Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0379/2015

Předložené texty :

B8-0379/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 66k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(1),

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci,

–       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

–       s ohledem na závěry zvláštního summitu Rady EU věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 22. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, od začátku roku zahynulo ve Středozemním moře více než 1 500 osob;

B.     vzhledem k tomu, že se pohřešuje až 700 migrantů, přičemž panují obavy, že utonuli poté, co se dne 19. dubna 2015 loď pašující žadatele o azyl převrhla; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na palubě bylo až 950 osob;

C.     vzhledem k tomu, že podobná tragédie, při níž údajně zahynulo přibližně 400 osob v moři, když se převrhla loď přepravující kolem 550 osob, se tento měsíc již udála;

D.     vzhledem k tomu, že celkový počet migrantů, kterým se od 1. ledna do 20. dubna 2015 podařilo dostat na italské pobřeží, činí 23 918 osob;

E.     vzhledem k tomu, že italská vláda zahájila u břehů Itálie ve Středozemním moři několik záchranných operací;

F.     vzhledem k tomu, že od zahájení společné operace Triton v listopadu 2014 bylo na hlavní trase ve Středozemním moři zachráněno více než 24 400 ilegálních migrantů, včetně přibližně 7 860 osob, jež byly zachráněny díky spolufinancovaní agentury Frontex;

G.     vzhledem k tomu, že převaděči a obchodníci s lidmi zneužívají nezákonnou migraci a že tyto sítě představují závažné riziko pro životy migrantů a obrovský problém pro EU; vzhledem k tomu, že sítě převaděčů provozují svou činnost ze třetích zemí za naprosté beztrestnosti, přičemž jejich zisk z trestné činnosti dosahuje ročně podle odhadů 20 miliard EUR;

H.     vzhledem k tomu, že podle úřadu Europol mají zločinecké skupiny, které se podílejí na převádění jednotlivců přes Středozemí do EU, přímé napojení na trestnou činnost spojenou s drogami, zbraněmi a terorismem; vzhledem k tomu, že dne 17. března 2015 Europol zahájil činnost společného operativního týmu Mare, který se na tyto skupiny zaměřuje;

I.      vzhledem k tomu, že nestabilita a konflikty a vzestup organizace ISIS v sousedních oblastech zasažených konfliktem mají dopad na masivní příliv migrantů a proudění vysídlených osob a tudíž i na počet jednotlivců, kteří se snaží dostat do EU;

1.      vyjadřuje politování nad opakovanými tragickými ztrátami životů ve Středozemním moři;

2.      naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby nalezly účinná řešení a posílily stávající spolupráci s cílem zabránit dalším ztrátám na životech a vyplutí dalších převaděčských lodí a aby zlepšily rychlost a účinnost, s nimiž členské státy zpracovávají žádosti o azyl, a bez dalších prodlev navracely osoby, které nesplňují daná kritéria;

3.      vyzývá členské státy, aby posílily úlohu agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) a pomoc, kterou poskytují s cílem snížit tlak, jemuž čelí členské státy, které jsou přijímajícími zeměmi;

4.      vyzývá členské státy, aby poskytovaly dodatečné a značné zdroje a finanční pomoc s cílem řešit stávající nedostatky v oblasti bezpečnosti hranic EU a záchranných operací;

5.      vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Europolem, Frontexem, úřadem EASO a Eurojustem v boji proti obchodníkům s lidmi a zločineckým sítím převaděčů, a to tím, že odhalí jejich modus operandi, a aby odhalily trasy a metody, které zločinecké skupiny využívají; v této souvislosti vítá zahájení činnosti společného operativního týmu Mare, který vytvořil Europol a jehož cílem je boj proti organizovanému zločinu a převaděčským sítím;

6.      naléhavě vyzývá členské státy a třetí země, aby stanovily co nejvyšší trestní sankce postihující obchodování s lidmi a převaděčství, a to jak do EU, tak i v rámci jejího území, a také osoby či skupiny, které vykořisťují zranitelné migranty v EU;

7.      zdůrazňuje, že je nutné, aby třetí země v regionech, odkud lidé odjíždějí, hlídaly své vlastní teritoriální vody, aby tak zachytily převaděčská plavidla, a vyzývá třetí země, aby dodržovaly mezinárodní právo, pokud jde o ochranu životů na moři, a zajistily ochranu uprchlíků a dodržování základních práv;

8.      naléhavě vyzývá členské státy a EU, aby posílily spolupráci se třetími zeměmi, zejména se zeměmi odjezdu, v oblasti boje proti obchodníkům s lidmi; domnívá se, že takováto spolupráce při odhalování zločineckých skupin a jednotlivců má zásadní význam pro prevenci a trestní stíhání obchodování s lidmi a dalšího vykořisťování a pro předcházení ztrátám na životech;

9.      vyzývá k větší koordinaci politik EU a členských států týkajících se odborného vzdělávání místních policejních složek v místech, odkud plavidla s převáděnými lidmi odplouvají, aby se tak odhalily zločinecké skupiny a jednotlivci, a k tomu, aby byly na místní úrovni posíleny informační služby, díky nimž by se zvýšilo povědomí o případných rizicích spojených s obchodováním s lidmi;

10.    požaduje, aby veškeré mezinárodní operace případně vyvíjely systematické úsilí o dopadení a zničení plavidel, které používají převaděči, a to v plném souladu s mezinárodním právem;

11.    opakuje svou podporu veškerému úsilí a diplomatické činnosti, které vyvíjí OSN s cílem znovu ustavit orgány státní správy v Libyi a její závazek k posílení úsilí při řešení konfliktu a nestabilní situace v Libyi a Sýrii; zdůrazňuje, že nastolení regionální stability v oblastech postižených konfliktem má klíčový význam pro omezení počtu dalších vysídlených osob;

12.    žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, právní stát a lidská práva; v této souvislosti požaduje intenzivnější spolupráci se zeměmi v tomto regionu v rámci Ligy arabských států a Africké unie s cílem řídit související činnosti a přesidlovat vysídlené osoby a udělovat jim azyl;

13.    domnívá se, že členské státy by měly prostřednictvím systému Eurodac zajistit snímání otisků všech migrantů, aby se tak odhalily opakované a neúspěšné žádosti a zrychlilo se azylové řízení;

14.    podporuje vytvoření nového návratového programu zaměřeného na rychlé navracení nelegálních migrantů, který by z hraničních členských států koordinoval Frontex; zdůrazňuje, že je třeba podporovat politiky dobrovolného návratu a současně zajistit ochranu veškerých práv vyplývajících z práva EU a z mezinárodního práva;

15.    uznává, že je důležité vypracovat ucelený přístup k migraci; znovu připomíná, že je třeba, aby se politika a opatření zakládaly na vzájemné důvěře a odpovědnosti a solidaritě, a to jak pokud jde o členské státy přijímající žadatele o azyl, tak o členské státy, které azyl udělují;

16.    naléhavě vyzývá Komisi k zajištění toho, aby všechny členské státy řádně prováděly právní předpisy EU s cílem zajistit účinné, konsistentní a humánní standardy pro podmínky přijetí a zpracování žádostí o azyl při příjezdu; v této souvislosti požaduje, aby byla posílena úloha úřadu EASO v zemích, kde se problémy v této oblasti vyskytují;

17.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

Právní upozornění - Ochrana soukromí