Procedură : 2015/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0377/2015

Texte depuse :

B8-0377/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 129kWORD 73k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

depusă pe baza declarațiilor Consiliului European și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la raportul privind reuniunea extraordinară a Consiliului European din 23 aprilie 2015, inclusiv tragediile recente din Mediterana și politicile UE în domeniul migrației și azilului (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul privind reuniunea extraordinară a Consiliului European din 23 aprilie 2015, inclusiv tragediile recente din Mediterana și politicile UE în domeniul migrației și azilului (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–       având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–       având în vedere Convențiile de la Geneva din 1951 și protocoalele adiționale la acestea,

–       având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2014(1) referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE,

–       având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2013(2) referitoare la măsurile UE și ale statelor membre pentru a face față fluxului de refugiați ca urmare a conflictului din Siria,

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013(3) referitoare la fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa,

–       având în vedere discursul Președintelui Parlamentului European pronunțat în timpul vizitei acestuia la Lampedusa din 2-3 octombrie 2014, pentru a marca un an de la tragedia din 3 octombrie 2013,

–       având în vedere rapoartele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne referitoare la vizitele efectuate de delegațiile sale în Lampedusa în noiembrie 2011, în Iordania, în februarie 2013, privind refugiații din Siria, și în Bulgaria, în ianuarie 2014, privind situația solicitanților de azil și a refugiaților, în special a celor proveniți din Siria,

–       având în vedere dezbaterile organizate în cadrul ședinței plenare din 9 octombrie 2013 pe tema politicilor privind fluxurile migratorii din Mediterana, în care s-a acordat o atenție specială evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa,

–       având în vedere dezbaterile organizate, de la începutul actualei legislaturi, în cadrul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne la 22 iulie 2014 pe tema punerii în aplicare a comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană, la 4 septembrie 2014 pe tema activităților Frontex în Marea Mediterană și a Grupului operativ pentru Marea Mediterană; la 24 septembrie 2014 pe tema celui de Al cincilea raport anual al Comisiei privind imigrația și azilul (2013)(3) și a Raportului anual al Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) referitor la situația azilului în Uniunea Europeană (2013),

–       având în vedere Comunicarea Comisiei privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană din 4 decembrie 2013,

–       având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013,

–       având în vedere Documentul de lucru al Comisiei din 22 mai 2014 referitor la punerea în aplicare a Comunicării privind activitatea Grupului operativ pentru Marea Mediterană,

–       având în vedere Concluziile adoptate de Consiliul European în cadrul reuniunii sale din 26-27 iunie 2014, în care sunt definite orientările strategice referitoare la planificarea legislativă și operațională pentru următorii ani din domeniile libertății, securității și justiției,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 septembrie 2014 referitor la politicile europene în materie de imigrație,

–       având în vedere concluziile Consiliului privind adoptarea de măsuri pentru o mai bună gestionare a fluxurilor migratorii, adoptate la 10 octombrie 2014,

–       având în vedere raportul din aprilie 2012 al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) intitulat: „Pierderile de vieți omenești din Marea Mediterană”,

–       având în vedere rapoartele anuale ale Raportorului special al ONU pentru drepturile omului în cazul migranților, în special raportul referitor la gestionarea frontierelor externe ale UE și impactul său asupra drepturilor omului în cazul migranților, publicat în aprilie 2013, și raportul referitor la exploatarea prin muncă a migranților, publicat în aprilie 2014,

–       având în vedere discursul rostit de Sanctitatea Sa Papa Francisc în timpul vizitei efectuate la Parlamentul European la 25 noiembrie 2014,

–       având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (O-000078/2014 – B8 0037/2014 și O-000079/2014 – B8 0038/2014),

–       având în vedere dezbaterea privind situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE, organizată la Parlament la 25 noiembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât tragedia recentă care s-a petrecut în largul coastei libiene a provocat moartea a cel puțin 800 de migranți și dispariția multor altora;

B.     întrucât, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație, se estimează că, din 2000, cel puțin 22 400 de persoane și-au pierdut viața în Mediterana încercând să ajungă în Europa, făcând din aceasta marea cu cel mai ridicat nivel al mortalității din lume pentru migranți, evidențiind încă o dată necesitatea de a face tot ce este posibil pentru a salva viața persoanelor aflate în pericol și necesitatea ca statele membre să respecte obligațiile internaționale legate de salvarea pe mare ce le revin;

C.     întrucât operațiunea de patrulare, salvare și supraveghere „Mare Nostrum”, lansată de Italia a consolidat activitățile umanitare de salvare din Mediterana, salvând 150 810 migranți în ultimele 364 de zile de operațiuni; întrucât s-a dovedit că ipoteza conform căreia încetarea operațiunii „Mare Nostrum” ar reduce numărul migranților care doresc să traverseze Mediterana și își pierd viața în această încercare este greșită;

D.     întrucât operațiunea comună „Triton”, coordonată de Frontex, a devenit pe deplin operațională la 1 noiembrie 2014; întrucât mandatul limitează operațiunea la activități de patrulare și de control al frontierelor, iar operațiunile de căutare și salvare nu fac parte din aceasta; întrucât operațiunea „Triton” acoperă o zonă de activitate de doar 30 de mile dintr-o parte a țărmurilor europene; întrucât operațiunea „Triton” dispune de mijloace financiare și tehnice limitate în comparație cu operațiunea „Mare Nostrum”; întrucât, fără a-și modifica mandatul, triplarea bugetului operațiunii „Triton”, în conformitate cu decizia Consiliului European de joi, 23 aprilie 2015, nu va reduce numărul migranților care își pierd viața pe mare;

E.     întrucât articolul 80 din TFUE stabilește principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii,

1.      își exprimă profunda tristețe și regretul pentru pierderile tragice de vieți omenești din Mediterana; reamintește că solidaritatea UE ar trebui să fie dublată de responsabilitate; reamintește că problema migrației ar trebui abordată plasând demnitatea umană în centrul oricărei analize și soluții posibile;

2.      îndeamnă Uniunea Europeană și statele membre să depună mai multe eforturi pentru a împiedica pierderea de vieți omenești pe mare și îndeamnă statele membre să facă uz de prerogativele de care dispun pentru a salva vieți pe mare în conformitate cu obligațiile internaționale ce le revin; solicită organizarea unei operațiuni majore de căutare și salvare din Cipru până în Spania, care să dispună de suficiente resurse financiare, tehnice și umane și care să fie coordonată la nivel european;

3.      solicită adoptarea unei abordări coordonate, bazate pe solidaritate și răspundere pentru a găsi o soluție la nivel european la această problemă structurală europeană majoră; această soluție ar trebui să se bazeze pe solidaritate și pe distribuirea echitabilă a răspunderii, așa cum este prevăzut la articolul 80 din TFUE, precum și pe o abordare globală care să țină seama de toate dimensiunile acestei problematici, inclusiv introducând noi canale de migrație sigure și legale, vize umanitare, programe obligatorii de relocare pentru statele membre și cooperarea cu țările terțe, care va avea efecte pozitive și asupra securității interne;

4.      invită statele membre să ia măsuri pentru a le permite solicitanților de azil să aibă acces la sistemul de azil al Uniunii într-un mod sigur și echitabil, și să nu își riște viața pentru a face acest lucru; solicită să se acorde asistență umanitară supraviețuitorilor acestor evenimente tragice și solicită ca UE și statele membre să își asume angajamentul de a garanta drepturile fundamentale universale ale migranților;

5.      recunoaște că între o jumătate de milion și un milion de persoane ar putea să încerce să traverseze Mediterana în următoarele luni; solicită Uniunii și statelor membre să aibă în vedere opțiuni pentru organizarea unui mecanism de relocare de urgență și a unui mecanism obligatoriu care să permită reducerea presiunii asupra statelor membre care primesc un număr mai mare de solicitanți de azil și de persoane care beneficiază de protecție internațională, pentru a aborda în mod corespunzător acest flux migrator previzibil;

6.      invită statele membre să respecte principiul nereturnării, în conformitate cu dreptul internațional și legislația UE existente; invită statele membre să pună capăt imediat oricăror practici de detenție abuzivă și prelungită care încalcă dreptul internațional și pe cel european; evidențiază că măsurile de reținere a migranților trebuie să fie întotdeauna însoțite de o decizie administrativă, trebuie motivate în mod corespunzător și limitate la o durată determinată;

7.      solicită o cooperare mai eficientă între UE și țările terțe pentru a preveni repetarea acestor evenimente tragice; consideră că acordurile privind gestionarea migrației dintre UE și țările terțe ar trebui avute în vedere doar dacă țările de tranzit asigură protecția refugiaților și respectarea drepturilor fundamentale; solicită acordarea de asistență țărilor de tranzit, precum și țărilor de origine ale migranților pentru ca acestea să își diversifice și să își îmbunătățească economiile și subliniază necesitatea ca țările terțe să respecte dreptul internațional în ceea ce privește salvarea de vieți omenești pe mare;

8.      solicită UE să ofere în continuare asistență umanitară, financiară și politică în zonele de criză din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, pentru a aborda cauzele profunde ale migrației și presiunile umanitare; solicită, prin urmare, Uniunii să monitorizeze și să sporească răspunderea democratică în ceea ce privește distribuirea acestor fonduri, astfel încât aceste resurse să aibă efecte pozitive, lucru ce a lipsit până acum;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, Secretarului General al ONU și Înaltului Comisar al ONU pentru refugiați.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0105.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0414.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0448.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate