Postupak : 2015/2660(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0379/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0379/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 133kWORD 66k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o nedavnim tragedijama u Sredozemnom moru i migracijskoj politici i politici azila u EU-u (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

–       uzimajući u obzir Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–       uzimajući u obzir Ženevsku konvenciju iz 1951. i dopunski protokol uz nju,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o migracijskim tokovima na području Sredozemlja, s posebnim naglaskom na tragične događaje kod Lampeduse(1),

–       uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 22. svibnja 2014. o provedbi komunikacije o radu Radne skupine za Sredozemlje,

–       uzimajući u obzir raspravu održanu u Parlamentu 25. studenog 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o situaciji na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji,

–       uzimajući u obzir akcijski plan o migraciji u deset točaka koji je donesen na zajedničkom zasjedanju Vijeća za vanjske poslove i unutarnje poslove od 20. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir zaključke Vijeća EU-a s posebnog sastanka na vrhu o izbjegličkoj krizi na Sredozemlju od 22. travnja 2015.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je od početka godine više od 1500 osoba izgubilo život u Sredozemnom moru;

B.     budući da je do 700 migranata nestalo te postoje strepnje da su se utopili nakon što se 19. travnja 2015. prevrnuo brod krijumčarenih tražitelja azila; budući da se smatra da je na brodu bilo do 950 osoba;

C.     budući da se slična tragedija dogodila početkom mjeseca te je u njoj život izgubilo oko 400 migranata kada se prevrnuo brod koji je prema procjenama prevozio oko 550 ljudi;

D.     budući da je od 1. siječnja do ponedjeljka 20. travnja ukupno 23 918 migranata dospjelo na talijansku obalu;

E.     budući da je talijanska vlada pokrenula nekoliko operacija spašavanja života na Sredozemnom moru, nedaleko od talijanske obale;

F.     budući da je od pokretanja zajedničke operacije Triton u studenom 2014. više od 24 400 nezakonitih migranata spašeno na središnjoj sredozemnoj ruti, među ostalim gotovo 7 860 migranata uz korištenje imovinom koju je sufinancirao Frontex;

G.     budući da mreže krijumčara i trgovaca ljudima iskorištavaju nezakonitu migraciju i time ozbiljno ugrožavaju živote migranata te predstavljaju golem izazov za EU; budući da mreže krijumčara djeluju na teritorijima trećih zemalja bez posljedica te ostvaruju dobit od oko 20 milijardi EUR godišnje od kriminalnih aktivnosti;

H.     budući da su prema Europolu organizirane kriminalne skupine koje olakšavaju trgovinu ljudima diljem Sredozemlja u EU izravno povezane s drogom, oružjem i terorizmom; budući da je 17. ožujka 2015. Europol osnovao zajedničku operativnu skupinu Mare kako bi se borio protiv tih kriminalnih skupina;

I.      budući da regionalna nestabilnost i sukobi te uspon ISIS-a u susjednim područjima pogođenima sukobom utječu na masovni priljev migranata i tokove raseljenih ljudi, a time i na broj pojedinaca koji žele dospjeti u EU;

1.      izražava žaljenje zbog opetovanog tragičnog gubitka života na Sredozemlju;

2.      potiče Uniju i države članice da pronađu učinkovita rješenja i unaprijede postojeću suradnju kako bi spriječili nove gubitke života, isplovljavanja krijumčarskih plovila s ljudima te da poboljšaju brzinu i djelotvornost s kojom države članice obrađuju zahtjeve tražitelja azila i bez odgode vrate one koji ne ispunjavaju kriterije;

3.      poziva države članice da osnaže ulogu Frontexa i Europskog potpornog ureda za azil (EASO) te pomoći koju mogu ponuditi kako bi se smanjio pritisak pod kojima su države članice primateljice;

4.      poziva države članice da ponude dodatna i konkretna sredstva i financijsku pomoć kako bi se stalo na kraj trenutačnim manjkavostima kad je riječ o sigurnosti granica EU-a i operacijama spašavanja života;

5.      poziva države članice da blisko surađuju s Europolom, Frontexom, EASO-om i Eurojustom u borbi protiv trgovaca ljudima i kriminalnih mreža krijumčara tako da otkriju njihov način rada te utvrde kojim se rutama i metodama koriste kriminalne skupine; u tom pogledu pozdravlja to što je Europol osnovao zajedničku operativnu skupinu Mare za borbu protiv sudionika organiziranog kriminala i mreža krijumčara;

6.      potiče države članice i treće zemlje da definiraju najstrože moguće kaznene sankcije za trgovinu ljudima i krijumčarenje u EU-u i preko njegova područja te također za pojedince ili skupine koje iskorištavaju ugrožene migrante u EU-u;

7.      naglašava da treće zemlje oko područja isplovljavanja trebaju patrolirati vlastitim teritorijalnim vodama u cilju presretanja krijumčarskih plovila te poziva treće zemlje da poštuju međunarodno pravo kad je riječ o spašavanju života na moru i da se pobrinu za zaštitu izbjeglica i poštovanje temeljnih prava;

8.      potiče države članice i EU da u borbi protiv trgovaca ljudima poboljšaju suradnju s trećim zemljama, osobito s polazišnim zemljama; vjeruje da je navedena suradnja u otkrivanju kriminalnih skupina i pojedinaca ključ sprečavanja i kaznenog progona trgovine ljudima te daljnjeg iskorištavanja i gubitaka života;

9.      poziva na bolje usklađivanje politika EU-a i država članica kad je riječ o obuci lokalnih policijskih snaga na mjestima isplovljavanja plovila s krijumčarenim osobama kako bi se otkrile i zaustavile kriminalne skupine i pojedinci te na poboljšanje rada informacijskih službi na kopnu kako bi se podigla razina svijesti o potencijalnim rizicima trgovine ljudima;

10.    poziva na razmatranje mogućnosti ulaganja sustavnih napora u okviru međunarodnih operacija u cilju hvatanja i uništenja plovila koje koriste krijumčari, u skladu s međunarodnim pravom;

11.    ponavlja da podupire nastojanja i diplomatski rad UN-a u cilju ponovnog uspostavljanja vlasti u Libiji te svoju obvezu u pogledu jačanja napora kako bi se riješilo pitanje sukoba i nestabilnosti u Libiji i Siriji; naglašava da je uspostavljanje regionalne stabilnosti na područjima sukoba presudno za smanjenje daljnjeg raseljavanja stanovništva;

12.    poziva na jačanje suradnje EU-a s partnerskim zemljama na Bliskom istoku i Africi kako bi se promicali demokracija, vladavina prava i ljudska prava; s tim u vezi poziva na veću suradnju sa zemljama u regiji koje pripadaju Arapskoj ligi i Afričkoj uniji u cilju lakšeg organiziranja raseljenih osoba, njihova ponovnog naseljavanja i odobrenja azila;

13.    smatra da bi države članice za sve migrante trebale uvesti obvezno davanje otisaka prstiju preko sustava Eurodac kako bi se otkrili ponovljeni i odbijeni zahtjevi te ubrzao postupak odobrenja azila;

14.    podržava osnivanje novog programa u koordinaciji Frontexa za brz povratak nezakonitih migranata iz država članica pod najvećim pritiskom; naglašava da je potrebno poticati politike dobrovoljnog povratka i pritom jamčiti zaštitu svih postojećih prava u okviru europskog i međunarodnog prava;

15.    uviđa da je važno zauzeti cjelovit pristup prema migraciji; ponavlja da se politika i djelovanje trebaju temeljiti na međusobnom povjerenju i odgovornosti, kao i na solidarnosti, što se odnosi i na države članice koje primaju tražitelje azila i na one koje im odobravaju azil;

16.    potiče Komisiju da se pobrine za to da sve države članice ispravno provode zakonodavstvo EU-a kako bi se zajamčili učinkoviti, dosljedni i humani standardi kad je riječ o uvjetima primanja i obradi zahtjeva za azil po dolasku; s tim u vezi poziva na povećanje uloge EASO-a u zemljama u kojima to nije slučaj;

17.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0448.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti