Procedure : 2015/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0379/2015

Ingediende teksten :

B8-0379/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 130kWORD 58k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–       gezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

–       gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–       gezien het Verdrag van Genève van 1951 en het aanvullende protocol hierbij,

–       gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over migratiestromen over de Middellandse Zee, in het bijzonder in het licht van de tragische gebeurtenissen bij Lampedusa(1),

–       gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 22 mei 2014 over de uitvoering van de mededeling over het werk van de Task Force Middellandse Zeegebied,

–       gezien het debat over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie dat op 25 november 2014 in het Parlement is gehouden,

–       gezien zijn resolutie van 17 december 2014 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie,

–       gezien het 10-puntenplan inzake migratie van de gezamenlijke Raad van ministers van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken van 20 april 2015,

–       gezien de conclusies van de speciale top van de Europese Raad op 22 april 2015 over de vluchtelingencrisis op de Middellandse Zee,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat sinds begin dit jaar ruim 1500 personen zijn omgekomen in de Middellandse Zee;

B.     overwegende dat tot 700 migranten zijn vermist en naar wordt gevreesd verdronken, nadat op 19 april 2015 een boot met gesmokkelde asielzoekers is omgeslagen; overwegende dat deze boot waarschijnlijk tot wel 950 personen aan boord had;

C.     overwegende dat eerder deze maand een soortgelijke tragedie plaatsvond, waarbij volgens de berichten ongeveer 400 migranten om het leven zijn gekomen toen een boot met naar schatting 550 personen aan boord omsloeg;

D.     overwegende dat het totale aantal migranten dat sinds 1 januari de Italiaanse kust heeft bereikt op maandag 20 april was opgelopen tot 23 918;

E.     overwegende dat de Italiaanse regering verschillende reddingsoperaties heeft uitgevoerd op de Middellandse Zee voor de Italiaanse kust;

F.     overwegende dat meer dan 24 400 illegale migranten op de centrale Middellandse Zeeroute zijn gered sinds de gezamenlijke operatie "Triton" in november 2014 van start ging, en dat daarvan bijna 7 860 personen zijn gered dankzij de inzet van mede door Frontex gefinancierde middelen;

G.     overwegende dat smokkelaars en mensensmokkelaars illegale migratie uitbuiten en dat dergelijke netwerken een ernstig gevaar vormen voor het leven van migranten, en de EU voor een enorme uitdaging plaatsen; overwegende dat de smokkelnetwerken volstrekt onbestraft opereren vanaf het grondgebied van derde landen en dat zij met hun criminele activiteiten naar schatting 20 miljard EUR winst per jaar maken;

H.     overwegende dat volgens Europol de georganiseerde criminele groeperingen die zich bezighouden met de smokkel van mensen over de Middellandse Zee naar de EU rechtstreekse banden hebben met drugscriminaliteit, wapenhandel en terrorisme; overwegende dat Europol op 17 maart 2015 het gezamenlijk operationeel team "Mare" heeft opgezet om deze criminele groeperingen aan te pakken;

I.      overwegende dat regionale instabiliteit en conflicten, alsmede de opkomst van ISIS in naburige conflictgebieden, gevolgen hebben voor de massale instroom van migranten en de hoeveelheid ontheemden en daarmee voor het aantal personen dat probeert de EU te bereiken;

1.      spreekt zijn afschuw uit over het herhaalde tragische verlies van mensenlevens in het Middellandse Zeegebied;

2.      dringt er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan doeltreffende oplossingen te vinden en de bestaande samenwerking te versterken, om het verdere verlies van mensenlevens en nieuwe overtochten met schepen vol migranten te voorkomen, de snelheid en doeltreffendheid waarmee lidstaten asielaanvragen behandelen te verbeteren, en degenen die niet aan de criteria voor asielverlening voldoen zo snel mogelijk terug te sturen;

3.      roept de lidstaten op de rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) en de steun die zij kunnen verlenen te versterken, ter vermindering van de druk op lidstaten die veel migranten ontvangen;

4.      roept de lidstaten op bijkomende en substantiële middelen en financiële steun te verlenen om de huidige tekortkomingen op het gebied van de veiligheid aan de EU-grenzen en bij reddingsoperaties aan te pakken;

