Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0377/2015

Ingivna texter :

B8-0377/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 59k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) om bland annat de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) om bland annat de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))  
B8-0377/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014(1) om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU,

–       med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013(2) om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien,

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa(3),

–       med beaktande av det tal som Europaparlamentets talman höll under sitt besök i Lampedusa den 2–3 oktober 2014 för att uppmärksamma årsdagen för den tragedi som inträffade den 3 oktober 2013,

–       med beaktande av betänkandena från parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om utskottets delegationsbesök i Lampedusa i november 2011, i Jordanien i februari 2013 för att bedöma situationen för flyktingar från Syrien och i Bulgarien i januari 2014 för att bedöma situationen för asylsökande och flyktingar, särskilt från Syrien,

–       med beaktande av de debatter som hölls under parlamentets plenarsammanträde den 9 oktober 2013, om EU:s migrationspolitik i Medelhavsområdet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa,

–       med beaktande av de debatter som sedan den innevarande valperioden inleddes har hållits i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: den 22 juli 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 4 september 2014 om Frontex verksamhet i Medelhavsområdet och om arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 24 september 2014 om kommissionens femte årsrapport om invandring och asyl (2013) och om årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2013),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 december 2013 om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet,

–       med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 20 december 2013,

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet,

–       med beaktande av de slutsatser som antogs vid Europeiska rådets möte den 26–27 juni 2014, där Europeiska rådet fastställde de strategiska riktlinjerna för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen för de kommande åren inom området med frihet, säkerhet och rättvisa,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 september 2014 om EU:s invandringspolitik,

–       med beaktande av rådets slutsatser om åtgärder för bättre hantering av migrationsflöden, vilka antogs den 10 oktober 2014,

–       med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings rapport Lives lost in the Mediterranean Sea från april 2012,

–       med beaktande av årsrapporterna från FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter, särskilt den rapport som offentliggjordes i april 2013 om förvaltningen av EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga rättigheter och den rapport som offentliggjordes i april 2014 om arbetskraftsexploatering av migranter,

–       med beaktande av det tal som Hans helighet påven Franciskus höll vid sitt besök i Europaparlamentet den 25 november 2014,

–       med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (O-000078/2014 – B8-0037/2014 och O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       med beaktande av den debatt om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU som hölls i Europaparlamentet den 25 november 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den senaste tragiska händelsen utanför Lampedusa krävde minst 800 migranters liv, och många saknas.

B.     Internationella organisationen för migration (IOM) beräknar att minst 24 000 människor har mist livet i Medelhavet sedan år 2000 i ett försök att sig till Europa, vilket gör det till det dödligaste havet i världen för migranter, och betonar än en gång att vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda de människor som riskerar sina liv och att medlemsstaterna måste fullgöra sina internationella sjöräddningsskyldigheter.

C.     Patrullerings-, räddnings- och övervakningsinsatsen Mare Nostrum, som Italien tagit initiativ till, har förbättrat sjöräddningen i Medelhavet och har under de senaste 364 dagarna av sin verksamhet räddat 150 810 migranter. Det var fel att anta att Mare Nostrums upphörande skulle minska antalet migranter som är beredda att korsa Medelhavet och i slutändan får sätta livet till.

D.     Den gemensamma insatsen Triton, som samordnas av Frontex, blev fullt operativ den 1 november 2014. Dess mandat begränsar sig till patrullering och gränskontroll, och sök- och räddningsinsatser ingår alltså inte. Tritons operativa område sträcker sig bara 30 sjömil utanför en bråkdel av EU:s kuster. Triton har begränsade ekonomiska och tekniska resurser jämfört med Mare Nostrum. Det beslut som fattades av Europeiska rådet torsdagen den 23 april 2015 om att tredubbla Tritons budget kommer inte att minska antalet migranter som dör till havs, så länge man inte samtidigt ändrar Tritons mandat.

E.     Solidaritetsprincipen och en rättvis ansvarsfördelning fastställs i artikel 80 i EUF-fördraget.

1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa sorg över den tragiska förlusten av människoliv i Medelhavet. Parlamentet påminner om att EU:s solidaritet bör åtföljas av ansvar och att migrationsfrågan bör bemötas genom att låta mänsklig värdighet stå i fokus för alla analyser och möjliga lösningar.

2.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och medlemsstaterna att göra mer för att förhindra ytterligare förluster av liv till havs och uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att använda sina befogenheter för att rädda liv till havs i enlighet med sina internationella skyldigheter. Parlamentet efterlyser upprättandet av en omfattande sök- och räddningsinsats som sträcker sig från Cypern till Spanien med tillräckliga ekonomiska, tekniska och mänskliga resurser och som samordnas på EU-nivå.

3.      Europaparlamentet efterlyser antagandet av en samordnad strategi som bygger på solidaritet och ansvar för att finna en europeisk lösning på denna stora europeiska strukturfråga. Denna lösning bör bygga på solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, såsom anges i artikel 80 i EUF-fördraget, och på en helhetssyn som tar hänsyn till alla dimensioner av frågan, bland annat att införandet av nya säkra och lagliga migrationskanaler, humanitära visum, obligatoriska vidarebosättningsprogram för medlemsstaterna och samarbete med tredjeländer, vilket också skulle få positiva effekter på den inre säkerheten.

4.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder som gör att asylsökande kan få tillgång till unionens asylsystem på ett säkert och rättvist sätt utan att behöva riskera sina liv på vägen. Parlamentet efterlyser humanitärt stöd till överlevande från sådana tragiska händelser, och uppmanar EU och medlemsstaterna att åta sig att garantera migranternas universella grundläggande rättigheter.

5.      Europaparlamentet inser att mellan en halv miljon och en miljon människor kan försöka korsa Medelhavet de kommande månaderna. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att överväga olika möjligheter till en nödomplaceringsmekanism och en bindande mekanism för att minska trycket på de medlemsstater som tar emot ett stort antal asylsökande och personer som beviljats internationellt skydd, för att man ska kunna hantera detta förväntade migrationsflöde på rätt sätt.

6.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med gällande internationell rätt och EU-rätt respektera principen om ”non-refoulement”. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart avbryta allt otillbörligt och långvarigt frihetsberövande som strider mot internationell rätt och EU-rätt. Parlamentet påpekar att åtgärder för att frihetsberöva migranter alltid måste vara föremål för ett administrativt beslut och vara vederbörligen motiverade och tillfälliga.

7.      Europaparlamentet efterlyser bättre och effektivare samarbete mellan EU och tredjeländer för att förhindra en upprepning av sådana tragiska händelser. Parlamentet anser att avtalen om migrationshantering mellan EU och tredjeländer bör övervägas endast om transitländerna säkerställer skydd för flyktingar och respekt för grundläggande rättigheter. Parlamentet efterlyser bistånd till transitländer – och migranters ursprungsländer – så att de kan diversifiera och förbättra sina ekonomier, och betonar att tredjeländer måste respektera folkrätten i fråga om räddandet av liv till havs.

8.      Europaparlamentet uppmanar EU att fortsätta att erbjuda humanitärt, ekonomiskt och politiskt bistånd i krisområden i Nordafrika och Mellanöstern, i syfte att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till migration och de humanitära påfrestningarna. Parlamentet uppmanar därför EU att övervaka fördelningen av denna finansiering och att öka den demokratiska redovisningsskyldigheten för sådant stöd, så att dessa resurser får positiva effekter, vilket hittills saknats.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare samt FN:s flyktingkommissariat.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0105.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0414.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0448.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy