Procedura : 2015/2660(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0379/2015

Teksty złożone :

B8-0379/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 68k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

złożony w następstwie oświadczeń Rady Europejskiej i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu europejskiego w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń na Morzu Śródziemnym oraz polityki UE w zakresie migracji i azylu  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–       uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–       uwzględniając konwencję genewską z 1951 r. oraz dodatkowe protokoły do niej,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przepływów migracyjnych w regionie Morza Śródziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tragiczne wydarzenia u wybrzeży Lampedusy(1),

–       uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 22 maja 2014 r. na temat wdrażania komunikatu w sprawie prac Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej,

–       uwzględniając debatę w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego i konieczności całościowego podejścia UE do kwestii migracji, która odbyła się w Parlamencie w dniu 25 listopada 2014 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie sytuacji w regionie Morza Śródziemnego oraz potrzeby opracowania całościowego podejścia UE do migracji,

–       uwzględniając dziesięciopunktowy plan działania w sprawie migracji przyjęty na wspólnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych i Rady do Spraw Wewnętrznych w dniu 20 kwietnia 2015 r.,

–       uwzględniając konkluzje specjalnego szczytu Rady UE w dniu 22 kwietnia 2015 r. poświęconego kryzysowi związanemu z uchodźcami w regionie Morza Śródziemnego,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że od początku bieżącego roku w Morzu Śródziemnym poniosło śmierć ponad 1 500 osób;

B.     mając na uwadze, że około 700 migrantów zaginęło i istnieją obawy, że utonęli, gdy w dniu 19 kwietnia 2015 r. łódź wypełniona przemycanymi osobami pragnącymi uzyskać azyl wywróciła się; mając na uwadze, że na pokładzie mogło znajdować się nawet 950 osób;

C.     mając na uwadze, że wcześniej w tym miesiącu wydarzyła się podobna tragedia, w której, według doniesień, około 400 migrantów straciło życie na morzu, gdy łódź przewożąca około 550 osób wywróciła się;

D.     mając na uwadze, że w poniedziałek 20 kwietnia łączna liczba migrantów, którzy dotarli do wybrzeży Włoch od 1 stycznia wyniosła 23 918 osób;

E.     mając na uwadze, że rząd włoski prowadzi szereg operacji ratunkowych na Morzu Śródziemnym u wybrzeży Włoch;

F.     mając na uwadze, że od rozpoczęcia wspólnej operacji „Tryton” w listopadzie 2014 r. na szlaku w środkowym regionie Morza Śródziemnego uratowano ponad 24 400 nielegalnych migrantów, w tym blisko 7 860 przy udziale środków współfinansowanych przez Frontex;

G.     mając na uwadze, że przemytnicy i handlarze ludźmi wykorzystują nielegalną migrację oraz mając na uwadze, że takie siatki stwarzają poważne zagrożenie dla życia migrantów i stanowią wyzwanie o ogromnej skali dla UE; mając na uwadze, że siatki przemytnicze działają z terytoriów państw trzecich, gdzie panuje całkowita bezkarność, i czerpią z przestępczej działalności zyski szacowane na 20 mld EUR rocznie;

H.     mając na uwadze, że według Europolu zorganizowane grupy przestępcze, które ułatwiają przemyt osób przez Morze Śródziemne do UE, mają bezpośrednie powiązania z narkotykami, bronią palną i terroryzmem; mając na uwadze, że w dniu17 marca 2015 r. Europol zainicjował działanie Wspólnej Grupy Operacyjnej „Mare” w celu zlikwidowania tych grup przestępczych;

I.      mając na uwadze, że brak stabilności i konflikty w regionie oraz powstanie i rozwój ISIS w sąsiadujących strefach konfliktów mają wpływ na masowy napływ migrantów i przepływy przesiedleńców, a co za tym idzie, na liczbę osób próbujących dotrzeć do UE

1.      wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się przypadków tragicznej śmierci na Morzu Śródziemnym;

2.      nalega na Unię Europejską i państwa członkowskie, by znalazły skuteczne rozwiązania i nasiliły dotychczasową współpracę, aby uniknąć kolejnych ofiar śmiertelnych, zapobiegać wypływaniu statków przemytniczych oraz poprawić tempo i skuteczność rozpatrywania przez państwa członkowskie wniosków o azyl oraz bezzwłocznego powrotu osób niespełniających kryteriów;

3.      wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia roli Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz pomocy, jaką mogą one zaoferować, aby złagodzić presję, przed jaką stają państwa członkowskie w krajach przyjmujących;

4.      wzywa państwa członkowskie, aby zaoferowały dodatkowe znaczne zasoby i pomoc finansową w celu zaradzenia obecnym brakom w zakresie bezpieczeństwa granic UE i operacji ratunkowych;

5.      wzywa państwa członkowskie do ścisłej współpracy z Europolem, Frontexem, EASO i Eurojustem w zwalczaniu przemytników ludzi i przestępczych siatek przemytniczych przez identyfikowanie ich sposobów działania, a także w określaniu tras i metod wykorzystywanych przez grupy przestępcze; z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym Wspólną Grupę Operacyjną „Mare” zainicjowaną przez Europol w celu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i siatek przemytniczych;

6.      nalega na państwa członkowskie i państwa trzecie, by nałożyły najsurowsze z możliwych sankcje karne na handel ludźmi i przemyt ludzi zarówno do UE, jak i na jej terytorium, a także wobec osób lub grup wyzyskujących migrantów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w UE;

7.      podkreśla, że państwa trzecie w regionie obejmującym miejsca, z których wyruszają migranci, muszą patrolować własne wody terytorialne, aby przechwytywać statki przemytnicze, oraz wzywa państwa trzecie do przestrzegania prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o ratowanie życia na morzu i do zapewnienia ochrony uchodźców i poszanowania praw podstawowych;

8.      nalega na państwa członkowskie i UE, aby nasiliły współpracę z państwami trzecimi, zwłaszcza z krajami wyjazdu, w zakresie zwalczania handlarzy ludźmi; uważa, że taka współpraca przy identyfikowaniu grup przestępczych i pojedynczych przestępców ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania handlowi ludźmi, dalszemu wyzyskiwaniu i ofiarom śmiertelnym oraz dla ścigania za te przestępstwa;

9.      apeluje o większą koordynację strategii UE i państw członkowskich dotyczących szkolenia lokalnych sił policyjnych w miejscu wypływania statków z ofiarami handlu ludźmi, aby identyfikować i powstrzymywać grupy przestępcze i pojedynczych przestępców, a także o wzmocnienie służb informacyjnych na miejscu, aby zwiększyć świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z handlem ludźmi;

10.    apeluje, aby w ramach operacji międzynarodowych rozważyć prowadzenie systematycznych działań mających na celu przechwytywanie i niszczenie statków używanych przez przemytników, w pełnej zgodności z prawem międzynarodowym;

11.    ponownie wyraża poparcie dla wszystkich prowadzonych przez ONZ starań i wysiłków dyplomatycznych na rzecz przywrócenia władzy rządowej w Libii oraz swoje zaangażowanie na rzecz nasilenia działań mających na celu zaradzenie konfliktowi i niestabilnej sytuacji w Libii i Syrii; podkreśla, że doprowadzenie do stabilności regionalnej na obszarach objętych konfliktem ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia dalszego przesiedlania ludzi;

12.    apeluje o wzmocnienie współpracy UE z krajami partnerskimi na Bliskim Wchodzie i w Afryce w celu propagowania demokracji, praworządności i praw człowieka; wzywa w związku z tym do ściślejszej współpracy z krajami regionu w ramach Ligi Państw Arabskich i Unii Afrykańskiej, aby zarządzać przesiedleńcami, przemieszczać ich i udzielać im azylu;

13.    uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać o pobieranie odcisków palców od wszystkich migrantów za pomocą systemu Eurodac, aby wykrywać powtarzające się i odrzucone wnioski oraz by przyspieszyć procedury azylowe;

14.    opowiada się za ustanowieniem nowego programu powrotów koordynowanego przez Frontex, umożliwiającego szybki powrót nielegalnych migrantów z państw członkowskich pierwszej linii; podkreśla, że konieczne jest wspieranie polityki dobrowolnego powrotu, przy równoczesnym zagwarantowaniu ochrony wszystkich obowiązujących praw przewidzianych w prawie UE i prawie międzynarodowym;

15.    uznaje, że istotne jest opracowanie całościowego podejścia do migracji; powtarza, że polityka i działanie muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności, a także solidarności, jeśli chodzi o państwa członkowskie przyjmujące osoby ubiegające się o azyl, jak i państwa członkowskie udzielające azylu;

16.    nalega na Komisję, by upewniła się, że wszystkie państwa członkowskie właściwie wdrażają przepisy UE, aby zapewnić skuteczne, spójne i humanitarne standardy dotyczące warunków przyjmowania i rozpatrywania wniosków o azyl po przybyciu; apeluje w związku z tym o zwiększenie roli EASO w krajach, gdzie jeszcze tego nie osiągnięto;

17.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0448.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności