Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0379/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0379/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 149kWORD 67k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο  (2015/2660(RSP))  
B8-0379/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και το πρόσθετο πρωτόκολλό της,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα(1),

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο,

–       έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, που ενέκρινε το μικτό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στις 20 Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κρίση προσφύγων στη Μεσόγειο, της 22ας Απριλίου 2015,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 1 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή στους στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 700 μετανάστες αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι ότι πνίγηκαν όταν ανετράπη σκάφος στο οποίο επέβαιναν αιτούντες άσυλο που ήταν θύματα εμπορίας, στις 19 Απριλίου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο σκάφος επέβαιναν έως και 950 άνθρωποι·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια τραγωδία υπήρξε στις αρχές του μήνα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους περίπου 400 μετανάστες, όταν ανατράπηκε σκάφος το οποίο υπολογίζεται ότι μετέφερε περίπου 550 άτομα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, ο συνολικός αριθμός μεταναστών που είχαν φτάσει στις ιταλικές ακτές ήταν 23 918·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιταλική κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει διάφορες επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ιταλικών ακτών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της κοινής επιχείρησης «Τρίτων», τον Νοέμβριο του 2014, περισσότεροι από 24 400 παράτυποι μετανάστες έχουν διασωθεί στον άξονα της Κεντρικής Μεσογείου, στους οποίους περιλαμβάνονται περίπου 7 860 που διασώθηκαν με μέσα χρηματοδοτούμενα από τον Frontex·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι λαθρέμποροι και διακινητές εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και ότι τα δίκτυα αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών και συνιστούν μείζονα πρόκληση για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα λαθρεμπόρων έχουν ως ορμητήριο εδάφη τρίτων χωρών, όπου δρουν υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας, και ότι τα κέρδη από τις εγκληματικές δραστηριότητές τους εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση ατόμων διαμέσου της Μεσογείου προς την ΕΕ έχουν άμεση σύνδεση με ναρκωτικά, όπλα και τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Μαρτίου 2015, ανέλαβε δράση η κοινή επιχειρησιακή ομάδα της Ευρωπόλ «MARE» για την αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών ομάδων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και οι συγκρούσεις που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η άνοδος του ΙΚΙΛ σε γειτονικές περιοχές συγκρούσεων έχουν αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισθέντων ατόμων και, κατά συνέπεια, στον αριθμό των ατόμων που αποπειρώνται να φτάσουν στην ΕΕ·

1.      εκφράζει τη λύπη του για τις επαναλαμβανόμενες, τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο·

2.      προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να βρουν αποτελεσματικές λύσεις και να εντείνουν την υφιστάμενη συνεργασία, προκειμένου να αποφευχθούν άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών, να προληφθούν περαιτέρω αναχωρήσεις σκαφών που χρησιμοποιούν οι διακινητές, να βελτιωθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα διεκπεραίωσης των αιτήσεων των αιτούντων άσυλο από πλευράς κρατών μελών και να επιστρέψουν χωρίς καθυστέρηση όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια·

3.      καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον ρόλο του Frontex και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και τη βοήθεια που είναι σε θέση να προσφέρουν, ούτως ώστε να μετριασθεί η πίεση που δέχονται τα κράτη μέλη που αποτελούν χώρες υποδοχής·

4.      καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν πρόσθετους και ουσιαστικούς πόρους και οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ελλείψεις στην ασφάλεια των συνόρων της Ένωσης και στις επιχειρήσεις διάσωσης·

5.      καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με την Ευρωπόλ, τον Frontex, την ΕΥΥΑ και τη Eurojust για την αντιμετώπιση των διακινητών και την πάταξη των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπόρων, εντοπίζοντας τον τρόπο λειτουργίας, τις διαδρομές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι εγκληματικές ομάδες· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την κοινή επιχειρησιακή ομάδα «MARE» που συγκρότησε η Ευρωπόλ με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των δικτύων λαθρεμπορίου·

6.      παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες να θεσπίσουν τις πλέον αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την εμπορία ανθρώπων και τη λαθραία μεταφορά τους τόσο προς την ΕΕ όσο και εντός της ΕΕ, και επίσης κατά ατόμων ή ομάδων που εκμεταλλεύονται ευάλωτους μετανάστες στην ΕΕ·

7.      τονίζει ότι οι τρίτες χώρες στην περιοχή της ζώνης αναχώρησης θα πρέπει να επιτηρούν τα χωρικά τους ύδατα, προκειμένου να συλλαμβάνουν τα σκάφη που χρησιμοποιούν οι διακινητές, και καλεί τις τρίτες χώρες να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα, να διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

8.      καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως τις χώρες αναχώρησης, στο θέμα της αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων· εκτιμά ότι αυτού του είδους η συνεργασία για τον εντοπισμό εγκληματικών ομάδων και ατόμων που δρουν στον χώρο αυτό έχει καίρια σημασία για την πρόληψη και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων και της περαιτέρω εκμετάλλευσης και απώλειας ανθρώπινων ζωών·

9.      ζητεί στενότερο συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών σχετικά με την εκπαίδευση των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων στα σημεία αναχώρησης σκαφών στα οποία επιβαίνουν θύματα εμπορίας, προκειμένου να εντοπίζονται και να αναχαιτίζονται οι εγκληματικές ομάδες και τα άτομα που δρουν στον χώρο αυτό, καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφόρησης που λειτουργούν επιτόπου, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων της εμπορίας ανθρώπων·

10.    ζητεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να καταβάλλονται, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων, συστηματικές προσπάθειες για τη σύλληψη και την καταστροφή των σκαφών που χρησιμοποιούν οι διακινητές, σε πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο·

11.    επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στις προσπάθειες και στο έργο που επιτελείται σε διπλωματικό επίπεδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στη Λιβύη, και τη δέσμευσή του υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και της αστάθειας στη Λιβύη και τη Συρία· τονίζει ότι η δημιουργία περιφερειακής σταθερότητας σε περιοχές συγκρούσεων είναι βασικός παράγοντας για τη μείωση της περαιτέρω μετακίνησης ατόμων·

12.    ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες εταίρους της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής για την προαγωγή της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, εν προκειμένω, μεγαλύτερη συνεργασία με χώρες της περιοχής στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης, με στόχο τη διαχείριση, την επανεγκατάσταση και τη χορήγηση ασύλου στα εκτοπισθέντα άτομα·

13.    θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από όλους τους μετανάστες μέσω του συστήματος Eurodac, με σκοπό τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενων και αποτυχημένων προσπαθειών, και να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου·

14.    υποστηρίζει τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος επαναπατρισμού για την ταχεία επιστροφή παράτυπων μεταναστών από τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπό τον συντονισμό του Frontex· τονίζει την ανάγκη στήριξης των πολιτικών εθελούσιας επιστροφής, με παράλληλη κατοχύρωση της προστασίας όλων των δικαιωμάτων που αναγνωρίζουν το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο·

15.    αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια ολιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση· επαναλαμβάνει την ανάγκη να υπάρξει πολιτική και δράση που θα βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ευθύνη, καθώς και στην αλληλεγγύη, τόσο από τα κράτη μέλη που δέχονται αιτούντες άσυλο όσο και από εκείνα που χορηγούν άσυλο·

16.    προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά την ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά και συνεπή πρότυπα που υπακούουν στους ανθρωπιστικούς κανόνες όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου κατά την άφιξη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό να ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο σε χώρες όπου αυτό δεν έχει επιτευχθεί·

17.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου