Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0379/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0379/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 57k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(1),

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon toimeenpanosta,

–       ottaa huomioon parlamentissa 25. marraskuuta 2014 käydyn keskustelun Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 pidetyn ulko- ja sisäasiainneuvostojen yhteisen istunnon hyväksymän kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman,

–       ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2015 pidetyn, Välimeren pakolaiskriisiä käsitelleen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että yli 1500 ihmistä on menettänyt henkensä Välimerellä kuluvan vuoden aikana;

B.     ottaa huomioon, että jopa 700 maahanmuuttajaa on kateissa ja heidän pelätään hukkuneen turvapaikanhakijoita kuljettaneen laittoman aluksen kaaduttua 19. huhtikuuta 2015; ottaa huomioon, että laivalla uskotaan olleen jopa 950 henkilöä;

C.     ottaa huomioon, että aiemmin tässä kuussa tapahtui vastaavanlainen murhenäytelmä, jossa noin 400 maahanmuuttajan kerrottiin menettäneen henkensä merellä, kun puinen kalastusalus lastinaan noin 550 ihmistä kaatui;

D.     toteaa, että maanantaina 20. huhtikuuta Italian rannikolle 1. tammikuuta 2015 jälkeen saapuneiden maahanmuuttajien kokonaismäärä oli 23 918;

E.     ottaa huomioon, että Italian hallitus on käynnistänyt useita hengenpelastusoperaatioita Välimerellä, Italian rannikon edustalla;

F.     ottaa huomioon, että sen jälkeen kun yhteinen Triton-operaatio käynnistettiin marraskuussa 2014, yli 24 400 laitonta maahanmuuttajaa on pelastettu keskisen Välimeren reitiltä ja näistä lähes 7 860 Frontexin yhteisrahoituksen tuella;

G.     toteaa, että salakuljettajat ja ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen laitonta maahanmuuttoa ja että niiden verkostot uhkaavat vakavasti siirtolaisten henkeä ja asettavat valtavan haasteen Euroopan unionille; ottaa huomioon, että salakuljettajien verkostot toimivat kolmansien maiden alueilla täysin rankaisematta ja että niiden rikollinen toiminta tuottaa arviolta 20 miljardia euroa voittoa vuodessa;

H.     toteaa, että Europolin mukaan järjestäytyneillä rikollisryhmillä, jotka osallistuvat maahanmuuttajien laittomaan kuljetukseen Välimeren yli, on suoria yhteyksiä ihmiskauppaan, huumeisiin, tuliaseisiin ja terrorismiin; ottaa huomioon, että Europol käynnisti 17. maaliskuuta 2015 näiden rikollisryhmien torjumiseen tähtäävän Mare-yhteisoperaation;

I.      panee merkille, että alueen epävakaus ja konfliktit sekä IS-järjestön nousu naapurimaissa sijaitsevilla konfliktialueilla vaikuttaa maahanmuuttajien tulvaan ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten virtoihin ja näin ollen myös EU:hun pyrkivien ihmisten määrään;

1.      pitää valitettavana toistuvia traagisia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä;

2.      kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita etsimään tuloksellisia ratkaisuja ja tehostamaan nykyistä yhteistyötä, jotta vältetään uudet ihmishenkien menetykset ja laittomien alusten lähdöt, parannetaan turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyn nopeutta ja sen tehokkuutta jäsenvaltioissa ja palautetaan viipymättä lähtömaihin henkilöt, jotka eivät täytä turvapaikan saamiseen oikeuttavia kriteereitä;

3.      kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) roolia ja lisäämään tukea, jota nämä voivat antaa, sillä näin voidaan helpottaa kohdemaan asemassa oleviin jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta;

4.      kehottaa jäsenvaltioita lisäämään tarkoituksenmukaisten resurssien ja taloudellisen tuen antamista, jotta voidaan korjata EU:n rajaturvallisuuden ja hengenpelastusoperaatioiden nykyiset puutteet;

5.      kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä Europolin, Frontexin, EASOn ja Eurojustin kanssa, jotta voidaan torjua ihmiskauppiaita ja salakuljetusta harjoittavia rikollisverkostoja tunnistamalla niiden toimintatapa, ja kehottaa määrittämään rikollisryhmien käyttämät reitit ja menetelmät; pitää siksi myönteisenä Europolin käynnistämää Mare-yhteisoperaatiota, jolla torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja salakuljetusverkostoja;

6.      kehottaa jäsenvaltioita ja kolmansia maita määräämään mahdollisimman ankarat rikosoikeudelliset seuraamukset EU:hun ja EU:n kautta tapahtuvasta ihmiskaupasta ja ihmisten salakuljetuksesta, ja kehottaa ulottamaan ne myös yksilöihin ja ryhmiin, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia EU:ssa;

7.      korostaa, että lähtöpaikan alueella sijaitsevien kolmansien maiden on vartioitava aluevesiään, laittomien alusten pysäyttämiseksi, ja kehottaa kolmansia maita noudattamaan ihmishenkien pelastamista merellä koskevaa kansainvälistä oikeutta, jotta varmistetaan pakolaisten suojelu ja heidän perusoikeuksiensa kunnioittaminen;

8.      kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta lisäämään kolmansien maiden ja etenkin lähtömaiden kanssa tehtävää ihmiskauppiaiden torjumiseen tähtäävää yhteistyötä; katsoo, että rikollisryhmien ja yksittäisten rikollisten tunnistamiseen tähtäävä yhteistyö on erittäin tärkeää ihmiskaupan sekä ihmisten hyväksikäytön ja ihmishenkien menetyksen estämiseksi ja näistä syytteeseen panemiseksi;

9.      kehottaa sovittamaan paremmin yhteen EU:n ja jäsenvaltioiden paikallisten poliisivoimien kouluttamista koskevat toimet ihmisiä salakuljettavien alusten lähtöpaikoilla, jotta voidaan tunnistaa ja pysäyttää rikollisryhmät ja yksittäiset rikolliset ja jotta paikalla toimivat tiedustelupalvelut voivat tehostaa toimiaan lisätäkseen tietoa ihmiskauppaan liittyvistä mahdollisista riskeistä;

10.    kehottaa harkitsemaan kansainvälisten operaatioiden yhteydessä sellaisten järjestelmällisten toimien toteuttamista, joilla salakuljettajien käyttämät alukset voidaan ottaa haltuun ja tuhota siten, että noudatetaan kaikilta osin kansainvälistä oikeutta;

11.    ilmaisee toistamiseen tukevansa kaikkia YK-johtoisia toimia ja diplomaattista toimintaa, joiden tavoitteena on palauttaa hallitusvalta Libyaan, ja muistuttaa sitoumuksestaan tehostaa toimia, joilla puututaan Libyan ja Syyrian konflikteihin ja epävakaaseen tilanteeseen; korostaa, että konfliktialueiden vakauttaminen on erittäin tärkeää, jotta ihmisten siirtyminen pois asuinsijoiltaan vähenisi nykyisestä;

12.    kehottaa lujittamaan EU:n yhteistyötä sen Lähi-idässä ja Afrikassa sijaitsevien kumppanuusmaiden kanssa demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi; kehottaa siksi lisäämään yhteistyötä alueella sijaitsevien maiden kanssa Arabiliiton ja Afrikan unionin puitteissa, jotta asuinseuduiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä voidaan hallinnoida, jotta heidät voidaan uudelleen sijoittaa ja jotta heille voidaan myöntää turvapaikka;

13.    katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava sormenjälkien ottaminen kaikilta maahanmuuttajilta Eurodac-järjestelmän kautta, jotta voidaan jäljittää toistuvat ja hylätyt turvapaikkahakemukset ja vauhdittaa turvapaikkamenettelyitä;

14.    kannattaa Frontexin koordinoiman uuden paluuohjelman käyttöön ottamista, jotta laittomat maahanmuuttajat voidaan palauttaa nopeasti ensimmäisistä saapumisjäsenvaltioista; korostaa tarvetta edistää vapaaehtoisen paluun toimenpiteitä siten, että samalla taataan kaikkien EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisten voimassa olevien oikeuksien suojelu;

15.    toteaa, että on tärkeää kehittää kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen; muistuttaa, että toiminnan lähtökohtien ja itse toiminnan on perustuttava turvapaikanhakijoita vastaanottavien jäsenvaltioiden ja turvapaikkoja myöntävien jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen ja vastuuntuntoon sekä yhteisvastuuseen;

16.    kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot panevat asianmukaisesti täytäntöön EU:n lainsäädännön, jotta voidaan varmistaa vastaanottoedellytyksiä koskevien vaatimusten sekä turvapaikkahakemusten käsittelyn tehokkuus, johdonmukaisuus ja inhimillisyys unioniin saavuttaessa; kehottaa siksi vahvistamaan EASOn roolia maissa, joissa tätä tavoitetta ei ole saavutettu;

17.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö