Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0378/2015

Внесени текстове :

B8-0378/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0176

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 157kWORD 91k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.152v01-00
 
B8-0378/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))


Ска Келер, Юдит Саргентини, Бодил Себальос, Ева Жоли, Джийн Ламбърт, Барбара Лохбилер, Давор Шкърлец, Улрике Луначек, Жозеп-Мария Терикабрас, Ернест Уртасун от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP))  
B8‑0378/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2013 г. относно мерките на ЕС и държавите членки за справяне с потока от бежанци в резултат на конфликта в Сирия(1),

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(2),

–        като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията(3),

–       като взе предвид плана от 10 точки, предложен от Комисията преди извънредното заседание на Европейския съвет на 23 април 2015 г.,

–       като взе предвид изявлението, прието след извънредното заседание на Европейския съвет на 23 април 2015 г.,

–       като взе предвид инициативата на ВКБООН за Централното Средиземноморие и предложенията на ВКБООН за справяне с настоящите и бъдещите случаи на пристигащи лица, търсещи убежище, и пристигащи бежанци и мигранти в Европа,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че удавянето на повече от 800 души беше най-сериозната катастрофа в Средиземно море след Втората световна война, и като има предвид, че най-малко 1 500 мигранти са загинали от началото на 2015 г., а много други все още са в неизвестност;

Б.      като има предвид, че най-малко 30 000 души са загинали в морето през последните двадесет години, и този факт подчертава необходимостта да се предприемат тотално различни действия и да се направи всичко възможно за спасяването на живота на хора, изложени на риск от удавяне, както и необходимостта от това държавите членки да изпълняват своите международни задължения за спасяване по море;

В.     като има предвид, че за 364-дневния срок на провеждане на операцията за патрулиране, спасяване и наблюдение „Маре нострум“, стартирана от Италия с цел засилване на хуманитарните спасителни дейности в Средиземноморието, са били спасени 150 810 мигранти; като има предвид обаче, че други държави членки не бяха склонни да подкрепят усилията на Италия за спасяване на хора; като има предвид, че в резултат на това италианското правителство прекрати операцията „Маре нострум“;

Г.     като има предвид, че съвместната операция „Тритон“, координирана от Frontex, стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г.; като има предвид, че „Тритон“ обхваща само една трета от географския обхват на „Маре нострум“; като има предвид, че оперативната зона на „Тритон“ обхваща само 30 морски мили в крайбрежните води на Италия, като „Маре нострум“ беше оперативна в открито море, много по-близо до либийския бряг; като има предвид, че повечето лодки с бежанци изпадат в затруднение в близост до либийския бряг; като има предвид, че мандатът на Frontex е да извършва наблюдение на границите и да предотвратява незаконната миграция, и поради това не може да предприема активно дейности по търсене и спасяване, а може да се ангажира с тях само като второстепенна задача, когато кораб или плавателен съд е в опасност; като признава обаче, че капацитетът на „Тритон“ е бил използван за търсене и спасяване под координацията на италианския координационен център за търсене и спасяване;

Д.     като има предвид, че възможностите за лицата, нуждаещи се от защита, за законно влизане в ЕС са много ограничени; като има предвид, че според данните 90 % от лицата, търсещи убежище, действително влизат в ЕС по неправомерен начин; като има предвид, че броят на шенгенските визи, издадени на сирийски граждани, драматично намаля по време на войната в Сирия, от 30 000 през 2010 г. до почти нула през 2013 г.; като има предвид, че използването на хуманитарни визи е много ограничено в ЕС, като едва в половината от всички държави членки съществува изобщо някаква форма на хуманитарна виза, предоставяна обикновено само в изключителни случаи; като има предвид, че Парламентът принципно се застъпва за използване на процедури за закрила при влизане; като има предвид, че в своята резолюция от 2 април 2014 г. относно междинния преглед на Стокхолмската програма Европейският парламент, по-специално, призова държавите членки „да се възползват от настоящите разпоредби на Визовия кодекс и Кодекса на шенгенските граници, които позволяват издаването на хуманитарни визи“(4);

Е.     като има предвид, че според оценките на ВКБООН съседните на Сирия държави приютяват близо 3,9 милиона сирийски бежанци; като има предвид, че държавите членки на ЕС са приели само 37 000 сирийски бежанци чрез програма за презаселване на ВКБООН, а ВКБООН призовава за презаселването на 10 % от сирийските бежанци (370 000) и спешно търси поне 130 000 места за презаселване за бежанци, нуждаещи се от специална защита; като има предвид, че почти половината от държавите членки (13) досега не са презаселили нито един бежанец;

Ж.    като има предвид, че ЕС и неговите държави членки на практика допринасят за съществуването на престъпния и опасен бизнес за незаконно превеждане на лица през граница, като издигат огради и все повече „запечатват“ външните си граници срещу незаконната миграция, без да предоставят възможности за законен достъп;

З.      като има предвид, че държавите членки призоваха за засилването на политическото сътрудничество с африканските партньори на всички равнища, с цел борба срещу причините за незаконната миграция и борба срещу незаконното превеждане през граница и трафика на хора; като има предвид, че извън официалната рамка на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи (ПВР), проведено на 12 март 2015 г., министрите на вътрешните работи на Франция, Германия и Испания, и Комисията обсъдиха предложение от италианския министър на вътрешните работи Анджелино Алфано изпълнението на дейности по издирване и спасяване и морския контрол на границите на ЕС да се възлага на държави като Египет или Тунис, които след това ще отведат спасените мигранти на своите брегове; като има предвид, че това предложение е насочено към постигане на действителен възпиращ ефект, така че по-малко мигранти да бъдат готови да изложат живота си на риск, за да достигнат до европейските брегове; като има предвид, че министрите на вътрешните работи обсъдиха също възможността за създаване на бежански лагери в Северна Африка и възможността за обработване на молби за предоставяне на убежище в тези лагери;

И.     като има предвид, че данните на Евростат сочат, че само пет държави членки приемат три четвърти от всички бежанци в ЕС, и като има предвид, че държави като Италия, Гърция и Малта са на границата на своите възможности за приемане;

1.      призовава, като въпрос с неотложен характер, и с оглед на растящия брой на смъртните случаи по морските и сухопътните граници на ЕС, за радикална промяна в приоритетите на политиките на ЕС в областта на убежището, за да се избегнат по-нататъшни жертви, да се предоставя безопасен и законен достъп до ЕС за лицата, които търсят закрила, да се защитава правото на спонтанното подаване на молба за убежище на външните граници на Съюза и да се увеличат солидарността и споделянето на отговорността в Съюза за лицата, търсещи убежище;

2.      е разочарован от резултатите от извънредното заседание на Европейския съвет на 23 април 2015 г. по въпросите на миграцията и изразява дълбоко съжаление относно неуспеха на държавните глави и ръководителите на правителствата да се споразумеят относно мерки, които да гарантират ефективно справяне с първопричините за кризата в Средиземноморието и предотвратяване на по-нататъшни катастрофи;

3.      отбелязва призива за бързо засилване на операцията на ЕС „Тритон“ чрез увеличаване трикратно на размера на финансирането си за 2015 и 2016 г., като по този начин се позволи по-осезателно присъствие в Средиземно море на кораби, които биха могли да участват в операции по търсене и спасяване; призовава това увеличение да бъде предназначено изключително за дейности по търсене и спасяване с цел спасяване на човешки живот; припомня обаче ограничителния мандат на Frontex във връзка с наблюдението на границите, което има приоритет пред операции по търсене и спасяване; изразява дълбоко съжаление поради факта, че държавите членки не са могли да постигнат съгласие относно разширяване на оперативната зона на „Тритон“ по-близо до зоната, където в действително изпадат в бедствено положението повечето лодки с бежанци; поради това призовава държавите членки спешно да изменят оперативния план на „Тритон“, така че да разширят оперативната ѝ зона в открито море и да включват дейности по търсене и спасяване;

4.      призовава за солидна и постоянна европейска хуманитарна спасителна операция, която подобно на „Маре нострум“ да действа в открито море и за която всички държави членки да допринасят с финансови средства, оборудване и капацитет; настоятелно призовава ЕС да съфинансира подобна операция и предупреждава Съвета и Комисията, че Парламентът би могъл да гласува против бюджета за 2016 г., в случай че не бъде осигурено финансиране за дейностите по търсене и спасяване;

5.      съжалява относно липсата на съществен напредък в изявлението на Европейския съвет да се гарантира безопасен и законен достъп до ЕС за лицата, търсещи убежище, и за мигрантите;

6.      настоятелно призовава държавите членки да се въздържат от блокиращи строги общи правила относно хуманитарните визи при настоящите преговори относно Визовия кодекс; призовава държавите членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности за издаване на хуманитарни визи в своите посолства и консулски служби, така че лицата, нуждаещи се от закрила, да могат да влизат в ЕС по сигурен начин, с ферибот или със самолет, вместо да рискуват живота си на несигурни за мореплаване лодки за незаконно превеждане;

7.      призовава за незабавно премахване на изискванията за виза за сирийските бежанци; призовава Комисията и държавите членки сериозно да разгледат възможността за прилагане на Директивата за временна закрила; подчертава, че ако ЕС възнамерява да се позове на посочената директива във връзка със Сирия, на всички сирийски граждани биха могли да се издават разрешения за пребиваване за целия срок на предоставената закрила, като им се предостави разрешение за работа и достъп до жилищно настаняване и медицинско лечение; подчертава, че подобен механизъм би могъл също да насърчи държавите членки за преместване на ползващите се със закрила лица от други държави членки, в които капацитетът за прием е претоварен; припомня, че през 2013 г. Парламентът вече поиска мобилизиране на Директивата за временна закрила за решаване на кризата в Сирия;

8.      приветства предвидения пилотен проект в областта на презаселването в ЕС (в допълнение към презаселване от страна на отделните държави членки); изразява обаче съжаление относно неамбициозната цел за презаселване само на 5 000 сирийски бежанци; припомня, че ВКБООН търси най-малко 130 000 места за презаселване, силно насърчава държавите членки да осигуряват места за презаселване, и по-специално онези държави членки, които до този момент не са допринесли изобщо за презаселване; отправя искане към Комисията да изготви предложение за европейска програма за презаселване с обвързващи задължения за държавите членки да приемат бежанци съгласно справедлив начин на разпределяне, който да вземе предвид големината на населението и икономическите показатели, както и броя на бежанците, които вече са приети;

9.      призовава държавите членки да използват докрай допълнителните възможности за гарантиране на безопасен и законен достъп до ЕС, като събиране на семейството в широк смисъл, частни програми за спонсориране и образователни и трудови схеми за мигранти, така че лицата, нуждаещи се от международна закрила, да могат да стигат безопасно до Европа, без да прибягват до престъпни мрежи за незаконно превеждане през граница и опасно незаконно преминаване през граници и морета;

10.    призовава държавите членки да дадат приоритет на безопасния и законен достъп за бежанци и за мигранти, и да не насочват финансирането на ЕС към ограничителни мерки срещу имиграцията като изграждането на огради и центрове за задържане за тази цел;

11.    изразява дълбока загриженост относно начините на сътрудничество с трети държави, предвидени от Европейския съвет за предотвратяване на незаконната миграция към Европа;

12.    призовава Комисията и държавите членки незабавно да преустановят сътрудничеството във връзка с предотвратяването на незаконната миграция и подобряването на граничния контрол с трети държави като Еритрея и Египет, които в действителност спират бежанците, както и да преустановят всякаква финансова помощ за подобни режими в светлината на докладите на ООН и на НПО относно нарушаване на правата на човека; призовава процесът от Хартум да бъде заменен с процес, основаващ се на пълно зачитане на правата на човека и съсредоточен върху подобряване на условията на живот, така че да бъде насочен към първопричините за миграцията;

13.    призовава Комисията да направи преглед на всички политики, които имат външно въздействие, като търговията, рибарството и селското стопанство, като се обърне внимание на структурните причини за имиграционните потоци към Европа, в съответствие с член 208 от ДФЕС;

14.    отхвърля предложенията от страна на държавите членки за създаване на европейски центрове за бежанци в трети държави и за ангажиране на северноафриканските държави в европейски операции по търсене и спасяване с цел пресрещане на бежанци и връщането им на африканските брегове; във връзка с това призовава Комисията да представи на Парламента оценка на съответствието на тези предложения с международното право, по-специално с Женевската конвенция, и да представи други практически и правни пречки за изпълнението на тези предложения;

15.    отхвърля идеята, предложена от Европейския съвет, за обвързването на гражданските и военните операции в рамките на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) с политиките в областта на миграцията; също така отхвърля идеята за незабавно започване на операция по линия на ОПСО, чиято цел е използване на военна сила срещу плавателни съдове, използвани от трафикантите; призовава Европейския съвет и заместник-председателя/върховен представител да представят, като първа стъпка, политическа концепция, в която се обяснява, наред с другото, как да се гарантира съответствието на националните закони на държавите от Северна Африка с европейското и международното право и норми, така че да се спазва изцяло Уставът на ООН и да се избягват всякакви вреди на живота на цивилното население или на крайбрежните инфраструктури;

16.    отхвърля също така плана за свързване на сухопътните гранични проверки и наблюдение в Тунис, Египет, Судан, Мали и Нигер с текущи мисии по линия на ОПСО, тъй като повечето от тези малки мисии имат много конкретен мандат, като са съсредоточени върху подобряването на сигурността в нестабилни държави и допринасят за усилията на африканските и международните организации като АС и ООН за укрепване на мира; счита, че ЕС следва да отдава приоритет на решаването на конфликти, които водят до миграционни потоци, вместо да се съсредоточава върху възпирането и управлението на последиците;

17.    подчертава, че в съответствие с Договора от Лисабон и член 43 от него, ЕС може да се възползва от военноморския капацитет на своите държави членки в контекста на ОПСО, за да увеличи усилията си по отношение на хуманитарни и спасителни задачи в Средиземно море;

18.    призовава върховния представител да използва всички налични инструменти на дипломацията и външните отношения за справяне с първопричините на политическите кризи и въоръжените конфликти, които принуждават милиони да напуснат домовете си;

19.    взема под внимание призива на държавите членки за бързи действия за борба с трафика на хора в съответствие с международното право; при все това призовава държавите – членки на ЕС, в този контекст да се съсредоточат върху борбата срещу трафика посредством сътрудничество с Европол, Frontex, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Евроюст; припомня, че борбата срещу трафикантите може да работи ефективно само като се гарантира безопасното и законно влизане и по този начин техния престъпен и жесток бизнес бъде „пресушен“;

20.    призовава ЕС и държавите членки да изменят или преразгледат всеки законодателен акт, който предвижда санкции за оказване на помощ на бедстващи мигранти по море; призовава Комисията да преразгледа Директива 2002/90/ЕО на Съвета, която определя санкциите в случай на подпомагане на незаконно влизане, преминаване и пребиваване, за да се изясни обстоятелството, че оказването на хуманитарна помощ на бедстващи мигранти по море се насърчава и не представлява действие, което следва да води до каквато и да е форма на санкции;

21.    е разочарован, че Европейският съвет не успя да се споразумее относно програма за преместване на бежанци от държави членки, които са на границата на своя капацитет за прием, като например Италия, Гърция или Малта, към други държави членки, които са изложени в по-малка степен на пристигане на бежанци и мигранти; осъжда нежеланието от страна на много държави членки да споделят отговорността чрез преместване на бежанци от други части на ЕС и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да представят амбициозно предложение в този смисъл, въз основа основани на буквата и духа на членове 33 и 36 от регламента „Дъблин“;

22.    отбелязва планирания преглед на функционирането на регламента „Дъблин“ през 2016 г. и изявлението на члена на Комисията, отговарящ за въпросите на миграцията и вътрешните работи, че системата „Дъблин“ ще бъде преразгледана още тази година; призовава Комисията да проучи алтернативите на настоящата система „Дъблин“, които да са по-справедливи, както за държавите членки, така и за лицата, търсещи убежище; предлага система, при която търсещите убежище да могат да кандидатстват за убежище в държава членка, където те вече имат семейни връзки, връзки на общността или където по-добри перспективи за заетост ще подобрят значително перспективите им за интеграция; освен това, тази система би довела до значително намаляване на незаконните вторични движения в рамките на ЕС, както и на необходимостта от принудителни мерки, като например задържане на лица, търсещи убежище, за целите на тяхното прехвърляне обратно на компетентната държава членка; в допълнение, посочва, че би могъл да бъде разработен начин на разпределение за справедливо разпределение на финансирането между държавите членки и да се разпределят лицата, търсещи убежище, които нямат сериозни причини за предпочитание на една или друга държава членка; освен това призовава Комисията да представи предложения с цел да се позволи взаимно признаване на положителните решения за предоставяне на убежище и прехвърлянето на статут на международна закрила в рамките на ЕС;

23.    настоятелно призовава държавите членки междувременно да използват докрай пълния потенциал на регламента „Дъблин“, за да демонстрират солидарност, включително клаузите, свързани със събиране на семейството и непридружените деца, както и дискреционната клауза;

24.    приветства призива за бързо и цялостно транспониране и ефективно прилагане на Общата европейска система за убежище от всички участващи държави членки;

25.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на председателите на парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0414.

(2)

Приети текстове, P7_TA (2013)0448.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2014)0105.

(4)

Приети текстове, P7_TA(2014)0276.

Правна информация - Политика за поверителност