Postup : 2015/2589(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0376/2015

Predkladané texty :

B8-0376/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.66
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0175

NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 67k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0363/2015
27.4.2015
PE555.150v01-00
 
B8-0376/2015

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP))


Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE

uznesenie Európskeho parlamentu o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a súčasnom stave paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP))  
B8‑0376/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi ES a Bangladéšom z roku 2001,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenia zo 14. januára 2014(1), z 21. septembra 2013(2) a zo 14. marca 2013(3),

–       so zreteľom na aktualizované usmernenia OECD pre nadnárodné podniky z roku 2011,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

–       so zreteľom na deklaráciu Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci,

–       so zreteľom na globálny dohovor Organizácie Spojených národov o ľudských právach, práci, životnom prostredí a boji proti korupcii,

–       so zreteľom na pakt pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na deklaráciu OSN z Johannesburgu o udržateľnej spotrebe a výrobe na podporu sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

–       so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, ktoré stanovujú rámec pre vlády a podniky na ochranu a rešpektovanie ľudských práv a ktoré schválila Rada pre ľudské práva v júni 2011,

–       so zreteľom na pakt udržateľnosti pre priebežné zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární na výrobu konfekčného oblečenia a pleteného tovaru v Bangladéši,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 24. apríla 2013 bolo pri zrútení budovy Rana Plaza v Savare v Bangladéši usmrtených 1 134 ľudí a stovky ďalších bolo zranených;

B.     keďže 12. novembra 2012 v Bangladéši zahynulo pri požiari továrne Tazreen v štvrti Ashulia, Dháka, najmenej 24 ľudí a ďalších 289 životov si vyžiadal požiar v Karáčí v Pakistane v septembri 2012;

C.     keďže najmenej šesť ľudí zomrelo a viac ako 60 bolo zranených po tom, ako sa v Bangladéši nedávno zrútila strecha nedostavanej cementárne;

D.     keďže bangladéšsky priemysel konfekčného oblečenia vzrástol v posledných niekoľkých desaťročiach a stal sa druhým najväčším na svete;

E.     keďže Bangladéš ako najmenej rozvinutá krajina využíva bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre všetky výrobky v rámci iniciatívy Všetko okrem zbraní (EBA), ktorý pokrýva 55 % vývozu Bangladéša, väčšinou odev a textílie;

F.     keďže viac ako 5 000 osôb závislých od usmrtených osôb a osôb, ktoré prežili katastrofu v budove Rana Plaza, zatiaľ dostalo iba 40 % náhrad a hoci sú zavedené opatrenia na náhradu ďalších 30 % celkových nárokov, konečná platba nemôže prebehnúť v dôsledku deficitu potrebných finančných prostriedkov vo výške 9 miliónov USD;

G.     keďže MOP podporuje vnútroštátnu iniciatívu bangladéšskej vlády, aby sa vykonali štrukturálne, protipožiarne kontroly a kontroly elektrickej bezpečnosti v približne 1 800 továrňach na výrobu konfekčného oblečenia, z ktorých mnohé boli pôvodne komerčné alebo obytné budovy;

H.     keďže sa na základe bangladéšskej dohody o protipožiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov a zo strany aliancie pre bezpečnosť pracovníkov vykonávali inšpekcie 1 687 tovární, z ktorých pochádzajú dodávky pre ich členské spoločnosti;

I.      keďže dôstojná práca v celosvetovom dodávateľskom reťazci bude kľúčovým bodom programu konferencie Medzinárodnej organizácie práce v roku 2016;

1.      vyjadruje poľutovanie nad deficitom vo výške 9 miliónov USD z celkovej sumy potrebnej na náhrady v súvislosti s katastrofami budovy Rana Plaza; vyzýva zodpovedné medzinárodné obchodné značky, bangladéšsku vládu Bangladéša a zástupcov priemyslu, aby prijali okamžité kroky na riešenie tohto deficitu;

2.      konštatuje, že o náhradách za požiar v továrni spoločnosti Tazreen sa rokuje na rovnakom základe ako v súvislosti s budovou Rana Plaza; vyjadruje hlboké poľutovanie nad súčasným oneskorením a žiada, aby boli náhrady poskytnuté včas;

3.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že osoby, ktoré prežili, a príbuzní obetí smrteľného požiaru v textilnej továrni Ali Enterprises v Karáčí (Pakistan), pri ktorom zahynulo 260 ľudí, čakajú na náhradu škôd od popredného európskeho odevného predajcu;

4.      víta kroky, ktoré sa prijímajú na vytvorenie schém poistenia pracovných úrazov pri trvalom zamestnaní v Bangladéši a vyzýva Komisiu, aby vhodným spôsobom podporovala takéto úsilie, konštatuje však, že napriek súčasným mimoriadnym snahám o náhrady škôd to bude aj naďalej prekážkou pokroku v tejto oblasti;

5.      vyzýva vlády členských štátov EÚ a iných štátov, aby začali hľadať lepšie regulačné rámce, ktorými sa zabezpečí, aby bol prístup k náprave a odškodneniu založený na potrebách, nie na schopnosti skupín, ktoré vedú kampane za zverejnenie a pranierovanie;

6.      víta inšpekcie tovární, ktoré sa práve v Bangladéši skončili, a skutočnosť, že opravy už na mnohých miestach prebiehajú; podporuje dôležitú prácu Medzinárodnej organizácie práce pri zabezpečovaní úloh v tejto oblasti;

7.      víta hlavné záväzky vlády Bangladéša k opätovnému vytvoreniu ministerstva pre inšpekcie tovární a zariadení (DIFE) a k modernizácii jeho inšpekčných služieb v januári 2014;

8.      berie však na vedomie informácie o rozšírenej korupcii v mnohých juhoázijských krajinách medzi inšpektormi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v práci a majiteľmi odevných závodov a požaduje, aby sa spravilo viac v boji proti týmto praktikám;

9.      v súlade so záväzkami v pakte vyzýva vládu Bangladéša, aby bez ďalšieho odkladu a ako najvyššiu prioritu prijala vykonávacie pravidlá a nariadenia bangladéšskeho zákonníka práce v plnej spolupráci s trojstrannou poradnou radou a s prihliadnutím na odporúčania MOP;

10.    víta hlavnú iniciatívu Komisie o zodpovednom riadení dodávateľského reťazca v textilnom odvetví; je presvedčený, že EÚ má schopnosť a povinnosť celosvetovo presadzovať zodpovednosť v rámci dodávateľského reťazca ;

11.    domnieva sa, že prístup k informáciám v odevnom sektore je často najväčšou prekážkou boja proti porušovaniu ľudských práv v celosvetovom dodávateľskom reťazci a že je potrebný povinný informačný systém, ktorý by poskytoval informácie a spájal všetkých aktérov v rámci hodnotového reťazca jedného výrobku, od miesta výroby až po maloobchodníkov;

12.    domnieva sa, že sú potrebné nové právne predpisy EÚ s cieľom vytvoriť právnu povinnosť náležitej starostlivosti podnikov v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o odevné spoločnosti EÚ, ktoré zadávajú výrobu tretím krajinám, vrátane záväzných opatrení na zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti v právnych predpisoch, ako aj s cieľom zaviazať spoločnosti, ktoré chcú pôsobiť na európskom trhu, aby poskytovali informácie o celom dodávateľskom reťazci svojich výrobkov v súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;

13.    konštatuje, že významnú úlohu môžu zohrávať pracovníci a odbory, napríklad neustály rozvoj bezpečnostných výborov pod vedením pracovníkov vo všetkých závodoch, a poukazuje na význam prístupu odborov do závodov s cieľom vzdelávať pracovníkov v oblasti ochrany ich práv a ich bezpečnosti vrátane práva odmietnuť nebezpečnú prácu;

14.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0045.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0516 .

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0100 .

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia