Menettely : 2015/2589(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0376/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0376/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.66
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0175

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja kestävyyssopimuksen tilanteesta (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toisesta vuosipäivästä ja kestävyyssopimuksen tilanteesta (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn EY:n ja Bangladeshin yhteistyösopimuksen,

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista, erityisesti 14. tammikuuta 2014(1), 21. marraskuuta 2013(2) ja 14. maaliskuuta 2013(3) antamansa päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon vuonna 2011 päivitetyt OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–       ottaa huomioon liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–       ottaa huomioon ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan Global Compact -aloitteen;

–       ottaa huomioon sopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

–       ottaa huomioon YK:n Johannesburgin julistuksen kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi,

–       ottaa huomioon YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet, joilla luodaan sekä hallituksille että yrityksille puitteet ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja kunnioittamiseksi ja joille ihmisoikeusneuvosto antoi tukensa kesäkuussa 2011,

–       ottaa huomioon kestävyyssopimuksen Bangladeshin valmisvaate- ja neuleteollisuuden työntekijöiden oikeuksien ja tehtaiden turvallisuuden jatkuvasta parantamisesta,

 

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Savarissa Bangladeshissa Rana Plaza -rakennuksen romahduksessa 24. huhtikuuta 2013 menehtyi 1134 ihmistä ja loukkaantui satoja;

B.     ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä kuoli Tazreen Fashions -tehtaan tulipalossa Ashulian alueella Dhakassa Bangladeshissa 24. marraskuuta 2012 ja että 289 ihmistä menehtyi tulipalossa Karachissa Pakistanissa syyskuussa 2012;

C.     toteaa, että ainakin kuusi kuoli ja yli 60 loukkaantui osittain rakennetun sementtitehtaan katon romahdettua äskettäin Bangladeshissa;

D.     ottaa huomioon, että Bangladeshin valmisvaateteollisuus on kasvanut muutamassa vuosikymmenessä ja siitä on tullut maailman toiseksi suurin;

E.     huomauttaa, että Bangladesh kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, joten kaikilla sen tuotteilla on tulli- ja kiintiövapaa pääsy EU:n markkinoille ”Kaikki paitsi aseet” ‑aloitteessa, ja toteaa aloitteen kattavan 55 prosenttia Bangladeshin viennistä, josta suuri osa on vaatteita tai tekstiilejä;

F.     toteaa, että yli 5 000 Rana Plazan suuronnettomuuden kuolonuhrien huollettavaa ja eloonjäänyttä on toistaiseksi saanut vain 40 prosenttia heille kuuluvista korvauksista, ja huomauttaa, että käyttöön on otettu järjestelyjä, jotta heille voitaisiin maksaa vielä 30 prosenttia kokonaiskorvauksesta, mutta kokonaissummaa ei voida maksaa, sillä tarvittavasta rahoituksesta puuttuu 9 miljoonaa dollaria;

G.     huomauttaa, että ILO tukee Bangladeshin hallituksen kansallista aloitetta toteuttaa rakenne-, palo- ja sähköturvallisuustarkastuksia noin 1 800 valmisvaatetehtaassa, joista monet muutetaan liike- tai asuinrakennuksiksi;

H.     huomauttaa, että Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimuksen edustajat ja Bangladeshin työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi perustettu yhteenliittymä ovat tarkastaneet kaikki jäsenyritystensä alihankkijoina toimivat 1 687 tehdasta;

I.      ottaa huomioon, että ihmisarvoinen työ maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on keskeisellä sijalla vuoden 2016 ILO-konferenssin esityslistalla;

1.      pitää valitettavana, että Rana Plazan suuronnettomuuden korvausten maksamisen edellyttämästä summasta on vielä maksamatta 9 miljoonaa dollaria; kehottaa asiasta vastaavia kansainvälisiä merkkiketjuja, Bangladeshin hallitusta ja Bangladeshin teollisuuden edustajia ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin maksamatta olevan summan korvaamiseksi;

2.      toteaa, että Tazreenin tulipalon korvauksista neuvotellaan nyt samalta pohjalta kuin Rana Plazan järjestelystä; pitää jatkuvia viivytyksiä erittäin valitettavina ja vaatii toimittamaan korvaukset ajoissa;

3.      pitää valitettavana, että Ali Enterprises ‑yhtiön tekstiilitehtaan tuhoisan tulipalon, joka vaati 260 ihmisen hengen Karachissa, Pakistanissa, eloonjääneet ja uhrien omaiset odottavat edelleen korvauksia johtavalta eurooppalaiselta vaatteiden vähittäiskauppiaalta;

4.      pitää myönteisenä, että valmisteilla on toimenpiteitä, joilla Bangladeshiin luodaan pysyvä työtapaturmavakuutusjärjestelmä, ja kehottaa komissiota tarvittaessa tukemaan tällaisia pyrkimyksiä; panee kuitenkin merkille, että niin kauan kuin nykyiset korvausponnistelut ovat kesken, tämä muodostaa esteen alalla tapahtuvalle edistykselle;

5.      kehottaa unionin jäsenvaltioiden hallituksia ja muita hallituksia ryhtymään harkitsemaan parempia sääntelykehyksiä, joilla varmistetaan, että oikeussuojakeinojen ja korvausten saantimahdollisuudet perustuvat tarpeeseen eivätkä kampanjaryhmien mahdollisuuteen ”nimetä ja nolata”;

6.      panee tyytyväisenä merkille Bangladeshissa suoritetut tehtaiden tarkastukset ja sen, että korjauksia on tekeillä monessa paikassa; tukee ILO:n tärkeää työtä tämän varmistamisessa;

7.      pitää myönteisenä, että Bangladeshin hallitus sitoutui tammikuussa 2014 tukemaan tehdas- ja laitostarkastuksen yksikköä (DIFE) ja vahvistamaan sen tarkastuspalveluja;

8.      panee kuitenkin merkille väitteet, jotka koskevat laajalle levinnyttä korruptiota terveys- ja turvallisuustarkastajien ja tehtaanomistajien välillä monissa Etelä-Aasian maissa, ja kehottaa toteuttamaan enemmän toimia tällaisten käytäntöjen torjumiseksi;

9.      kehottaa Bangladeshin hallitusta toimimaan sopimuksen sitoumusten mukaisesti ja hyväksymään viipymättä ja ensisijaisena asiana Bangladeshin työmarkkinalainsäädäntöä koskevat täytäntöönpanosäännöt ja -asetukset kolmenvälistä neuvoa-antavaa neuvostoa (TCC) kuullen ja ottaen huomioon ILO:n suositukset;

10.    suhtautuu myönteisesti komission lippulaiva-aloitteeseen, joka koskee vaatetusalan tuotantoketjun vastuullista hallinnointia; uskoo, että EU:lla on kyky ja velvollisuus olla maailmanlaajuisesti eturintamassa toimitusketjun vastuullisuuden alalla;

11.    uskoo, että vaatetusalaa koskevien tietojen saatavuus on usein suurin este, kun pyritään torjumaan maailmanlaajuisen tuotantoketjun ihmisoikeusrikkomuksia, ja että tarvitaan pakollinen tietojärjestelmä, jolla saadaan tietoa kaikista yksittäisen tuotteen arvoketjun toimijoista tuotantopaikasta jälleenmyyjiin;

12.    katsoo, että tarvitaan uutta unionin lainsäädäntöä, jolla tuotantoa kolmansiin maihin ulkoistavat unionin vaatetusalan yritykset velvoitetaan noudattamaan ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta (HRDD), mukaan lukien sitovat toimenpiteet, joilla varmistetaan jäljitettävyys ja avoimuus, ja lainsäädäntö, jolla velvoitetaan unionin markkinoille pyrkivät yritykset antamaan tietoa koko tuotteidensa tuotantoketjusta noudattaen YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita;

13.    panee merkille tärkeän roolin, joka työntekijöillä ja liitoilla voi olla esimerkiksi työntekijöiden johtamien turvallisuustoimikuntien jatkuvassa kehittämisessä kaikissa tehtaissa, ja huomauttaa, että on tärkeää, että liitot pääsevät tehtaisiin antamaan koulutusta työntekijöille siitä, miten nämä voivat suojella oikeuksiaan ja turvallisuuttaan, mukaan luettuna työntekijöiden oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä;

14.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0045.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0516.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0100.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö