on võetud abinõusid, et maksta täiendavad 30% kogunõudest, ei ole võimalik lõplikku makset teha, kuna vajalikust summast on puudu 9 miljonit USA dollarit;

  G.     arvestades, et ILO toetab Bangladeshi valitsuse riiklikku algatust, mille käigus kontrollitakse ehitusnõuete, tuleohutuse ja elektriseadmete ohutuse osas umbes 1800 valmisriiete vabrikut, millest paljud olid varem äri- või eluhooned;

  H.     arvestades, et Bangladeshi tule- ja ehitusohutuse kokkuleppe ning Bangladeshi töötajate tööohutuse liidu raames on kontrollitud 1687 vabrikut, mis varustavad nimetatud kokkuleppe või liiduga ühinenud ettevõtteid;

  I.      arvestades, et inimväärne töö ülemaailmses tarneahelas saab olema 2016. aasta ILO konverentsi päevakorra keskse tähtsusega punkt;

  1.      peab kahetsusväärseks, et Rama Plaza õnnetuse eest hüvitiste maksmiseks vajaminevast summast on veel puudu 9 miljonit USA dollarit; kutsub vastutavaid rahvusvahelisi kaubamärke, Bangladeshi valitsust ja Bangladeshi tööstuse esindajaid üles võtma viivitamata meetmeid selle puudujäägiga tegelemiseks;

  2.      märgib, et Tazreeni põlenguga seoses hüvitise maksmise üle peetakse nüüd läbirääkimisi Rana Plaza korraga samadel alustel; peab jätkuvaid viivitusi äärmiselt kahetsusväärseks ja nõuab hüvitiste õigeaegset maksmist;

  3.      peab kahetsusväärseks, et ettevõtte Ali Enterprises tekstiilivabriku tulekahjus Pakistanis Karachis, mis nõudis 260 inimese elu, ellu jäänud ja põlengu ohvrite sugulased ei ole juhtivalt Euroopa rõivaste jaemüüjalt ikka veel hüvitist saanud;

  4.      tunneb heameelt meetmete üle, mida võetakse Bangladeshis alalise tööõnnetuste kindlustusskeemi sisseseadmiseks, ning kutsub komisjoni üles toetama vajaduse korral niisuguseid jõupingutusi, kuid märgib, et kuna praegused hüvitamisalased jõupingutused on alles tegemisel, takistab see selles valdkonnas edusammude tegemist;

  5.      kutsub ELi valitsusi ning teisigi üles võtma vaatluse alla paremate õigusraamistike väljatöötamise, mis tagavad, et juurdepääs õiguskaitsevahenditele ja hüvitistele põhineb vajadusel ning mitte kampaaniarühmituste võimel kedagi nimeliselt häbistada;

  6.      peab tervitatavaks Bangladeshis teostatud vabrikuinspektsioone ja asjaolu, et paljudes kohtades on käimas parandustööd; toetab olulist tööd, mida teeb ILO selle kindlustamisel;

  7.      tunneb heameelt Bangladeshi valitsuse võetud kohustuste üle taastada vabrikute ja ettevõtete inspektsioonide osakond ning selle inspekteerimisteenistuse uuendamise üle 2014. aasta jaanuaris;

  8.      võtab teadmiseks väited töötervishoiu- ja -ohutusinspektorite ning rõivavabrikuomanike vahel laialt levinud korruptsioonist paljudes Lõuna-Aasia riikides ning nõuab, et võetaks rohkem meetmeid selliste tavade vastu võitlemiseks;

  9.      nõuab, et Bangladeshi valitsus kiidaks vastavalt kokkuleppes sisalduvatele lubadustele viivitamata ja kõrgeima prioriteedina heaks Bangladeshi tööseaduse rakenduseeskirjad ja rakendusmäärused, konsulteerides põhjalikult kolmepoolse konsultatiivnõukoguga ja võttes arvesse ILO soovitusi;

  10.    peab tervitatavaks komisjoni juhtalgatust rõivasektori tarneahela vastutustundliku juhtimise kohta; on veendunud, et ELil on võimekus ja kohustus olla tarneahelaga seotud vastutustundlikkuse alal ülemaailmse liidri kohal;

  11.    on veendunud, et teabele juurdepääs on rõivasektoris tihti kõige suurem takistus inimõiguste rikkumise vastu võitlemisel ülemaailmses tarneahelas ning et tuleb luua kohustuslik teabesüsteem, mis annab teavet, mis seostaks omavahel konkreetse tootega väärtusahelas seotud osalised, alates tootmiskohast kuni jaemüüjani;

  12.    on seisukohal, et vaja on uusi ELi õigusakte, mis kehtestaksid ettevõtete inimõigustealases hoolsuskohustuses seisneva juriidilise kohustuse ELi rõivatööstusettevõtjatele, kes on viinud tootmise kolmandatesse riikidesse, sealhulgas siduvad meetmed, mille eesmärk on tagada jälgitavus ja läbipaistvus õigusaktide abil, millega kohustatakse äriühinguid, kes soovivad tegutseda Euroopa turul, esitama teavet oma toodete kogu tarneahela kohta kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega;

  13.    võtab teadmiseks asjaolu, kui oluline võib olla töötajate ja ametiühingute roll, näiteks töötajate juhitud ohutuskomiteede jätkuv edasiarendamine kõikides vabrikutes ning ametiühingute võimalused anda töötajatele teavet selle kohta, kuidas nad saavad oma õigusi ja ohutust kaitsta, sealhulgas õigus keelduda ohtlikust tööst;

  14.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.