5.      roept de lidstaten op nauw samen te werken met Europol, Frontex, EASO en Eurojust bij de strijd tegen mensensmokkelaars en criminele smokkelnetwerken, door te onderzoeken hoe de criminelen te werk gaan en de door criminele groeperingen gebruikte routes en methodes in kaart te brengen; verwelkomt in dit kader het gezamenlijk operationeel team "Mare", opgezet door Europol ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit en smokkelnetwerken;

6.      dringt er bij de lidstaten en derde landen op aan de strengst mogelijke strafrechtelijke sancties op te leggen voor mensensmokkel zowel naar als binnen de EU, en tevens voor personen of groepen die kwetsbare migranten in de EU uitbuiten;

7.      benadrukt dat derde landen in de regio waarvandaan migranten vertrekken moeten patrouilleren in hun territoriale wateren om schepen met migranten te onderscheppen, en roept derde landen op het internationale recht inzake het redden van levens op zee na te leven en de bescherming van vluchtelingen en de eerbiediging van de grondrechten te waarborgen;

8.      dringt er bij de lidstaten en de EU op aan de samenwerking met derde landen, met name landen van vertrek, inzake de aanpak van mensensmokkelaars te versterken; is van mening dat dergelijke samenwerking op het vlak van de opsporing van criminele groeperingen en individuen van wezenlijk belang is om mensensmokkel en de uitbuiting en het verlies van mensenlevens te kunnen voorkomen en vervolgen;

9.      roept op tot betere coördinatie van beleidsmaatregelen van de EU en van de lidstaten met betrekking tot de opleiding van lokale politiediensten op de plaats van vertrek van schepen van mensensmokkelaars, teneinde criminele groepen en individuen op te sporen en tegen te houden, en teneinde de informatieverstrekking ter plaatse te verbeteren, zodat meer bekendheid wordt gegeven aan de gevaren van mensensmokkel;

10.    roept ertoe op om in het kader van internationale operaties systematisch over te gaan tot het in beslag nemen en vernietigen van schepen die worden gebruikt door smokkelaars, met volledige naleving van het internationale recht;

11.    spreekt opnieuw zijn steun uit voor alle inspanningen en diplomatieke werkzaamheden onder leiding van de VN voor de herinvoering van het regeringsgezag in Libië en herhaalt zijn voornemen om meer inspanningen te verrichten om oplossingen te vinden voor de conflicten en de instabiele situatie in Libië en Syrië; benadrukt dat het bewerkstelligen van regionale stabiliteit in conflictgebieden van wezenlijk belang is om de stroom van ontheemden te beperken;

12.    roept op tot versterking van de samenwerking van de EU met partnerlanden in het Midden-Oosten en Afrika ter bevordering van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten; roept in dit verband op tot intensievere samenwerking met landen in de regio die lid zijn van de Arabische Liga of de Afrikaanse Unie op het gebied van opvang, hervestiging en asielverlening;

13.    is van mening dat de lidstaten moeten zorgen voor de registratie van vingerafdrukken van alle migranten door middel van het Eurodac-systeem, om herhaalde en afgewezen asielaanvragen te kunnen opsporen en de asielprocedures te versnellen;

14.    steunt de invoering van een nieuw programma voor de snelle terugzending van illegale migranten vanuit de lidstaten aan de buitengrenzen, gecoördineerd door Frontex; benadrukt dat beleid voor vrijwillige terugkeer ondersteund moet worden, waarbij de bescherming van de rechten uit hoofde van het EU-recht en het internationale recht gewaarborgd moet zijn;

15.    wijst erop dat het belangrijk is om een holistische aanpak van migratie te ontwikkelen; benadrukt dat beleid en acties gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid, alsmede op solidariteit, zowel in lidstaten die asielzoekers opvangen als in lidstaten die asiel verlenen;

16.    dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat alle lidstaten de EU-wetgeving juist uitvoeren, om doeltreffende, consistente en humane normen voor de ontvangst van migranten en de behandeling van asielaanvragen te waarborgen; vraagt in dit kader om de rol van EASO te versterken in landen waar dit nog niet het geval is;

17.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

(1)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0448.

Juridische mededeling - Privacybeleid