Procedūra : 2015/2660(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0379/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0379/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 146kWORD 64k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par pēdējā laikā notikušām traģēdijām Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnēm (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par pēdējā laikā notikušām traģēdijām Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnēm (2015/2660(RSP))  
B8-0379/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–       ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju,

–       ņemot vērā 1948. gadā pieņemto Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā 1951. gadā pieņemto Ženēvas konvenciju un tās papildprotokolu,

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par migrantu plūsmām Vidusjūrā, īpašu uzmanību pievēršot traģiskajiem notikumiem pie Lampedūzas krastiem(1),

–       ņemot vērā Komisijas dienestu 2014. gada 22. maija darba dokumentu par paziņojuma par Vidusjūras reģiona jautājumu darba grupas darbu īstenošanu,

–       ņemot vērā 2014. gada 25. novembrī Parlamentā notikušās debates par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai,

–       ņemot vērā 2014. gada 17.decembra rezolūciju par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai,

–       ņemot vērā kopīgajā Ārlietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2015. gada 20. aprīlī pieņemto 10 punktu rīcības plānu par migrāciju,

–       ņemot vērā ES Padomes īpašās augstākā līmeņa sanāksmes 2015. gada 22. aprīļa secinājumus par Vidusjūras reģiona bēgļu krīzi,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā kopš šā gada sākuma Vidusjūrā jau ir gājuši bojā vairāk nekā 1500 cilvēki;

B.     tā kā līdz pat 700 migrantiem nav atrasti un pastāv bažas, ka viņi ir noslīkuši pēc tam, kad 2015. gada 19. aprīlī apgāzās laiva, kurā atradās cilvēku tirdzniecības organizētāju pārvadāti patvēruma meklētāji; tā kā tiek uzskatīts, ka šajā laivā atradās līdz pat 950 cilvēkiem;

C.     tā kā šomēnes jau notika līdzīga traģēdija, kurā saskaņā ar ziņojumiem dzīvību jūrā zaudēja aptuveni 400 cilvēki, apgāžoties laivai, kurā atradās aptuveni 550 cilvēki;

D.     tā kā pirmdien, 20. aprīlī, kopējais migrantu skaits, kuri kopš 1. janvāra bija sasnieguši Itālijas piekrasti, bija 23 918;

E.     tā kā Itālijas valdība ir uzsākusi vairākas dzīvības glābšanas operācijas Itālijas Vidusjūras piekrastē;

F.     tā kā kopš kopīgās operācijas Triton uzsākšanas 2014. gada novembrī Vidusjūras centrālajā daļā ir izglābti vairāk nekā 24 400 nelegāli migranti, tostarp ar Frontex līdzfinansētu līdzekļu starpniecību — gandrīz 7860 cilvēki;

G.     tā kā kontrabandisti un cilvēku tirdzniecības organizētāji ļaunprātīgi izmanto nelegālo migrāciju un tā kā šie tīkli rada nopietnus draudus migrantu dzīvībām un sagādā liela mēroga problēmas ES; tā kā kontrabandas tīkli tiek organizēti no trešo valstu teritorijām, organizētājiem nesaņemot nekādu sodu un no kriminālām darbībām gūstot ienākumus, kas tiek lēsti EUR 20 miljardu apmērā gadā;

H.     tā kā saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju kriminālās grupas, kas veicina cilvēku kontrabandu pāri Vidusjūrai uz ES, ir cieši saistītas ar narkotiku un šaujamieroču tirdzniecību un terorismu; tā kā Eiropols 2015. gada 17. martā izveidoja kopīgu darbības grupu Mare, lai cīnītos pret šīm kriminālajām grupām;

I.      tā kā reģionālā nestabilitāte, konflikti un ISIS ietekmes pieaugums kaimiņvalstu konfliktu teritorijās izraisa migrantu masveida pieplūdumu un pārvietotu personu plūsmu un līdz ar to ietekmē to cilvēku skaitu, kuri cenšas sasniegt ES;

1.      pauž bažas par to, ka Vidusjūrā atkārtoti tiek traģiski zaudēta dzīvība;

2.      prasa Eiropas Savienībai un dalībvalstīm rast efektīvus risinājumus un pastiprināt pašreizējo sadarbību, lai nepieļautu turpmāku dzīvības zaudēšanu un turpmāku cilvēku tirgotāju organizētu laivu došanos ceļā un padarītu ātrāku un efektīvāku dalībvalstu veikto patvēruma pieteikumu apstrādi, kā arī nekavējoties nosūtītu atpakaļ tos patvēruma pieteikumu iesniedzējus, kuri neatbilst attiecīgajiem kritērijiem;

3.      aicina dalībvalstis pastiprināt Frontex un Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) lomu un palielināt atbalstu, ko tie var sniegt, lai mazinātu spiedienu, ar ko saskaras dalībvalstis, kuras uzņem migrantus;

4.      aicina dalībvalstis sniegt papildu un saprātīgus resursus un finanšu atbalstu, lai novērstu pašreizējos trūkumus ES robežu drošības nodrošināšanas un dzīvības glābšanas operācijās;

5.      aicina dalībvalstis cieši sadarboties ar Eiropolu, Frontex, EASO un Eurojust, lai cīnītos pret cilvēku tirgotājiem un krimināliem kontrabandas tīkliem, atklājot to darbības paņēmienus, un atklātu šo kriminālo grupu izmantotos maršrutus un metodes; šajā sakarībā aicina Eiropola izveidoto kopīgo darbības grupu Mare cīnīties pret organizētiem kriminālnoziedzniekiem un kontrabandas tīkliem;

6.      prasa dalībvalstīm un trešām valstīm noteikt pēc iespējas stingrākus kriminālsodus par cilvēku tirdzniecību un kontrabandu gan uz ES, gan tās iekšienē, tostarp vērst šos sodus pret personām un grupām, kas ļaunprātīgi izmanto neaizsargātus migrantus ES;

7.      uzsver nepieciešamību trešām valstīm reģionā, no kura izceļo migranti, patrulēt savos teritoriālajos ūdeņos, lai pārtvertu cilvēku tirgotāju sūtītus kuģus, un prasa trešām valstīm ievērot starptautiskos tiesību aktus attiecībā uz dzīvības glābšanu jūrā un nodrošināt bēgļu aizsardzību un pamattiesību ievērošanu;

8.      prasa dalībvalstīm un ES pastiprināt sadarbību ar trešām valstīm, jo īpaši tām, no kurām izceļo migranti, lai risinātu ar cilvēku tirgotājiem saistītās problēmas; uzskata, ka šāda sadarbība kriminālu grupu atklāšanā ir īpaši būtiska, lai netiktu pieļauta cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, turpmāka ļaunprātīga izmantošana un dzīvības zaudēšana, kā arī vainīgie tiktu saukti pie atbildības;

9.      prasa ciešāk saskaņot ES un dalībvalstu politikas virzienus attiecībā uz vietējo policijas spēku apmācību kuģu ar cilvēku tirdzniecībā iesaistītām personām izceļošanas vietās, lai atklātu kriminālas grupas un personas un apturētu to darbību, kā arī uzlabot informācijas dienestu darbību uz vietas, lai palielinātu informētību par cilvēku tirdzniecības iespējamiem riskiem;

10.    prasa, īstenojot starptautiskas operācijas, apsvērt iespēju pielikt sistemātiskas pūles, lai, pilnībā ievērojot starptautiskos tiesību aktus, pārtvertu un iznīcinātu kuģus, ko izmanto kontrabandisti;

11.    atkārtoti pauž atbalstu ANO vadītajiem pūliņiem un diplomātiskajam darbam, lai atjaunotu valdības autoritāti Lībijā, un tās apņēmību pastiprināt centienus konfliktu un nestabilitātes novēršanai Lībijā un Sīrijā; uzsver, ka reģionālas stabilitātes nodrošināšana konfliktu teritorijās ir īpaši būtiska, lai ierobežotu personu turpmāku pārvietošanu;

12.    prasa stiprināt ES sadarbību ar partnervalstīm Tuvajos Austrumos un Āfrikā, lai veicinātu demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības; šajā sakarībā prasa vairāk sadarboties ar valstīm Arābu valstu līgas un Āfrikas Savienības reģionā, lai pārvaldītu un nometinātu pārvietotas personas un piešķirtu tām patvērumu;

13.    uzskata, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina pirkstu nospiedumu reģistrēšana Eurodac sistēmā visiem migrantiem, lai varētu atklāt atkārtotus un noraidītus pieteikumus, kā arī būtu jāpaātrina patvēruma piešķiršanas procedūras;

14.    atbalsta jaunas atgriešanās programmas izveidi, lai no priekšposteņa dalībvalstīm ātri nosūtītu atpakaļ nelegālus migrantus, šīs darbības koordinējot Frontex; uzsver nepieciešamību veicināt brīvprātīgas atgriešanās politiku, vienlaikus garantējot visu saskaņā ar ES un starptautiskajiem tiesību aktiem pastāvošo tiesību aizsardzību;

15.    atzīst, ka ir svarīgi izstrādāt holistisku pieeju migrācijai; atkārtoti pauž nepieciešamību pēc tādas politikas un rīcības, kas balstītos uz savstarpēju uzticēšanos un atbildību, kā arī solidaritāti gan tajās dalībvalstīs, kuras uzņem patvēruma meklētājus, gan tajās, kuras tiem piešķir patvērumu;

16.    prasa Komisijai nodrošināt, ka visas dalībvalstis pienācīgi īsteno ES tiesību aktus, lai garantētu efektīvus, saskaņotus un cilvēciskus standartus uzņemšanas apstākļiem un patvēruma pieteikumu apstrādei, ierodoties patvēruma meklētājiem; šajā sakarībā prasa pastiprināt EASO lomu valstīs, kur tas nav īstenots;

17.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0448.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika